DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 50     <-- 50 -->        PDF

2. METOD I PREDMET ISTRAŽIVANJA
Metod rada je prilagođen rešavanju specifičnog problema rekonstrukcije
poplavnog talasa pošto je on već prošao, u uslovima kada nema osmatranja
na vodomernoj stanici. Istraživanja su obuhvatila sledeće aktivnosti:proučavanje prirodnih fizičko-geografskih karakteristika sliva, koje
mogu biti značajne za formiranje poplavnog talasa,

proračun (rekonstrukcija) maksimalnog proticaja vode na osnovu tragova
velike vode (na osnovu hidrauličkih elemenata toka),

određivanje povratnog perioda sračunatog maksimalnog proticaja
vode.


Predmet istraživanja je bio sliv Prisjanske reke uzvodno od ušća Pasjačke
reke. Sliv Prisjanske reke nalazi se južno od Pirota i ima pravac pružanja
jug-sjever. Sliv je brdsko-planinskog tipa, relativno uzdužen. Najviša
tačka u slivu je vrh Sveti Ilija — 1264 m. n.m., a najniža tačka sliva je uzvodno
od ušća Pasjačke reke 442 m. n.m. Kao što se vidi sliv ima dosta veliku
energiju reljefa (lokalni erozioni bazis iznosi 822 m).


Rekonstrukcija maksimalnog proticaja (špica poplavnog talasa) vršena
je na relativno pravilnoj deonici dužine 45 m´, uzvodno od ušća Pasjačke
reke.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
3.1. Fizičko-geografske karakteristike sliva
Proučavane su na osnovu topografske karte razmere 1:25.000 i neposrednog
uvida obilaskom sliva i kartiranjem načina korišćenja zemljišta i
rasprostranjenosti erozionih procesa.


Osnovni parametri sliva su:


površina sliva F = 34,29 km2
dužina sliva L = 14,0 km´
dužina do težišta sliva Lc = 6,0 km´
obim sliva po vododelnici O = 33,8 km´
kota vrha sliva Hi = 1264 m nm
kota ušća sliva Ho = 442 m nm
srednja nadmorska visina sliva Nsr = 832,9 m nm
srednji pad sliva Jsl = 29,02relativni (prosečni) pad toka J = 5,87<>/o
uravnati pad toka Ju = 3,58

Za analizu pluviometrijskog režima sliva korišćeni su podaci sa kišomernih
stanica Pirot, Babušnica, Sukovo, Prisjan i Kijevac, ali metodom
Tisena je utvrđeno da su za sliv merodavne kišomerne stanice Prisjan (obuhvata
oko 70%> površine sliva) i Kijevac (obuhvata oko 30°/o površine sliva).


Od geoloških formacija u slivu su zastupljene: flišoliki sedimenti, škriljavi
glinci devona, konglomerati i peščari sa alevrolitima perma, krečnjaci
i laporci, u gornjem delu sliva. U srednjem delu sliva su čvršće stene (što
se tiče erodibilnosti): kvarcni konglomerati i peščari trijaske i jurske sta