DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 82     <-- 82 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630*232.5 (Q. robor L.) Sum. list CX1V (1990) 284


PRILOG ZA UVOĐENJE NOVIH METODA NA NJEZI PODMLATKA
I MLADIKA HRASTA LUŽNJAKA


Stjepan SABLJAK*


SAŽETAK: Prirodna obnova hrasta lužnjaka je vrlo složen i
skupi način, a često i neuspješan. Zato njega podmlatka i mladika
ima izuzetno značenje za uspjeh obnove. U ovom članku je prikazana
praktična strana nove metode njege podmlatka i mladika
koja se izvodi u kombinaciji ručnog i strojnog rada. Prednosti su
značajne i odnose se na smanjenje radnih dana po jedinici površine,
humanizaciju rada, te otvaranje niza pogodnosti u pravilnom
rasporedu stabala i gustoj mreži prosjeka. Metoda je dobila
potpunu primjenu u mladim sastojinama hrasta lužnjaka na
području šumarije Đurđenovac.


1. UVOD I PROBLEMATIKA
Šume hrasta lužnjaka (Genisto elatae — Quercetum roboris Horvat 1938)
su naše najvrijednije i najznačajnije sastojine. One su predmet stalnih istraživanja,
ali još uvijek nedovoljnih.


Od pojave holandske bolesti koja je uništila nizinski brijest, uslijed izgradnje
hidromelioracionih sistema i utjecaja drugih ekoloških faktora ove
sastojine su izgubile prirodnu stabilnost. U njima je česta prisutnost šumskih
štetnika (hrastovog savijača, mrazovca, gubara, jasenove pipe i dr.), te
bolesti izazvanih gljivama roda Ceratostomella, pepelnica, mednjača i druge.
Nestabilnost se očituje u sušenju pojedinih stabala, često i čitavih grupa.
Obnova hrasta lužnjaka u takvim sastojinama otežana je i zbog slabog
rađanja sjemenom i zakorovljenog tla obraslog gustom podstojnom etažom
graba i drugih vrsta drveća i grmlja koje se pojavljuju odmah nakon sušenja
pojedinih stabala glavne etaže.


Smanjenje lisne površine defolijacijom štetnika koji se gotovo svake
godine javljaju u manjoj ili većoj mjeri, pospješuje rast prizemnog raslinja.


Obnovu otežava i preveliki broj jelenske i ostale divljači pa je obnovljene
površine potrebno ograditi žičanom ogradom. Prisutnost miševa i rovki
također je značajna te se redovno mora vršiti ispitivanje brojnosti i po
potrebi njihovo trovanje.


U ovakvim složenim uvjetima hrastov ponik i podmladak imaju jaku konkurenciju
graba, lipe, lijeske i drugih vrsta drveća te grmlja, a i korova, te


* Stjepan Sabljak, dipl. inž. šumarstva, Upravitelj šumarije Đurđenovac
284
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 83     <-- 83 -->        PDF

mu je potrebna redovna njega i zaštita. Stoga je neophodno vršiti njegu
u prvim godinama mlade sastojine hrasta lužnjaka i to vrlo često, gotovo
svake godine do starosti 5—6 godina, a kasnije svake 2—3 godine do stadija
koljika (12—15 g.).


Kako su se iz godine u godinu površine mladih hrastovih sastojina povećavale,
potrebe i razmišljanja o uvođenju mehanizacije i olakšavanju uvjeta
rada na njezi sastojina bile su sve prisutnije.


Stručnjaci »Slavonske šume« na stručnoj ekskurziji po Francuskoj 1975.
god. u kojoj je bio i autor vidjeli su pokuse za obavljanje njege sa staza.
Ideja njege sa staze viđena u Francuskoj dala je poticaj da se pokuša s uvođenjem
mehanizacije u cilju povećanja produktivnosti i smanjenja troškova
na njezi šuma.


Odbor za proizvodnju tadašnje SŠGO »Slavonska šuma« u IV mj. 1979.
g., a na prijedlog savjetnika za uzgoj šuma Jure Kulaša, dipl. inž. šumarstva,
prihvatio je uputstvo za primjenu u njezi podmlatka i mladika u razmaku
od 5 m. U 1980. god. nakon pregleda površina i analize uspjeha ponovo
je Odbor za proizvodnju predložio metodu za širu primjenu na području
»Slavonske šume«.


