DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ćati 4—11 puta. Drugim riječima, to znači da se takvom jednostavnom melioracijom
može prehraniti godišnje 2—5 ovaca po hektaru, dok na slobodnim
površinama, gdje se stalno nekontrolirano vrši ispaša, travna masa
ne omogućuje prehranu niti jedne ovce (0,5—0,6) po hektaru. Razlika je
još očitija kad znamo da se na ovim slobodnim površinama, s kojih su
uzeti uzorci 7 i 8, u zadnju godinu — dvije, paslo smanjenim intenzitetom.


Nisu samo povećani prinosi sijena na površinama pod zabranom, već
je i značajno promijenjen floristički sastav. Nestaju naročito one malo
vrijedne i škodljive vrste, a njihovo mjesto zauzimaju dobrim dijelom kvalitetne
vrste (Trifolim, Medicago, Lotus corniculatus).


Ova ispitivanja su nam pokazala da postoji vrlo realna i konkretna mogućnost
povećanja stočne hrane, odnosno unapređenja stočnog fonda na
kraškim pašnjacima. Međutim, povećani prinos i kvalitet travne mase može
se postići i u kraćem vremenskom periodu (2—5 godina) ako uz administrativne
upotrijebimo i ostale mehoracione mjere, što, naravno, zavisi opet
i o mnogim faktorima kao što su: stupanj degradacije tla, ekspozicija i nagib
terena, nadmorska visina, klima i vrsta travnog pokrova.


Prikazani rezultati početnih istraživanja o hranjivoj vrijednosti i proizvodnim
mogućnostima stočne hrane na degradiranim površinama krša
ukazuju na potrebu njihovog nastavljanja i proširivanja. Posebno će biti
interesantno istraživanja upotpuniti osvjetljavanjem problema s ekonomskog
aspekta radi objektivne valorizacije degradiranih kraških šumskih površina.


4. ZAKLJUČCI
Na osnovu izloženog mogu se donijeti ovi zaključci:


1. Degradirane šume i kraški pašnjaci su od davnina predstavljali važan
izvor za prehranu stoke na kraškom području.
2. Neracionalno korištenje šuma kroz vjekove pretjeranom sječom i ekstenzivnim
načinom stočarenja vodilo je postupnom uništenju šumske vegetacije,
pogotovo u primorskom dijelu krša gdje su procesi degradacije,
uslijed klimatskih i edafskih prilika, bili vrlo intenzivni i obuhvatili pretežni
dio šumskih površina.
3. Degradirane šumske površine u primorskom dijelu krša predstavljaju
ogromni zemljišni potencijal. Realno je očekivati da će u dogledno vrijeme
samo njegov dio biti moguće, pošumljavanjem i melioracijom, privesti
ekonomski interesantnoj proizvodnji drvne mase. Ostali, veći dio ovih površina
i dalje će se koristiti za potrebe stočarstva. To korištenje treba da
se odvija na jedan novi, suvremeni način kojim će se ne samo održati, već
i unaprijediti šumski pokrov. Svako zadržavanje tradicionalnog, ekstentivnog
načina korištenja vodilo bi daljnjoj degradaciji kraških površina.
4. Potreba angažiranja šumarstva proizlazi iz činjenice da ono gospodari
i upravlja najvećim dijelom površina koje dolaze u obzir za stočarsku
proizvodnju. Osim toga, jedino šumarstvo može osigurati stručne uvjete za
jednu racionalniju proizvodnju stočne hrane na degradiranim šumskim površinama.
83