DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 74     <-- 74 -->        PDF

2. STANJE, UZAJAMNOST I PERSPEKTIVA ODNOSA ŠUMARSTVA
I STOČARSTVA NA KRŠU
2.1. Stanje šuma. i šumskih
zemljišta na području krša
Šume i šumska zemljišta na kraškom području Jugoslavije zauzimaju
površinu od 4,572.000 ha. Od toga na uščuvane, ekonomske šume otpada


947.000 ha, na degradirane šume (degradirane panjače, šikare, makije, šibljaci
i garizi) 1.158.000 ha i na šumom neobrasle površine (kamenjare i planinske
pašnjake) 2.467.000 ha (3).
Obzirom na klimatske prilike, sastav i stanje šumske vegetacije na kraškom
području Jugoslavije razlikuju se dva osnovna dijela: primorski i kontinentalni.
Primorski dio dijeli se opet u šumsko vegetacijskom smislu na
eumediteranski pojas zimzelene šumske vegetacije koja zauzima otoke i
pretežni, ali uski, dio obale te pripada svezi crnikinih šuma (Ouercion ilicis) i
submediteranski pojas predstavljen svezom listopadnih šuma hrasta medunca
s bijelim i crnim grabom (Carpion orientalis) (4).


Šumska vegetacija primorskog dijela krša razvila se pod utjecajem mediteranske
klime i ima kserofilno obilježje. Nasuprot, u kontinentalnom i planinskom
dijelu vladaju za vegetaciju općenito povoljnije klimatske prilike
pa ona ovdje ima mezofilan karakter.


Upravo razlike u klimi ovih dijelova krša uvjetovale su da se način korištenja
šumskih površina različito odrazio na njihovo stanje. Reljefna razvijenost
kraškog područja i oskudica obradivog zemljišta uvjetovali su da je
tu stočarstvo bilo osnovna i često jedino moguća grana poljoprivredne proizvodnje.
Da bi omogućio prehranu stoke i došao do nešto plodnog tla, čovjek
je vjekovima prekomjerno iskorištavao šume sječom i pašom i krčio ih.
Štetne posljedice takvog ekstenzivnog i primitivnog načina korištenja šumskih
površina posebno su se nepovoljno odrazile u primorskom dijelu krša
radi klimatskih prilika, pa su ovdje procesi degradacije bili intenzivniji i obuhvatili
pretežni dio šumskih površina. Naprotiv, u kontinentalnom dijelu,
zahvaljujući povoljnijim prilikama, šume su ostale sačuvanije. Zato se i materija
koju ovdje razmatramo odnosi na primorski krš, posebno na njegov
submediteranski dio, na kojem su problemi, vezani za korištenje degradiranih
šumskih površina od strane stočarstva i po veličini površina i po težini
posljedica, najizraženiji (izuzetak jo područje Istre i submediterana Slovenije,
gdje su problemi znatno blaži radi specifičnih povijesnih i klimatskih
činilaca).


Na razlike u stanju šuma u pojedinim dijelovima krša ukazuje podatak
da na kontinentalnom dijelu na šumom obrasle površine otpada 64% šumskih
zemljišta s prosječnom drvnom maso´.n od 137 m:i po 1 ha, a na primorskom
dijelu obraslih je šumskih površina tek 40% i drvna im masa iznosi
samo 45 m3 pa 1 ha. Kamenjare — krajnje degradirane površine s kojih je
šumska vegetacija potpuno potisnuta — čine u primorskom dijelu čak 60%
šumskih zemljišta, a u kontinentalnom dijelu 36% (3).


72