DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Pogovor
Literatura
Pregledana arhivska građa i objavljeni izvori
slika, karata i tablica
Bilješka o piscu
Prilozi — pregled listača i četinjača Hrvatskoga
zagorja


Prema autoru ... u svom tristoljetnom
razvoju, od XVII. do XX. stoljeća, perivoji
uz dvorce Hrvatskoga zagorja razvijali
su se u kontekstu srednjoevropske
vrtne umjetnosti — od ranobaroknog vrta
XVII. st., preko baroknog vrta XVIII.
st., pa engleskog i romantičarskog perivoja
do historički oblikovanih vrtnih prostora.
Prema oblikovanju i prostornoj organizaciji
svi ti perivoji su: pejzažno oblikovani,
geometrijski oblikovani, pejzaž-


NEKE TEME IZ ŠUMARSTVA
U TRI INOZEMNE
PUBLIKACIJE


Časopisi, iz kojih se prikazuju neki
članci, neki su datumirani s 1988. godinom,
ali su Savezu DITHŠDIH stigli u 1989.
godini.


1. Zbornik VEDECKE PRACE (Znanstveni
radovi), kojeg izdaje Institut za
istraživanja u šumarstvu u Zvolenu, u 38.
svesci, datumiranoj s 1988. godinom, sadrži
21 znanstveni rad Instituta. Od ovih
izdavajamo radove Ivana W o 1 f a: Rentabilnost
proizvodnje pojedinih šumskih
vrsta, Dagmara Švanterova: Analiza
izabranih problema između šumarstva i
drvne industrije i Ondrije Čizmar a —
Jana H a 1 a t h a: Sigurni gubici pri iskorišćavanju
dozrelih sastojina.
I. Wolf rentabilnost pojedinih vrsta
analizirao je prema stanju u 1984. godini.
Najvrednije vrste bile su ariš, javor,
jasen, smreka i bor, prosječnu vrijednost
imala je bukva, lipa i hrast a najmanju
grab, breza, cer, joha, te topola — jasika
— vrba. Troškovi iskorišćivanja gono-
geometrijske koncepcije i slobodno oblikovani
... Većinom su velike znanstvene,
odgojno-obrazovne i gospodarske važnosti
pa su kao hortikulturni spomenici
zaštićeni na osnovi Zakona o zaštiti prirode,
a kao neposredna okolica dvoraca
i po Zakonu o zaštiti spomenika kulture.


Jedinstvena po sadržaju i tretmanu,
knjiga je zanimljiva i korisna različitim
stručnjacima koji se profesionalno bave
ili zanimaju za vrtnu arhitekturu, hortikulturu,
pejzaž, zaštitu i obnovu spomenika
kulture i prirode, a istodobno je i
vrlo privlačno štivo za širok krug čitalačke
publike, ljubitelja prirode i poštovalaca
hrvatske kulturno-povijesne baštine.


Dr. S. Bertović


tovo su u suprotnom odnosu, pa su sa
stanovišta rentabiliteta na prvom mjestu
ariš, jela, smreka i bor a zatim slijede
ostale vrste. Zaključak je autora, da
je ovisnost troškova proizvodnje i cijene
drva posredna a između rentabiliteta i
troškova uža nego između rentabiliteta
i prihoda. Na rentabilitet znatno utječe
struktura sortimenata pojedinih vrsta.
Ova saznanja dobro će doći šumarskoj
operativi, na uređenju šuma i u odgoju


kadrova, zaključuje autor.


Iz članka D. Švanterova saznajemo,
da i u Čehoslovačkoj Republici postoje
suprotnosti između šumske proizvodnje
i drvoprerađivačke industrije (primarne
prerade, proizvodnje pokućstva i
celuloze te industrije papira). Suprotnosti
su posljedica, što šumska proizvodnja
ni po volumenu ni po strukturi ne može
zadovoljiti potrebe odnosne kapacitete drvoprerađivačke
industrije. Stoga je potrebno,
zaključuje autor, da se s jedne
strane drvoprerađivački kapaciteti usklade
s mogućnosti šumarstva, a s druge
strane da šumarstvo racionalizira strukturu
drvnog fonda u cilju povećanja proizvodnje
ekonomičnijih vrsta drveća. To
je put stvarnog povećanja ekonomičnosti
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 115     <-- 115 -->        PDF

šumarstva i drvoprerađivačke industrije
u budućnosti.


