DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Ukrštena je varijabla »kategorija uzorka« i »indeksa socioekonomskog
statusa«. Između ukrštenih varijabli postoji značajna korelacija (C = 0,50).
Prema podacima, od 555 »radnika« u uzorku, visoko mjesto prema rangu
zauzima 39 (7,0%) radnika; dobro mjesto zauzima 107 (19,2%) radnika; srednje
mjesto zauzima 119 (21,5%) radnika — rang 3; niže mjesto zauzima 128
(23,1%) radnika i nisko — rang 5, zauzima 162 (29,2%) radnika. Indeks V
segmentarne asocijacije naglašava da »rangu 1« (V = —0,64) i »rangu 2«
(V = —0,15) neće pripadati ispitanici iz kategorije »radnik«. Prema segmentarnoj
asocijaciji »rang 4« (V = 0,17) i »rang 5« (V = 0,27) očito govori da
je generalni položaj ove kategorije zaposlenih na dnu ljestvice socioekonomskog
statusa. Prema ovoj analizi može se reći da je socioekonomski status
radnika nizak.


Kod druge kategorije uzorka, a to su poslovođe, situacija je posve drugačija.
Od 148 poslovođa, 65 (44,0%) ima »rang 1« odnosno visoki položaj;
45 (30,4%) ima »rang 2«; 27 (18,2%) »rang 3«, a 11 poslovođa zauzima četvrto
i peto mjesto na ljestvici socioekonomskog statusa. Indeks V segmentarne
asocijacije koji u ćeliji »poslovođa« i »rang 1« iznosi 0,20, naglašava da
visoko mjesto na ovoj ljestvici zauzimaju isključivo poslovođe. Negativni
predznaci indeksa V za treći, četvrti i peti rang ukazuju na to da poslovođe
u pravilu neće biti nisko na ljestvici socioekonomskog statusa. Također,
predsjednik zbora radnika, predsjednik radničkog savjeta i sekretar 0 0 SK
prema negativnim predznacima indeksa V za treći, četvrti i peti rang, neće
se nalaziti na dnu, već će njihov položaj biti na vrhu ljestvice, iako ne
odviše izražen. Za razliku od ovih kategorija, predsjedniku sindikata pripada
»srednje« mjesto na ovoj ljestvici, jer je tek tu indeks V pozitivan. Iz toga
se može zaključiti da na ljestvici socioekonomskog statusa najviše mjesto
zauzimaju poslovođe i da je njihova uloga dominantna. Iza poslovođa slijede
one kategorije iz uzorka koje su bitne za donošenje određenih odluka, a to
su predsjednik radničkog savjeta, sekretar 0 0 SK i predsjednik zbora radnika.
Predsjednik sindikata je negdje na srednjem mjestu, a radnici su na
zadnjem mjestu ove ljestvice. Pregledno socioekonomski položaj kategorija
uzorka izgledao bi ovako:


1. Visoki položaj — poslovođe
2. Dobar položaj — sekretar 0 0 SK
3. Srednji položaj — predsjednik radničkog savjeta
4. Niži položaj — predsjednik zbora radnika, predsjednik sindikata
5. Nizak položfij — radnici.
Budući da su podaci ukazali na diferencijaciju prema obrazovnoj strukturi,
odnosno da stupanj obrazovanja utječe na položaj pojedinca, indeks
socioekonomskog statusa to i potvrđuje.


Ukrštanjem varijable »školska sprema« s indeksom socioekonomskog
statusa, vidljivo je da postoji značajna korelacija (C = 0,54). Izražen stupanj
povezanosti među varijablama ukazuje na to da će obrazovanje utjecati na
položaj pojedinca. Prema podacima iz tablice broj 2, može se zaključiti da
dominiraju tri kategorije ispitanika prema obrazovanju: NKV ispitanika
ima 104, KV ispitanika ima 283 i ispitanika sa srednjom stručnom spremom
ima 264. Ostale kategorije prema obrazovanju su manje zastupljene, stoga
su relevantniji podaci brojčano više zastupljenih kategorija ispitanika prema
obrazovanju.