DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 120     <-- 120 -->        PDF

ZAPISNIK


95. Skupštine Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, održane 28. lipnja 1990. godine u Slav. Brodu.
Prisutni: Delegati Društava iz Delnica, Karlovca, Koprivnice, Našica, Nove
Gradiške, Osijeka, Senja, Siska, Slav. Broda, Slav. Požege, Vinkovaca i Zagreba te
članovi iz naših organizacija, institucija i gosti — ukupno 78 sudionika.


DNEVNI RED


I. dio
1.
Otvaranje 95. Skupštine Saveza i izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i
dva ovjerovitelja zapisnika — predsjednik Adam P a v 1 o v i ć, dipl. inž.
2.
Izvještaji o radu za razdoblje između 94. i 95. Skupštine Saveza:
a) Izvještaj potpredsjednika — dr. Đuro K o v a č i č.
b) Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista — prof. dr. Branimir
Prpić.
c) Izvještaj o poslovanju — Završni račun 1989. g. — tajnik, dipl. inž. Ivan
Maričević.
d) Izvještaj Odbora samoupravne kontrole — predsjednik dipl. inž. Slavko
Š a r č e v i ć.


3.
Program rada za 1990. g.
4.
Financijski plan za 1990. g.
5.
Rasprava i usvajanje Izvještaja, Programa rada i Financijskog plan za 1990.
godinu.
II. dio
6.
Savjetovanje na temu: »Suvremenije metode gospodarenja prirodnim šumama
hrasta lužnjaka«.
7.
Zaključna razmatranja.
Ad. 1.


Kolegice i kolege, dame i gospodo!
Otvaram devedesetpetu redovnu godišnju skupštinu Saveza DITŠDI Hrvatske.
Pozdravljam sve delegate i ostale sudionike a. posebno naše goste:


1.
Dipl. ing. Slavka Horvatinovića , pomoć, predsjed. Republičkog komiteta
za poljoprivredu i šumarstvo,
2.
Gosp. Zdravka Sočkovića , potpredsjednika SO Slavonski Brod,
3.
Prof. dr. Paulu D u r b e š i ć, pred. Hrvatskog ekološkog društva Zagreb,
4.
Prof. dr. Zdenka Pavlina , dekana Šum. fakulteta Zagreb,
5.
Dipl. ing. Antuna Klasu , predsjednika Privredne komore Osijek,
6.
Ddipl. ing. Antu Mudrovčića , tajnika SIZ šumarstva Hrvatske,
7.
Dipl. ing. Ivu Puškara , direktora Poslovne zajednice »Exportdrvo« Zagreb.
Ovo je redovna Skupština našega Saveza, koju smo prema Statutu obavezni
održavati svake godine.


Predsjedništvo Saveza na sjednici od 14. ožujka 1990. godine, zaključilo je da
se počne s pripremama za održavanje devedesetpete Skupštine. Stav Predsjedništva
je bio da se za ovu Skupštinu pored obaveznog društvenog dijela pripremi
savjetovanje na temu: »Suvremenije metode gospodarenja prirodnim šumama
hrasta lužnjaka« — referat dr. Đuro Kovačić , a koreferat pod nazivom »Pri,
mjena hrastovine u proizvodnji finalnih proizvoda visoke kvalitete« prof, dr, Stjepan
T k a 1 e c.


Predloženi dnevni red za ovu Skupštinu razmatran je i usvojen na proširenoj
sjednici Predsjedništva Saveza dana 29. svibnja u Slav. Brodu, na kojoj su
prisustvovali i predstavnici Društava. Ovaj dnevni red ste primili sa pozivom za
Skupštinu.


322
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Predlažem da se rad Skupštine održava kontinuirano i to, prvi dio društveni
sa pauzom, poslije koje nastavljamo sa radom drugog dijela Skupštine a to je
savjetovanje po navedenoj temi.


Za ovu Skupštinu predlažem radno predsjedništvo i to:


1. Dr. Đuru Kovačića
2. Dipl. ing. Adama Pavlovića,
3. Dipl. ing. Miroslava Mikića.
Za zapisničare predlažem dipl. ing. Ivana Maričevića, a za ovjerovitelje zapisnika
dipl. ing. Pavla Vojta i dipl. ing. Nadana Sirotica.
Molim izabrane članove radnog predsjedništva da zauzmu svoja mjesta.


Prije prelaska na dnevni red, podsjetimo se da je naše redove u proteklom
razdoblju napustio određeni broj naših koleka inženjera i tehničara, koji su dio
sebe ugradili za unapređenje naše struke. Minutom šutnje, odajmo im dužnu
poštu — Neka im je vječna slava i hvala!


Prije prelaska na drugu točku dnevnog reda predsjednik je dao kratku informaciju
o radu i boravku u Slav. Brodu.


Dipl. inž. Stjepan Badro v direktor Dl »Slavonije« SI. Brod pozdravio je
sve prisutne i zaželio ugodan boravak i uspješan rad Skupštine. S nekoliko rečenica
predstavio je svoje poduzeće (koje će krajem ove godine slaviti 100 godina
trajanja) i poduzeće »Oriolik« iako puno mlađe, ali svima dobro poznato.


Ad. 2.


a) Izvještaj o radu Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske za razdoblje između 94. i 95. redovne godišnje Skupštine,
podnosi Ivan Maričević, dipl. inž.


Od 94. Skupštine Saveza do danas održano je 5 redovnih sjednica Predsjedništva
i više sastanaka zbog priprema sjednica na kojima su sudjelovali predsjednik,
potpredsjednik, tajnik i nosioci pojedinih zadataka.


Sadržaji rada u proteklom razdoblju naznačeni su u Zapisnicima sjednici Predsjedništva
i Skupštine Saveza i u izvještajima pojedinih društava. Zapisnici se
u skraćenim oblicima objavljuju u šumarskim listovima. Na osnovu navedenih
zapisnika i izvještaja o radu područnih društava, te podataka iz ostale dokumentacije
i drugih izvora može se konstatirati da se dio poslova i zadataka iz Programa
rada uspješno ostvaruje. Uz značajan broj suradnika — članova i drugih,
poslovi koji imaju trajan karakter kao što su tiskanje Šumarskog lista, održa
vanje Šumarskog doma i posebna ulaganja za svrsishodnije korišćenje poslovnog
prostora (podruma i tavana) obavljaju se kvalitetno i na taj način stvaraju se
preduvjeti za organiziranje zajedničkih aktivnosti u cilju primjene šumarske znanosti
i stručnih spoznaja u narednom razdoblju.