Na osnovu jednogodišnjeg istraživanja
O. Čizmar i J. Halath kod sječe
i otpreme deblovine daju ove prosječne
gubitke drvne mase:


a) izvlačenjem žičarom na više:
za bukovinu i javorovinu 3,5%)
za smrekovinu i jelovinu 0,5iri/o


b) spuštanjem žičarom
za jelovinu i smrekovinu 1,5´Vo


c) korišćenjem šumskog traktora LKT-80
i gusjeničara TDT-55 za bukovinu 6´Vo
a za javorinu 6,57a


d) gravitacionim transportom (točilima) za
bukovinu 8´3/w a za jelovinu i smrekovinu
4:3/o´.


2. WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT
der TECHNISCHEN UNIVERSITAT
DRESDEN izlazi kao osnovno ili skupno
izdanje i u posebnim nizovima. Pet je
posebnih nizova od kojih je jedan »Bau-,
Wasser — und Forstvvesen« (Građevinarstvo,
vodogradnje i šumarstvo). Uz to sastavni
dio ovog znanstvenog časopisa drezdenskog
Tehničkog sveučilišta su i tematski
nizovi. Jedan od osam tematskih
nizova namjenjen je »intenziviranju proizvodnje
i racionalnog kompleksnog iskorišćavnja
drva kao sirovine«.
Sastavni dio šestog sveska ovog znanstvenog
časopisa je 25. svezak posebnog
niza Građevinarstvo, vodogradnja i šumarstvo.
Od 17 priloga 13 je s područja
šumarstva, dva s područja geodezije, jedan
o ekonomičnom korišćcnju voda tekućica
a uvodnik je posvećen »Herrn Professor-
u Dr. se. techn. Wassi´i Đmitriewitsch
BOLSCHAKOV«.


2.1 Vasiliju Dmitroviču Bolšakovu posvećen
je uvodnik povodom dodjele počasnog
doktorata drezdenskog Tehničkog
sveučilišta za njegov doprinos razvoju
geodetske znanosti i tehnike te posebnih
zasluga za produbljavnje odnosa između
SSSR-a i DDR-a na području geodezije i
kartografije. »Laudacio« je napisao prof.
F. Deumlich, koji, uz ostalo, naglašava,
da je »životni put slavljenika primjer,
kako je Velika socijalistička revolucija
iz 1917. godine omogućila slobodan
razvoj osobnosti i stvaraičke mogućnosti
«.
V. D. Bolšakov rođen je 1927. godine
u selu Ihovalša u području Arhangelska.
Do 1946. godine bio je kolhoski radnik a
potom studira na moskovskoj Visokoj
školi za geodeziju, zračno snimanje i kartografiju.
Na istoj školi 1960. godine izabran
je za docenta, a 1968. godine, nakon
doktoriranja imenovan je profesorom
na Katedri za geodeziju. Sudjeluje u
sovjetskim istraživanjima Svemira fotografskim
snimanjem zemlje i druge strane
mjeseca (u sondama 5—8) a sudjelovao
je i na počecima istraživanja prirodnih
resursa zemlje snimanjem iz zemaljske
orbite. U te svrhe bio je inicijator,
da se na školi uvedu novi predmeti kozmička
geodezija, pomorska geodezija, istraživanja
prirodnih resursa zemlje i reprografijc.
Od ostalih djelatnosti navodimo,
da je pisac (sam ili sa suradnicima)
i 28 udžbenika i monografija. Jedan udžbenik,
Teorija mjernih pogrešaka s osnovama
računa vjerojatnosti, kako stoji
u tekstu, preveden je i na »srpski jezik«
Znatan udio imao je Bolšakov i u izdanju
»prvog zajedničkog udžbenika autora
iz SSSR-a i DDR-a na području geodezije,
elektronskog daljinskog mjerenja«, koji
je 1895. godine izašao na ruskom jeziku
u Moskvi, a na njemačkom u Berlinu
«. Bolšakov je, uz ostalo, i član jedne
komisije Međunarodnog udruženja za geodeziju
te vođa sovjetske delegacije u
Međunarodnom udruženju mjeriteljskih
inženjera. ltd.


2.2 S područjaa geode z ij e prikazani
su dinamički modeli za utvrđivanje deformacija
u inžinjerskoj geodeziji te kompleksna
automatska obrada mjerenja za
određivanje geodetskih koodinata. Iz vodoprivrede
je prilog o ekonomičnom iskorišćivanju
vode u uzdužnom profilu vodotoka.
317
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 116     <-- 116 -->        PDF

