DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 51     <-- 51 -->        PDF

SLIKA 1: SITUACIJA


3. METODE
Prosječni uzorci tla sabrani su tijekom 1988. i 1989. godine sa šumskih
makrostaništa (podalje od stabala) u dvije numeričke dubine 0—5 crn i 5—
15 cm na lokacijama u gospodarskim jedinicama Česmi, Varoškom lugu, Kupčini,
Turopoljskom lugu i Posavskim šumama. Uzorci tla iz gospodarske jedinice
Varaždinske podravske šume odnose se na slojeve pedoloških profila
fluvisola. U pedološko-! iziološkom laboratoriju Šumarskog instituta u
Jastrebarskom izvršena su na 57 uzoraka tla određivanja teških metala —
olova (Pb), cinka (Zn) i bakra (Cu) — metodom Briine, Ellinghaus,
(1981) ekstrakcijom sa 2N HC1 uz određivanje na AAS Perkin-Elmer 300S.
Ovim se postupkom izdvaja iz tla ukupno olovo, 75% bakra i 30% cinka.