Ne smijemo izostaviti ni u ovom izvještaju da i dalje ostaju aktualna pitanja:
Kako osigurati što redovniju i učestaliju suradnju između izvršnih organa
Saveza i Društava pa i drugih organizacija i institucija čije je sudjelovanje važno
za primjenu suvremenijih znanstveno-strućnih spoznaja (u šumarstvu i preradi
drva).


Kratki pregled važnijih aktivnosti u proteklom razdoblju:


— Na 94. Skupštini Saveza D1TŠDI Hrvatske koja je održana 26. lipnja 1989.
godine u Delnicama, usvojeni su Izvještaji o radu za proteklo razdoblje (Izvještaj
potpredsjednika Saveza, glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista, o poslovanju
— Završnom računu za 1988. godinu, i Odboru samoupravne kontrole),
te predloženi Program rada za 1989. g. i Financijski plan za 1989. godinu.
U drugom dijelu rada Skupštine održano je Savjetovanje na temu: »Problematika
razvoja primarne prerade drva« — referat je podnio dr. Tomislav PRKA,
a referat na temu: »Stanje i razvojne mogućnosti šumarstva u Hrvatskoj« podnio
je dr. Đuro Kovačić. Nakon uvodnih izlaganja, više sudionika sudjelovalo je
u raspravi, naglašavajući vrijredne informacije — prijedloge, koji su obradili naši
istaknuti znanstvenici — stručnjaci praktičari, o međuzavisnom razvoju šumarstva
i prerade drva.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Uz objavljivanje znanstvenih, stručnih i drugih članaka — napisa u Šumarskom
listu, redovno se objavljuju zapisnici sa sjednici organa Saveza i druge
obavijesti — zanimljivosti iz struke.


Na devetoj sjednici Predsjedništva, koja je održana 24. listopada 1989. godine
u Zagrebu između ostaloga vodila se je rasprava o: poslovanju za razdoblje
siječanj—rujan 1989. godine; pripremi za obilježavanje 150 godina od osnivanja
Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva; Pravilniku o zaštiti na radu i zaštiti od
požara i tekućim pitanjima.


Nakon rasprave o ostvarenom prihodu i rashodu i drugim pokazateljima i
prijedlozima, usvojeno je:


1. Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj—rujan 1989. godine; Prijedlog
rebalansa financijskog plana za 1989. godinu s tim da se iznosi u stavkama Osobni
rashodi usklade s primjenom zakona o ograničenju osobnih dohodaka (zaposlenih
u Stručnoj službi) za tekuće razdoblje.
2. Visinu zakupnine za poslovni prostor u Šumarskom domu treba utvrđivati
u zavisnom odnosu o kretanju inflacije, troškova života i cijena koje se formi
ju za određene zone u gradu Zagrebu.
3. Zbog osjetnog povećanja (neplaniranih) troškova za tiskanje Šumarskog
lista povećava se godišnja pretplata za 1989. g. u iznosu 51,00 dinara za organizacije
— poduzeća.
4. Cijene tiskanica, knjiga, dvorana i dr. utvrđivati zavisno od inflacije i kalkulativnih
elemenata.
Prihvaćen je prijedlog dipl. inž. Oskara Piškorića da se počne s predpripremama
za obilježavanje 150-godišnjice udruživanja šumara Hrvatske u posebnu
stručnu organizaciju i 120-godišnjice neprekidnog društveno-stručnog djelovanja
i 120-godišnjice neprekidnog izlaženja Šumarskog lista.


Sve ove godišnjice spadaju u 1996. godini i ako želimo uspješno i kvalitetno
organizirati obilježavanje i proslavu, onda je nužno u konkretnijim oblicima —
sadržajima definirati ciljeve i nosioce određenih poslova i zadataka.


Usvojen je Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara. Također je usvojen
prijedlog da Savez DITŠDIH bude izdavač knjige brošure »Moj solarni uređaj«
od mr. Jurja Medvedovića (što je uredno i uspješno obavljeno).


Na 10. sjednici Predsjedništva Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održanoj 27. prosinca 1989. godine u Zagrebu
razmatrano je i usvojeno između ostalog:


— Obrazloženje i predloženi planski pokazatelji (nacrt) Financijskog plana za
1990. godinu.
— Pristupanje ugovaranju s Institutom za razvoj i međunarodne odnose
(IRMO) o adaptaciji (uređenju) tavanskog prostora (dijela) za poslovne (uredske)
potrebe.
— Također pristupanje ugovaranju sa Kaučič Francom zastupnikom »Art kluba
« o adaptaciji neuređenog podrumskog prostora do Trga Mažuranića.
— Adaptaciji (uređenju) naprijed navedenih prostora u Šumarskom domu
može se pristupiti na bazi uredno izrađene projektne dokumentacije, odobrenja
nadležnih organa i suglasnosti Predsjedništva Saveza DITŠDIH. Aneksima ugovora
utvrđivati će se visina zakupnina zavisno od uloženih financijskih sredstava
za saniranje — adaptaciju dijela prostora u zgradi i kretanja visina zakupnina u
gradu Zagrebu za određene zone. Adaptacije se moraju izvesti u skladu dugoročnijic
iljeva za koje će se koristiti prostor u Šumarskom domu.
— Zadužuju se glavni i tehnički urednik Šumarskog lista da ispitaju opravdanost
inicijative o utvrđivanju potencijalnih suizdavača Šumarskog lista i drugih
publikacija.
— Odluka o akontaciji za pretplatu na Šumarski list za 1990. godinu
— zaposleni članovi 100,00 dinara
— studenti, đaci, umirovljenici 50,00 dinara
— organizacije — institucije 600,00 dinara
— za inozemstvo 80 US/\ dolara
324
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 123     <-- 123 -->        PDF

