DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Fin lay, W. K. and Wilkinson, N. G. 1963: The analysis of adaptation in a
plant — breeding programme. Aust. J. Agric. Res. No. 14, pp. 742—754


II a Id, A. 1962; Statistical Theory with Engineering Applications. John Willey &
Son Inc. 783 p.


Johnston e B.C.R. and Samue l C..T.A. 1978: The interaction between genotype
and site: its influence on tree selection programes in Britain. Eight
World Forestry Congress, Jakarta 18 p.


Knight , R. 1970: The measurement and interpretation of genotypcenvironment
interactions. Euphytica No. 19, pp. 225—235.
Knight , R. 1973: The relation between hybrid vigour and iienotvpeenvironment
interactions. TAG Vol. 43, No 7, pp. 311—318.


Krstinić , A. 1976: Varijabilnost bu´jnosti rasta i pravnosti debla hibrida bijele
vrbe (Salix alba L.) i krhke vrbe (S. fragilis F.) Annales pro experiments foresees,
Zagreb, Vol. XIX — pp. 103—245.


Krstinić , A. 1980: Nasljeđivanje i okolina. Šumarska enciklopedija II izdanje,
Zagreb, pp. 629—631.
Krstinić , A. 1981: Problematika multiklonskih kultura stablastih vrba. Radovi,
Šumarski institut Jastrebarsko, No. 44, pp. 119—125.
Krstinić , A. 1984: Fenotipska stabilnost, adaptabilnost i produktivnost nekih
klonova stablastih vrba. Annales pro experimentis foresticis. Zagreb. Editio
peculiaris I, pp. 5—24.


Randal , W. K. and Moh n C. A. 1969: Clone site interaction of Eastern Cottonwod.
Proc. of the 10th Southern Conference on forest tree improvment, pp.
89—91.


Ver m a, M. M. and G. S. Chahal , 1978: Limitations of Conventional Regressions
Analysis a Proposed Modification. Theor. App. Genet. 53, pp. 89—91.


Phenotypic Stability, Adaptability and Productivity of Certain Clones of
Arborescent Willows


S um m a r y


Phenotypic stability, adaptability and productivity of 10 clones of Arborescent
Willows have been studied through five experiments. Regression analysis was
used. The processing of data for the stock volume (m´ha) was performed at the
age of 13 years of plantation.


On the basis of the regression coeffiecnt (b() and the average productivity
in all sites, the type of adaptability was defined for even.- single clone.
Among the tested clones some genotype differences were defined regarding
phenotype stability, productivity and type of adaptability.
According to the mentioned characteristics it was possible to divide the tested
clones into three groups:


1. Phenotypically very stable clones with low productivity and with specific
adaptability to unfavourable environment.
2. Medium stable clones of medium productivity and tendency to adapt to
all environments.
3. Phenotypically very unstable clones of high productivity with specific adaptability
to optimal environment.
Obtained results are very similar to those at the age of 5 years of plan
tation, for the same clones.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 32     <-- 32 -->        PDF

S obzirom na mogućnost uzgoja testiranih klonova u multiklonskim
nasadima stablimične smjese, moguće je izvršiti slijedeću podjelu, uz napomenu,
da su to oni klonovi, koji se statistički ne razlikuju s obzirom na
regresijske koeficijente b, i h, (fenotipska stabilnost i produktivnost):


1. klonovi V 160 i Br. 1 BB
2. klonovi V 40 i V 39
3. klonovi V 0233, V 158, V 99 i 111
4. klonovi V 164 i V 052.
Jasno je, da se svi testirani klonovi, na danom staništu mogu uzgajati
zajedno u formi mozaik (grupimičnog) rasporeda, budući je kod ovakvog
načina sadnje kompeticija između klonova zanemariva.


ZAKLJUČCI


1) Istraživanja fenotipske stabilnosti, produktivnosti te tipa adaptabilnosti
za 10 klonova stablasih vrba, testiranih na 5 kontrastnih staništa s obzirom
na lip tla i vodni režim, pokazala su i kod plantažne starosti od 13
godina, da među klonovima postoje genotipske razlike.