Primjena staza za obavljanje njege podmlatka i mladika na području
šumarije Đurđenovac započeta je 1977. god. u šumskom predjelu Ražljevo,
odjel 88 a, u razmaku staza od staze 30 m i 1978. god. u šumskom predjelu
Kovačica, odjel 58 a, u razmaku od 10 m u cilju lakšeg obavljanja njege,
uvođenja normiranja i bolje kontrole izvršenja njege. Kako je razmak između
staza bio relativno velik, prohodnost se nije znatno povećala, a radovi
na normiranju i praćenju nisu dali odgovarajuće rezultate, te je predloženo
uputstvo za primjenu staza u njezi podmlatka i mladika od strane »Slavonske
šume« koje je predviđalo razmak između staza 5 m, prihvaćeno kao
optimalno rješenje za izvršenje njege sa staza. Ono je od 1979. god. stalno
u primjeni na području šumarije Đurđenovac.


2. OBJEKT RADA
Gospodarska jedinica Đurđenovačke nizinske šume, šumski predjel Kovačica,
odjeli 46—58 na površini od 299,04 ha i šumski predjel Golubovac,
odjeli 104—111 na površini od 142,72 ha ili ukupno 441,76 ha.


Cijela površina je sastojina hrasta lužnjaka stara 2—12 godina, podignuta
prirodnim putem, potpomognuta sadnjom žira i sadnica hrasat lužnjaka.


U šumskom predjelu Kovačica obnova sastojina započeta je nakon obilnog
uroda hrasta lužnjaka 1974. god. Do tada je na obnovi vrlo malo rađeno
i to sa slabim uspjehom.


Na površinama gdje je izvršen pripremni sijek površina je bila još više
zakorovljena i obrasla podrastom graba.


Sječa glavne sastojine započeta je 1975. god. i to na povećanim površinama
da se što više iskoristi ponik hrasta lužnjaka koji se pojavio na cijeloj
površini Kovačicc i to većim dijelom u gustom grabovom podrastu koji je
bio jedan do tri metara visine. Za spašavanje ponika bila je potrebna pored
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 84     <-- 84 -->        PDF

sječe glavne sastojine i sječa odnosno redukcija podrasta i to 50—SO111/« stabalaca
podstojne etaže. Sječu podrata bilo je potrebno provoditi i u narednim
godinama do potpunog uklanjanja podrasta.


U međuvremenu zajedno sa hrastom redovno njegovanim svake godine
pojavio se razni korov i izbojci iz posječenih panjeva koje je također trebalo
uklanjati.


Mlada hrastova stabalca stalno su bila u opasnosti od propadanja pod
zastorom graba ili drugih vrsta koje su imale daleko veći prirast od hrasta
ili od korova. Da se to ne dogodi organizirana je sječa predrasta sa svim
raspoloživim radnicima, uvedeni su tarupi — rotosjekači da sijeku podrast
iznad visine ponika i podmlatka hrasta.


Nakon provedenih dovršnih sječa i popunjavanja sadnicama hrasta lužnjaka,
mlada sastojina hrasta lužnjaka bila je u još većoj opasnosti od propadanja,
jer izbojna snaga graba, lipe, lijeske i ostalog grmlja bila je daleko
veća od prirasta hrastovog podmlatka. Za spašavanje hrasta potrebno je
bilo provoditi intenzivne i česte njege, ponekad i dva puta godišnje.


3. NAČIN RADA
Površina odjela je podijeljena na polja širine pet metara, a između polja
su prosjeke širine 1,50 m.


Te prosjeke ili staze idu paralelno s glavnim putem ili cestom, a okomito
na ove idu izvozni putevi (prosjeke širine 3,0 m) koji se izvode u razmaku
od 50—70 m zavisno o veličini odjela (table). Prosjecanje je vršeno
rotacionim sjekačima — tarupima (Fors 651) u starosti sastojine do 5 godina
kada nema debljih stabalaca od 3 cm do koje debljine može stroj uspješno
vršiti sasjecanje. Širina radnog zahvata stroja rotacionog sjekača
iznosi 1,50 m. Nakon izvršenog prosjecanja staza čija površina iznosi oko
20—25*/o površine odjela obavlja se njega sastojine sasjecanjem nepoželjnih
vrsta drveća i grmlja sjekirom težine 0,60—1,00 kg na držalici dugoj 0,80—
—0,90 m. Njegu sastojine na jednom polju širine 5 m obavljaju dva radnika.
Svaki ide svojom stazom i obavlja njegu do polovice polja (2,5 m širine).
Održavanje staza vrši se svake godine tokom 12—15 godina, kada dolazi do
sklapanja krošanja na stazi.


4. PREDNOSTI NOVE METODE
Ova metoda njege podmlatka i mladika hrasta lužnjaka ima prednosti
nad klasičnim načinom izvođenja njege koje se očituju u slijedećem:


— smanjena je površina za ručni rad oko 22a/». Tu površinu čine prosjeke
i staze koje se održavaju rotosjekačem,
— bolja je prohodnost, veći učinci, te uštede u radnoj snazi i troškovima,
— rad sa staza je lakši, manja je mogućnost povrede, pa radnici više
vole raditi njegu sa staza, nego klasično,


ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 85     <-- 85 -->        PDF

SKICA IZVOĐENJA STAZA


Odjelna prosjeka širine 4,00-6,00 m


5,00 m
Staza širine 1,50 m
Pravac izvlačenja drvnog materija
Prosjeka širine 3,00 m
B
O
O
03
C
s H/
S
1
n3
01
U L
I/I
S s
3 1
u-, o \
Uf)
-Odjelna prosjeka


— u ljetno vrijeme kada su visoke temperature na stazama je prozraka
i radnici se manje znoje, a napad insekata je manji,
— veća je mogućnost ujednačavanja uvjeta rada,
— lakše je normiranje i kontrola izvođenja njege,
— povoljno je djelovanje postranog svjetla sa staza na rast hrasta,
— u slučaju nmogućnosti redovnog obavljanja njege neće doći do propadanja
hrastovih biljaka,
— izvedne staze i prosjeke ostaju trajno u sastojini i koristit će za iznošnje
i izvlačenje drvnog materijala,
— u slučaju požara staze mogu olakšati rad na gašenju i povećati efikasnost
gašenja,
— lakše je odabiranje stabala prilikom prorjeđivanja,
— u gusto sklopljenim mladićima s grabom, kupinom, glogom i crnim
trnom gdje su uvjeti rada vrlo teški to je praktično jedina mogućnost da
se njega obavi na cijeloj površini.


ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 86     <-- 86 -->        PDF

5. ZAKLJUČAK
Gore navedene prednosti nove metode njege pomlatka i mladika hrasta
lužnjaka, a koje se naročito očituju u smanjenju radnih dana po jedinici
površine, humanizaciji rada te otvaranju niza pogodnosti u pravilnom rasporedu
stabala i gustoj mreži prosjeka, utjecale su da se njega u mladim sastojinama
hrasta lužnjaka na području šumarije Đurđenovac izvodi isključivo
na ovaj način. Do danas je tako uređeno preko 600 ha površina na
kojima se obavlja njega sa staza. Za verifikaciju i kvantifikaciju prednosti
ove metode potrebno je provesti odgovarajuća naučna istraživanja.


Contribution to the Introduction of New Methods in Tending Young Plants and
Saplings of Pedunculate Oak


Summary


Natural reforestation of Pedunculate oak is a very complex and expensive
task, often resulting in failure. Therefore, the tending of young plants and saplings
plays an exceptionally important role in the successful outcome of reforestation.
This paper presents the practical side of the new method for tending young plants
and saplings, which is performed in a combination of manual and mechanized
work. Advantages are significant and contribute to a reduction of work days per
unit of area, humanization of work and creation of a number of favourable conditions
in the lay out of trees and dense network of lanes. The method has been
fully adopted in young stands of Pedunculate oak at the Forest Office of Đurđenovac.