Na 11. sjednici Predsjedništva Saveza DITŠDIH, održanoj 31. siječnja 1990.
godine razmatrano je i usvojeno između ostaloga:


— Kao polazne osnove za raspravu u Predsjedništvu Saveza prihvaćene su
načelne primjedbe na Prijedlog zakona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o šumama, naglašene na sastancima 24. i 29. 01. 1990. g. u organizaciji
Samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske i Poslovne zajednice
»Exportdrvo« Zagreb.
— Prihvaćaju se Amandmani na osnovna načela na Prijedlog za donošenje
Zakona (na naprijed navedenim sastancima) s tim cia se dostave na adrese: Predsjednika
Sabora SR Hrvatske, predsjednika svih vijeća Sabora, predsjednika Izvršnog
vijeća Sabora i predsjednika Komiteta za poljoprivredu i šumarstvo SR
Hrvatske.
— Podržavaju se stavovi koji polaze od prijedloga Šumarskog fakulteta Zagreb
o utvrđivanju veličine šumsko gospodarskih područja (osnivanje većih se
podrazumijeva).
— Predloženi sadržaji iz Nacrta ugovora za adaptaciju tavanskog i podrumskog
prostora u Šumarskom domu.
— Odluka o nabavci računskog stroja.
Na 12. sjednici Predsjedništva Saveza DITŠDI Hvatske, održanoj 14. ožujka
1990. godine razmatrano je i usvojeno između ostalog:


— Izvještaj o poslovanju za 1989. godinu,
— Prijedlog Zaključnog računa za 1989. godinu,
— Izvještaj Odbora samoupravne kontrole,
— Prijedlog Programa rada za 1990. godinu,
— Prijedlog Financijskog plana za 1990. godinu,
— Prijedlog za pripremu 95. Skupštine: mjesto održavanja — Slavonski Brod,
vrijeme održavanja — lipanj 1990. godine, dnevni red — Savjetovanje na temu:
Suvremenije metode gospodarenja prirodnim šumama hrasta lužnjaka i neposredno
uključivanje naših društava za pripremu Skupštine.
Usvojeni su stavovi i zaključci u vezi mogućih posljedica gradnje vodne stepenice
»Osijek« na postojeće objekte, šume i dr. i daljnji privredni razvoj ovoga
dijela Hrvatske (Slavonije i Baranje). Također je zaključeno da se o ovome stavu
Predsjedništva Saveza obavijeste sve organizacije — institucije navedene u dopisu
Privredne komore Osijek od 19. veljače 1990. godine i da se na ovu temu
organizira savjetovanje.


Na 13. sjednici Predsjedništva Saveza DITŠDI Hrvatske, održanoj 29. svibnja
1990. godine u Slav. Brodu, razmatrano je i usvojeno između ostaloga:


— Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj—ožujak 1990. godine s mišljenjem
da su ostvareni rezueltati zadovoljavajući i da se mogu očekivati pozitivna
kretanja u narednom razdoblju ove godine. Prihvaćeno je posebno obrazloženje


o uvjetima i mogućnostima isplate osobnih dohodaka u stručnoj službi i suglasnst
Republičkog komiteta za rad i zapošljavanje Hrvatske.
— Definitivno je utvrđen prijedlog dnevnog reda za 95. Skupštinu Saveza
DITŠDI Hrvatske i datum održavanja 28. i 29. lipnja 1990. godine u Slav. Brodu.
Konstatirano je da se pripreme obavljaju prema dogovoru i da treba očekivati
pravovremeno izvršenje svih zadataka za uspješno održavanje 95. Skupštine Saveza.
Informacija o nekim pitanjima vezanim za korištenje poslovnog prostora od
strane naših korisnika (Tehnički centar za drvo, Exportdrvo i dr.). Zaključeno
je da se postavljena pitanja rješavaju u skladu odredbi ugovora i realnih odstupanja,
na bazi odgovarajuće dokumentacije TCD-a kojom se dokazuju eventualna
opravdanost. Sudski postupak o iseljenju Tehnološkog fakulteta i plaćanju zakupnine
još uvijek nije okončan iako se poduzimaju potrebne mjere od strane našeg
odvjetnika.


Na osnovu dostavljenih izvještaja o radu društava ukratko ćemo naznačiti
neke važnije sadržaje o njihovom radu:
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 124     <-- 124 -->        PDF