2.3 S područja šumarstva šest tema
odnosi se na oštećivanje šuma imisijama,
a ostale obrađuju:
— Izgledi razvoja šumarstva Saske u
ogledalu dugoročne statistike,
— Radno-zdravstveno opterećenje kod
rada s motornom pilom,
— Sistemi strojeva za obnovu šuma
u sredogorju i u ravnicama,
— Opis debljinske strukture i njezinog
razvoja pomoću Weilbull-distribucije,
— Održavnje šumskotehničkih sredstava
rada,
— Karakteristike analize lišća roda
Viburnum u šumskobotaničkom vrtu Tharandt
i
— Primjena kompjutera u šumskobotaničkom
vrtu u Tharandt-u.
U thardantskom šumskobotaničkom vrtu
nalazi se 19 vrsta hudika (Viburnum
sp.) od ukupno 110, koliko ih ima na
svijetu, pretežno u umjerenom i subtropskom
pojasu Azije, Evrope i Sjeverne
Amerike. Od 19 hudika u ovom botaničkom
vrtu samo su dvije iz Evrope —
Viburnu opulus L. iV. lantana


L. U % utvrđen je sadržaj makroelemenata
(N, P, K, Ca i Mg) i Si, a u ppm
mikroelemenata (Mn, Fe, Zn, Cu i Al).
Razlike makroelemenata u lišću pojedinih
vrsta dosižu i do četiri puta (za K i
Ca), a mikroelemenata i do 70 puta (za
Mn); vrlo je različit i sadržaj Si i kreće
se u rasponu od 0,08 do 0,42l|l/o s prosjekom
od 0,18%. Razlike kod naših dviju
vrsta znatno su manje i iznose (u obliku
»razlomka« V. opulus V. lantana): N 1,53
/1,44 — P 0,126/0,176 — K 0,93/0,60 —
Ca 1,65/1,13 — Mg 0,220/0,412 i Si 0,23/0,14%
te Mn 243/163 — Fe 473/226 — Zn 66/52
— Cu 6,2/7,6 i Al 686/131 ppm.
Površina šumskobotaničkog vrla u Tharandt-
u, kojeg su 1811. godine osnovali


H. Cotta i J. A. Reum, iznosi oko 18 ha
i sadrži preko 2000 botaničkih vrsta i varijeteta.
Kako »broj vrsta drveća i grmlja
još nije točno poznat«, to se pristupili
kompjuteriziranoj inventarizaciji.
S područja suvremene problema tike
opterećenja šuma imisij
a m a donosimo samo zaključke istraživanja
H. J. F i e d 1 e r a za melioraciju
površina stradalih od emisija u uslovima
sredogorja. Kako potpuna obrada tla
ubrzava razlaganje humusa i oticanje vode
s posljedicom gubitka mineralnih hraniva
to visinu vegetacije koja ometa
rast podmlatka treba samo mehanički
smanjiti a nikako koristiti herbicide, tj.
mehaničkim načinom kulture držati
čistom od vegetacije. Gdje je iz klimatskih
i šumskouzgojnih uvjeta moguća
sjetva leguminoza treba ih sijati i
tako poboljšati stanje humusa kako po
količini tako i po kakvoći. Dodavanjem
teško topivih KL, KP (kalij — fosfatnog
gnojiva) osigurat će se bolji režim
vode i postići bolja otpornost biljaka
na mraz. Dušično gnojivo nije potrebno
dodavati, jer će dušika biti dovoljno u
humusu te atmosferkim donosom. Dakako,
da je potrebno obaviti pedokemijsku
analizu konkretne površine, koja će
dati podatke o eventualnoj potrebi vapnjenja.
No za vapnjenje treba koristiti
dolomitni materijal, kojim se u tlo unosi
i magnezij. Ukoliko se kod smreke pojavi
žućenje iglica, treba primijeniti prihranu
preko lišća s magnezijem u obliku
magnezij-sulfata (10 kg Mg po ha). Biološka
svojstva tla za kulture smreke poboljšat
će se i sadnjom brzorastućih


listača.
Zanimljivosti radi dodajemo, da su
usporedno istraživane količine imisijskog
materijala zaostalog poslije oborina,
kiše ili snijega, (wet only) i kada
oborina nema (bulk taloženje) na slobodnom
i ispod mlade smrekove sastojine,
Prema garafičkom prikazu šuma zadrži
više iona SO-, H i Ca u odnosu na slobodnu
površinu. U oba slučaja tih iona
više je u bulk nego u wet only situaciji.


