DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 54     <-- 54 -->        PDF

4. REZULTATI
Iz tablice 2 i grafikona 1, 2 i 3 vidljive svi numeričke vrijednosti i histogrami
sadržaja olova, cinka i bakra vi istraživanim tlima nizinskih šuma sjeverozapadne
Hrvatske. Povećani sadržaj teških metala u pravilu je veći na
plavljenim lokacijama. Izuzetno visoke koncentracije utvrđene svi u naplavinama
rijeke Drave. Tako dok sadržaj olova na ostalim lokacijama maksimalno
doseže 60 mg/kg dotle u dravskim naplavinama dolazi u rasponu 565
—1445 mg/kg uz izuzetak šljunčanih sprudova na lokacijama 83 i 104 sa 90
odnosno 85 mg/kg. Još su veće razlike u sadržaju cinka: na ostalim lokacijama
maksimalna vrijednost iznosi 95 mg/kg, a u dravskim naplavinama
utvrđen je raspod 1600—4330 mg/kg izuzev sprudova sa 280 odnosno 310 mg
kg. U pogledu sadržaja bakra može se zaključiti da svi količine izmjerene
u dravskim nanosima slične ostalim plavljenim lokacijama no one višestruko
premašuju vrijednosti izmjerene na neplavljenim lokacijama. Značajno je
podvući da svi dravske naplavine visoko opterćene teškim metalima ne samo
površinski već i po dvibini što pokazuju analize profila-lokacije 63.


5. RASPRAVA
Teški metali olovo, cink i bakar mogu biti ugrađeni vi švimska tla iz troši
ne određenih matičnih svipstrata (rude), zatim zračnom mokrom i suhom
đepozicijom, depozicijom iz taloga onečišćenih poplavnih voda i preko deponija
raznog materijala. U današnje vrijeme navedene depozicije uglavnom
su antropogenog porijekla.


Predodžbe o nivou opterećenosti tala nizinskih svima sjeverozapadne Hrvatske
olovom, cinkom i bakrom mogu se dobiti usporedbom s koncentracijama
koje daju Smith , 1981 (prirodna koncentracija za Pb u tlu 10—20
mg/kg), Frieedman , 1989 (tipične koncentracije u tlu Pb-35 mg/kg, Zn90
mg/kg, Cu-30 mg/kg; prosječne koncentracije u otpadnim muljevima za
Švedsku, Englesku, Michigen, Ontario: Pb-281-820-1380-1200 mg/kg, Zn-20604100-
3320-4500 mg/kg, Cu-791-970-1020-1100 mg/kg iBrvine , Ellinghaus ,
1981 (podnošljive koncentracije u tlu Pb-100 mg/kg, Zn-250-300 mg/kg, Cu100
mg/kg).


Malobrojni podaci iz domaće literature pokazuju da se sadržaj olova
na pseudoglejnoj gredi u šumi Kupčini kreće od 43 do 65 mg/kg, a u niži iste
šume oko 30 mg/kg (Mayer, 1987), da u mulju podzemnog sustava Đula-
Medvedica kod Ogulina olovo doseže 80 mg/kg, cink do 200 mg/kg i bakar
do 42 mg/kg (Vrbek, Pezdirc, 1988), a da u mulju ribnjaka Posavine
istraživani teški metali dolaze u slijedećim rasponima: Pb-31-124 mg/kg, Zn68-
196 mg/kg i Cu-23-63 mg/kg (Manitaševi ć et al. 1987). Vrlo visoke
koncentracije olova, cinka i bakra vitvrđene su u savskom aluvijalnom mulju
kod Beograda i nazvane su alarmantnim, ali je ekstrakcija rađena centrifugiranjem
pa numeričke vrijednosti nisvi komparabilne (V u j a s i n o v i ć, M atić,
1988).


Navedeni podaci upućuju na zaključak da neplavljena tla nizinskih šuma
sjeverozapadne Hrvatske sadrže olovo, cink i bakar na nivou prirodnih
koncentracija ili su slabo povišene u skladvi sa zaštićenosti nizinskih pre