— Društvo ITSDI Delnice, prihvaćaju predloženi dnevni red 95. Skupštine Saveza,
mjesto, vrijeme i temu savjetovanja. Prema programu rada društva održavali
su šumarske tribine posvećene šumarskoj problematici i nekim pitanjima
drvne industrije. Dvije teme bile su posvećene ekologiji: »Utjecaj klimatskih, biotičkih
i antropogenih činilaca na epidemijsko sušenje i propadanje šuma« i »Statistički
pokazatelji sušenja šuma u Gorskom kotaru«. Teme iz kompleksa drvne
industrije glasile su: »Iskorištenje drvne mase u primarnoj preradi drva vezano
uz propadanje šuma« i »Drvna industrija i šumarstva SAD-a«. Jedna tribina bila
je posvećena informatici u šumarstvu. Organizirana je stručna ekskurzija na
područje šumskog gospodarstva Tolmin — šumarija Idrija, u Austriji su posjetili
Grosglokner( najveći ledenjak u Evropi) i sajam šumarstva i drvne industrije u
Celovcu. Održana je tradicionalna šumarska zabava s bogatim programom i tombolom.
Primili su predstavnike DIT-a Maribor. Neposredno su sudjelovali u organizaciji
94. Skupštine Saveza DITŠDI Hrvatske, održane u Delnicama.
— Društvo ITŠDI Koprivnica, nakon održane Godišnje skupštine i tradicio
nalne šumarske zabave, Izvršni odbor analizirao je i utvrđivao redosljed izvršavanja
zadataka iz programa rada. Uspostavljeni su kontakti s Srednje Slovačkim
okružnim gospodarstvom i s direktorom šumskog gospodarstva Kapošvar u
Mađarskoj. Realizirana je stručna ekskurzija u Mađarsku, gdje su prezentirani
načini gospodarenja, eksploatacije, uzgoja, lovstva, mehaničke prerade drva i način
školovanja njihovog stručnog kadra. Razmjenu mišljenja o aktualnim problemima
struke obavljaju sa susjednim društvima i s drugim organima — organizacijama
u zemlji. Posebno su bili organizirani skupovi — sastanci u vezi izgradnje
HE Đurđevac, gdje su naglašena pitanja opstanka šume Repaš. Predloženo je
da se derivacijski kanal pomakne u korito rijeke Drave, ispred ili iza šume Repaš,
kako bi se ublažile štete na okoliš. Ovaj prijedlog podržale su određene organizacije
— sela.
— Duštvro 1TŠD1 Slav. Brod, redovno se svake godine održavaju tradicionalne
šumarske zabave i ove godine 34. po redu uspješno je organizirana. Od
ukupno 162 člana društva, iz organizacija prerade drva više je od polovice 107,
a iz organizacije šumarstva 55 članova. Izvršni organ — Predsjedništvo društva
održalo je 6 sjednica. Održana su dva predavanja o aktualnim pitanjima struke
— šumarstva i prerade drva. Organizirano je dva izleta s članovima obitelji. Održana
je redovna Godišnja skupština Društva i više sastanaka u toku pripreme
za održavanje 95. Skupštine Saveza ITŠDI Hrvatske, koja se održava u Slav.
Brodu.
— Društvo ITŠDI Slav. Požega, na Godišnjoj skupštini usvojen je Plan rada,
koji se sastoji od: organiziranja ekskurzije po Sloveniji, organiziranja šumske
zabave; stručnih predavanja; međusobni posjeti stručnjaka šumarstva i drvne industrije
i stručna suradnja sa susjednim DlT-ovima. U proteklom razdoblju sudjelovali
su u radu: savjetovanja u vezi izgradnje Vodne stepenice na rijeci
Dravi; 94. Skupštine Saveza u Demicama i dr. Održana je tradicionalna šumarska
zabava. Kritički su analizirani posebno problemi školovanja i osposobljavanja
stručnih kadrova za izvršenje redovnih zadataka u konkretnim uvjetima.
— Društvo ITŠDI Vinkovci, održalo je 4. sjednice izvršnog organa i više radnih
dogovora o organiziranju i izvršenju programom određenih zadataka. Delegacija
društva sudjelovala je u radu 94. skupštine Saveza DITŠDI Hrvatske u
Delnicama. Članovi (45) DlT-a posjetiii su Krnov (ĆSSR), gdje su se upoznali s
problematikom šumarstva i drvne industrije Moravske i razmijenili stručna iskustva.
Održano je stručno predavanje na temu: »O drvnoj industriji SAD« i
»Staništa i šume spać\e u svijenu iiiuroioskni prilika«. Održana je jubilarna 30.
tradicionalna zabava.
— Društvo ITŠDI Virovitica, radi na standardni način, interes za rad i članstvo
jos uvijek je veliko, pa i iz drugih struka. Članovi društva redovno se uključuju
u sve akcije za očuvanje ekoloških standarda. U zajednici s Ekološkim društvom
organiziraju se predavanja — vrlo uspješno predavanje održao je dr. Hara-
pin o ekologiji i kulturi življenja suvremenog čovjeka. 1 dalje se njeguju veze
s društvima iz Mađarske, Cenosiovacke i Poljske. Održana je šumarska zabava,
a interes je bio iznad očekivanja. Organizirano su putovali u Italiju do Rima,
gdje su upoznali vrhunske vrijednosti svjetske kulture. U toku su aktivnosti za
sudjelovanje u uređivanju rekreacijskog centra u Virovitici.
326
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 125     <-- 125 -->        PDF

— Društvo ITŠDI Zagreb, održalo je četiri sjednice Predsjedništva. Prema
programu rada i to uglavnom putem »Šumarskog četvrtka«, održano je više predavanja,
razgovora i stručnih ekskurzija. Nažalost, treba konstatirati da osim
Sekcije umirovljenika — veterana, rad po sekcijama nije zadovoljavao, izuzev
Šumskog gospodarstva Zagreb.
A) Predavanja — informacije — ekskurzije
Informacija o tvornici celuloze Ivangrad, o ustavnim amandmanima za šumarstvo
na Ustav SRH i prikaz šuma svijeta — inž. Drndelić.
Predavanje dipl. inž. Kušana o zdravstvenom stanju šuma Gorskog kotara sa
projekcijama.
Konstituirajuča sjednica Društva i rasprava o Zakonu o poduzećima u odnosu
na šumarstvo.
Predavanje dipl. inž. Ziania o Čarlsu Darvinu povodom 180-te godine rođenja


— Život i njegova djela.
Čitanje članka inž. Bedžula o organizaciji šumarstva i diskusija o tome.
Razgovor i diskusija o organizaciji šumarstva.
Predavanje M. Halambck: »O bolestima pitomog kestena i njegovu liječenju«.
Predavanje mr. Krznar Ankice o organizaciji i gospodarenju šumama na osnovu
novih šumsko-privrednih područja.
Razgovor sa prof. dr. Sabadijem: 0 organizaciji šumarstva u SRH kao pri


jedlogu.
Stručna ekskurzija u Novsku i Lipovljane — RO »Trokut«.
Predavanje prof. dr. Sabadija: Kroz Južnu Ameriku sa projekcijama i objaš


njenjima.
Šumarski fakultet — prof. dr. Meštrović: Prijedlog šumsko-privrednih područja
u SRH.
Inž. Slavko Horvatinović: O organizaciji šumarstva SRH i o šumsko-privred


nim područjima.
Prof. dr. Meštrović: O Plitvičkim jezerima — predavanje sa projekcijama.
Stručna ekskurzija u Šumariju Duga Resa — obilazak kultura.
Prof. dr. Potočić: Ekonomske zakonitosti u šumskoj proizvodnji, o organiza


ciji šumarstva u SRH (prosta i proširena reprodukcija i šumska taksa). Razgovor


o
stručnoj ekskurziji u Šumariju Duga Resa.
Diskusija o organizaciji šumarstva, šumskoj taksi, prostoj i proširenoj reprodukciji
šuma, na osnovu izlaganja prof. Potočića.
Inž. P. Ziani: Predavanje »Mandragora« — roman jedne biljke.
Dogovor o sudjelovanju u pripremi i organiziranju Godišnje skupštine Saveza