2) S obzirom na navedena svojstva, testirani klonovi se mogu podijeliti
u slijdeće grupe:
a) Fenotipski vrlo stabilni klonovi, male produktivnosti, sa specifičnom
adaptacijom na minus okoline.
b) Srednje stabilni klonovi, osrednje produktivnosti, koji pokazuju tendenciju
adaptabilnosti na sve okoline.
c) Fenotipski vrlo nestabilni klonovi, visokog genetskog potencijala za
produkciju drvne mase na optimalnim staništima.


S obzirom na dobivene rezultate za istraživana svojstva testiranih klonova
kod plantažne starosti od 5 i 13 godina možemo zaključiti da se selekcija
klonova stablastih vrba može efikasno izvršiti već kod plantažne starosti
od 5 godina.


Da bi se selekcionirali idealni klonovi potrebno je u narednom razdoblju
povećati broj staništa na kojima se vrši testiranje, uz uključivanje čim
većeg broja klonova divergentne genetske osnove. Povećanje broja staništa
se posebno odnosi na minus okoline tzv. stress okoline, kako bi se i za ova
staništa selekcionirali klonovi sa optimalnim modifikacijama za ekonomski
važna svojstva. Ovo je tim urgentnije budući nam je poznata činjenica,
da su površine ovakvih staništa znatne, te da za podizanje kultura na tim
staništima nemamo druge alternative osim podizanja kultura stablastih vrba
kao glavnih kultura ili predkultura.


Postojanje interakcije klon x stanište nalaže selekciju specifičnih klonova
za svako pojedino stanište ili grupe srodnih staništa.
LITERATURA


B a r n e s, D. R., Burley, I, G i b s o n, G. L. and Garcia de L c o n, J. P. 1984:
Genotype — environment interactions in tropical Pines and their effects on
the structure of breeding populations. Silvae Genetica 33, pp. 186—198.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 31     <-- 31 -->        PDF

stavljala aluvijalna, neobrađena, plavljena tla uz rijeku Dunav, te plavljena
tla uz rijeku Savu, dok bi najlošiji bonitet predstavljala staništa, karakterizirana
recentnim, aluvijalnim nanosima pijeska, i šljunka, uz gornji tok
rijeke Drave, koja su drenirana i slabo snabdijevena hranjivima.


Odnos Fenotipske stabilnosti i produktivnosti nekih testiranih klonova i idealnog
klona Starost: 2 + 13 godina; Razmaci sadnje: 3x3 m


R 50 ~loo~ lij o 260 r 0o 250


staništa j


Prema publiciranom radu Verma, M. M. and G. S. Chahal (1978),
korišćenje klasične regresijske analize u cilju valorizacije genotipova ima
svoje limite u činjenici, što je ovom metodom nemoguće utvrditi idealne
genotipove, a to su takvi genotipovi, koji pokazuju niski senzibilitet u smislu
modifikacija na siromašne okoline te vrlo izražen senzibilitet na visoko
prinosne okoline. U praksi nije takav slučaj, već je češći slučaj, da genotipovi
(klonovi) pokazuju specifičnu prilagodbu (vidi graf. 1), gdje se iz grafičkog
prikaza regresijskih pravaca vidi postojanje interakcije klon x stanište,
a što znači i specifične adaptacije na pojedina staništa, ili pak pokazuju
tendenciju opće adaptabilnosti na sve okoline s time, da im je veličina
produkcije u optimalnim okolinama daleko manja u odnosu na genotipove,
koji pokazuju specifičnu prilagodbu na optimalne okoline. Odnos selekcioniranih
klonova i idealnog klona grafički bi izgledao ovako (Graf. 4).


Iz priloženog grafikona je vidljivo, da se idealnom genotipu po produkciji
drvne mase približava klon V 160, s time da on pokazuje visok senzibilitet
na optimalne okoline, ali također i relativno izražen senzibilitet i na
minus okoline.


233
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Odnos koeficijenta regresije fo, i produktivnosti nekih klonova stablastih vrba
Starost: 2 + 5 godina; Razmaci sadnje: 3x3 m


#V160
1,6


1,5


Br.lSB
U V99


»V158
V093 a,
OT 1,1
OJ
E 1.0 V39
I °´9 10 20 v02 , ^ 30V0233 40 50 60 70 80 90
o V 116 < V04
M 0,8
VK,8»* V ´ S 4 «V95
0,7 1
0,6
0,5 ´V49
V052
0,4 ´ >V142


3. Klonovi vrlo visoke fenotipske nestabilnosti, visoke pioduktivnosti
sa specifičnom adaptacijom na optimalne okoline. Ove klonove karakterizira
koeficijent regresije čija se vrijednost kreće u granicama između 1,27 i 1,49, a
prosječna produktivnost između 163 i 226 m1 ha. U ovu grupu klonova spadaju
preostala dva klona: V 160 i 1 BB.
Iz tabele 1 je također vidljivo, da fenotipski nestabilne klonove karakteriziraju
i visoke vrijednosti varijance (oko y) odnosno koeficijenta varijabilnosti
(c. v.).


