DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 93     <-- 93 -->        PDF

OSVRTI


OSNIVANJE, RAD I RAZVOJ ORGANIZIRANOG ŠUMSKOG
SJEMENARSTVA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD TRIDESET
GODINA (1959—1989.)


M. Gradečki, K. Poštenjak, B. Regent*
Šumarski institut Jastrebarsko
Šumsko sjemenarstvo je relativno mlada znanstvena disciplina, čiji je brži
razvoj nekoliko posljednjih desetljeća posljedica napretka i znanstvenih dostignuća
u šumarskoj znanosti. Sjeme je kraj i početak svakog životnog ciklusa,
ono je nosilac budućeg života, sobom prenosi kvalitete dobrih i loših svojstava
svojih predaka, o kojima ovisi i kvaliteta budućeg potomstva. To je razlogom
da se sjemenu već dugo vremena posvećuje dužna pažnja osobito u ratarstvu,
cvijećarstvu, hortikulturi itd. Radi specifičnosti šumske proizvodnje još se veća
važnost daje genetski kvalitetnom šumskom sjemenu i njegovoj pravilnoj
upotrebi, jer jednom počinjena greška se u šumarskoj proizvodnji skupo i dutrajno
plaća. Moderno šumsko sjemenarstvo temeljeno na zasadama i dostignućima
šumarske znanosti je osnova naprednog podizanja i uzgajanja šuma. Nedovoljne
količine kvalitetnog šumskog sjemena poznatog porijekla kako u svijetu
tako i kod nas predstavljaju jednu od bitnih prepreka za uspješno izvođenje
šumskokulturnih radova, a time i za postizavanje kvalitativno i kvantitativno
bolje proizvodnje u šumarstvu.


Problematikom šumskog sjemenarstva njegovom primjenom u praksi na području
NR Hrvatske ozbiljnije se je pozabavila Sekcija za šumarstvo Poljoprivredno-
šumarske komore NR Hrvatske. Unutar te Sekcije formirana je posebna
komisija za šumsko sjemenarstvo. Koncem 1957. godine donijet je u Komori
zaključak da se nužno ima organizirati privremena služba izdavanja certifikata


o kvaliteti šumskog sjemena putem ovlaštenih šumarskih stručnjaka — uglavnom
praktičara. Slijedeće godine u spomenutoj sekaiji je zaključeno da se osnuje
Stanica za kontrolu šumskog sjemena i sadnog materijala. Ovaj zaključak
je ostvaren rješenjem Upravnog odbora Poljoprivredno-šumarske komore NR Hrvatske
broj 365 od 28. 03. 1959. godine. Tim rješenjem osnovan je Zavod za
kontrolu šumskog sjemena u Rijeci kao ustanova sa samostalnim financiranjem
s početkom rada od 01. 05. 1959. godine. Zadaci Zavoda bili su da obavezno učestvuje
u odabiranju sjemenskih sastojina, da vodi evidenciju o istima, da vrši
instruktažu kod sakupljanja i manipulacije sa šumskim sjemenom, da analizira
dostavljene uzorke šumskog sjemena te o tome izdaje certifikate, kako za promet
sjemenom unutar Republike i Jugoslavije, tako isto i za inozemstvo, da iznalazi
kroz istraživački rad metode za analize šumskog sjemena, da osposobljava
stručne kadrove za sjemenarsku službu u šumarstvu itd.
Osnivačko pravo Zavoda preuzelo je sa 01. 07. 1964. godine novoosnovano
Poslovno udruženje šumsko-privrednih organizacija u Zagrebu, koje je od tada
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 94     <-- 94 -->        PDF

nadležno za poslovanja Zavoda. Djelokrug rada i zadaci Zavoda ostali su i nadalje
isti.


Godine 1974. Zavod za kontrolu šumskog sjemena u Rijeci spojen je s
Institutom za šumarska istraživanja u Zagrebu i Jugoslavenskim institutom za
četinjače u Jastrebarskom u jednu radnu organizaciju s nazivom Šumarski institut
Jastrebarsko sa sjedištem u Jastrebarskom. Unutar tog novostvorenog
Instituta dotadašnji Institut za šumarska istraživanja postao je Odjel za tipologiju
sa sjedištem u Zagrebu, a bivši Zavod za kontrolu šumskog sjemena
pretvoren je u Odsjek za sjemenarstvo Rijeka kao odvojena jedinica Odjela
za oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo s istim djelokrugom rada i
zadacima kao i prije spajanja.


