DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 7     <-- 7 -->        PDF

ŠUMSKI EKOSISTEMI U HRVATSKOJ DANAS — RETROSPEKTIVA
I SUTRAŠNJICA


Demokracija kojom je Hrvatska obogaćenaa od ovoga proljeća donijelaje veću cijenu stručnom i znanstvenom mišljenju. Šumarski list glasilo šumarske
znanosti i struke jednoga od najstarijih stručnih društava u Hrvatskoj,
ima danas posebnu i značajnu ulogu.


Gledajući s evropskohg pa i svjetskog stajališta hrvatske šume predstavljaju
veliku prirodnu vrijednost. Njihova površina je veća od dvije petine
domovinskog prostora što dovoljno govori o njihovu značenju.


Smatramo nužnim ponovno navesti da o stabilnim šumskim ekosistemima
ovise svi kopneni ekosistemi. O njima ovise slatkovodni ekosistemi
uključivši izvorišta pitke vode, zatim agroekosistemi te napućeni urbani i
industrijski prostori. Svi navedeni sustavi su brojnim čimbenicima povezani
sa šumom (klima, erozija, vodni odnosi, proizvodnja kisika, vezanja ugljičnog
dioksida kao jedino rješenje protiv nepovoljnog učinka »staklenika atmosfere
«, velika bioproizvodnja plemenite sirovine, čuvanje genofonda, estetika
krajolika, povoljan učinak na turistički promet, odmor uz doživljaj praveprirode, ekološka niša za velik broj životinjskih vrsta, jedino živo ekološko
uporište u prostoru i dr.).


Uzevši teoretski možemo biti zadovoljni stanjem šumskog bogatstva Hrvatske.
Šume su prirodne, površina u prostoru je značajna, načelo gospodarenja
je potrajnost, imamo zadovoljavajući (ali ne prevelik) broj šumarskih
inžinjera, a struka ima bogatu tradiciju (najstarija inžinjerska organizacija
u Hrvatskoj).


Usprkos teoretskim prednostima hrvatske šume su danas ozbiljno ugrožene.
Drvne zalihe su smanjene, glavne vrste drveća — hrast lužnjak, hrast
kitnjak, jela i bukva su vrlo oštećene (30—75°/o), ekološka ravnoteža (stabilnost)
šumskih sastojina je narušena što sve govori o manjoj ekološkoj i gospodarskoj
vrijednosti šuma od one koju danas imamo na papiru.


Osnovni razlozi današnjeg stanja šuma su ovi:


— Sam of inancir an j e šumarstva i sve njegove nepovoljne popratne
pojave u smislu namirivanja kako vlastitih potreba (često nepotrebnih
— skupi strojevi i dr.) tako i potreba uže društveno političke zajednice,
uz izostajanje jednostavne obnove.
— »K isele kiš e« kao sinonim za kemijsko onečišćenje zraka, vode i tla
koje se pojavljuju kao imisija u biosferi. Šume su najosjetljiviji kopneniekosistem jer djeluju kao filter i u sebi zadržavaju i do 3 puta veće količine
otrova nego li površina bez šume (Matzner i dr. 1984). Konačna posljedicaje nestanak živog svijeta šume od sloja drveća do mikoriznih gljiva u tlu.
209
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— Sve učestaliji klimat s k i e k s c e s i u zadnjih 10—15 godina (nizovi
sušnih godina, niske i visoke temperature, orkanski vjetrovi i dr.)
— Pri m j e na neodgovarajućih strojeva i načina iskorišćavanja šuma
(debalna metoda, teški strojevi koji oštećuju stabla i to smanjujući njihovuvitalnost i tehničku vrijednost — štete na stablima u Hrvatskoj od 10°/o do
25°/o). Ovakvim neprimjerenim korištenjem uništava se najvrijedniji dio šume
(donji dio stabala i tlo).
— Svaki politički eksperiment socijalizma, primijenjen je i na šumarstvo.
Umjesto prilagodbe sistema šumi, šumu smo prilagodavali sistemu
(samoupravljanje, ZUR i dr.) što dovodi do slabljenja biološkog potencijalašume. Tako npr. radnički savjet u kojemu stručnjaci nisu u većini odlučuje
o najosjetljivijem stručnom postupku (da ili ne biološka obnova i dr.).
— Izostanak biološke obnove u područjima gdje je šumarstvo
»tanko« ili gdje su sredstva potrošena za nešto drugo, a često i izvan šumarstva
(jeftina sirovina za mjesnu preradu drva po diktatu komiteta i dr.).
Gotovo potpuni izostanak biološke obnove u degradiranim šumama (šikare,
panjače).
— Česta pojava šumskih požara u aridnim područjima (neorganizirano
šumarstvo, manjak stručnjaka).
— Izostanak stručnog djelovanja u stvarnoj primjeni. Osjetljivi uzgojni
postupci (obilježavanje stabala, usklađivanje omjera smjese drveća u
ranim razvojnim razdobljima sastojina i dr.) su prepuštena srednjem stručnom
kadru, a često i manjkavo obrazovanom nižem osoblju. Sve ovo se zbiva
usprkos dovoljnom broju visoko obrazovnih stručnih kadrova.
— Slaba organizacija šumarstva čiji učinak je vidljiv naročito
danas u podjeli struke na iskorišćavanje te uzgoj, zaštitu i lovstvo (uzgoj živi
dobro ako više posječe). Ovakve stručne akrobacije odražavaju se vrlo nepovoljno
na ekološku ravnotežu šumskih ekosistema (primjena »femelšlaga«
u prebornim šumama, sječa kvalitete i korišćenje u odjelima uz cestu, šumarski
inžinjer nije stimuliran za stručni rad, dok je bolje nagrađen oportunistički
stav prema vlasti).
Smanjenje drvnih zaliha (primjena progresivne potrajnosti) što uz sinergetsko
djelovanje (sinergetsko djelovanje — jedan nepovoljni ekološki čimbenik
povećava utjecaj drugoga čimbenika) »kiselih kiša«, suše, učinka slabe
organizacije (odsustvo stručnjaka) i dr. smanjuje ekološku i gospodarskuvrijednost šume, a naglašeno njenu proizvodnost (izostanak mogućeg prirasta
jer je smanjena glavnica).


— Promjena vodnih odnosa u staništima nizinskih šuma reguliranjem rijeka,
izgradnjom hidroelektrana, melioracijama poljoprivrednih zemljišta, izgradnjom
šumskih cesta i dr. što ima za posljedicu velika sušenja hrasta
lužnjaka i ostalih drveća. Od 1982. do danas osušilo se u srednjoj Posavini
oko 1,000.000 m3 hrasta lužnjaka.
— Pokušaj rješavanja materijalnih pitanja prerade drva udruživanjem sa
šumarstvom (»šumskodrvni kompleks«) ili stvaranjem takve organizacije kojauključuje takvu mogućnost. Sadašnja organizacija šumarstva (ZOŠ 1983) prešutno
je predvidjela uključivanje prerade drva u poslove iskorišćivanja šuma
koji su dio biološkog postupka njege i obnove šuma.


ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— Slaba ekološka obrazovanost prostornih plancra, nedostatak ekološke
svijesti onih koji odlučuju o šumi i šumarstvu uključivši i šumarske stručnjake.
Navedeni razlozi današnjeg stanja naših šuma nisu iscrpljeni ovim popisom,
ali ih smatramo najznačajnijim. Držimo da je danas potrebno koristiti
rezultate istraživanja kako šumarske tako i srodnih bioloških znanosti (geobotanika,
zoologija i dr.) radi postizanja ekološki uravnotežene te stabilne
prirodne visokoproizvodne šume s višenamjenskom djelatnošću. Ovaj cilj
mogu postići visokoobrazovani šumarski kadrovi koji vladaju suvereno dostignućima
struke.


U visokom obrazovanju je poznata istina da stručnjak koji poslije fakulteta
ne obavlja ine proširuje svoje znanje gubi korak s napretkom struke.
Zna se da je u visokom obrazovanju 5 + 5 = 0 gdje se prvi broj odnosi na
godine studiranja, drugi na godine stručnog mrtvila iz čega proizlazi stručni
zastoj. Kod nas, nažalost, proširivanje stručnih znanja poslije završetka studija
nije običaj (rijetko se čila stručni tisak).