U odnosu na podjelu klonova kod plantažne starosti od 5 godina, jedino
klonovi V 99 i V 158 nisu svrstani u istu grupu tj. u grupu visokoproduktivnih,
fenotipski nestabilnih klonova sa specifičnom adaptacijom na
optimalne okoline, već u grupu klonova koji pokazuju tendenciju adaptabilnosti
na sve okoline. Ove razlike se mogu protumačiti činjenicom, što je
kod plantažne starosti od 13 godina, te relativno guste sadnje, na optimalnim
staništima došla najjače do izražaja kompeticija među klonovima nejednakog
genetskog potencijala, te u činjenici da svi klonovi nemaju istu
dinamiku produkcije, kroz dano vremensko razdoblje od 13 godina, kao i
zbog manjeg broja obrađenih staništa (5 umjesto 7).


Odnosi među staništima, na kojima su testirani klonovi u smislu boniteta,
ostali su isti kao i kod plantažne starosti od 5 godina, tj. I bonitet
za uzgoj stablastih vrba predstavlja aluvijalno tlo sa obradom na području
rijeke Dunava te duboka tresetno-glejna tla u Podravini. II bonitet bi pred
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 29     <-- 29 -->        PDF

m co -t (\) co ^O co co


LO IO \Q M io i^ o io


rt


H


TJ- vO TJ- \0 ^f O oo


J ON
m a\ u\ (NI_ o\


a* co co m^OF-o^o ° \ **


so m "t O H (J\ O IO


lili


i—ir^-cjv >t N oo >-1 o\ aC so


\Q r^ \Q ON t"" fO M ND vo CO


s


n
5 rt


s r-iT-H(NCOvOt-^rOoo — 0
6 d.


„ c« j»45 r*,d » VO \0 H H H »—^t"^ O^


s 0


fti 2 «i O u O H oo io d oo o H r-i \o


"3
^ _! _ ^H ,—| ,-H ,—I M
"aa


N


a


OO
a tu


s


5


k. "E? °
or-"so^o*Na* w
a> u 00 t> fs IO IO IO t*; l>


a´CJ *~
o" o"


H° oooooo oo


K *


V) U


L


0 ~
^ 3


(3 u


rioioio^ohO


r- co


-0a
ON t^O c> M iO_ (N i;


a
o" o"


ta IH Cl u


© o" o" o" o" o" ii f-T


«) d tu n TH


y f) 1>-5=1.2 d


a"


u. 0) ,L*
0 cl
.2gS.2


MH tiv !H t4H 0 ta s o EJ OJ o sO O


3
o^ in in N ** o^ oo oo


, A:


k CO* ´O ro vO O CO ^O h


w u


0 0


s


V)Vi
fi
S-i
-*^
a 2a forOmm´^ f^^f <>


N a
H


o.g u >H
E ++++++++ ++


2
Kl CO M ^ (N (N cs t^l ("Ni C-4 CN fvj


a U)
(N


a ta


a


=0


_t^


to


-n


00 o ta


H


ta


ft 5 a


´70 1


co


ta ta
a C^ a a a y


S 3
JS K .© JS PQ


* « -5
g g rt t2 2 t^ ti Q


u . Ss. cs a a a ?
a a
U rS 5 u -< K
r-
K H K
—_"3 a y a"5


»i3 Lc; ^J > « a 3 a a Q


C^ ^5 ^CO


co ui to co to to ^


d . „, m
CQ r^j
r^ o m oo I« d d o >* ON ON ir. NO (N IO


> rt u
^o o


Tro 0^ *-i O


d o oz ~ ^-* * o
^>>>>>m>>


S3"


(i O
(SrOi´iOvOhOO O
231
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Ova metoda se pokazala aplikativnom i kod šumskog drvca, kada se radilo
o procjeni fenotipske stabilnosti, tipa adaptabilnosti te produkcije različitih
selekcija (provencije, familije, klonovi), testiranih u kontrastnim okolinama
(Johnstone, B.C.R. and Samuel, C.J.A. 1978, Knight R.
1970, B a r lie s- R. D. et ali. 1982, K r s t i n i ć, 1984 i drugi).


