DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 59     <-- 59 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630*323.12 (Q. robur L.) Šum. list CXIV (19901 26


UTROŠAK GORIVA I MAZIVA MOTORNE LANČNE PILE STIHL 056,
KOD OBARANJA STABALA I IZRADE SORTIMENATA TEHNIČKE
OBLOVINE I JEDNOMETARSKOG PROSTORA DRVA U ZRELIM
SASTOJINAMA HRASTA LUŽNJAKA


Stcvan BOJANIN, Ante P. B. KRPAM, Juraj BEBER*


SAŽETAK: U radnji autori tretiraju problem potrošnje gorivai maziva motorne pile Stihl 056, kod sječe i izrade u zrelim sastojinama
hrasta lužnjaka, uz primjenu sortimenlne metode. Promjeri
stabala su se kretali od 39 cm do 65 cm.


Utrošak goriva i maziva po stablu s porastom debljine stabala
raste, tako da je odnos goriva kod stabala od 39 cm i 65 cm
prsnog promjera kao 1,0 : 2,2. Kod maziva je taj odnos sličan i
iznosi 1,0 :2,0.


Postotak potrošnje maziva u odnosu na potrošnju goriva po
stablu prvo raste a zatim opada s debljinom stabala i u prosjeku
iznosi 3#%.


S povećanjem debljine stabala i tehničke oblovine, utrošak
goriva i maziva po nfi izrađene drvne mase se smanjuje. Kod stabala
od 65 cm prsnog promjera u odnosu na stabla od 39 cm
prsnog promjera potrošnja goriva se smanjila za /6% a maziva
za 2S°/0.


Kod istraživanih stabala svih debljina određen je za svako
stablo odnos između prsnog promjera stabla i srednjeg promjeratehničke oblovine. Tako je utvrđena ovisnost potrošnje goriva i
maziva po ni-´> i o srednjem promjeru tehničke oblovine za stabla
svih debljinskih podrazreda.


Srednji promjer prostornog drva ne ovisi o debljini stabala
i u prosjeku iznosi 13,5 cm s korom. Potrošak goriva i maziva pom? drvne mase prostornog drva iskazan je u prosjeku za stabla
svih debljina i iznosi: goriva 0,319 l/m:i, maziva 0,119 l/m?.


Prosječna potrošnja goriva po rrfi za sječu i izradu prostornogdrva veća je 2,5 puta a maziva također 2,5 puta od potrošnje za
sječu i izradu tehničkog drva.


Na ovu razliku dominantan utjecaj je imao četiri puta veći
broj prepiljivanja kod prostornog drva. Naime, dužina komada
prostornog drva je iznosila 1 m, a tehničkog u prosjeku 4,0 m.
Srednji promjer je u drugom slučaju bio 2,1 puta veći.


* Prof. dr. Stcvan Bojanin, Mr. Ante P. B. Krpan, Juraj Bcbcr, dipl. inž., Šumarski
Fakultet, Zagreb
261
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Ključne riječi: sastojina hrasta lužnjaka, oplodna sječa,
sortimentna metoda, motorna lančana pila, tehničko drvo, stablovno
vrijeme, sortimentno vrijeme, potrošnja goriva i maziva,
slabio, kubni metar.