Sjemenarstvo kao privredna djelatnost odavna je regulirana zakonskim propisima;
tako već 1954. godine imamo savezni Zakon o prometu sjemenske robe,
a 1958. godine savezni Pravilnik propisuje norme kvalitete šumskog sjemena i
jedinstvenu metodiku analize šumskog sjemena. Da bi se otklonile nedorečenosti
saveznog zakona iz 1954. godine odmah po osnivanju Zavod donosi privremena
tehnička uputstva za slanje uzooraka radi ispitivanja kvalitete šumskog
sjemena i privremene upute za proizvodnju, ispitivanje kvalitete i zdravstvenog
stanja šumsko sjemenske robe. Nedugo iza toga 1964. godine se donosi Jugoslavenski
standard za šumsko sjeme četinjače a 1965. godine za sjeme listača.
Iste godine se donosi savezni Osnovni zakon o sjemenu, koji je regulirao sve
faze šumskog sjemenarstva; njime je po prvi puta kod nas propisano, da sve
sjeme koje se koristi za šumsku proizvodnju mora potjecati iz priznatih sjemenskih
sastojina. Godine 1971. donose se novi Jugoslavenski standardi za šumsko
sjeme četinjača i listača, a 1974. donijet je republički Zakon o šumskom
sjemenu i sadnom materijalu. Ovim je zakonom propisano da sve šumsko sjeme
namijenjeno za šumsku proizvodnju mora biti ispitano prije njegove upotrebe
ili prodaje, isto tako je zabranjeno mješanje sjemena iz različitih sjemenskih
sastojina. Godine 1986. pokrenuta je inicijativa za promjenu republičkog Zakona


o šumskom sjemenu i sadnom materijalu, da bi postupak oko donošenja novog
zakona bio okončan upravo ovih dana. U toku 1988. godine dokinut je Jugoslavenski
standard za šumsko sjeme četinjača i listača da bi se mogao pokrenuti
postupak za izradu saveznog Pravilnika o normama za ispitivanje kvalitete
šumskog sjemena, koji je u toku a usklađen je s normativima ISTA.
Koliko god možemo biti zadovoljni donesenim zakonskim i drugim regulativima
iz područja sjemenarstva, toliko s druge strane je oživotvorenje istih u
praksi nedovoljno, štoviše zabrinjavajuće loše, kod čega veliki dio odgovornosti
leži na šumarskoj inspekciji (primjerice ima čitavih područja i regija gdje o
ovom pitanju šumarska inspekcija nije poduzimala godinama doslovno ništa!).


Kroz protekla tri desetl´jeća djelatnost nekadašnjeg Zavoda za kontrolu
šumskog sjemena a sada Odsjeka za sjemenarstvo se može pratiti u dva pravca
koji se preklapaju, dopunjuju i izlaze jedan iz drugoga a to su: istraživačka i
transmisijsko-servisna. Možemo konstatirati da su prve godine postojanja Zavoda
za kontrolu šumskog sjemena vezane za intenzivnu istraživačku djelatnost,
što je -i normalno, jer se je na ovim našim ne samo republičkim prostorima počimalo
od temelja tj. od početka. Upravo ova konstatacija rezultirala je gotovo
preko polovicu objavljenih radova istraživanja i iznalaženja metoda koje će se
primjenjivati u servisnoj djelatnosti Zavoda, a njihov popis donesen je na kraju


u pregledu literature. Osim objavljenih znanstvenih i stručnih radova u ovom


296
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 95     <-- 95 -->        PDF

periodu je napravljeno preko tri stotine stručnih elaboorata, zakonom propisanih
programa mjera njega i genetske melioracije-programa gospodarenja sa priz


natim sjemenskim sastojinnma četinjača i listača.


Prvi pokušaji praktičnog rada na odabiranju sjemenskih sastojina početi su
u Jugoslaviji još 1949. godine. Te su godine M. Krsti č i J. Šafa r izradili
privremene upute za izdvajanje sastojina za proizvodnju kvalitetnog šumskog
sjemena. Nepunih deset godina kasnije J. Šafar donosi prvu razdiobu Hrvatske
na sjemenske cjeline (oblasti, podoblasti i područja), ali ista nikad nije primjenjivana
u šumarskoj operativa. Značaju rajonizacije data je prava težina i
kao tema obrađivana je u sklopu znanstvenoistraživačkog rada u periodu od
1976. do 1982, (temu je vodio B. Regent) , ali je ostala nedovršena. Savezna
radna grupa za područje sjemenarstva donijela je 1988. godine među ostalim
zaključcima prilikom izrade saveznog pravilnika o analizama šumskog sjemena
kao prioritetni zadatak izradu jedinstvene metodologije rajonizacije područja
cijele Jugoslavije.