Odnos koeficijenta regresije />, i produktivnosti nekih klonova stablastih vrba
Starost: 2 + 13 godina; Razmaci sadnje: 3x3 ni


1,6
1,5 ´V160
1,4
BrIBB
1,2 1,1
1,0
100 . 150 200 2´50
nrfVha
0,9 V40 V39 l{/ 1
0,8 i . -V158 -V99
V0233
0,7 V164
0,6 V052
0,5
0,4


Iz grafikona 1 i 2, Tabele 1 i Graf. 3 je vidljivo, da su relativni odnosi
među testiranim klonovima s obzirom na fenotipsku stabilnost, adaptabilnost
i produkciju, ostali uglavnom isti kod plantažne starosti od 13 godina,
kao što su bili i kod plantažne starosti od 5 godina (Krstini ć 1984).


S obzirom na veličinu regresijskog koeficijenta b,, te s obzirom na
produktivnost pojedinih klonova u testiranim okolinama, klonove je moguće
podijeliti u slijedeće skupine:


1. Klonovi vrlo visoke fenotipske stabilnosti, sa specifičnom adaptacionom
sposobnošću na slabo produktivna staništa. U ovu kategoriju padaju
slijedeći testirani klonovi: V 052, V 164 i V 0233. Ove klonove karakterizira
regresijski koeficijent b, vrijednosti od 0,59 do 0,79, te produkcija drvne
mase za ovu plantažnu starost, u rasponu između 106 i 128 m3/ha.
2. Klonovi relativno visoke fenotipske stabilnosti, koji imaju tendenciju
adaptabilnosti na sve okoline. Ovu grupu klonova karakterizira koeficijent
regresije b! čija se vrijednost kreće u granicama između 0,81 i 0,95, a prosječna
produktivnost na svim pokusnim plohama između 130 i 149 m:! ha. Tu
spadaju testirani klonovi: V 39, V 158, V 99, 11/1 i V 40.


ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 27     <-- 27 -->        PDF

koristili smo produkciju svakog pojedinog klona, preko srednjeg stabla
tog klona. Veličine regresijskog koeficijenta b, u ovom slučaju definira fenotipsku
stabilnost pojedinog klona s obzirom na njegovu produkciju na
različitim staništima, a u zajednici sa prosječnom produkcijom na svim staništima
određuje tip adaptacije iz čega onda proizlazi i tip selekcije odnosno
upotreba danog klona u smislu opće ili specifične prilagodbe staništima.
Na osnovi statistički dobivenih razlika među klonovima s obzirom na regresijske
koeficijente bj i b0, odnosno s obzirom na fenotipsku stabilnost i
produktivnost, određuje se podobnost upotrebe danog klona u stablimičnoj
smjesi klonova kod podizanja multiklonskih nasada.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Tehniku regresijske analize za prikaz fenotipske stabilnosti, adaptabilnosti
i produkcije različitih genotipova, testiranih u mreži terenskih eksperimenata,
prvi su razradili Finlay i Witkinson (1963). Ovu metodu
su kasnije poboljšali Eberhar t i Russel l (1966). Spomenuti
model se koristio u mnogim radovima kod poljoprivrednog bilja, gdje je trebalo
valorizirati uspijevanje većeg broj genotipova u različitim okolinama
s obzirom na fenotipsku ekspresiju gospodarski važnih svojstava kao što je
npr. prinos zrna kod pšenice.


