DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 112     <-- 112 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


PERIVOJI i DVORCI
Hrvatskoga zagorja


M laden Obad - ŠČit a roc i


Mladen Obad-Šćitaroci: PERIVOJI I DVORCI
HRVATSKOGA ZAGORJA


Izdavač: »Školska knjiga«, Zagreb 1989.


Grafička obrada ilustrativnog materijala:
»Naša djeca«, Zagreb


Fotoslog, tisak i uvez: »Grafički zavod
Hrvatske«, Zagreb


1. izdanje (travanj 1989.) u nakladi od
4.000 primjeraka
2. reprint izdanje (kolovoz 1989.) u nakladi
od 5.000 primjeraka
3. reprint izdanje (u pripremi za zimu
1989/90)
4. dopunjeno i prošireno izdanje (u
pripremi za jesen 1990.)
— format A-4 (21,0 x 29,5 cm)
— tvrdi uvez i ovitak u boji

167 stranica

115 fotografija u boji i 59 crno-bijelih
fotografija

50 karata u boji i 6 crno-bijelih karata
— 27 tlocrta dvoraca
— 7 tablica
— cijena (XII. 1989.) 850.000 din
Dana 25. IV. 1989. godine u Društvu
arhitekata grada Zagreba, a 19. V. o. g.
u dvoru Mihanović u Tuheljskim Toplicama
predstavljena je našoj javnosti knjiga
PERIVOJI I DVORCI HRVATSKOGA
ZAGORJA, koje je autor dr. Mladen Obad-
Ščitaroci, dipl. ing. arh., docent na Arhitektonskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.*


* Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, autor je u školskoj godini
1982—83. pohađao i završio postdiplomski studij iz kolegija Oblikovanje parkovnih
i prirodnih rekreacijskili objekata ;god. 1986. magistrirao s radom Prilog istraživanju
vrtova i perivoja uz dvorce Hrvatskoga zagorja. Predstavljena knjiga
zapravo je prilagođena glavnina sadrža-ja toga zapaženog i zanimljivoga magistarskog
rada, izrađenog na Šumarskom i Arhitektonskom fakultetu zagrebačkog
Sveučilišta.


ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 113     <-- 113 -->        PDF

U nas su malobrojne opsežnije studije
ili znanstvene i stručne publikacije o pejzažnoj,
parkovnoj, hortikulturnoj i sličnoj
estetsko-oblikovnoj problematici iz
naše bogate kulturno-povijesne baštine.
Zato je nedavno objavljena, originalna
dokumentirana i reprezentativna, knjiga


M. Obada-Šćitarocija o perivojima i dvorcima
u Hrvatskom zagorju dobrodošlo
djelo i vrijedan prilog literaturi sa specijalističkom
tematikom unutar oblikovanja
i zaštite prostora.
Autor je u knjizi — na osnovi literature,
osobnih terenskih istraživanja te
pronađenog i sređenoga grafičkog i pisanog
arhivskog materijala — proveo znanstvenu
analizu i utvrdio u Hrvatskom zagorju
zajednička obilježja, specifičnosti
i tipologiju za 54 perivoja uz dvorce i
kurije, koji čine nedjeljivu cjelinu i jedinstven
prostorno-arhitektonski sklop.


Cjelokupni sadržaj i rezultati istraživanja
obuhvaćeni su i u knjizi opisani u
ovim poglavljima i podnaslovima:


Bajnski Dvori
Bela
Bežanec
Bisag
Bračak
Čalinec
Dubrava
Gorica
Gornja Bedekovčina
Gornja Bistra
Gornja Stubica
Gredice
Ivanec
Jakovlje
Jalkovec
Jalžabet
Januševec
Klenovnik


Klokovcc
Krkanec
Laduć
Lobor
Ludbreg
Lužnica


Mali Tabor
Marija Bistrica
Martijanec
Maruševec
Miljana
Mirkovec
Novi Dvori Klanječki
Novi Dvori Zaprešieki
Novi Marof
Opeka
Oroslavje Donje
Oroslavjc Gornje


Predgovor


Uvod


Povijesni razvoj ladanjske arhitekture i


kulture vrtova


Razvoj dvoraca u Hrvatskom zagorju


Prirodna osnova perivoja u Hrvatskom


zagorju
Zemljopisna obilježja, Litološko-pedološka
građa, Podneblje, Vegetacijski
pokrov
Obilježja perivoja uz dvorce Hrvatskoga
zagorja
Vrijeme nastanka, Stilska obilježja,
Koncepcija oblikovanja, Veličina i topografski
položaj, Odnos perivoja i
krajolika, Odnos perivoja i dvorca, Lokacija
perivoja unutar posjeda, Prilazna
aleja, Dendroflora, Vrtni objekti i
vrtna plastika, Jezero
Valorizacija i zaštita perivoja
Vrijednost i važnost perivoja, Ugroženost
perivoja i njihovo propadanje, Zakonska
zaštita perivoja
Pregled perivoja i dvoraca Hrvatskoga za


gorja


Popovec
Poznanovcc
Radovečki Križovljan
Selnica
Stubički Golubovcc
Šaulovec
Šćrbinec
Trakošćan
Varaždin
Velika Horvatska
Veliki Bukovec
Veliki Tabor
Vidovec
Vinica Donja
Vinica Gornja
Začretje
Zajezda
Zelendvor