DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 13     <-- 13 -->        PDF

U osamnaestom stoljeću (1723. god.) osnovano je prvo brodogradilište
u Malom Lošinju. U drugoj polovici devetnaestoga stoljeća pojavom profesora
Pomorske škole Ambroza Haračić a počeo se na Lošinju razvijati
turizam, kao nova pojava u svijetu. Ambroz Haračić uviđa da Lošinj ima
sve kvalitete za razvoj turizma i osniva prvu meteorološku stanicu na Lošinju
1880. godine.


Na taj se način propaganda o Lošinju još više širi i već 1885. godine
zabilježeno je prvo klimatsko liječenje. U 1886 godini osniva se turističko
društvo i Društvo za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Losinja.


Nakon poznate pošasti (filoksera) propale su velike površine vinograda
na Cikatu, a postepeno se napušta i intenzivna poljoprivreda pa ostaju maslinici
i pašnjaci. Čik at je u to vrijeme bio pretežno pusti
kamenjar.


Društvo za pošumljavanje preuzima 1886. godine obavezu da pošumi
Čikat, što je i učinjeno kroz iduće četiri godine. Pošumljavanjem Čikata prvi
se put uvodi alepski bor (Pinus halepensis) na otok Lošinj kao alohtona
vrsta. Na taj je način stvoren zeleni pojas koji mjesto i luku štiti od bure,
a postepeno se borove šume poluotoka Čikat pretvaraju u perivoj.


REALNA VEGETACIJA POLUOTOKA ČIKAT


Razvojem kultura alepskog bora od 1886. do 1989. (znači u proteklih
100 godina) stvorena je šumska ambijentalna klima, stvoreno je šumsko
tlo i omogućen je povrat većini šumskog drveća, grmlja i prizemnog rašća
iz nekadašnje autohtone šume hrasta crnike i crnog jasena (Orno-Quercetumilicis).


Načinjena fitocenološka snimka 15. 06. 1989. god. ispred upravne zgrade
»JADRANKE« u centru poluotoka Čikat daje ovu sliku:


I. Sloj drveća III. Sloj prizemnog rašća
Pinus halepensis (kult.) 4.5 Sesleria autumnalis 2.3
Quercus ilex (prirod.) 3.3 Brachypodium pinatwn 2.2
Fraxinus ornus (prirod.) 1.1 Rubia peregrina 2.2


Smilax aspera 1.2


II. Sloj grmlja
Ruscus aculeatus 1.2
Fraxinus ornus 4.4


Asparagus acutifolius + 2


Laurus nobilis 1.2


Cyclamen repandum + 2


Pistacia lentiscus 1.2
Myrtus communis 1.2 Hedera helix +
Quercus ilex 1.2 Laurus nobilis -f-
Olea oleaster +


Vinca maior +


Viburnum tinus +


Dorycnium hirsutum +


Rhamnus alaternus -f


Cysttis vilosus -\


Rubus discolor -|-
Juniperus oxycedrus + Clematis flamula +
Juniperus phoenicea -f-Bromus creclus +