Prilikom prvog izdvajanja dijelova gospodarskih šuma za priznate sjemenske
sastojinc šezdesetih godina, kao uostalom i petnaestak godina kasnije kriteriji
su ostali isti, uglavnom je to subjektivni dojam vodećeg uzgajivača u radnoj
organizaciji temeljen na kvalitetnim vrijednostima fenotipskih osobina
predlagane vrste drveća. Možemo slobodno reći, da je u zadnje vri´jeme osnovni
motiv izdvajanja novih priznatih sjemenskih sastojina isključivo nestašica sjemena
pojedine vrste vezano za problem izostanka prirodne obnove. Šezdesetih
godina bilo je izdvojeno u Hrvatskoj:


— 30 vrsta četinjača u 245 sastojina i grupa stabala na površini od 3.428 ha, te

13 vrsta listača u 75 sastojina i grupa stabala na površini od 2.006 ha.
Petnaest godina kasnije u drugom turnusu izdvajan´ja dolazi do značajnih promjena,
tako da danas imamo:


— 21 vrstu četinjača u 100 sastojina i grupa stabala na površini od 1.246 ha, te

17 vrsta listača u 101 sastojim i grupi stabala na površini od 3.845 ha.
Iz napred dznesenog vidljivo je slijedeće:kod četinjača je broj vrsta manji, broj sastojina je više nego dvostruko manji,
a također i njihova površina;

kod listača je broj vrsta veći, veći je i broj sastojina kao i njihova površina,
koja je gotovo dvostruka.
Prema tipološkoj razdiobi u Hrvatskoj je definirano ukupno 71 gospodarski i
8 zaštitnih tipova, a od toga su u:


— dinarskom području 31 gospodarskih i 7 zaštitnih tipova,
— panonskom području 29 gospodarskih i 1 zaštitni tip, te u
— eumedileranskom i submediteranskom području 11 gospodarskih tipova šuma.
U tabeli 1 dat je pregled sumarne zastupljenosti priznatih sjemenskih sastojina
po radnim organizacijama, a u tabeli 2 po najznačajnijim autohtonim vrsvtarna
drveća.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Tabela 1


03 V


U k u p n a U k u p u a


U 52


površina ha površina ha


3 : 2 6 : 5
adna
gani
um.


sa


0/


%


četinjača p s s listača ps s n


*3^


1


2 3 4 5 6 7


Buzet
Split
Delnice
Gospić
Karlovac
Varaždin
Zagreb
Bjelovar
Sisak


N. Gradiška
Našice
Osijek
P. Slatina
S. Požega
S. Brod
Vinkovci
Sveukupno
w >


* b
1


ariš
alepski bor
crni boljela
smreka
bukva
kitnjak
lužnjak


p. jasen
c. ´joha
lipe
15.612 50 .32 222.994
27.289 492 1.80 302.846 — —
113.818 461 .40 55.780 77 .13
47.905 85 .33 47.804 — —
9.654 88 .91 61.231 292 .47
3.536 35 .98 11.589 7 .06
3.411 5 .14 29.041 34 .11
6.133 6 09 155.478 443 .28
2.892 — — 79.250 183 .23
1.251 1 .07 115.807 593 51
499 — — 49.190 499 1.01
59 — — 27.735 63 .22
2.939 7 .2 23.237 65 .27
3.075 20 .65 43.474 121 .27
803 — — 20.233 273 1.34
217 — —. 61.008 1.237 2.02
238.876 1.249 .52 1.306.715 3.887 .33
Tabela 2
P o v r š :
ukupan
in au
ha
pss
3 : 2
%
Broj ekološko
gosp. 1
ukupna
ipova
ps s
6 : 5
%
2 3 4 5 6 7
487 4 .80
20.808 37 .17 3 1 33.33
21.936 445 2.02 8 4 50.00
164.968 363 .22 12 4 33.33
5.187 261 5.03 17 10 58.82
299.319 77 .02 33 1 3.03
144.672 423 .29 11 1 9.09
176.961 2.763 1.56 17 2 11.76
24.979 283 1.13 17 1 5.88
12.352 59 .47 4 3 75.00
2.052 209 10.18 4 3 75.00
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Komentirati tabelu 1 i 2 je gotovo bespredmetno; one same za sebe dovoljno
govore i najvjerodostojnije pružaju najrealniju sliku o šumskom sjemenarstvu
u Hrvatskoj, kao i koliko tko razmišlja pri tom o onome što će ostaviti
u svom radu generaciji koja dolazi iza njega.


