DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Polutanti dovode do debalansa između potrošnje i usvajanja vode u stablu.
On nastaje zbog nekontroliranog povećanja transpiracije s jedne strane (oštećenja
kutikule i smanjenja eficientnosti pući lista), a s druge strane akumulacija
polutanata u tlu i korijenju smanjuje mogućnost usvajanja vode (redukcija
korijenskog sustava, oštećenje mikorize, smanjena propusnost rhizoderme
te ostalog tkiva u primarnoj građi korijena).


Navedena tumačenja i iskustva upozoravaju na opsežne negativne posljedice
unošenja polutanata u šumske ekosisteme.


6. ZAKLJUČCI
Itraživanja sadržaja teških metala — olova, cinka i bakra — u tlima
nizinskih šuma sjeverozapadne Hrvatske pokazala su da ih neplavljene lokacije
sadrže na nivou prirodnih koncentracija ili slabog povišenja. Blizina
urbanih i industrijskih zona povećava unos olova, cinka i bakra što se regionalno
poklapa s intenzitetom sušenja hrasta lužnjaka. Manja opterećenja
i manji intenzitet sušenja je u g. j . Česma za razliku od g. j . Turopoljski lug
i g. j . Posavske šume.


Na poplavnim lokacijama došlo je do vrlo značajnog unosa olova, cinka
i bakra u tlo u odnosu na neplavljene šumske površine. Enormna onečišćenja
dravskih naplavina svrstavaju ih u rang teško kontaminiranih muljeva
iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s negativnim posljedicama po
obnovu šuma, korištenjne drvnog materijala i namjenu prostora.


LITERATURA


Briine, H., Ellinghaus , R. 1981: Schwermetallgehalte in hessischen Boden.
Landw. Forschung, Kongressband Trier, 38, 338—349


Frieedman , B. 1989: Environmental Ecoloav. Toxic Elements. Academic Press,
INC, 53—63, London


Glav a č, V. 1989: Zbog čega se štete od zračnih polucija prvo pojavljuju na
starijim a ne na mladim stablima, grmlju ili prizemnom rašću. Šum. list br.
6—8, 315—327, Zagreb


Glavač, V., Koenies, H., Prpić, B. 1985: O unosu zračnih polutanata u
bukove i bukovo-ielove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije.
Šum. list br. 9—10, ´53—60, Zagreb


Komlenović , N. 1989: Utjecaj SO, i nekih drugih polutanata na šumsko drveće
s posebnim osvrtom na SR Hrvatsku. Šum. list br. 6—8, 243—260, Zagreb


M a n i t a š e v i ć, J., Burnija, Lj., Š o š k i ć, M. 1987: Određivanje teških metala,
anorganskih i organskih polutanata u vodi, mulju i biološkom materijalu
nekih ribnjaka Posavine. Savjetovanje JAZU: rijeka Sava zaštita i korištenje
voda. Poster, Zagreb


Martinović, J., Burlica, Č. 1985: Zagađenost tla teškim metalima u Unsko-
sanskoj regiji. Zbornik radova Instituta za agroekologiju, 39—41, Sarajevo


Martinović, J., K u š e n, E. 1989: Utjecaj turizma i rekreacije na tlo u Jadranskoj
regiji Jugoslavije. Zbornik radova Šumarskog instituta, Jastrebarsko,
br. 80, 245—260, Zagreb