UVOD
U provođenju mehanizacije radova na sječi i izradi u Srednjoj Evropi,
obzirom na sastojinske i terenske prilike te način obnavljanja sastojina,
predviđa se da će u dogledno vrijeme motorna lančana pila ostati glavno
sredstvo rada.
Obzirom da se motornom pilom za jednog radnika može prepiljivati
oblovina promjera dvostruke dužine vodilice, pile za jednog radnika zadovoljavaju
i u sastojinama s najdebljim stablima u Srednjoj Evropi.
S razvojem primjene motornih lančanih pila objavljuje se i potrebna
literatura kao za održavanje motornih pila, Henek a (3); tehnologiju rada
kod sječe i izrade, Hil f i Platze r (4); za snimanje utroška vremena
kod sječe i izrade, Platze r (6), a potrošnju goriva i maziva istraživali
su N i k o 1 i ć (5), R e b u 1 a (8) Sever et al (9) i drugi.
Mehanizacija radova u šumarstvu, posebno u eksploataciji šuma zahtijevala
je poseban obzir kod kalkulacije troškova pri primjeni mehaničkih
sredstava. Tako je razrađena metoda određivanja troškova rada mehaničkih
sredstva u šumarstvu od strane FAO/ECE, Glase r (2), S t r e h 1 k e (10).
Kod nas se posebno tim problemom bavio Turk (11).
Prema Strehlke-u kao pogonsko vrijeme stroja se uzima vrijeme
kada motor stroja radi. Ovo vrijeme ima posebno značenje kod kalkulacije
troškova rada stroja.
Bitan elemenat varijabilnih troškova kod sječe, izrade i transporta predstavljaju
gorivo i mazivo. Tako se kod prve faze transporta, obzirom na potrošnju
goriva, postavlja pitanje varijanti vuče po tlu ili izvoza, Rebul a


(7)
MJESTO RADA I METODA ISTRAŽIVANJA
Istraživanja potrošnje goriva i maziva za pilu Stihl 056 provedena su u
zreloj sastojini hrasta lužnjaka s primjesom graba, g. j . Podložje — Ključevi,
odjel 20. Kod istraživanja su obuhvaćena stabla hrasta lužnjaka. Distribucija
tretiranih stabala prikazana je na si. 1 a podaci o pili u pregledu 1.


Kod sječe i izrade primijenjena je sortimentna metoda, tako da su na
sječini izrađivani sortimenti tehničke oblovine čija se dužina kretala od
2,5 m do 7,0 m, a u prosjeku je iznosila 4,0 m. Prostorno drvo je izrađivano
u dužinama od 1 m.


Postotak tehničkog drva se kretao od 60,7% do 85,0%, a prosječni postotak
je iznosio 81,8%, dok se postotak prostornog drva kretao od 15,0%
do 39,3%, a u prosjeku je iznosio 18,2%. O učešću tehničkog i prostornog
drva po stablu ovisi potrošnja goriva i maziva po stablu.


Utrošak goriva i maziva mjeren je po stablu nadolijevanjem u rezervoar
pile. Sadržina menzure za gorivo bila je 500 ml i imala je najmanju volumnu
podjelu od 5 ml. Sadržaj menzure za mazivo je bio 250 ml, a najmanja
podjela je iznosila 2 ml.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Obzirom na primjenu sortimentne metode, utroškom goriva po stablu
obuhvaćeni su svi radovi koji se odnose na stablovno vrijeme te sortimentno
vrijeme tehničke oblovine i prostornog drva. Utrošci goriva i maziva po
stablu svaki za sebe su izjednačeni uz primjenu jednadžbe parabole drugog
stupnja.


Poseban problem je predstavljalo određivanje potrošnje goriva i maziva
po jedinici proizvodnje, tj. po m´i drvne mase posebno za tehničko, a posebno
za prostorno drvo.


Kod razmatranja ovog problema, uzeli smo u obzir strukturu vremena
kod faze sječe i izrade prema Glaser u (1). Prema toj strukturi, u stablovno
vrijeme (zajedničko za tehničko i prostorno drvo) pripada obaranje
stabala, kresanje grana i hod do stabla.


Ovdje je kod stablovnog, a isto tako i kod sortimentnog vremena uzeto
u obzir pogonsko vrijeme rada motorne pile.


Od ukupnog utroška goriva i maziva po stablu odvojen je dio za izvođenje
radnih operacija stablovnog vremena prema postotnom učešću stablovnog
vremena u pogonskom vremenu u koje ulaze još radne operacije sortimentnih
vremena (izrade) tehničkog i prostornog drva. Diobom ovako određenog
utroška goriva odnosno maziva za stablovne radne operacije s ukupnom
izrađenom drvnom masom dobije se utrošak goriva, odnsno maziva
za izvođenje stablovnih radnih operacija po m3 drvne mase. Stabla raznih
debljina posebno su tretirana. Ovaj utrošak je isti po jedinici proizvoda za
tehničko i prostorno drvo, kao što je slučaj i s utroškom stablovnog vremena,
Glaser (1).


Utrošak goriva i maziva za izvođenje radnih operacija sortimentnog vremena
ustanovljen je na terenu zajedno za izradu tehničkog i prostornog
drva po stablu, kao ostatak kada se od ukupnog utroška po stablu oduzme,
na gore opisani način, utrošak goriva i maziva za izvođenje radnih operacija
stablovnog vremena po stablu.


Kod raspodjele ukupnog goriva i maziva za sortimentne radne operacije
po stablu na utrošak za izradu posebno tehničkog, a posebno prostornog
drva primijenili smo dva posebna, dalje izložena načina.


Kod prvog načina uzeli smo kao osnovu raspodjele postotno učešće te


meljnice prepiljene oblovine tehničkog drva i prostornog drva prema ukup


noj temeljnici prepiljene oblovine po stablu, posebno za stabla raznih deblji


na. Tako je utrošena količina goriva i maziva po stablu za operacije sorti


mentnog vremena po stablu podijeljena na tehničko i prostorno drvo prema


udjelu prepiljene površine (temeljnica) tehničkog i prostornog drva u od


nosu na ukupno prepiljenu površinu po stablu. Diobom ovih pripadajućih


količina pogonskog materijala s izrađenom drvnom masom tehničke oblo


vine, odnosno prostornog drva po stablu određen je utrošak goriva, odno


sno maziva po m;i drvne mase tehničkog, a također i prostornog drva, za


stablo određenog prsnog promjera.


Kod drugog načina raspodjele pogonskog materijala za sortimentne


radne operacije (izradu) tehničkog i prostornog drva, kao osnova je uzet


udio sortimentnog vremena tehničkog, odnosno prostornog drva prema ukup


nom (zajedničkom) utrošku sortimentnog vremena po stablu. Utrošak goriva


i maziva po m:s izrađene drvne mase tehničkog, odnosno prostornog drva,


za izvedbu sortimentnih radnih operacija određen je na isti način kao i


263
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 62     <-- 62 -->        PDF

kod prethodne varijante raspodjele pogonskog materijala. I ovdje su stabla
raznih debljina posebno tretirana.


Zbrajanjem utroška goriva, odnosno maziva po m3 drvne mase za stablovne
radne operacije i sortimentne radne operacije, posebno za tehničko,
a posebno za prostorno drvo dobije se ukupni utrošak goriva a tako isto
i maziva po m3 drvne mase. Slično se postupalo i kod određivanja operativnog
vremena po m3 iz stablovnog i sortimentnog vremena, Glas e r (1).


M


10
S
+>
w 8
o u


6


2


....-—


37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 S2,5
Debljinski podrazred - cm


SI. 1. Distribucija stabala hrasta lužnjaka kod mjerenja utroška goriva i maziva


264
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 63     <-- 63 -->        PDF

REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Na si. 1 je prikazana distribucija frekvencija (histogram) tretiranih hrastovih
stabala kod sječe i izrade. Kako se vidi, distribucija konvergira normalnoj
distribuciji.


Kod istraživanja su obuhvaćena stabla od 39 cm do 65 cm prsnog promjera.
Iznad ovih debljina obuhvaćeno je samo jedno stablo od 80 cm prsnog
promjera, pa podaci za stabla iznad 65 cm prsnog promjera nisu dovoljno
pouzdani.