3. REVUE FORESTIERE FRANCAISE
u br. 3/1989. godine na prvom mjestu donosi
prikaz Arboretuma d´A ni ance
autora j. P. Picarda i M. Vermiera.
Ovaj arboretum 1901. godine osnovala je


ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 117     <-- 117 -->        PDF

L´Ecole nationale des Eaux et Forets u
Nancy-u, od koje je u pravcu ENE udaljen
13 km. Danas je u sklopu Centra
za šumarska istraživanja INRA u NancyChampenoux-
u. Prvotna površina bila je
8,86 ha a danas, nakon postepenog povećavanja
između 1936. i 1965. godine, 16
ha. Kako se nalazi u području bojišta iz
Prvog i drugog svjetskog rata to je u
svakom doživio stanovita oštećenja. Prema
povedenoj inventarizaciji od 1984. do
1986. godine, u Arboretumu nalazi se 4813
vrsta drveća, višeg i nižeg grmlja. Porijeklo
drveća i grmlja potječe: (četinjače/
listače), iz Evrope i Zapadne Azije 63/37%,
Istočne Azije 66/34"7o, s pacifičke strane
Sjeverne Amerike 91/9lo/oi a s atlantske 52/
487«. Za dio vrsta dani su i podaci o njihovom
uspijevanju, a među tim je i P a nčićeva
omorika (na francuskom srpska
omorika), te je i ona povod za ovaj


prikaz.


Za Pančićevu omoriku piše da je značajna,
ne po rastu koji je više nego
osrednji, nego po svojoj krošnji. Krošnja
Pančićke, pa i u slobodnom pix>storu,
je uska s granama nejednake dužine
upravljene prema dolje. Prema tome
u tom arboretumu razvila je svoju
karakterističnu krošnju, što nije uvijek
slučaj za primjerke uzgojene izvan svog
prirodnog staništa. Arboretum pak, nalazi
se na nadmorskoj visini između 250 i
260 m a srednja godišnja temperatura
iznosi 9,1°C.


Od ostalih vrsta navodim još perzijsku
parociju (Parrotia persica C.


A. Mey). Ova vrst je doduše, navedena i u
našoj Šumarskoj enciklopediji, ali nije
posebno naglašena njezina dekorativna
(parkovna) vrijdnost koja se sastoji u
bujnoj krošnji, u dugim tamnocrvnim tučkovima
cvjetova, u kori koja se ljuska
poput planine i u jesen crvenim ili zlatnožutim
lišćem.
Iz ovog broja registriramo još i zapis


L. B a 1 a n g er a »O izuzetnim stablima
ili ´Vi bi htjeli znati sve, sve, sve o Golemom,
Velikom i Malom´«. Veliki, Golemi
i Mali su tri stabla hrasta (u tekstu
nije navedena vrst, ali po položaju šume
bit će hrasta kitnjaka), koji su u
Francuskoj imali značaj, koji značaj za
nas imaju hrastovi u šumi Prašnik. Ovaj
zapis ima svrhu da ne padnu u zaborav,
budući da su stradali od nevremena.
Naime, 11. srpnja 1984. godine ja


ko nevrijeme prohujalo je istočnom
Francuskom zahvativši i državnu šumu
Durnay u Vogezima (u istočnoj Francuskoj
na lijevoj obali Rajne). Kako piše
Balanger u nevremenu potpuno su stradale
sastojine na 1600 ha a jako su bile
oštećene na površini 1286 ha. U toj šumi
nalazila se i navedena tri hrasta, koja
su ovim zapisom ovjekovječena.


Da li su zavrijedili ovjekovječenje neka
nam kažu niže navedeni podaci.


Dimenzije stabala Golemog, Velikom i
Malog iznosile su: prsni promjer 1,59/1,32
/0,96 m,
visina 32,75/32,50/32,25 m, a
masa (uključujući i krošnju) 37,0/25,0/
13,0 m3
visina debla do prve grane iznosila je
12,25/14,75 ´16,80 m a prodajna 21,23/18,20
,23,40 m.


Ovo su dimenzije ustanovljene 1978. godine,
kada je drvna masa, oblovine za
prodaju procjenjuje s 17,6/15,8/10,8 m:l.


Obaranje stabala izvršeno je 20. ožujka
1987. godine s »velikom svečanošću«. Nakon
obaranja utvrdilo se, da je Golemi
bio u sredini debla šupalj na dužini 3,5
m, a Veliki na dužini 33,0 m; iskoristiva
deblovina iznosila je 15,98/10,73/9,40 m3 a
prodajom postigla se jedinična cijena (po
1 m3) za trupac Golemog srednjeg promjera
108 cm (dužine 11,5 m) 19 450 Franaka,
a za Velikog 8 m dugog isto 108 cm
srednjeg promjera 7 456 Franaka a od
Malog 6 383 Fr.


Šuplji trupac Golemog dužine 1 m, promjera
160 cm i mase 2,01 m:1 poklonjen
je muzeju d´Hennezel.
Za Golemog starost na 3,5 m iznosila
je 350 godina.


Oskar Piškorić


319