Izdvajanjem djelova gospodarskih šuma u uređa´jni razred šuma s posebnom
namjenom za proizovdnju kvalitetnog šumskog sjemena u dobrom dijelu
slučajeva se i okončava gospodarska (uzgojno zaštitarska) djelatnost u priznatim
sjemenskim sastojinama, a u jednom dijelu njih (posebno u sjemenskim
sastojinama četinjača) i interes n´jihove namjene-korištenja za sakupljanje kvalitetnog
sjemena.


U tabeli 3 donesena je dinamika izrade programa gospodarenja za sadašnje
priznate sjemenske sastojine od 1975. do 1986. godine.


Tabela 3


_ ,.
Godina
Doneseni proarami gospodarenja za pss
izrade četinjačaha % ha listača% ha ukupno %
svega
1975
1.269
226
100
18
3.509
211
100
5
4.778
437
100
9
1976 — — 201 5 201 9
1977 10 1 321 8 331 7
1978 70 6 390 10 460 9
1979 — — 141 4 141 3
1980 88 7 1.571 41 1.659 33
1981 323 26 493 - 13 816 16
1982 65 5 96 2 161 3
1983 — — 33 1 33 1
1984 176 14 — — 176 3
1985 189 15 36 1 226 4
1986 122 10 16 — 138 3
1987 — — —


Iz prednje tabele se vidi da je najveći dio uređivan 1980 i 1981. godine
gotovo polovina sastojina. Nakon donošenja programa gospodarenja za pojedinu
pss u pravilu prođe minimum još 3 do 4 godine dok se provede dio zacrtanih
gospodarskih i uređivačkih radova t´j. prva selektivna meliorativna proreda, koja
je ponekad i koncepcijski pogrešno izvedena (jer doznačivač nije bio u prilici
da se upozna s koncepcijom doznake u pss koja se znatno razlikuje od doznake
u gospodarskoj sastojini). Slijedom misli a ovo se posebno odnosi na žarište problematike
lužnjakove priznate sjemenske sastojine u donedavno gospodarskim
sastojinama lužnjaka nakon par godina ne možemo očekivati značajnije promjene
u smislu učestalosti, kvalitete i kvantitete plodonošenja i poboljšanja fenotipske
kvalitete sastojina. Isto tako sama selektivna proreda nije dovoljna garancija
plodonošenju; ona može biti samo karika u lancu još mnogih drugih
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 98     <-- 98 -->        PDF

mjera gospodarske aktivnosti, gdje se prvenstveno misli na mjere zaštite šuma,
prihranjivanja itd., čega svega nema do danas u priznatim sjemenskim sastoji
nama.


U slijedećoj tabeli doneseni su podaci o optimalnoj proizvodnji normalnog
šumskog sjemena na površinama priznatih sjemenskih sastojina u Hrvatskoj
za gospodarski značajne vrste drveća.


Tabela 4


Količina češera u kg koji se mogu
Vrsta drveta Površina sabrati za:


punog uroda među uroda


_


1 2 3 4


Abies alba 362 87.097 32.690
Cupressus semp. horizon. 22 4.080 757
„ „ pyramid. 10 1.065 183
Larix europaea 4 235 157
Picea abies 265 59.161 23.639
Pintts brutia 25 6.151 2.879
„„
halepensis
laricio var. cor.
39
4
2.953
1.071
1.435
536

nigra var.