U tabeli 1 i na si. 2 i 3 prikazani su odvojeno utrošci goriva i maziva
kod stabala raznih prsnih promjera u navedenom rasponu debljina stabala.
Utrošci goriva i maziva po stablu su izjednačeni regresionom analizom jednostruke
korelacije uz primjenu jednadžbe parabole drugog stupnja, u ovisnosti
o prsnom promjeru stabala kao neovisne varijable. Jačina veze između
prsnog promjera i utroška goriva, odnosno maziva po stablu bila je zadovoljavajuća.


Utrošak goriva i maziva po stablu u zavisnosti o prsnom promjeru stabala, pri
sječi i izradi hrasta lužnjaka motornom pilom Stihl 056


Prsni promjer Utrošak
stabla goriva maziva
cm l/stablo


39 0,337 0,126
40 0,338 0,128
41 0,339 0,129
42 0,340 0,131
43 0,341 0,133
44 0,345 0,136
45 0,349 0,139
46 0,354 0,142
47 0,359 0,145
48 0,365 0,148
49 0,373 0,152
50 0,382 0,156
51 0,394 0,160
52 0,407 0,165
53 0,421 0,170
54 0,438 0,175
55 0,456 0,180
56 0,475 0,186
57 0,498 0,192
58 0,521 0,198
59 0,546 0,205
60 0,572 0,211
61 0,601 0,218
62 0,631 0,226
63 0,663 0,233
64 0,696 0,241
65 0,732 0,249


Tabela 1.


Koeficijent
utroška maziva


0,37
0,38
0,38
0,39
0,39
0,39


0,40


0,41


... - ..
0,40


0,39-´


i ´;
0,38


0,37


0,36


0,35


0,34
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 64     <-- 64 -->        PDF

1.1


SI. 2. Zavisnost utroška goriva po stablu
1,0 o prsnom promjeru stabala, pri
sječi i izradi hrasta lužnjaka


motornom pilom S t i h 1 056 -1


0,9


0,8


//


0,7


ff/ t


0,6


0,5


0,4


0,3


0,2


0,1


—/«
40 50 60
Prsni promjer - cm


1


f\ X


0,5


\ ^


X)


n o ./,
0,2
^


0,1


1 1 ..


Ht 1


40 45 50 55 60 65
Prsni promjer - cm


SI. 3. Zavisnost utroška maziva po stablu o prsnom promjeru stabala, pri sječii izradi hrasta lužnjaka motornom pilom S t ihl 056


266
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Utrošak goriva te maziva po stablu s porastom debljine stabala raste,
tako da je odnos goriva kod stabala od 39 cm i 65 cm promjera kao 1,0:2,2.
Kod maziva je taj odnos sličan i iznosi 1,0:2,0. Utrošak maziva po stablu
je manji nego potrošak goriva i taj odnos u obliku koeficijenta za sve dcbljinske
podrazrede stabala prikazan je u tabeli 1. Koeficijent se kreće od
0,34 do 0,41 za stabla do 65 cm p. p. i ne ovisi o debljini stabala; prosječna
veličina koeficijenta je 0,38 tj. pila troši 38% maziva po stablu, u odnosu
prema utrošenoj količini goriva.


Navedeni utrošak goriva i maziva po stablu ovisi o broju prepiljivanja
po stablu, tj. o dužini tehničke oblovine i prostornog drva po stablu i dužini
pojedinih izrađenih sortimenata.


U tab. 2 i na si. 4 i 5 je za stabla raznih debljina prikazan utrošak goriva
i maziva po m3 izrađene drvne mase tehničke oblovine i odnos (koefi-


Utrošak goriva i maziva po m3 d. m. tehničkog drva pri radu motornom pilom
Stihl 056 na sječi i izradi hrasta lužnjaka, u zavisnosti o prsnom promjeru stabla
i srednjem promjeru tehničke oblovine s korom


