DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 76     <-- 76 -->        PDF

2.3. Gospodarenje šumama i šumskim zemljištima
namijenjenima stočarskoj proizvodnji
Šumska vegetacija stoljećima opterećivana prekomjernom i neracionalnom
sječom i ispašom počinje se uslijed općeg ekonomskog prosperiteta naglo
i nesmetano razvijati, tako da smo danas svjedoci njene ekspanzije na najvećem
dijelu kraškog područja. Proces regeneracije šuma naročito je značajan
za primorski krš, posebno Dalmacije i Hercegovine, gdje su posljedice
degradacije izazvane prekomjernim iskorištavanjem bile najizrazitije. Razvoj
vegetacije odvija se spontano, u skladu s prirodnim zakonima progresivne
sukcesije, a intenzitet mu ovisi o zatečenom stanju, prirodnim uvjetima, ali
i o pozitivnom usmjeravanju od strane čovjeka. Mnoge do nedavno ogoljele
ili skromno obrasle šumske površine postepeno ozelenjava prirodna šumska
vegetacija koja ih negdje već i gusto prekriva. U ukupnoj površini smanjuje
se učešće kategorija jačeg stepena degradacije (kamenjara, šibljaka, otvorenih
niskih šuma i šikara), a povećava učešće onih manje degradiranih i uščuvanih.
Regeneracijom šuma doduše nije se još bitno promijenio kvalitet proizvedene
drvne mase, ali je nesumnjivo već i u sadašnjoj fazi došlo do značajnijih pozitivnih
promjena u unapređenju ekosistema. To se odrazilo na smanjivanje
erozionih procesa, reguliranje vodnih tokova, povećanje proizvodnih sposobnosti
šumskog tla, poboljšanje klimatskih prilika i konačno poboljšanje
neposredne čovjekove životne Okoline, što je doprinijelo razvoju turizma u
priobalnom pojasu.


Naprijed navedeni podaci o površinama pojedinih kategorija šuma i šumskih
zemljišta datiraju iz 1953. godine. Ne raspolažemo podacima o sadašnjoj
strukturi šumskih površina za čitavo područje krša Jugoslavije. No za ilustraciju
nastalih promjena mogu poslužiti podaci o drvnoj masi u šumama
Dalmacije. Ukupna drvna masa na tom području u društvenim šumama iznosila
je prema dugoročnoj osnovi sječa iz 1956. godine 3,631.400 m:j ili
12,6 m´! po 1 ha. Prema Programu gospodarenja dalmatinskim šumsko kraškim
područjem iz 1985. godine ukupna drvna masa društvenih šuma na tom
području iznosi 10,515.000 m:1, odnosno 31,4 m:i po 1 ha.


Svim šumskim površinama gospodare organizacije šumarstva. Sve do
najnovijeg vremena osnovna zadaća šumarstva bila je da raznim administrativnim
mjerama nastoji spriječiti prekomjerno i bespravno korištenje šumskih
površina i sačuva ih od daljnjeg propadanja. Pored toga šumarstvo je
meliorativnim mjerama i pošumljavanjem nastojalo da unaprijedi šumski
fond. Rezultati su bili skromni: životne potrebe stanovništva bile su jače, pa
se prekomjerno iskorištavanje šumskih površina nije uspijevalo svesti u
tolerantne granice, a meliorativni zahvati i pošumljavanja izvodili su se u
ograničenoj mjeri radi malih sredstava kojima je šumarska služba raspolagala.


Opisani pozitivni procesi koji se odvijaju na kršu posljednjih 30 godina
postavljaju pred šumarsku službu drugačije zadatke. Čuvanje šuma — ranije
osnovni zadatak — potisnuto je sada u drugi plan. Ono je, doduše, još
uvijek aktualno, samo u neuporedivo manjoj mjeri, nego li je to bilo ranije.
Ukratko, sada šumarstvo iz pretežno pasivnih mjera u gospodarenju šumama
treba da pređe na aktivne, usmjerene ka unapređenju šuma. S tim u vezi
potrebno je na degradiranom kraškom području najprije odrediti namjenu