pinea
pinaster
silvestris
strobus
austr.
dalma
52
393
4
25
36
2
12281
92.606
4.875
20.236
5.947
2.078
6.140
46.303
1.595
8.114
2.525
861
Pseudotsuga menziesii 3 637 315
Taxodiwn distichum 1 300 71
Svega četinjače 1.246 300.773 128.200
Alnus glutinosa 58 4.399 2.188
Carpinus betulus 15 1.243 790
Fagus silvatica 77 1.614 123
Fraxinus angustifolia 214 17.136 6.375
Juglans nigra 37 8.042 2.430
Quercus petraea 424 112.572 10.017
„ robur 2.705 530.484 46.271
„ rubra 2 371 44
„ robur var. tar. 59 21.539 2.316
Robinia pseitdoacacia 45 5.647 2.751
Tilia a r gen tea 41 475 175
cordata 1 399 147
„ platyphyllos 167 3.209 1.256
Svega listače 3.845 707.124 74.893
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Na temelju gornjih podataka može se u optimalnim uvjetima svake pete
godine flj. kod pojave punog uroda) sakupiti 300.773 kg češera, a svake godine


128.200 kg češera 16 vrsta četinjača; isto tako se može svake četvrte godine sakupiti
707.124 kg sjemena, a svake godine 74.893 kg sjemena 13 vrsta listača. Osim
toga lako se može vidjeti i slijedeće:
— učešće smreke u ukupnoj proizvodnji četinjača kod punog uroda iznosi
75.5%, a jele svega 4.6%, ariša 0.0008",,, duglazije 0.002°/«, dalmatinskog crnog
bora 11.5% itd;
— učešće crne johe u ukupnoj proizvodnji listača kod punog uroda iznosi
32%, poljskog jasena 22.9%, lužnjaka 17.5%, kitnjaka 28´°/o itd.
Gore izloženo upućuje na zaključak da nekih vrsta ima više nego dosta,
dok su neke vrste izrazito slabo zastupljene, a posebno se to odnosi na lužnjak.
Konačno treba istaknuti bitnu konstataciju da se optimalna proizvodnja
jako razlikuje od stvarne proizvodnje; ta razlika nije kod svih vrsta četinjača
i listača jednaka, a da stanje bude još gore ona je najveća kod sjemenom deficitarnih
vrsta listača (lužnjak, poljski jasen, kitnjak itd.). Slijedom misli postavlja
se pitanje kada će stvarna proizvodnja doseći optimalnu. Radi niza objektivnih
razloga odgovor se može dati ovako formuliran, da će se to postići:


— adekvatnijim učešćem površine ekološko-gospodarskih tipova sjemenom
deficitiranih vrsta drveća u ukupnoj površini pss,
— porastom prosječne starosti pss listača (osobito lužnjaka),
— poboljšanjem ekoloških uvjeta šumskih sastojina,
— primjenom veće i adekvatnije zaštite i drugih kulturnih mjera što sve
skupa nije ostvarivo od danas na sutra već traži rad na duge staze.
Raskorak između stvarne proizvodnje u pss listača te potrebe jednostavne
i proširene biološke reprodukcije šumarska operativa je rješila u korištenju
gospodarskih šuma nazvanim privremene sjemenske sastojine (sastojine u kojima
se pojedine godine pojavj takav urod sjemena da je interesantan za sakupljanje,
ili bogatima eiegantnija solucija kupnja sjemena kod specijalizirane
radne organizacije-najčešće »Semesadike«).


Na hislogramu 1 prikazana je prosječna godišnja potrošnja sjemena u razdobljima:
1964—1968, 1969—1973, te 1979—1989. i pojedinim područjima: mediteransko,
dinarsko i panonsko.


Analizirajući veličine u histogramu mogu se uočiti slijedeće konstatacije:


— četinjače rastu iz perioda 1964—1968. u period 1969—1974. sa indeksom
od 102, da bi pala u periodu od 1979—1989. na 21;
— listače imaju u svim periodama rast, u prvom 125, a u drugom čak 410;
ako se gleda situacija po pojedinim područjima slika se donekle mijenja samo
u četinjačama, dok su listače ostale nepromijenjene a odnose se na panonsko
područje; tako u:
— mediteranskom području imamo najprije rast od 112 a u posljednjem
razdoblju pad od 47;
— dinarsko područje ima u svim razdobljima pad i to najprije 97, a zatim
na drastičnih-desetkovanih 9! (ako se ovome doda činjenica da je gotovo svaka
druga biljka četinjača posađena u Hrvatskoj od 1959. godine do danas UVEZENA


prema podacima analiza šumskog sjemena laboratorija Odsjeka za sjemenarstvo
u Rijeci za analizirano i prijavljeno sjeme, a kako bi tek izgledala situ


301
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 100     <-- 100 -->        PDF

acija da se stavi na papir i ono što nije prijavljeno i analizirano, a čega je
pretežno zadnjih godina i previše/, tada čovjeku jednostavno fali riječi za dalji
komentar).