Tabela 2


Prsni
promjer
stabla
cm
Srednji
promjer
tptinipk´f
obi. s. k. maziva
Utrošak
l/m3
goriva
Koeficijent
utroška maziva
39
40
41
42
43
44
29
30
31
31
32
33
0,153
0,152
0,151
0,150
0,149
0,148
0,060
0,060
0,059
0,058
0,058
0,057
0,39
45
46
47
33
34
35
0,147
0,146
0,145
0,056
0,056
0,055
0,38
48
49
50
51
52
35
36
37
37
38
0,145
0,144
0,143
0,142
0,141
0,054
0,054
0,053
0,052
0,052
0,37
53
54
55
56
57
58
59
60
61
38
39
39
40
40
40
41
41
42
0,140
0,139
0,138
0,137
0,136
0,135
0,134
0,134
0,133
0,051
0,050
0,050
0,049
0,049
0,048
0,047
0,047
0,046
:
0,36
62
63
64
65
42
42
43
43
0,132
0,131
0,129
0,129
0,045
0,044
0,044
0,043
0,34
267
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 66     <-- 66 -->        PDF

0,2


1


0,1


,, ,,..., . 1


40 45 50 55 60 65
Prsni promjer - cm


SI. 4. Utrošak goriva po m3 d. m. tehničkog drva u zavisnosti o prsnom promjerustabala, pri sječi i izradi hrasta lužnjaka motornom pilom S tihi 056


50 55 60
Prsni promjer


cm


Si. 5. Utrošak maziva po m3 d. m. tehničkog drva u zavisnosti o prsnom promjerustabala, pri sječi i izradi hrasta lužnjaka motornom pilom S t ih l 056
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Podaci o pili
Pregled 1
Volumen cilindra 87,0 cm´
Snaga motoraTežina motorne jediniceDužina vodilice
4,5 kW (6,1 KS)
8,2 kg
50 cm


cijenti) utrošaka maziva prema količini goriva. Ujedno su za stabla svih
debljina (prsnih promjera) prikazani srednji promjeri s korom za tehničku
oblovinu stabla. Postoji ovisnost srednjeg promjera tehničke oblovine o
prsnom promjeru stabala, pa je za izjednačenje korištena regresiona analiza,
gdje je prsni promjer uzet kao neovisna varijabla. Kod stabla od 39
cm prsnog promjera srednji promjer tehničke oblovine iznosi 74°/o, a kod
stabla od 65 cm prsnog promjera 66%» od prsnog promjera stabla. Kako se
vidi, s porastom debljine stabala taj se postotak smanjuje.


U tabeli 2 i na si. 4 i 5 prikazana je dakle kod izrade tehničkog drva
ovisnost utroška goriva i maziva po m3 o prsnom promjeru stabala, odnosno
o promjeru tehničke oblovine što je računski izjednačeno.


Kao što je naprijed napomenuto, ovaj utrošak goriva, odnosno maziva
po m3 drvne mase sastoji se iz dvije komponente, tj. za stablovne radne operacije
te za radove oko izrade tehničkog drva (sortimentne radne operacije).


Obadva primijenjena načina raspodjele goriva i maziva u vezi s izradom
tehničkog i prostornog drva (sortimenta vremena) dala su slične rezultate,
ali je raspodjela po utrošenom vremenu pouzdanija.


Kao što se vidi, s povećanjem debljine stabala i tehničke oblovine utrošak
goriva i maziva po m3 izrađene drvne mase se smanjuje. Kod stabala
od 65 cm prsnog promjera u odnosu na stabla od 39 cm prsnog promjera
potrošnja goriva se smanjila za 16°/» a maziva za 28´7o. Može se zaključiti da
debljina stabala nije prejako utjecala na smanjenje potrošnje goriva, dok
je na potrošnju maziva taj utjecaj dvostruko veći. Dužine sortimenata su
kod stabala svih debljina približno iste (oko 4 m).


Kod najtanjih stabala, utrošak maziva iznosi 39°/o od potrošnje goriva;
s debljinom stabala taj se postotak smanjuje, tako da kod najdebljih stabala
iznosi 34´% (tabela 2, koeficijenti utroška maziva).