Fenotipsku stabilnost i produktivnost nekih klonova stablastih vrba s obzirom
na drvnu zalihu po hektaru Starost: 2 + 13 godina, Razmaci sadnje: 3x3 m


rrf/ha


Lokaliteti:


R - Hontićevo, Šumarija Rcpaš


J - Mlječno polje, Šum. Jasenovce


0 - Opatovac (neobrađeno t´.o), Sum. Vukovar


L - Limbuš, Šum. Kloštar Podravski


0„ - Opatovac (obrađivano tlo),Šum. Vukovar


200


V39


V99


V0233 VA0


1/158


V1W


IU^


V052 v


staništa
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 26     <-- 26 -->        PDF

METODA RADA


U radu su obrađeni podaci uspijevanja 10 klonova u slijedećim eksperimentima:


1. Recentni dravski aluvij (Hontićevo, Repaš), 2. Tresetno glejno tlo
(Limbuš, Kloštar Podravski), 3. Močvarno-glejno tlo (Mliječno polje, Jasenovac),
4. Aluvijalno tlo uz rijeku Dunav, bez obrade (Opatovac, Vukovar),
te aluvijalno tlo na istom lokalitetu uz obradu tla i uzgoj leguminoza
(grah).
Osim iste plantažne starosti, klonovi u ekspermientima su uzgajani uz
istu gustinu sklopa (3x 3 m), te istu dubinu sadnje (cea 80 cm). Za osnivanje
eksperimenata su korištene ožiljenice starosti 2/2.


Za definiranje fenotipske stabilnosti, tipa adaptabilnosti i produktivnosti
korištena je regresijska analiza. U odnosu na prethodnu obradu u ovom
radu su obrađeni podaci samo za produkciju, jer smatramo da se kroz produkciju
najbolje određuje upotrebna vrijednost svakog pojedinog klona.
Staništa su u ovom radu definirana preko srednjeg stabla od 10 istraživanih
klonova, a ne kao u prethodnom slučaju, od svih klonova na plohi. Kao i u
prethodnom radu, za drugu varijabilu kod računanja regresijske analize,


SI. 1. U klonskom tekstu »Mliječno polje«, Jasenovac, pod utjecajem poplavne
vode tijekom vegetacije, kod pojedinih klonova formira se na deblu adventivno
korijenje.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 25     <-- 25 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*232.12 + 165.62 (Salix sp.) Sum. list CXIV (1990) 227


FENOTIPSKA STABILNOST, ADAPTABILNOST I
PRODUKTIVNOST NEKIH KLONOVA STABLASTIH VRBA II*


Ante KRSTINIĆ**


SAŽETAK: U radu su obrađeni podaci s obzirom na fenotipsku
stabilnost, adaptabilnost i produktivnost za 10 klonova stablastih
vrba, koji su testirani na pet kontrastnih staništa, za plantažnu
starost od 13 godina. Medu testiranim klonovima su utvrđene
genotipske razlike s obzirom na istraživana svojstva. Vrlo slični
relativni odnosi među testiranim klonovima kod plantažne
starosti od 5 i 13 godina ukazuju na mogućnost efikasne selekcije
klonova stablastih vrba, za navedena svojstva, već kod plantažne
starosti od 5 godina.


Ključne riječi: klonovi, stablaste vrbe, fenotipska stabilnost,
adaptabilnost, produktivnost, interakcije klon x stanište


UVOD


Istraživanje fenotipske stabilnosti, adaptabilnosti i produkcije odnosno
interakcije klon x stanište selekcioniranih klonova, omogućuje optimalnu
upotrebu određenog klona ili smjese klonova u odnosu na dano stanište.
Klonovi visoke fenotipske nestabilnosti i visoke produktivnosti biti će podesni
za osnivanje kultura na optimalnim staništima, fenotipski vrlo stabilni
klonovi niske produktivnosti na siromašnim staništima, dok će klonovi
koji pokazuju tendenciju adaptabilnosti na sve okoline, biti podesni
za uzgoj na različitim tipovima staništa s time, da će njihova produkcija
na optimalnim staništima biti manja u odnosu na klonove visoke fenotipske
nestabilnosti.


U radu pod istim naslovom obrađeni su rezultati uspijevanja istih klonova
u mreži eksperimenata kod plantažne starosti od 5 godina. Valorizacija
uspijevanja istih klonova kod plantažne starosti od 13 godina ima svrhu
utvrđivanja uspješnosti rane selekcije klonova s obzirom na fenotipsku
stabilnost, adaptabilnost i produkciju.


* Istraživanja su financirana putem Poslovne zajednice »Exportdrvo«, Zagreb
i SlZ-a znanosti SR Hrvatske
** Prof dr. Ante Krstinić, Sveučilište Zagreb, Šumarski fakultet, šimunska
cesta 25