u
Delnicama.
Sudjelovanje u radu 94. Godišnje skupštine Saveza u Delnicama (14 članova
Društva). Diskusija i primjedbe na organizaciju i referate na Skupštini u Delnicama.
Rasprava: Kako sadržajno poboljšati rad šumarskog četvrta i drugo.
Čitanje članka iz štampe o ekološkoj situaciji i diskusija o tome.
Informacija o šumi »Repaš« i opasnosti radi izgradnje hidroelektrane na
Dravi.
Komemoracija N. Eiću iz Sarajeva. Informacija o proslavi 100. godišnjice
Botaničkog vrta.
Inž. S. Horvatinović: Informacija o novm zakonu o šumama i o organizaciji
šumarstva SRH.
20 članova prisustovalo proslavi 100. godišnjice Botaničkog vrta, a istog dana
na Šumarskom četvrtku razgovaralo se o toj proslavi i informaciji o sjemenskoj
banci u Austriji.
Razgovor o mirovinama i posjetama bolesnim kolegama i drugo.
Dogovor o programu proslave 90. godišnjice rođenja inž. Podhorskog.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 126     <-- 126 -->        PDF

Čitanje i rasprava o članku prof. dr. Sabadija i mr. Ankice Krznar o organi


zaciji šumarstva Hrvatske.


Inž. Dimitrov: Predavanje o šumskim požarima sa projekcijom.


Proslava 90. godišnjice rođenja inž. Podhorskog sa kulturno-zabavnim pro


gramom.


Dogovor za tradicionalnu proslavu: Ispraćaj stare godine na dan 27. 12. 1989. g.


Prof. dr. Prpić predavanje: »Umiranje šuma« i o ekološkoj katastrofi.


Ispraćaj stare 1989. godine sa izvedenim programom.


Predavanje o nekim rijetkim biljnim i životinjksim vrstama u svijetu.


Inž. A. Mudrovčić: O osnovnim načelima novog Zakona o šumama i organi


zaciji šumarstva.


Inž. S. Vanjković: Obrazlaganje tri prijedloga o organizaciji šumarstva (prof.


Sabadi, prof. Potočić i prof. Kraljić), obzirom na nove tržišne uvjete privređiva


nja, kao i obzirom na novi zakon o šumama. Diskusija po ovim pitanjima i drugo.


Stručna ekskurzija u Karlovac, kao gosti Drvno-industrijskog poduzeća i Obrazovnog
centra za šumarstvo.
Inž. Kraljević — Predavanje o ksilofitima importiranim drvom i o švicarskim
i francuskim Alpama sa projekcijama.
Inž. Puškar: Stanje i perspektiva Poslovne zajednice šumarstva i prerade drva
s problematikom.
Od ostalih Društava nismo primili izvještaje o radu u zatraženom obliku, pa
nismo u mogućnosti rekapitulirali njihov sadržaj rada.


Nakon odluke o održavanju 95. Skupštine Saveza, pristupilo se je pripremi
za izradu referata i odgovarajuće dokumentacije i drugim poslovima. Očekujemo
u raspravi određena mišljenja o radu Saveza : društava između dvije Skupštine,
sugestije i prijedloge za bogatiji i sadržajniji rad u narednom razdoblju u cilju
unapređenja šumarstva i prerade drva.


b) Izvještaj uedništva o 113. godištu Šumarskog lista podnosi prof. dr. Bra
nimir Prpić.


Šumarski list bio je tijekom 1989., kako po raznolikosti obrađenih disciplina
tako i po broju tiskanih stranica (671) izuzetno plodan. Sveukupno je objavljeno
38 članaka i to 13 izvornih znanstvenih, 13 sa znanstvenih skupova, 3 prethodna
priopćenja, 3 pregledna i 6 stručnih članaka.


Osim navedenih 38 članaka objavljena su 64 različita napisa iz područja aktualnosti,
osvrta, obljetnica, stručnih i znanstvenih skupova, vijesti iz inozemstva,
pregled knjiga i časopisa, vijesti iz Šumarskog društva Hrvatske i područnih šumarskih
društava, napisa in memoriam i dr.


Kako smo već naveli člancima je obuhvaćena većina šumarskih disciplina kao


— uzgajanje šuma, lovstvo, ekologija šuma, oplemenjivanje šumskog drveća, dendrogeografija,
organizacija rada, uređivanje šuma, iskorišćivanje šuma, zaštita
šuma, hortikultura, sociologija šumarstva i šumarska terminologija.
U izvještajnoj godini smatramo vrlo značajnim trobroj Šumarskog lista 6—8
u kojemu su prikazani referati s Međunarodnog simpozija o propadanju šuma koji
je održan u Zagrebu. Trobroj sadrži napise šestorice znanstvenika s više sveučilišta
u Saveznoj Republici Njemačkoj. Članci predstavljaju znanstveni doprinos
u rasvjetljavanju pojave propadanja šuma sa stajališta uređivanja šuma, ekologije
šuma, šumarske pedologije, zaštite šuma kao i mišljenje vodećeg svjetskog
tehnologa drveta o upotrebljivosti drva oštećenih stabala.


U predgovoru lista daje se izjava (statesmen!) spomenutih znanstvenika o stanju
šumskih sastojina u Gorskom kotaru koje su bile obuhvaćene simpozijskom
ekskurzijom. U izjavi se decidirano kaže da depozicija sumpora ima odlučujuću
ulogu u pojavi oštećenja stabala Gorskog kotara te se ukazuje na potrebu smanjenja
emisija sumpornog dioksida i drugih štetnih tvari.


U dvobroju 9—10 prikazana su izlaganja sa stručnog skupa koji je organiziran
radi izmjene Zakona o šumama. Napisi imaju polemičko značenje, a borba mišljenja
čini časopis zanimljivim.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 127     <-- 127 -->        PDF

Uredništvo Šumarskog lisla dobiva u zadnje vrijeme sve više znanstvenih i
stručnih članaka što omogućuje bolji izbor. Nadamo se da to nije efemerna pojava.