Srednji promjer izrađenog prostornog drva nije ovisio o debljini stabla,
nego je varirao u vrlo uskim granicama i u prosjeku iznosi 13,5 cm s korom.


Ustanovili smo da utrošak goriva i maziva po m;! izrađene drvne mase
prostornog drva možemo iskazati kao prosječnu vrijednost, bez obzira na
debljinu stabla. Tako potrošak goriva za sječu i izradu prostornog drva
iznosi u prosjeku 0,319 l/m3, a maziva 0,119 l/m3. Potrošnja maziva iznosi
3737a/o od potrošnje goriva. Odnos je sličan onome kod sječe i izrade tehničke
oblovine.


Prosječna potrošnja goriva po m:! za sječu i izradu prostornog drva veća
je u prosjeku 2,5 puta a maziva također 2,5 puta od potrošnje za sječu
i izradu tehničkog drva. Kao što je naprijed izneseno, dužina komada prostornog
drva je bila konstantna (1 ni), dok je prosječna dužina tehničke
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 68     <-- 68 -->        PDF

oblovine iznosila 4,0 m, tj. bila je četiri pula veća, a prosječni srednji promjer
(37 cm) je kod tehničke oblovine bio 2,7 puta veći nego kod prostornog
drva (13,5 cm).


Potrošak goriva po m:! za stablovne radne operacije bio je za tehničko
i prostorno drvo isti, kako je to naprijed objašnjeno. Odnos utroška goriva
po m;i za sortimentne radne zahvate bio je kod izrade prostornog drva oko
5,0 puta veći nego kod tehničkog drva. Na ovu je razliku dominantan utjecaj
imala 4 puta manja dužina, odnosno toliko puta veći broj prepiljivanja
i veća prepiljena površina kod prostornog drva, u odnosu na tehničko drvo.


ZAKLJUČCI


Utrošak goriva i maziva po stablu s porastom debljine stabala raste, tako
da je odnos goriva kod stabala od 39 cm i 65 cm prsnog promjera kao
1,0:2,2. Kod maziva je taj odnos sličan i iznosi 1,0:2,0.


Postotak potrošnje maziva u odnosu na potrošnju goriva po stablu opada
s debljinom stabala i u prosjeku iznosi 38%>.


S povećanjem debljine stabala i tehničke oblovine, utrošak goriva i maziva
po m3 izrađene drvne mase se smanjuje. Kod stabala od 65 cm prsnog
promjera u odnosu na stabla od 39 cm prsnog promjera potrošnja goriva
se smanjila za 16% a maziva za 28,9/».


Srednji promjer prostornog drva ne ovisi o debljini stabala i u prosjeku
iznosi 13,5 cm s korom. Potrošak goriva i maziva po m´! drvne mase prostornog
drva iskazan je u prosjeku za stabla svih debljina i iznosi: goriva
0,319 l/m3, maziva 0,119 l/m".


Prosječna potrošnja goriva po m´! za sječu i izradu prostornog drva veća
je 2,5 puta a maziva također 2,5 puta od potrošnje za sječu i izradu tehničkog
drva.


Na ovu razliku dominantan utjecaj je imao četiri puta veći broj prepiljivanja
kod prostornog drva. Naime, dužina komada prostornog drva je
iznosila 1 m, a tehničkog u prosjeku 4,0 m. Srednji promjer je u drugom
slučaju bio 2,7 puta veći.


LITERATURA


1.
G 1 ii s e r, H.: Die Ernte des Holzes, Neuwied, 1955.
2.
Glaser, H.: The costing ol powered wehicles and mashines. Forestry Equipment
Notes, C. 14.56. FAO, May 1956.
3.
Heneka, L: Die Motorsiige, Aufbau, Arbeitsweise und Wartung. BLV, Miinchen
Basel Wien 1965.