Kada se govori generalno o sakupljanju sjemena, gdje se kod toga misli
na način sakupljanja, tada se može istaci da je uglavnom neprimjerno, od ni
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Histogrsmski pregled
korisnika usluga laboratorijskih
analiza šumskog
sjemena po područjima
od 195 9.g „ do
danas


1


„ptosjcćan Ltoj
morakai* peil-
Od od 29 sodlna


Uiorska ta poilod
od 29So


bfo) godina s!a
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 102     <-- 102 -->        PDF

kakvog na dinarskom i mediteranskom području, a kako se ide prema istočnom
nizinskom dijelu poprima obilježja i pozitivne karakteristike.


Nastavno dalje u proizvodnom procesu i slijedeća faza — dorada sjemena
je gotovo isto takva kao i sakupljanje, dapače, kada se ima na umu dorada četinjača
— to je prošlost koje će se teško prisjetiti i najstariji, jer je posljednja
trušnica zatvorena početkom šezdesetih godina.


U ovakvim okolnostima i uvjetima proizvodnje, dorade i distribucija kao
slijedeća faza u nizu proizvodnog ciklusa je doslovno nikakva, te svako daljnje
pojašnjavanje rečenog je suvišno, ali je isto tako suvišno napomenuti da ovakvo
stanje nije budućnost, niti je opravdano niti održivo, jer njegove posljedice
su nesagledive, dakako u negativnom smislu.


stješlenc jetla i prostora


O značenju kvalitativnih svojstava šumskog sjemena (vitalitetu, postotku
klijavosti itd.) u procesu umjetne obnove sastojina, a osobito što to znači za
rasadničku proizvodnju danas je nepotrebno govoriti; ipak činjenice kod nas
gotovo generalno uz maie iznimke opovrgavaju napred izneseno i upućuju na
sasvim suprotan zaključak — nama je još uvijek svejedno kakve je kvalitete
šumsko sjeme.


Laboratorij za ispitivanje kvalitete šumskog sjemena u vrijeme osnivanja
1959. godine jedini takve nam´jcne u nas radi od tada kao servisna institucija
za potrebe šumarske operative prvenstveno u Hrvatskoj. U vrijeme osnovanja
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 103     <-- 103 -->        PDF

tehnološki moderno koncipiran i opremljen obavljao je poslove ispitivanja kvalitete
šumskog sjemena prema ISTA normama i JUS-u kvalitetno i na vrijeme.
Od tada do današnjih dana vremenom fizički stari a tehnološki još više zaslarjeva
nekada moderna oprema, koja postaje u posljednje vrijeme »usko grlo«
u radnom procesu ispitivanja kvalitete šumskog sjemena, što se reflektira u
znatnom kašnjenju pružanja informacija operativi o kvaliteti poslanih uzoraka
šumskog sjemena; ovo se posebno drastično ispoljava u vrijeme obilnog uroda
žira lužnjaka, kada nikakve organizacijske mjere i napori ne mogu pospješiti i
ubrzati dostavu pravovremenih informacija o kvaliteti šumskog sjemena. Da
ovo nije samo subjektivna ocjena sadašnjeg stanja laboratorija govore i slijedeće
činjenice:


— zabrana upotrebe laboratorija 1982. godine od inspekcije SO Rijeka radi
opasnosti udara električne struje,
— u toku 30 godina postojanja svega jedan put je nabavljen novi instrument,
tako da prosječna godišnja investiciona ulaganja iznose 10.000 din ili 1
konvertibilni dinar,
— posljednjih četiri godine kvalitet usluga je smanjen, jer u radnom procesu
nema visokokvalificirane radne snage,


— preko deceniju i pol osoblje nije bilo u prilici da prati i upozna tehnološka
dostignuća sa tog područja,
te ukoliko korisnik usluga smatra da se ovako može dalje kročiti u budućnost
suvišno je kako iznošenje ove materije tako i traćenje vremena i truda oko
njena dokazivanja i opravdanosti promjena na bolje, stručnije i suvremenije.
BIBLIOGRAFIJA


Nastavno se donosi bibliografija radnika od 1959. godine do danas po mjestima
objavljivanja kako slijedi:


I.
Informativno glasilo šumarske operative
1.
Mučalo , V.: Ubrzanje klijanja i povećanje energije klijavosti sjemena pucaline
(Colutea arborescens L.), 1959
2.
Mučalo , V., Regen t B.: Ispitivanje o mogućnosti i ispravnosti upotrebe
biokemijskih metoda (tetrazol, indigokarmin) za određivanje vitaliteta sjemena
jele i cedra, 1968
3.
Mučalo , V., Regen t B.: Određivanje vitaliteta sjemena nekih vrsta četinjača
topografskim metodama (alepski, brucijski, i crni bor, borovac,
smreka), 1968
4.
Regent , B.: Sjemenske baze četinjača i listača u SR H. 1963
5.
Regent , B.: Nova brza metoda određivanja klijavosti hrastova žira u klijalici
na podlozi od filter papira, 1966
6.
Regent , B.: Uputstva za izbor, izdvajanje i bonitiranje priprodnih šumsko
sjemenskih objekata, 1968
7.
Regent , B.: Šumsko sjemenarstvo, 1972
8.
Regent , B.: Njega i genetska melioracija objekta za proizvodnju normalnog
šumskog sjemena, 1974
9.
Regent , B., Mučal o V.: Mogućnost i način konzerviranja sjemena
obične jele, 1964
305
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 104     <-- 104 -->        PDF

10.
Regent , B., Mučal o V.: Ispitivanje o mogućnosti određivanja vitaliteta
sjemena jasena i javora metodom sposobnosti rastenja eksplantiranih
embriona, 1967
11.
Regent , B., Mučal o V.: Prilog poznavanju čistoće, apsolutne težine i
metoda za određivanje klijavosti sjemena duglazije, ljeske, crnog graba i
judina drva, 1968
12.
Rupert , P.: Primjena sjetvenog okvira kod pošumljavanja sjetvom sitnog
sjemena, 1959
13.
Rupert , P.: Libocedar ili tamjanceder, 1959
14.
Rupert , P.: Razdioba teritorija Hrvatskog Primorja, Istre i kvarnerskih
otoka na sjemenarske cijeline, 1961
15.
Rupert , P.: Uređivanje jednosobnih sastojina šumskih sjemenskih baza
primorskih četinjača ..., 1966
16.
Rupert , P.: Uređivanje raznobdobnih sastojina šumskih sjemenskih baza
obične jele s primjenom ..., 1966
17.
Rupert , P.: Uređivanje raznodobnih sastojina šumskih sjemenskih baza
obične smrče ..., 1967
18.
Rupert , P.: Uređivanje jednodobnih sastojina šumskih sjemenskih baza
hrasta lužnjaka ..., 1967
19.
Rupert , P.: Genetska melioracija šumskih sjemenskih baza, 1967
II.
Dokumentacija za tehnologiju i tehniku u šumarstvu, Beograd
1.
Regent , B.: Šumsko sjemenarstvo u SRH, stanje i problematika, 1978
2.
Regent , B.: Šumsko sjemenarstvo u SRH, stanje i problematika, 1978
3.
Regent , B., Mučalo , V.: Stimuliranje klijavosti i energije klijanja sjemena
jele i duglazije ..., 1966
III. Šumarski list Zagreb
1.
Regent , B.: Tehničke upute za ispitivanje kvalitete i zdravstvenog stanja
šumskog sjemena, 1970
IV. Radovi Šumarskog instituta Jastrebarsko
1.
Regent , B., Mučalo , V.: Kvalitativna svojstva sjemena jele u odnosu
na sušenje, 1973
2.
Gradečki, M., Poštenjak, K.: Izbor i bonitiranje šumskih sastojina
te njihova njihova genetska melioracija, 1984
3.
Gradečki, M., Poštenjak, K.: Acknowledged seed stands in SR Croatia,
IUFRO poster 1986
4.
Gradečki, M., Poštenjak, K.: Contrabution to the knowledge of the
stand´s structure in the N. P. Risn´jak, IUFRO 1986
5.
Gradečki, M., Poštenjak, K.: Development of forest seed husbandry
in SR Croatia, IUFRO 1986
6.
Gradečki, M., Poštenjak, K.: Uređivanje priznatih sjemenskih sastojina
u Hrvatskoj, Glasnik za šumske pokuse 1987
7.
Gradečki, M., Poštenjak, K.: Problematika proizvodnje šumskog
sjemena, 1988
8.
Gradečki, M., Poštenjak, K.: Šumsko sjeme i njegova upotreba zadnjih
nekoliko godina u Hrvatskoj, 1988
306