Predsjedavajući nakon podnesenih izvještaja pod točkom 2a) i b), obavještava
Skupštinu da su delegati uz poziv primili odgovarajuće priloge za 2c) i 2d),
kao i za 3. i 4. točku dnevnog reda i predlaže da se na osnovu toga otvori rasprava
i o toj problematici.


Prijedlog je usvojen i prelazi se na 5. točku dnevnog reda.


Ad. 5.


Zdravko Sočković, potpredsjednik Skupštine općine Slav. Brod — pozdravlja
sudionike 95. Skupštine i izražava zadovoljstvo što se taj stručni skup održava
u Slav. Brodu. Naglašava značaj šumarstva i drvne industrije u dosadašnjem
razvoju općine, i potrebu da se u daljnjem razvoju koriste spoznaje znanosti, struke
i prakse iz tih djelatnosti. Doprinos vaše stručne organiziranosti, koja neprekidno
traje i pozitivno utječe već više od 140 godina bio je i biti će presudan za
naš zajednički uspjeh kojega svi želimo i očekujemo u narednom razdoblju.


Dipl. inž. Oskar Piškorić, izručuje pozdrave svim sudionicima 95. Skupštine u
ime najstarijeg člana, uvaženog dipl. inž. Podhorskog (90 godina života), kojega
je reuma spriječila da bude danas s nama.


Predlaže svim društvima da dostavljaju izvještaje o svome radu — što će biti
još važnije sada kada obavljamo pripreme za obilježavanje 150-obljetnice šumarsko-
stručne organiziranosti u Hrvatskoj. To je veliki i odgovoran posao, moramo
se prihvatiti konkretnih zadataka kako bi ostavili zapisano i na drugi način trajno
označili doprinos šumara razvoju šumarske struke i njen neposredni utjecaj
na ukupni kulturni i opći razvoj ove naše lijepe domovine. Pripreme za pisanje
knjige »Povijest šumarstva Hrvatske« obavljaju dipl. inž. O. Piškorić i dipl. inž.


M. Stojković.
Pozdravlja domaćine 95. Skupštine i čestita Društvu ITŠDIH Slav. Brod na
postignutim uspjesima u dosadašnjem radu.


Prof. dr. Zdenko Pavlin, dekan Šumarskog fakulteta u Zagrebu, izražava zadovoljstvo
što može pozdraviti ovaj skup i zaželiti plodonosniji rad i bolje rezultate
u narednom razdoblju. Dva su osnovna područja — šumarstvo i prerada
drva na kjima se kao znanstvenici — stručnjaci svojim radom dokazujemo kao
potrebni i korisni u stvaranju elementarnih pretpostavki za razvoj i unapređenje
pojedinih djelatnosti i određenih vrsti proizvodnje. Aktivnosti naših organizacija


— Društava nužno je tako programirati, kako bi još neposrednije utjecali na primjenu
naših spoznaja u cilju građenja i očuvanja svih bitnih ekoloških pretpostavki
za život čovjeka i ukupni razvoj društva.
U izvještajima su naznačeni problemi i zadaci, treba ih razraditi i ići u realizaciju.


Prof. dr. Paula Durbešić, predsjednik Hrvatskog ekološkog društva, obraća se
dragim i cijenjenim šumarima, koji su dali veliki doprinos uspješnom radu društva
u cilju izgrađivanja zajedničkih stavova i prijedloga za prihvaćanje — odbijanje
projekata, kojima se narušavaju — ugrožavaju šumski ekosistemi i opći
ekološki uvjeti odleđenog područja izgradnjom energetskih ili nekih drugih objekata.


Zajednički smo organizirali svojevrsne protestne skupove na kojima smo koristeći
spoznaje opće znanosti i prakse u svijetu, a posebno šumarske, kako bi
upozorili mjerodavne državne i druge nadležne organe da kritički preispitaju ponuđena
rješenja (Repaš) u projektima i da na bazi činjenica idu dalje u razradu
onih varijanata koje neće ugroziti opstanak šume — što znači i uvjete za život
čovjeka. Zajedničkim pravovremenim akcijama sačuvat ćemo naše vrijedne šume
hrasta i (.\v., to je blago, koje se reproducira i dužni smo ga zbog nas i budućih
pokoljenja sačuvati.


Pozdravlja 95. Skupštinu i želi puno uspjeha u budućem radu.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 130     <-- 130 -->        PDF

Ovdje su prezentiranu samo neke osnovne odrednice, iz ove stručne problematike,
a kompletan sadržaj naslovnog referata bit će objavljen u kojem od narednih
brojeva »Šumarskog lista«.


Sažetak uvodnog izlaganja: »Primjena hrastovine u proizvodnji finalnih proizvoda
visoke´ kvalitete«


Finalizacija tvrdih listača u zemlji znatno zaostaje za zapadnoevropskim zemljama.
Za unapređenje drvoprerađivačke industrije uz uvođenje tržišnih koncepcija
u sve faze poslovanja potrebno je provesti i tehnološko prestrukturiranje.


Novi proizvodni programi i struktura proizvoda kao i zthtjcvi kvaliteto određuju
složenost tehnološkog procesa, odnosno definiraju tehnologiju prerade.
Kvalitativna vrijednost gotovog proizvoda direktno ovisi o ugrađenim osnovnim i
pomoćnim materijalima. Međutim, na cijenu proizvoda direktno utječe racionalna
primjena osnovnih maierijala, dobivena optimizacijom utroška.


U svijetu smo poznati kao proizvođači masivnog namještaja i stolica, a u
Evropi kao najveći izvoznici piljene građe listača. Poznati smo i po visokim cijenama
a razložila tome su uglavnom, nizak stupanj iskorištenja trupaca i građe,
zastarjela tehnologija prerade i neadekvatna organizacija rada. Istraživanja su
potvrdila, da se primjenom suvremene tehnologije putem elektroničkog računala
količinsko iskorištenje građe može povećati do 12% u korist namjenskih elemenata.
Racionalizacija prerade i primjene posebno je važna za hrastovinu lužnjaka
koja se ubraja u prvoklasno tehničko drvo za izradu finalnih proizvoda.


