DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 52     <-- 52 -->        PDF

-— PR-1 (nizvodni) sa kotom traga velike vode 446,28 m nm


— PR-2 (uzvodni) sa kotom traga velike vode 447,626 m nm

Sračunat je prosečni pad ogledala vode
447,626 — 446,28
Jo = 4ry - 0,0299 = 2,99»/oStepen bujičnosti područja sliva po Herheulidze u iznosi
m = 0,785

Relativni pad toka J= 5,87%.
Na osnovu relativnog pada toka iz dijagrama Herheulidzea (J e v t i ć,
Lj., 1978) određen je zatečeni ili stvarni procenat nanosa po masi — pz


Pz = 28«/o = 0,28


— Zatečeni ili stvarni koeficijent odnosa procenta nanosa u koritu —
nz biće:
m (100 — pz) + pz 0,785 (100 — 28) + 28


nz
°´845


= Too
Too =


— Koncentracija nanosa po masi — p, prema I. I. Herheulidzeu
biće:
80-jo/. 80-0,0587= xrrr = 30,46»/.»
nz 0,845


— Na osnovu toga, zapreminsku koncentraciju nanosa u vodi — S, dobijena
iz obrasca:
PP


S =


(1—P)-Pss + p-p


p = 1,0 t/m´-zapreminska masa čiste vode
ps = 2,65 t m´-zapreminska masa nanosa u suvom stanju


0,3046-1,0


c _
_ n 147


(1 — 0,3036) 2,65 + 0,3046 1,0Zapreminska masa bujične vode — p0 biće:
p„ = p + S (ps — p) = 1,0 + 0,146 (2,65 — 1,0) = 1,24 t/m3Nanosovodni odnos — Po —p 1,24—1,0
(p = = = 0170


Ps — Pu 2,65 — 1,24Koeficijent rapavosti korita — n, određuje se prema Sribnom (za
reke
koje nose nanos)
1 6,5


n Joi"4(