DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Naveli smo ranije koje površine na području degradiranog krša treba
namijeniti proizvodnji drveta i rekreaciji. Od preostalih površina proizvodnji
stočne hrane mogu biti namijenjene u načelu sve one na kojima držanje
stoke neće, gaženjem ili drugim štetnim utjecajima, izazvati erozione procese.
To su neobrasle šumske površine — kamenjare i razni tipovi degradiranih
šuma, šikara i šibljaka obraslih vrstama šumskog drveća koje po svojim
prirodnim osobinama nisu u stanju da proizvedu značajniju i po asortimanu
kvalitetnu drvnu masu (bijeli i crni grab, crni jasen, maklen i si.) ili površine
obrasle grmljem i šibljem.


Šumske površine na degradiranom kršu stoka može koristiti neposredno
ispašom prizemne travne i zeljaste vegetacije, te brstom šumskog drveća
i grmlja, i posredno kao dopunsku hranu, naročito u zimskim mjesecima.
Za ovaj drugi vid korištenja dolazi u obzir u prvom redu lisnik, jer je košnja
trave za sijeno na kraškim kamenjarima nemoguća. Prema tome, šumom
neobrasle ili samo dijelom obrasle površine treba namijeniti pretežno ispaši
ovaca, a površine obrasle šumskim drvećem i grmljem (degradirane šume,
šikare i šibljaci) pretežno proizvodnji dopunskih količina uzdržane hrane
(lisnik) i pod određenim uvjetima, brstu.


Povećanje proizvodnje stočne hrane i poboljšanje njenog kvaliteta na
degradiranim kraškim površinama moguće je, uglavnom, na slijedeće načine:melioracijom pašnjačkih terena (kamenjara) gnojenjem, dosijavanjem kvalitetnijih
vrsta trava, regeneracijom travnog pokrova zabranom paše za
određeno vrijeme i uvođenjem turnusa, te čišćenjem nepoželjne korovne
vegetacije

izborom najpovoljnijih oblika, ophodnje, te vremena i načina korištenja
pojedinih tipova degradiranih šuma i šikara
— podizanjem kultura grmolikih krmnih vrsta.
Gospodarenje šumama i šumskim zemljištima kojemu je cilj proizvodnja
stočne hrane i u kojem drvo ne predstavlja više glavni šumski proizvod,
već sporedni, postavlja pred šumarstvo kvalitetno nove zadatke. Za osiguranje
tog cilja ono mora provoditi odgovarajuće mjere i radnje u svim vidovima
gospodarenja: uzgojnom tretmanu, načinu iskorištavanja i u uređivanju
šuma, koje se bitno razlikuju od onih koje se sprovode kad je cilj gospodarenja
proizvodnja drvne mase.


3. ISTRAŽIVANJA 0 PROIZVODNJI I VRIJEDNOSTI STOČNE HRANE
NA DEGRADIRANIM ŠUMSKIM POVRŠINAMA KRŠA
Kako šumarstvo raspolaže s vrlo malo saznanja potrebnih za specifičan
način gospodarenja šumskim površinama koja se koriste za potrebe stočarstva,
to su svojevremeno u okviru Instituta za šumarska i lovna istraživanja
Hrvatske, uz istraživanja Ziania, započeta istraživanja o proizvodnji
i vrijednosti stočne hrane na degradiranim šumskim površinama (Vrdo1
j a k). Istraživanja su uskoro morala biti prekinuta radi likvidacije splitske
stanice tog Instituta, da bi u najnovije vrijeme bila nastavljena u Institutu
za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu (V r cl o 1 j a k, Topi ć)
zahvaljujući sredstvima osiguranim od strane Šumskog gospodarstva »Dalmacija
«, Split.