Osnovni preduvjet za perspektivnu primjenu skupocjenih listača jest kvalitativna
razina proizvodnih programa koji će svojom akumulativnošću pokrivati
troškove materijala i obrade.


Predsjedavajući se zahvaljuje uvodničarima na izlaganju i otvara raspravu.


1. Dipl. inž. Oskar Piškorić, vrijedno je spomenuti, osim univerzalne formule
Levakovića na koju se poziva dr. Kovačić, i formulu prof. dr. Levakovića »da
stablo ima ograničenu visinu, ali ne i širinu«. Važno je znati, da je bivša Brodska
imovna općina SI. Brod omogućila mladom inženjeru Levakoviću da nastavi studiranje
na Visokoj školi za kulturu tla u Beču- gdje je i doktorirao. Vodila se je
posebna briga u to vrijeme o talentima — dobro je to konstatirali.
2. Dipl. inž. Mirko Aisclrašek, u ime ROŠa- »Slavonska šuma« sve pozdravlja
i između ostaloga ističe: stupanj korištenja drva u preradi je nizak, velika je potrošnja
energije po jedinici proizvoda; svaka proizvodnja (faza) mora biti visoko
produktivna i ekonomski opravdana; nužno je reformirati obrazovanje, kulturu,
način komuniciranja i dr.; riješiti pitanje vlasništva, viška radne snage kroz racionalniju
organizaciju proizvodnje i rada.
Predsjednik dipl. inž. A. Pavlović, zahvaljuje se svim sudinicima 95. Skupštine
s napomenom da će Predsjedništvo Saveza kao i naša Društva u svojem
radu koristiti dosadašnja iskustva u radu, mišljenja, sugestije i prijedloge koje
smo registrirali na ovoj Skupštini, za razradu zadataka i ostvarivanje ciljeva u
narednom razdoblju.


Dana 29. lipnja 1990. godine 28 sudionika 95. Skupštine obišlo je šumu gosp. j .
Ilijanska Jelas — više odjela, gdje su se upoznali s načinom gospodarenja u datim
uvjetima.


Zapisnik sastavio: Ovjerovitelji:
Ivan Maričević, dipl. inž., v. r. I. Nadan Sirotić, dipl. inž., v. r.


2. Pavle Vojt, dipl. inž., v. r.


ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 128     <-- 128 -->        PDF

Dipl. inž. Ivan Puškar, u ime Poslovne zajednice i svoje pozdravlja sudionike
Skupštine i želi uspješan rad. U našim poduzećima stanje je vrlo teško, pada
proizvodnja, pristutna je velika nelikvidnost, fiksni kurs dinara i dr. nepovoljno
se odražava na rezultate poslovanja — gomilaju se gubici.


Nužno je pod hitno otkloniti ove nepovoljne sistematske utjecaje na rezultate
u proizvodnji — u tome smislu zajednički trebamo utjecati na odluke nadležnih
organa.


Dipl. inž. Ante Mudrovćie, pozdravlja i želi uspješan rad Skupštini. Osvrće se
na sadržaj izvještaja o radu i naglašava da je u proteklom razdoblju bila plodna
suradnja sa Savezom i da treba i u buduće svestranije razvijati suradnju, kako
bi brže i lakše otklanjali vlastite slabosti u radu i negativne vanjske utjecaje na
naše rezultate.


Dipl. ´inž. Slavko Horvatinović, pozdravlja i želi puno uspjeha u radu 95.
Skupštine Saveza u ime Republičkog komiteta za polj. i šumarstvo Hrvatske,
posebno u ime gospodina ministra dipl. inž. Ive Tarnaja i svoje. Desile su se
velike promjene od naše prošle Skupštine i nadamo se da ćemo u ovim novim
uvjetima uspješnije rješavati zajedničke probleme. Mnogo smo radili u proteklom
razdoblju, posebno na izradi prijedloga u vezi donošenja zakona o šumama, ali
nismo postigli zadovoljavajuće rezultate.


Danas se dostavlja naš prijedlog Saboru o donošenju izmjene zakona o šumama,
koji će se vjerojatno i donijeti do kraja ove godine. Ako se razriješe pitanja
vlasništva, onda će se vjerojatno osnovati direkcija šuma i bit će manje nesporazuma
oko izgrađivanja racionalnijih oblika organiziranosti šumarstva.


Do sada smo dobro surađivali, nadam se da ćemo u narednom razdoblju imati
mnogo više susreta u Savezu — Šumarskom domu.


Dipl. inž. Vid Fašaić, smatra da se na Šumarskom fakultetu u Zagrebu treba
i dalje njegovati uzajamni odnosi između šumarskog i drvnoindustrijskog odjela.
Naglašava da su presudni utjecaji na razvoj šumarstva i prerade drva imali stručnjaci
koji su stekli diplome na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.


Dipl. inž. Vice Ivančević, u ime Društva Senj (jedinog s mora) pozdravlja poštovani
skup i žali što nisu prisutni šumari iz Dalmacije i Istre. Treba ukloniti
uzroke zbog kojih nisu ovdje, kako bi zajednički utvrđivali uvjete koji bi omogućili
pozitivan utjecaj naše znanosti i struke na razvoj šumarstva i na tim područjima
Hrvatske. Predlaže da se u programu rada konkretnije utvrde uvjeti i zadaci
na pripremi za obnovu šumarskog muzeja u Šumarskom domu. Na taj način
mogli bi uspješno predstaviti javnosti naše šumarske vrijednosti kroz povijest
i projekcije o budućnosti šuma u Hrvatskoj.


Dipl. inž. Tibor Littvay, govori o problematici sjemenarstva i nužnosti osiguranja
kvalitetnog sjemena sa utvrđenim (standardima) genetskim karakteristikama.
Treba podržati osnivanje odgovarajuće službe za te dugoročne zadatke u šumarstvu
Hrvatske.


Dnpl. inž. Adam Pavlović, obavještava da je naša delegacija (A. Pavlović,
Đ. Kovačić, I. Maričević) posjetila gospodina ministra dipl. inž. I. Tarnaja, upoznala
ga s našim radom i pozvala ga na ovu 95. Skupštinu.