4.
H i 1 f, H. H., u. P1 a t z e r, B.: Forstgerechtes Baumfallen. BLV, Munchen
Basel Wien, 1965.


5.
Niko lie, S.: Motorne testare lančanice. Posl. udr. dr. ind. i šum. Beograd,
1975.


6.
Platzer , H. B. et al.: Allgemeine Anweisung fur Arbeitsstudien bei der Waldarbeit.
PWF, Buchclag, 1964.
7.
Re bula, E.: Vlačenje ali vožnja pri transportu gozdnih sortimentov? Biotehn.
f. Inst. za goz. in les. g. Vt. za gozd., Strok. in znan. d. 77, Ljubljana 1985.


ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 69     <-- 69 -->        PDF

8.
Rebula , E.: Gorivo in mazivo pri scčnji in izdelavi gozdnih sortimentov. Univerza
Edvarda Kardelja v Ljubljani, VDO Biotehniška fakulteta, VTOZD za
gozdarstvo, Ljubljana, 1985.
9.
Ševe r, S., H o r v a t, D., Golja, V. i R i s o v i ć, S.: Neki rezultati istraživanja
potrošnje goriva na radovima proreda sastojina. Mehanizacija šumarstva,´
vol. 14, no 3/4, 1989.
10.
Strehlke, E.-G., Sterzik, H. K., Strehke, B.: Forstmaschinenkunde,
Hamburg u. Berlin, 1970.
11.
Turk , Z.: Metodika kalkulacija ekonomičnosti strojnog rada u šumarstvu.
Biotehn. f. Inst. za goz. in les. g. Vt. za gozd., Str. i zn. r. 57, Ljubljana, 1977.
Fuel and Lubricant Consumption of a Power Chain Saw STIHL 056 During Ft´lling
and Primary Conversion of Round Timber and Cubic Metre Stacked Wood in Ripe
Stands of Pedunculate Oak


In this paper the authors deal with the consumption of fuel and lubricant of
a power chain saw Stihl 056 at felling and primary conversion of ripe stands of
Pedunculate oak, with the application of assortment method. Tree diameters ranged
from 39 to 65 cm.


Consumption of fuel and lubricant per tree increases with the growth in diameter,
so that the relation of fuel consumption in trees of 39 cm and 65 cm in
DBH can be expressed as 1.0 : 2.2. In the case of lubricant the relation is similar
and can be expressed as 1.0 : 2.0.


The percentage of lubricant consumption compared to fuel consumption per
tree decreases with the DBH and on average amounts to 38%.


Vith the growth in diameter of a tree and round timber the consumption of
fuel and lubricant per m:1 of worked up volume of wood decreases. In the case
of trees with 65 cm DBH compared to trees of 39 cm DBH the consumption of
fuel decreased by 16% and lubricant by 28"´/n.


In investigated trees of all diameters the relation between the DBH and mean
diameter of round timber was determined for each tree. Thus, a connection was
established between consumption of fuel and lubricant per m´1 by mean diameter
of round timber for trees of all diameter sub-classes.


The mean diameter of stacked wood does not depend on the tree diameter
and on average it amounts to 13.5 cm with bark. The consumption of fuel and
lubricant per m:1 of volume of wood for stacked wood is presented on average
for trees of all diameters and amouts to 0.319 l,´m;l for fuel and 0.119 1 m:i for
lubricant.


Average consumption of fuel and lubricant per m´! in felling and working up
of stacked wood is 2.5 times greater compared to the consumption in felling and
working up of round timber.


A dominant influence on this difference can be explained by the fact that
four times more sawing is needed in the case of stacked wood. Namely, the length
of one piece of stacked wood amounts to one metre, while in timber four metres
on average. The mean average in the latter case was 2.7 times greater.


Key words : Pedunculate oak stand, seed felling, assortment method, power
chain saw, round timber, stacked wood, tree time, assortment time, consumption
of oil and lubricant, tree, cubic metre.