DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 81     <-- 81 -->        PDF

šumama i šikarama, Ic upućuju na potrebu podizanja kultura ovih vrsta i
njihovog unašanja u postojeće sastojine.


Tablica 2.


Hranjiva vrijednost lista nekih vrsta drveća i grmlja


Osnovni sastav %


Carpinus
orientalis 5,3 4,6 13,3 2,7 17,5 56,7 46,7 5,0 1 : 9,3 1,51
Ostrya
carpinifolia
Fraxinus
8,5 6,9 16,0 4,2 18,9 45,4 43,6 5,2 1 : 8,2 1,40
ornus 6,2 7,4 12,7 3,4 23,6 46,6 45,2 4,2 1 : 9,0 1,46
Quercus
pubescens 8,1 4,6 16,4 3,8 27,2 39,9 42,8 5,4 1 : 7,9 1,38
Colutea arborescens
7,4 9,4 25,6 4,3 14,2 39,1 43,4 8,5 1 : 5,1 1,40
Coronilla
emeroides 7,4 9,0 27,2 4,3 14,8 36,8 43,1 9,0 1 : 4,8 1,39
Petteria
ramentacea
7,6 10,2 15,0 3,2 22,5 41,5 40,7 5,0 1 : 8,1 1,31
Dobro livadsko
sijeno
(po
Kelneru) 14,3 6,2 9,7 2,5 26,3 41,0 31,0 3,8 1 : 8,2 1,0


3.1.2. Tipovi šuma i šikara
Submediteranska zona krša u Dajmaciji pripada području rasprostranjenja
dviju klimatogenih šumskih zajednica: zajednici hrasta medunca s
bijelim grabom (Carpinetum orientalis croaticum H-ić) i zajednici medunca
sa crnim grabom (Seslerieto Ostryeium H. et H-ić). Prva se u horizontalnom
smjeru nadovezuje na zimzeleni pojas eumediteranske zone i diže se do nadmorske
visine između 600 i 800 m, ovisno o položaju. Druga, hladnija, razvijenija
je između pojasa bijelog graba s jedne i pojasa primorske bukve s
druge strane. Mjestimično se na ograničenim lokalitetima pojavljuje i šumska
zajednica sladuna i cera (Quercetum confertae — cerris Rud.). Po florističkom
sastavu sve se ove zajednice u mnogome podudaraju (4).


Prema dominantnim vrstama mogu se u okviru ovih klimatogenih za


jednica lučiti ovi tipovi degradiranihtrebe stočarstva (9):
šuma i šikara koje se koriste za po—
U području Carpinetum orientalis:
T mješoviti tip, u kome su u raznommedunac, bijeli grab i crni jasen
omjeru zastupane osnovne vrste
79