Za održavanje prirodne, odnosno ekološke i biološke te proizvodne kakvoće
naših šuma u budućnosti potrebno je spoznati i provesti ove činjenice
i mjere:


1. Šuma je prirodno bogatstvo koje će svakim danom sve više povećavati
vrijednost. Osnovni razlog navedene činjenice je ovisnost pitke vode o
šumi, spriječavanje erozije te uloga svjetskih šuma u spriječavanju »učinka
staklenika atmosfere«. Hrvatske šume imaju radi svoje ekološke uloge posebno
značenje za Evropu (genetski fond i dr.).
2. Šume su značajno oštećene (»kisele kiše«, »ekonomičniji način gospodarenja
« i dr.) pa ih je potrebno stručno obnoviti. Ovaj posao ima za ciljbolji šumski ekosistem (izbor vrsta drveća prema slanišnim prilikama, izbor
tehnike uzgajanja šuma, utvrđivanje daljnjih postupaka sa šumom. Na prvom
mjestu se koristi prirodni put ili umjetni put koji vodi prirodno uravnoteženoj
šumi. Ove radove, od obilježavanja oštećenih stabala za sječu (obično
se radi o najvrijednijim vrstama drveća odnosno hrastovima lužnjaku i
kitnjaku te običnoj jeli) te u daljnjim stručnim postupcima, obavlja stalno
obučavan visokoobrazovani šumarski stručnjak (permanentana edukacija) uz
stalne dogovore s drugim stručnjacima (stručnjaci iz susjednih revira, upravitelj
šumarije, šumarski stručnjaci iz znanstvenih ustanova, direkcije i ministarstava).
3. U gospodarenje šumama potrebno je uvesti prebimi način i to svuda
gdje za to postoje biološki razlozi, a ne primjenjuje se. U ostalim šumama
treba postupati s puno bioloških obzira izbjegavajući kod oplodnog načina
gospodarenja oplodne sječe u većim površinama (često odsjek pa i čitav odjel).
Ovakvim postupkom šuma stalno ostaje u punoj ekološkoj namjeni što
je neusporedivo značajnije od sirovinskc uloge šume.
4. Šume je potrebno izdvojiti prema namjeni kako bi se znalo tko snosi
materijalne troškove održavanja (višenamjenske šume s naglašenom proizvodnjom
sirovine, vodozaštitne, rekreacijske, turističke i druge šume).
5. Radi spriječavanju daljnjega pustošenja priobalnih šuma potrebno jeojačati šumarsku struku i obaviti prostornu podjelu između poljoprivredei šumarstva uz prethodno utvrđivanje ekološkog minimuma prostora koji u
211
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 10     <-- 10 -->        PDF

turističkom području mora biti pod šumom (voda, klima, estetika krajolikai dr.). Jačanjem šumarske struke rješava se preventivno opasnost od šumskih
požara (zamjena kultura crnogorice prirodnom šumskom vegetacijom,
njega šuma).


6. Preventivu zaštite šuma treba postizati održavanjem ekološke ravnoteže,
a prilikom represivnih mjera koristili samo biološka sredstva. Uništavanjem
živog svijeta u tlu (u šumskom tlu živi oko 15 skupina živih organizama
biljnog i životinjskog svijeta) ono gubi raznolikost što je osiromašenješuma u smislu ekološke djelatnosti. Sve represivne mjere zaštite potrebnoje prethodno ekosistemski istražiti u našim uvjetima.
7. Šumarski stručnjaci moraju sudjelovati kod odlučivanja o namjeni
prostora jer im njihova znanja daju prednost prilikom planiranja i krajoliku.
Podsjećamo da je šuma jedino prirodno uporište u prostoru koje nema
zamjene. Šumari moraju sudjelovali u našim i inozemnim raspravama o onečišćenju
zraka, vode i tla (emisije, imisije) kao i u početnim raspravama o
investicijama koje ugrožavaju šume (industrija, enegetika i dr.).
Branimir Prpić