U razgovoru kroz jedan sat s puno razumijevanja razmijenjena su mišljenja


o više aktualnih pitanja šumarstva i prerade drva Hrvatske i o mogućoj neposrednijoj
suradnji na utvrđivanju stručnih podloga za donošenje određenih odluka
nadležnih državnih organa.
Na prijedlog dipl. inž. Nadana Sirotica, da organi Saveza i društava uspostavljaju
suradnju sa Zelenima, reagirala je P. Durbešić, da HED ne treba miješati
s tom organizacijom koja ima sasvim drugačiji program. Naglašava da HED neposredno
surađuje s našim Savezom (šumarima) zato što u svojoj aktivnosti koristi
znanstvene i stručne rezultate, koji omogućuju objektivno utvrđivanje stavova
i prijedloga o konkretnim pitanjima vezanima za očuvanje čovjekovog okoliša.


Nakon rasprave usvojeni su Izvještaji pod 2. točkom, te prijedlozi pod 3. i


4. točkom dnevnog reda.


ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 129     <-- 129 -->        PDF

Ad. 6.


Uvodno izlaganje na temu: »Suvremenije metode gospodarenja prirodnim šumama
hrasta lužnjaka« podnio je dr. Đuro K o v a č i ć, a na temu: »Primjena
hrastovine u proizvodnji finalnih proizvoda visoke kvalitete« podnio je prof. dr.
Stjepan Tkale c*


Sažetak uvodnog izlaganja: »Suvremenije metodti gospodarenja prirodnim šu
mama hrasta lužnjaka«


Slavoniju pored ostalog karakteriziraju u svijetu dobro poznate prirodne šume
hrasta lužnjaka. Zbog toga je razumljivo da je mjesto održavanja godišnje
Skupštine Saveza utjecalo na izbor naslovne teme o kojoj je bilo riječi u drugom,
isključivo stručnom dijelu dnevnog reda Skupštine. U daljnjem sadržaju ovog
zapisa naći ćemo da u pogledu posjedovanja Iužnjakovih šuma nadprosjeČne kvalitete,
područje Slavonskog Broda zauzima posebno mjesto.


Izučavajući u proteklih 10 godina strukturu prirodnih Iužnjakovih šuma, zastupljenih
na području čitave Hrvatske, autor je na temelju dobivenih rezultata
istraživanja zaključio da karakteristike strukture i njen razvoj, mogu poslužiti
kao temelj suvremenijeg gospodarenja prirodnim šumama. U spomenutim istraživanjima
uočena je zakonitost da se kod visokih regularnih šuma, bez obzira na
starost, struktura prema broju stabala i drvnoj zalihi, podvrgava normalnoj raspodjeli.
Ovi rezultati pored teoretske imaju s druge strane i svoju gospodarsku,
odnosno praktičnu vrijednost. Kao prvo, na temelju analitičkog prikaza učestalosti
prsnih promjera stabala po dobi, zaključeno je da je kod Iužnjakovih sasto
jina, do sada primjenjivana ophodnja od 100 do 120 godina daleko preniska, te
da ju je nužno, barem kod onih kvalitetnijih, osjetno produžiti.


Nadalje, ako nam je uspjelo kod vrlo kompliciranog razvoja strukture uočiti
zakonitosti, i nju objektivno numerički prikazati, onda nam nije potrebno, pri
svakoj reviziji uređajnih elaborata vršiti skupe terenske izmjere radi obračuna
nove inventarizacije drvne zalihe, već se mala revizija može izvršiti računskim
putem, a pri gospodarenju koristiti normale. U tu svrhu je autor, u suradnji s


V. Hrenom, izradio normale za čiste i mješovite prirodne sastojine lužnjaka i kitnjaka,
objavljene u publikaciji Šumarskog instituta Jastrebarsko »Radovi«, Zagreb,
1984. i 1987. godine.
U šumskom fondu drvne zalihe Hrvatske lužnjak je s 40 mil. m´1 (oko 16%)
bruto drvne zalihe na drugom mjestu. Bez obzira što je najzastupljenija bukva,
oko 80 mil. m:l (32a/o), lužnjak je i gospodarski i ekonomski najvrijednija vrsta.
U tom smislu vrlo su interesantne sastojine hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici
»Ilijanska Jelas«, područje Slavonski Brod, starosti od 85 do 95 godina, gdje
je u više odjela, površine preko 100 ha, s drvnom zalihom od 650—750 m:!/ha,
godišnji tekuće prirast od 12 do 13,5 nv1 ha. Sve ovo poprima drugi značaj kada
se ima na umu da se toliki prirast akumulira u šumi sa srednjim prsnim promjerom
iznad 45 cm. Prihvaćen je prijedlog da se ove sastojine u budućim znanstvenim
israživanjima posebno izuče.


Pored normala, suvremenijem gospodarenju šumama pridonijet će osnivanje
informacijskog sistema na nivou Samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske.


Nije dovoljno u uređajnim elaboratima na temelju smjernica gospodarenja
propisati etate i potrebne šumskouzgojne radove. Daleko je efektnije evidentirati
za sva područja sve gospodarske jedinice, sveobuhvatno, sadržajno i točno, s kojim
uspjehom su propisane odredbe realizirane.


Učesnici Skupštine su informirani da se informacijski sistem sastoji iz dva
dijela, banke podatake (datoteke), koja sadrži za sva područja po gospodarskim
jedinicama fond površina i drvne zalihe, s prirastom, propisanim etatom i šumskouzgojnim
radovima i drugi dio evidencije, koje također po područjima, za
nivo gospodarske jedinice, evidentiraju po godinama, s kojim uspjehom su realizirane
propisane odredbe. Ovdje je za svaku gospodarsku jedinicu, i sve kategorije
podataka, izrađen mehanizam bilanciranja koji sadrži usporedbu propisa i
izvršenja. Osnivanje i ažuriranje ovako velikog fonda podataka omogućuje vlastiti
kompjutorski centar u Radnoj zajednici Slz.-a šumarstva Hrvatske.


* Uvodna izlaganja objavit će se u narednom Šumarskom listu.