DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 51     <-- 51 -->        PDF

rosti, kao i krečnjaci jurske starosti. Donji deo sliva je usečen u sprudne
i subsprudne laporovite krečnjake u dubljim delovima, koji naviše prelaze
u fliš koji je vrlo erodibilan. Najnizvodniji deo sliva usečen je u veoma
čvrstim stenama, sprudnim i mestimično bankovitim krečnjacima.


Zastupljeni su sledeći tipovi zemljišta:
a) Nerazvijena zemljišta —(A)—C: kamenjar (litosol), sirozom (regosol),
eolski pesak (arenosol), koluvijalni nanos (koluvijum),
b) Humusno-akumulativna zemljišta: A—C: krečnjačko-dolomitna crnica
(kolkomelanosol) renduzina, humusno-silikatno zemljište (ranker) černozem
i smonica (vertisol),
c) Smeđa (kambična) zemljišta —A—(B)—C: eutrično smeđe (eutrični
kombisol), kiselo-smeđe (distrični kambisol, smeđe na krečnjaku i dolomitu
(kolkokambisol), crvenica (Terra rossa).
Prema načinu iskorišćavanja zemljišta u slivu se nalaze sledeće kulture:


-— šume
3,23 km2 38,58<>/o


— livade, pašnjaci i voćnjaci 4,30 km2 12,54o/o
— oranice i goleti 6,76 km2 48,88«/o
Svega:
34,29 km2 100%


Na osnovu urađene karte erozije sliva može se konstatovati da ukupno
gledano u slivu vladaju procesi osrednje erozije sa srednjim koeficijentom
erozije po Gavrilović u Z = 0,538, odnosno stepenom bujičnosti područja
po Herheulidzeu m = 0,785.


U slivu su zastupljeni sledeći procesi erozije:


km2 »/«
Vrlo jaka erozija 1,81 5,28
Jaka erozija 4,22 12,31
Osrednja erozija 16,48 48,06
Slaba erozija 11,78 34,35


Svega:
34,29 100


3.2.
Proračun maksimalnog proticaja vode na osnovu tragova velike vode
(na osnovu hidrauličkih elemenata korita)
Postoje više varijanti proračuna maksimalnog proticaja vode (špica poplavnog
talasa) na osnovu tragova velike vode, tj. na osnovu hidrauličkih
elemenata toka za vreme prolaska špica poplavnog talasa. Osnovno je kod
ovog metoda da se na osnovu tragova velike vode odredi površina živog preseka
toka za vreme prolaska špica poplavnog talasa, a zatim da se odredi
srednja brzina vode i primenom jednačine kontinuiteta sračuna proticaj
vode.


Imajući to u vidu na terenu je odabrana prava deonica toka gde se
jasno uočavaju tragovi velike vode i geodetskim putem izmereni su sledeći
podaci:


— Dužina posmatrane deonice 1 = 45,0 m´
— Snimljena su dva poprečna profila: