DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 73     <-- 73 -->        PDF

IZVORN; ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630" 893.001/2 Sum list CXW ilWO) 71


KORIŠTENJE DEGRADIRANIH ŠUMSKIH POVRŠINA NA KRŠU
ZA POTREBE STOČARSTVA


Žarko VRDOLJAK i Vlado TOPIĆ*


SAŽETAK. Degradirane šumske površine u primorskom dijelu
krša predstavljaju ogroman zemljišni potencijal. Samo dio
tih površina bit će u dogledno vrijeme moguće privesti ekonomski
interesantnoj proizvodnji drvne mase, dok je ostali, veći dio, moguće
jedino i dalje koristiti za potrebe stočarske proizvodnje. To
korištenje treba da se odvija na novi, suvremeni način kojim će se
šumski fond ne samo održati, već i unaprijediti. Te uvjete može
osigurati samo šumarstvo, kojem su te površine i povjerene na
gospodarenje.


Početna istraživanja, koja su proveli autori rada ukazuju koliko
su degradirane šumske površine značajan izvor stočne hrane:
list ispitanih vrsta drveća i grmlja za 30—50% je hranjiviji od
dobrog livadskog sijena; prinos suhog lista u ispitanim tipovimadegradiranih šuma iznosi 15—30 q po 1 ha, što po hranjivoj vrijednosti
odgovara količini od 20—40 q dobrog sijena; prinosi travne
mase na kraškim pašnjacima mogu se jednostavnom zabranom
paše kroz par godina povećati 4—11 puta.


1. UVODNE NAPOMENE
Na opravdanost korištenja degradiranih šumskih površina na kršu za


potrebe stočarstva i uvjete pod kojima bi se trebalo ono odvijati ukazivao


je već davne 1876. godine jedan od prvih istraživača krša i »šumarskih pisaca«


J. Wessel y (10). Nakon njega, kroz jedno duže razdoblje ovo pitanje se u
našoj šumarskoj znanosti i praksi zapostavlja, da bi ga u poslijeratnom razdoblju
potakao Zian i i svojim radovima u mnogome doprinio njegovom
rasvjetljavanju (11, 12, 13).
U ovom radu, nakon prikaza stanja šuma i stočarstva na kršu, iznosimo
naše poglede o potrebi zasebnog gospodarenja šumama i šumskim zemljištima
namijenjenim stočarskoj proizvodnji, temeljene na idejama Wesselya
i posebno Ziania. U drugo´m dijelu informiramo o nekim vlastitim istraživanjima
o proizvodnji i vrijednosti stočne hrane na degradiranim kraškim površinama,
a vršena su sa ciljem da doprinesu racionalnom gospodarenju tim
površinama.


* Žarko Vrdoljak, dipl. inž., Split, Viška 24
Dr Vlado Topic, dipl. inž., Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Split


ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 74     <-- 74 -->        PDF

2. STANJE, UZAJAMNOST I PERSPEKTIVA ODNOSA ŠUMARSTVA
I STOČARSTVA NA KRŠU
2.1. Stanje šuma. i šumskih
zemljišta na području krša
Šume i šumska zemljišta na kraškom području Jugoslavije zauzimaju
površinu od 4,572.000 ha. Od toga na uščuvane, ekonomske šume otpada


947.000 ha, na degradirane šume (degradirane panjače, šikare, makije, šibljaci
i garizi) 1.158.000 ha i na šumom neobrasle površine (kamenjare i planinske
pašnjake) 2.467.000 ha (3).
Obzirom na klimatske prilike, sastav i stanje šumske vegetacije na kraškom
području Jugoslavije razlikuju se dva osnovna dijela: primorski i kontinentalni.
Primorski dio dijeli se opet u šumsko vegetacijskom smislu na
eumediteranski pojas zimzelene šumske vegetacije koja zauzima otoke i
pretežni, ali uski, dio obale te pripada svezi crnikinih šuma (Ouercion ilicis) i
submediteranski pojas predstavljen svezom listopadnih šuma hrasta medunca
s bijelim i crnim grabom (Carpion orientalis) (4).


Šumska vegetacija primorskog dijela krša razvila se pod utjecajem mediteranske
klime i ima kserofilno obilježje. Nasuprot, u kontinentalnom i planinskom
dijelu vladaju za vegetaciju općenito povoljnije klimatske prilike
pa ona ovdje ima mezofilan karakter.


Upravo razlike u klimi ovih dijelova krša uvjetovale su da se način korištenja
šumskih površina različito odrazio na njihovo stanje. Reljefna razvijenost
kraškog područja i oskudica obradivog zemljišta uvjetovali su da je
tu stočarstvo bilo osnovna i često jedino moguća grana poljoprivredne proizvodnje.
Da bi omogućio prehranu stoke i došao do nešto plodnog tla, čovjek
je vjekovima prekomjerno iskorištavao šume sječom i pašom i krčio ih.
Štetne posljedice takvog ekstenzivnog i primitivnog načina korištenja šumskih
površina posebno su se nepovoljno odrazile u primorskom dijelu krša
radi klimatskih prilika, pa su ovdje procesi degradacije bili intenzivniji i obuhvatili
pretežni dio šumskih površina. Naprotiv, u kontinentalnom dijelu,
zahvaljujući povoljnijim prilikama, šume su ostale sačuvanije. Zato se i materija
koju ovdje razmatramo odnosi na primorski krš, posebno na njegov
submediteranski dio, na kojem su problemi, vezani za korištenje degradiranih
šumskih površina od strane stočarstva i po veličini površina i po težini
posljedica, najizraženiji (izuzetak jo područje Istre i submediterana Slovenije,
gdje su problemi znatno blaži radi specifičnih povijesnih i klimatskih
činilaca).


Na razlike u stanju šuma u pojedinim dijelovima krša ukazuje podatak
da na kontinentalnom dijelu na šumom obrasle površine otpada 64% šumskih
zemljišta s prosječnom drvnom maso´.n od 137 m:i po 1 ha, a na primorskom
dijelu obraslih je šumskih površina tek 40% i drvna im masa iznosi
samo 45 m3 pa 1 ha. Kamenjare — krajnje degradirane površine s kojih je
šumska vegetacija potpuno potisnuta — čine u primorskom dijelu čak 60%
šumskih zemljišta, a u kontinentalnom dijelu 36% (3).


72
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 75     <-- 75 -->        PDF

2.2. Stočarstvo na degradiranim
šumskim površinama krša
Opća karakteristika stočarstva na degradiranom kršu jest držanje takvih
vrsta stoke, koje se najbolje prilagođuju oskudnoj paši i kamenitosti kraških
terena, a to su ovce i koze. Daljnja je karakteristika kraškog stočarstva da
ispaša predstavlja glavni način prehrane stoke (u neki´Ti krajevima čak 100%).
Slaba produktivnost kraških kamenjarskih pašnjaka i drugih degradiranih
šumskih površina, preopterećenost i kronični manjak, pogotovo zimske, uzdržne
hrane, uvjetovali su da je ovdje stoka slabe kvalitete (mala težina i
slaba proizvodnja mlijeka i vune). Degradiranost površina poprimila je ponegdje
takove razmjere da ih više nije bilo moguće opterećivati većim brojem
stoke. Tako se na primjer u Dalmaciji, jednom od najjače degradiranih
dijelova krša, broj ovaca nije sve do novijeg doba bitno mijenjao (period od
1808—1950 godine), a broj koza je radi stalnog smanjenja površina pod šumom
čak i opadao (od 700.000 komada 1800. godine na 100.000 komada 1950.
godine) (1).


U najnovije vrijeme broj stoke na kršu počinje naglo opadata, a time i
opterećenost šumskih površina ispašom i brstom. Između 1948. i 1954. godine
posebnim zakonskim propisima pojedinih republika zabranjeno je u
Jugoslaviji držanje koza u slobodnom uzgoju sa ciljem da se otkloni jedan
od glavnih uzroka degradacije šuma. Koze praktički nestaju iz šuma, osim
u nekim najzaostalijim krajeviuia gdje su se zadržale u manjem broju. Broj
koza u Jugoslaviji se od 730.000 komada, koliko ih je bilo u 1951. godini,
svodi na svega 19.000 u 1961. godini (12). Pozitivne posljedice zakonskih propisa
ubrzo dolaze do izražaja pa se mnoge degradirane šumske površine počinju
regenerirati. No brz progresivan razvoj šumske vegetacije na kršu, čiji
smo svjedoci posljednjih 30 godina, nije zasluga samo spomenutih propisa.
Istovremeno na ovom području, kao uostalom i u čitavoj zemlji, dolazi do
snažnog privrednog razvoja, posebno industrije, turizma i građevinarstva,
pa stanovnici krša napuštaju ekstenzivnu poljoprivredu, posebno stočarstvo
kao njen osnovni vid, jer u novorazvijenim privrednim djelatnostima nalaze
lakše, bolje i unosnije izvore egzistencije. Radi toga ne nestaju samo koze,
već se smanjuje i broj ostale stoke, posebno ovaca, što ilustriraju podaci u
tabeli 1 (2, 6, 7). Osi´m toga električna energija i drugi izvori toplotne energije
svode na minimum korištenja drveta za ogrijev, pa i to doprinosi smanjenju
pritiska na šume.


Tabela 1.
Kretanje broja ovaca na kršu


(u 000)
Godina Jugoslavija
Bosna i
Herceg.
Crna
Gora
Hrvatska
Slovenija
Dalma
čija
Prim.
dio
Herce.
1955. 2.543 1.028 327 1.165 23 821 323
1971. 1.891 831 254 800 6 573 289
1981. 1.721 726 23! 760 4 543 228
Razlika
1955/81.
broj
%
—822
— 32
—302
— 29
—96
—29
—405
— 35
—19
—83
—278
— 34
—95
—29
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 76     <-- 76 -->        PDF

2.3. Gospodarenje šumama i šumskim zemljištima
namijenjenima stočarskoj proizvodnji
Šumska vegetacija stoljećima opterećivana prekomjernom i neracionalnom
sječom i ispašom počinje se uslijed općeg ekonomskog prosperiteta naglo
i nesmetano razvijati, tako da smo danas svjedoci njene ekspanzije na najvećem
dijelu kraškog područja. Proces regeneracije šuma naročito je značajan
za primorski krš, posebno Dalmacije i Hercegovine, gdje su posljedice
degradacije izazvane prekomjernim iskorištavanjem bile najizrazitije. Razvoj
vegetacije odvija se spontano, u skladu s prirodnim zakonima progresivne
sukcesije, a intenzitet mu ovisi o zatečenom stanju, prirodnim uvjetima, ali
i o pozitivnom usmjeravanju od strane čovjeka. Mnoge do nedavno ogoljele
ili skromno obrasle šumske površine postepeno ozelenjava prirodna šumska
vegetacija koja ih negdje već i gusto prekriva. U ukupnoj površini smanjuje
se učešće kategorija jačeg stepena degradacije (kamenjara, šibljaka, otvorenih
niskih šuma i šikara), a povećava učešće onih manje degradiranih i uščuvanih.
Regeneracijom šuma doduše nije se još bitno promijenio kvalitet proizvedene
drvne mase, ali je nesumnjivo već i u sadašnjoj fazi došlo do značajnijih pozitivnih
promjena u unapređenju ekosistema. To se odrazilo na smanjivanje
erozionih procesa, reguliranje vodnih tokova, povećanje proizvodnih sposobnosti
šumskog tla, poboljšanje klimatskih prilika i konačno poboljšanje
neposredne čovjekove životne Okoline, što je doprinijelo razvoju turizma u
priobalnom pojasu.


Naprijed navedeni podaci o površinama pojedinih kategorija šuma i šumskih
zemljišta datiraju iz 1953. godine. Ne raspolažemo podacima o sadašnjoj
strukturi šumskih površina za čitavo područje krša Jugoslavije. No za ilustraciju
nastalih promjena mogu poslužiti podaci o drvnoj masi u šumama
Dalmacije. Ukupna drvna masa na tom području u društvenim šumama iznosila
je prema dugoročnoj osnovi sječa iz 1956. godine 3,631.400 m:j ili
12,6 m´! po 1 ha. Prema Programu gospodarenja dalmatinskim šumsko kraškim
područjem iz 1985. godine ukupna drvna masa društvenih šuma na tom
području iznosi 10,515.000 m:1, odnosno 31,4 m:i po 1 ha.


Svim šumskim površinama gospodare organizacije šumarstva. Sve do
najnovijeg vremena osnovna zadaća šumarstva bila je da raznim administrativnim
mjerama nastoji spriječiti prekomjerno i bespravno korištenje šumskih
površina i sačuva ih od daljnjeg propadanja. Pored toga šumarstvo je
meliorativnim mjerama i pošumljavanjem nastojalo da unaprijedi šumski
fond. Rezultati su bili skromni: životne potrebe stanovništva bile su jače, pa
se prekomjerno iskorištavanje šumskih površina nije uspijevalo svesti u
tolerantne granice, a meliorativni zahvati i pošumljavanja izvodili su se u
ograničenoj mjeri radi malih sredstava kojima je šumarska služba raspolagala.


Opisani pozitivni procesi koji se odvijaju na kršu posljednjih 30 godina
postavljaju pred šumarsku službu drugačije zadatke. Čuvanje šuma — ranije
osnovni zadatak — potisnuto je sada u drugi plan. Ono je, doduše, još
uvijek aktualno, samo u neuporedivo manjoj mjeri, nego li je to bilo ranije.
Ukratko, sada šumarstvo iz pretežno pasivnih mjera u gospodarenju šumama
treba da pređe na aktivne, usmjerene ka unapređenju šuma. S tim u vezi
potrebno je na degradiranom kraškom području najprije odrediti namjenu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 77     <-- 77 -->        PDF

korištenja pojedinih šumskih površina, ovisno o stanju u kome se nalaze,
potrebama i mogućnostima, te s tim u skladu postaviti cilj gospodarenja
i propisati potrebne mjere za postizanje željenog cilja.


Tri su osnovne namjene kojima je moguće podrediti korištenje kraških
šuma:


— proizvodnja drvne mase
— odmor i rekreacija
— proizvodnja hrane za ishranu stoke.
Sve šume, bez obzira na namjenu korištenja, treba da vrše i svoje zaštitne
funkcije.


Proizvodnji drvne mase treba, pored usčuvanih šuma, u prvom redu
namijeniti šume manjeg stupnja degradacije, u kojima je sastav vrsta takav
da se nakon primjene uzgojnih i meliorativnih mjera može, relativno brzo
i uz mala ulaganja, očekivati odgovarajuća proizvodnja. To su u eumediteranskom
dijelu sastojine u kojima još dominira crnika, a u submediteranskom
hrast medunac (na određenim područjima još sladun i cer). Takvih je
površina relativno malo, jer su hrastovi kao najvrednije vrste bili najviše
iskorištavani. Pored ovih, proizvodnji drvne mase treba namijeniti od površina
jačeg stupnja degradacije — dijelom obraslih ili neobraslih (kamenjara)
— one na kojima se sačuvalo toliko plodnog tla da je omogućeno uspješno
pošumljavanje vrednijim vrstama, posebno četinjačama.


Odmoru i rekreaciji namijeni t će se, pored usčuvanih borovih šuma,
degradirane šumske površine oko naselja i u turističkim područjima, koje
treba odgovarajućim zahvatima privesti toj svrsi.


Površine namijenjene korištenju za po´menute dvije svrhe predstavljaju
ipak samo manji dio od ukupne površine degradiranih šuma i šumskih zemljišta.
Preostali, veći dio zemljišta nije moguće u dogledno vrijeme privesti
proizvodnji drveta, jer je spontana konverzija degradiranih šuma u viši uzgojni
oblik dugovječan prirodni proces, a umjetno pošumljavanje ogoljelih
terena zahtijeva ogromna financijska sredstva koja društvo nije u mogućnosti
osigurati. Ostaje, dakle, da se te preostale površine, odnosno njihov
dio, i dalje koriste za potrebe stočarstva.


Bilo bi sa stajališta nacionalne ekonomije neopravdano da prostrane degradirane
površine koje neće u dogledno vrijeme biti privedene šumskoj
proizvodnji ostanu neiskorištene, kada je na njima moguće proizvesti značajne
količine mesa, mlijeka i vune.


Povećanje proizvodnje hrane danas predstavlja jedan od glavnih zadataka
u razvojnim planovima Jugoslavije. U okviru takve razvojne politike
poseban se akcenat stavlja na intenziviranje poljoprivredne proizvodnje u
brdsko-planinskim područjima Jugoslavije, čiji su potencijali do sada neopravdano
bili zapostavljeni i potcjenjivani. U skladu s takvom općom orjentacijom
zemlje u toku su napori na intenziviranju stočarske proizvodnje na
kršu, kao dijelu brdsko planinskog područja. Pored razvoja ovčarstva, koje
je ovdje oduvijek bilo dominantna grana stočarske proizvodnje, predviđa se
i razvoj kozarstva. S tim u vezi su u Hrvatskoj učinjene izmjene u Zakonu


o unapređenju stočarstva prema kojima se posebnom odlukom skupštine
općine može, pod određenim uvjetima i na određenim terenima, dopustiti držanje
i uzgoj koza. Jednako tako Zakon o šumama iz 1983. godine predvi


ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 78     <-- 78 -->        PDF

đa mogućnost brsta kozama, doduše izuzetno, na određenim površinama degradiranih
šuma i šikara. Slične zakonske odredbe donesene su i u ostalim
republikama.


Sve to upućuje na zaključak da dolazi razdoblje ponovnog rasta stočarske
proizvodnje na području degradiranog krša, odnosno prestaje razdoblje
u kome je opadanje stočarstva samo po sebi, bez posebne intervencije
šumarstva, dovelo do obnavljanja šuma. Tako se posljednjih godina osnivaju
brojne društvene farme koza i ovaca, a sve je češći novi vid privatnog
poduzetništva ulaganjem kapitala u uzgoj koza.


Ukoliko se započeto intenziviranje stočarske proizvodnje na kršu bude
temeljilo na tradicionalnom, ekstenzivnom načinu korištenja šumskih površina
(pustopašica, polunomadsko i nomadsko pašarenje i brst), a izgleda
da je to — barem po našim saznanjima — tendencija, sada radi lakog i brzog
stjecanja profita, sasvim je sigurno da će takav način korištenja ponovno
dovesti do aktiviranja degradacionih procesa.


Stočarstvo na području degradiranog krša moguće je stoga unaprijediti
jedino na novoj, suvremenoj osnovi koja treba prvenstveno da se temelji na:načinu i intenzitetu korištenja šumskih površina, kojima se neće ugroziti
stanje u kome se nalaze, nego će se ono i poboljšati

povećanju proizvodnje stočne hrane na šumskim i naročito oraničnim
površinama

poboljšanje pasminskog sastava stoke.
Uspostavljanje navedenih uvjeta o kojima ovisi razvoj stočarstva na
degradiranom kršu zahtijeva angažiranje i koordinirano djelovanje šumarskih,
poljoprivrednih i veterinarskih stručnjaka.


Nas ovdje zanima koji su pri tome zadaci šumarstva?
Potreba angažiranja šumarstva proizlazi u prvom redu iz činjenice da
ono gospodari i upravlja najvećim dijelom površina koje dolaze u obzir za
stočarsku proizvodnju.
Osnovni problem stočarstva na kršu bio je pomanjkanje stočne hrane,
jer je tu postojao daleko veći broj stoke od onog koji se mogao racionalno
ishranjivati. Posljedice su poznate: stalna degradacija ispašnih površina
dovela je, uslijed preopterećenosti, do vrlo slabog kvaliteta nedovoljno ishranjene
stoke. Za prehranu postojećeg broja stoke na kršu u 1957. godini bilo
je potrebno ukupno 14,691.690 q krmnih jedinica, dok je tadašnja proizvodnja
iznosila 7,909.780 q krmnih jedinica. Postojao je, prema tome, manjak
od 6,781.910 q krmnih jedinica, što odgovara količini od 12,500.000 q
sijena. (5). Danas je taj deficit nešto manji, ali još uvijek osjetan.


Dakle, unapređenje stočarske proizvodnje na kršu moguće je u prvom
redu graditi na povećanju i poboljšanju krmne baze, a tek onda na povećanju
broja stoke i poboljšanju njezinog pasminskog sastava.


Iz ovog proizlazi da je zadatak šumarstva da na površinama namijenjenim
stočarskoj proizvodnji kojima ono upravlja uspostaviti takav način
gospodarenja kojim će se, s jedne strane osigurati što veća i kvalitetnija proizvodnja
stočne hrane, a s druge strane usmjerili razvoj šumske vegetacijeu pozitivnom pravcu, kako bi ona što bolje i potpunije ispunjavala svoje funkcije
u zaštiti i unapređenju ekosistema.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Naveli smo ranije koje površine na području degradiranog krša treba
namijeniti proizvodnji drveta i rekreaciji. Od preostalih površina proizvodnji
stočne hrane mogu biti namijenjene u načelu sve one na kojima držanje
stoke neće, gaženjem ili drugim štetnim utjecajima, izazvati erozione procese.
To su neobrasle šumske površine — kamenjare i razni tipovi degradiranih
šuma, šikara i šibljaka obraslih vrstama šumskog drveća koje po svojim
prirodnim osobinama nisu u stanju da proizvedu značajniju i po asortimanu
kvalitetnu drvnu masu (bijeli i crni grab, crni jasen, maklen i si.) ili površine
obrasle grmljem i šibljem.


Šumske površine na degradiranom kršu stoka može koristiti neposredno
ispašom prizemne travne i zeljaste vegetacije, te brstom šumskog drveća
i grmlja, i posredno kao dopunsku hranu, naročito u zimskim mjesecima.
Za ovaj drugi vid korištenja dolazi u obzir u prvom redu lisnik, jer je košnja
trave za sijeno na kraškim kamenjarima nemoguća. Prema tome, šumom
neobrasle ili samo dijelom obrasle površine treba namijeniti pretežno ispaši
ovaca, a površine obrasle šumskim drvećem i grmljem (degradirane šume,
šikare i šibljaci) pretežno proizvodnji dopunskih količina uzdržane hrane
(lisnik) i pod određenim uvjetima, brstu.


Povećanje proizvodnje stočne hrane i poboljšanje njenog kvaliteta na
degradiranim kraškim površinama moguće je, uglavnom, na slijedeće načine:melioracijom pašnjačkih terena (kamenjara) gnojenjem, dosijavanjem kvalitetnijih
vrsta trava, regeneracijom travnog pokrova zabranom paše za
određeno vrijeme i uvođenjem turnusa, te čišćenjem nepoželjne korovne
vegetacije

izborom najpovoljnijih oblika, ophodnje, te vremena i načina korištenja
pojedinih tipova degradiranih šuma i šikara
— podizanjem kultura grmolikih krmnih vrsta.
Gospodarenje šumama i šumskim zemljištima kojemu je cilj proizvodnja
stočne hrane i u kojem drvo ne predstavlja više glavni šumski proizvod,
već sporedni, postavlja pred šumarstvo kvalitetno nove zadatke. Za osiguranje
tog cilja ono mora provoditi odgovarajuće mjere i radnje u svim vidovima
gospodarenja: uzgojnom tretmanu, načinu iskorištavanja i u uređivanju
šuma, koje se bitno razlikuju od onih koje se sprovode kad je cilj gospodarenja
proizvodnja drvne mase.


3. ISTRAŽIVANJA 0 PROIZVODNJI I VRIJEDNOSTI STOČNE HRANE
NA DEGRADIRANIM ŠUMSKIM POVRŠINAMA KRŠA
Kako šumarstvo raspolaže s vrlo malo saznanja potrebnih za specifičan
način gospodarenja šumskim površinama koja se koriste za potrebe stočarstva,
to su svojevremeno u okviru Instituta za šumarska i lovna istraživanja
Hrvatske, uz istraživanja Ziania, započeta istraživanja o proizvodnji
i vrijednosti stočne hrane na degradiranim šumskim površinama (Vrdo1
j a k). Istraživanja su uskoro morala biti prekinuta radi likvidacije splitske
stanice tog Instituta, da bi u najnovije vrijeme bila nastavljena u Institutu
za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu (V r cl o 1 j a k, Topi ć)
zahvaljujući sredstvima osiguranim od strane Šumskog gospodarstva »Dalmacija
«, Split.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Rezultati dosadašnjih istraživanja, iako tek početni i orjentacioni, ipak
ukazuju na značajne mogućnosti proizvodnje stočne hrane na šumskim površinama
krša, pa zato o njima ovdje informiramo.


3.1. Istraživanja u šumama i šikarama
Planirano je da se istraživanja obave u dvije faze. U prvoj fazi, potrebno
je ispitati hranjivu vrijednost lista drveća i grmlja koji pridolaze
u kraškim šumama i šikarama, te utvrditi tipove šuma i šikara koji se u
postojećoj praksi koriste za ishranu stoke, kao i njihove proizvodne sposobnosti.


Na temelju rezultata istraživanja postojećeg stanja, pristupilo bi se
obradi druge faze sa ciljem da se utvrde najpovoljniji oblici sastojina namijenjenih
ishrani stoke (uzgojni oblik, ophodnja, vrste), način i vrijeme,
te optimalni obim njihovog iskorištavanja i konačno odrede smjernice gospodarenja
tim sastojinama.


Dosadašnjim istraživanjima provedenim u submediteranskom dijelu Dalmacije
obuhvaćena je dijelom prva faza.


3.1.1. Hranjiva vrijednost lista drveća i grmlja ,;
Hranjiva vrijednost vrsta drveća i grmlja koje pridolaze u šumama i
šikarama istraživanog područja utvrđivana je putem kemijskih analiza lista
u Zavodu za hranidbu domaćih životinja Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu
i laboratorija Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u
Splitu. Uzroci za analize svake vrste sabirani su u proljeće, sredinom ljeta
i pred opadanje. Utvrđivanje hranjive vrijednosti nije se ograničilo samo
na osnovne vrste, već se nastojalo obuhvatiti što veći broj vrsta drveća i
grmlja koje pridolaze u ovdašnjim sastojinama. Podaci o hranjivoj vrijednosti
nekih najčešćih i najvažnijih vrsta prikazani su u tabeli 2 (9).


Iz podataka se razabire da su navedene vrste, prema kemijskim analizama,
za 30—50% hranjivije od dobrog livadskog sijena. One sve također
po količini probavljivih bjelančevina nadmašuju sijeno, a naročito u tom
pogledu odskaču leguminoze: pucalina (Colutea arborescens), šibika (Ćoronilla
emeroides) i tilovina (Petteria ramentacea).


Za potpuniji uvid u hranjivu vrijednost pojedinih vrsta bit će, pored
kemijskih analiza, potrebno izvršiti proizvodne pokuse sa stokom. Izvršen
je jedan takav pokus prihranjivanjem izvjesnog broja ovaca suhim listom
pucaline i tilovine u dnevnoj količini od 1 kg, po povratku s paše kroz
45 dana tijekom zime, kada je ispaša na prirodnim pašnjacima najoskudnija.
Za usporedbu vršena je pribrana istom količinom sijena lucerne, a jedan
broj ovaca nije prihranjivan, kao što je to u praksi najčešće slučaj. Pokus
je proveden u suradnji za Zavodom za hranidbu domaćih životinja Poljoprivrednog
fakulteta u Zagrebu. Rezultat je bio, da je prosječni prirast po jednoj
ovci nakon izvršenog pokusa prihranjivanja pucalinom bio 8 kg, prihranjivanja
titlovinom 5,7 kg, a lucernom samo 0,8 kg, dok je na ovcama koje
nisu bile prihranjivane gubitak na težini iznosio 0,3 kg (11). :


Rezultati ovog pokusa, iako orjentacionog, potvrđuju izvanrednu hranjivu
vrijednost grmolikih leguminoza koje pridolaze u submeđiteranskim
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 81     <-- 81 -->        PDF

šumama i šikarama, Ic upućuju na potrebu podizanja kultura ovih vrsta i
njihovog unašanja u postojeće sastojine.


Tablica 2.


Hranjiva vrijednost lista nekih vrsta drveća i grmlja


Osnovni sastav %


Carpinus
orientalis 5,3 4,6 13,3 2,7 17,5 56,7 46,7 5,0 1 : 9,3 1,51
Ostrya
carpinifolia
Fraxinus
8,5 6,9 16,0 4,2 18,9 45,4 43,6 5,2 1 : 8,2 1,40
ornus 6,2 7,4 12,7 3,4 23,6 46,6 45,2 4,2 1 : 9,0 1,46
Quercus
pubescens 8,1 4,6 16,4 3,8 27,2 39,9 42,8 5,4 1 : 7,9 1,38
Colutea arborescens
7,4 9,4 25,6 4,3 14,2 39,1 43,4 8,5 1 : 5,1 1,40
Coronilla
emeroides 7,4 9,0 27,2 4,3 14,8 36,8 43,1 9,0 1 : 4,8 1,39
Petteria
ramentacea
7,6 10,2 15,0 3,2 22,5 41,5 40,7 5,0 1 : 8,1 1,31
Dobro livadsko
sijeno
(po
Kelneru) 14,3 6,2 9,7 2,5 26,3 41,0 31,0 3,8 1 : 8,2 1,0


3.1.2. Tipovi šuma i šikara
Submediteranska zona krša u Dajmaciji pripada području rasprostranjenja
dviju klimatogenih šumskih zajednica: zajednici hrasta medunca s
bijelim grabom (Carpinetum orientalis croaticum H-ić) i zajednici medunca
sa crnim grabom (Seslerieto Ostryeium H. et H-ić). Prva se u horizontalnom
smjeru nadovezuje na zimzeleni pojas eumediteranske zone i diže se do nadmorske
visine između 600 i 800 m, ovisno o položaju. Druga, hladnija, razvijenija
je između pojasa bijelog graba s jedne i pojasa primorske bukve s
druge strane. Mjestimično se na ograničenim lokalitetima pojavljuje i šumska
zajednica sladuna i cera (Quercetum confertae — cerris Rud.). Po florističkom
sastavu sve se ove zajednice u mnogome podudaraju (4).


Prema dominantnim vrstama mogu se u okviru ovih klimatogenih za


jednica lučiti ovi tipovi degradiranihtrebe stočarstva (9):
šuma i šikara koje se koriste za po—
U području Carpinetum orientalis:
T mješoviti tip, u kome su u raznommedunac, bijeli grab i crni jasen
omjeru zastupane osnovne vrste
79
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 82     <-- 82 -->        PDF

II tip medunca
III tip crnog jasena
IV tip bijelog graba


— U području Seslerieto — Ostryetum:
V tip maklena
VI tip tilovine.
VII mješoviti tip medunca i crnog graba, te mjestimično crnog jasena i
javora gluhača
VIII tip crnog graba
IX tip krkavine (Rhamniis falax).


— U području Quercetum confertae — cerris:
X mješoviti tip sladuna i cera
XI tip sladuna
XII tip cera.


Zajednica Carpinetum orientalis zauzima veći dio područja, pa su i tipovi
sastavljeni od njenih osnovnih vrsta — mješoviti (I), medunca (II),
crnog jasena (III) i bijelog graba (IV) — najrasprostranjeniji, posebno ovaj
posljednji, koji je prekrio znatne površine nakon zabrane držanja koza.


Nakon ovih, po prostranstvu koji zauzimaju, dolaze mješoviti tip u
Ostryetumu (VII) i tip crnog graba (VIII).


Tipovi maklena (V), tilovine (VI) i krkavine (IX) u čistom obliku zauzimaju
relativno male površine, a isto tako tipovi sladuna i cera (X, XI,
XII), koji su vezani samo za pojedine lokalitete na području Sinja, Drniša i
Ravnih kotara.


Unutar pomenutih tipova razlikuju se tri osnovna oblika:


a) niski (grmoliki)


b) skresci


c) šubarci.


Niski, grmoliki oblik je najčešće zastupan. Stoka pojedine vrste drveća
i grmlja ili direktno koristi brstom lista i sitnijih grančica, ili se pak pojedini
izbojci sijeku, ili sabire samo list (»češljanjem« ili »smucanjem«), te
spremaju kao lisnik za dopunsku, zimsku ishranu stoke. Postoji još jedan
kombinirani način korištenja kod kojega se sijeku izbojci s lišćem i nose u
staju da ga stoka konzumira u svježem stanju. Dok stoka brsti, uglavnom,
sve vrste drveća i grmlja, dotle se kao lisnik gotovo isključivo koriste samo
hrastovi i crni jasen.


Skresci su, visoki oblik kod kojeg se grane krešu duž čitavog debla i
spremaju za lisnik. Prakticira se samo kod hrastova.


Šubarci su oblik kod kojega se deblo siječe »u glavu«, najčešće na visini
od oko 2 m od tla, gdje se razvijaju brojne grane — izbojci, koji se
svako nekoliko godina krešu i spremaju za lisnik. Na ovaj način se u Dalmaciji
uzgaja crni jasen.


Skresci i šubarci su oblici vezani isključivo za »ograde«, tj. privatne
površine zaštićene suhozidom, koje služe za kombinirano šumsko-pašnjačko,
a često i poljoprivredno korištenje.


80
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 83     <-- 83 -->        PDF

3.1.3. Proizvodnost tipova
U tabeli 3 izneseni su podaci o proizvodnosti nekih tipova pri punom
obrastu, koji svi pripadaju niskom (grmolikom) obliku (a), i to u petoj godini
nakon sječe na panj (9).


Podaci su dobiveni izmjerom u pojedinim sastojinama koje se koriste
za sabiranje lisnika.


Prinos sijena na submediteranskim pašnjacima — kamenjarama kreće
se kod pustopašice od 1—3 q po 1 hektaru. Ako se to uzme u obzir, kao i
da je sijeno s kamenjara po kvaliteti vrlo loše, onda iz iznesenih podataka
proizlazi da je proizvodnja krme na degradiranim šumama i šikarama i u
sadašnjim uvjetima korištenja mnogo veća i kvalitetnija nego na ispašnim
površinama.


Tabela 3.


Prozvodnja lista u nekim tipovima niskih šuma u petoj godini


nakon sječe na panj
Prinos lista po 1 hasvježeg suhogOdgovara po
hranjivoj
vrijednosti
količini
dobrog sijena
mtc
hrast medunac 56 30 41
crni jasen 55—63 25—28 36—41
tilovina 30 15 20


3.2. Istraživanja na kraškim
pašnjacima — kamenjarama
Kraški pašnjaci — kamenjare su degradirane šumske površine obrasle
travnim vrstama kao osnovnom vegetacijom. Dominiraju Brachypodium ramosum,
Chrysopogon grillus, Andropogon ischaemum, Carex humilis. Osim
travnog pokrova na ovim površinama nalazimo nerijetko i polugrmolike vrste
(Helychrisum italicum, Euphorbia spinosa), te grmolike forme Carpinusorientalis, Quercus pubescens i Fraxinus ornus.


Kraški pašnjaci — kamenjare pokrivaju 2.467.000 ha ili 44% ukupne površine
krša Jugoslavije (3).


Paralelno s degradacijom vegetacije odvijala se na ovim površinama i
degradacija tla, tako da je ono u najvećoj mjeri odneseno uslijed nesmetanog
djelovanja vode i vjetra. Razlog za to je primitivan način iskorištavanja i
preopterećenost ispašom. To su vrlo plitka skeletna i skeletoidna zemljišta
(litosol i kalkomelanosol) siromašna humusom i mineralnim materijama. Na
takvim terenima ne postoje uvjeti za bujniji razvitak travne vegetacije jer
tome ne pogoduje ni sama klima ovog područja. U ljetno doba visoke temperature
i trajne suše potpuno isušuju travni pokrov. Tijekom proljeća ove
goleti produciraju nešto trave, ali u sušno doba koje traje 3 pa i 4 mjeseca,


81
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 84     <-- 84 -->        PDF

te količine su minimalne. Takvi pašnjaci daju jedva 1—3 kvintala suhe
trave godišnje po 1 ha, što znači da bi po gruboj procjeni dozvoljeno opterešenje
pašarenjem moglo iznositi 1 ovcu na 2—3 ha. Sastav biljnih vrsta
na ovim površinama je vrlo nepovoljan, siromašan po broju i učešću. Manjkaju
najvrednije vrste — leguminoze (Medicago sp., Melilolus sp. Lotus corniculatus
i dr.), koje su uvijek prve na udaru stoke i ne mogu se radi toga
regenerirati.


Obzirom da su ove površine i dalje pod intenzivnim procesom degradacije
i da njihova plodnost stalno opada, neophodno je i osnovno spriječiti
daljnju eroziju. Stoga je uređenje pašnjaka i njihovo pravilno iskorištavanje
jedno od najvažnijih pitanja, tim više što su te površine znatne i u
sadašnjem stanju predstavljaju veliki ekonomski gubitak kako za ovo područje,
tako i za zajednicu uopće.


Prema tome, za unapređenje proizvodnje na degradiranim kraškim površinama
(kamenjarama) potrebne su melioracione mjere koje će spriječiti
degradaciju i omogućiti povećanje proizvodnje. Ta proizvodnost može se
povećati i samim administrativnim mjerama, kako to pokazuju provedena
istraživanja (8) na eksperimentalnim objektima submedileranskog kraškog
područja.


Godine 1974, 1980. i 1982. izlučeno je u ovom području više parcela
površine od 5 m2, kako u eksperimentalnim objektima gdje se nije paslo
više godina, tako i na otvorenim slobodnim površinama gdje se stalno nekontrolirano
vrši ispaša. S tih ploha temeljito je skinuta trava, te sabrani
uzorci odmah mjereni, zatim sušeni na zraku u laboratoriju Instituta za
jadranske kulture i melioraciju krša i ponovno mjereni.


Dio rezultata tih izmjera prikazan je u tabeli broj 4.


Tabela 4.


Prinosi travne mase na kraškim pašnjacima — kamenjarima


Prinosi Prinosi Prinosi
zelene suhe mase suhe mase
Uzorak mase (sijeno) (sijeno) Primjedbe
kg/m2 kg/m2 kg/ha
1 0,329 0,113 1.130
2
3
4
5
6
0,366
0,667
0,793
0,334
0,211
0,148
0,307
0,255
0,203
0,133
1.480
3.070
2.550
2.030
1.330
Prinosi s
parcela
nakon obnove
vegetacije
zabranom
7
8
0,094
0,048
0,035
0,027
350
270
Prinosi s
parcela koje
se iskorištavaju
ispašom


Iz prednjih podataka je vidljivo da se samo najjednostavnijom melioracionom
metodom-zabranom (osiguranje mirnog razvoja vegetacije kroz
određeno vrijeme) prinos travne mase na kraškim pašnjacima može pove
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ćati 4—11 puta. Drugim riječima, to znači da se takvom jednostavnom melioracijom
može prehraniti godišnje 2—5 ovaca po hektaru, dok na slobodnim
površinama, gdje se stalno nekontrolirano vrši ispaša, travna masa
ne omogućuje prehranu niti jedne ovce (0,5—0,6) po hektaru. Razlika je
još očitija kad znamo da se na ovim slobodnim površinama, s kojih su
uzeti uzorci 7 i 8, u zadnju godinu — dvije, paslo smanjenim intenzitetom.


Nisu samo povećani prinosi sijena na površinama pod zabranom, već
je i značajno promijenjen floristički sastav. Nestaju naročito one malo
vrijedne i škodljive vrste, a njihovo mjesto zauzimaju dobrim dijelom kvalitetne
vrste (Trifolim, Medicago, Lotus corniculatus).


Ova ispitivanja su nam pokazala da postoji vrlo realna i konkretna mogućnost
povećanja stočne hrane, odnosno unapređenja stočnog fonda na
kraškim pašnjacima. Međutim, povećani prinos i kvalitet travne mase može
se postići i u kraćem vremenskom periodu (2—5 godina) ako uz administrativne
upotrijebimo i ostale mehoracione mjere, što, naravno, zavisi opet
i o mnogim faktorima kao što su: stupanj degradacije tla, ekspozicija i nagib
terena, nadmorska visina, klima i vrsta travnog pokrova.


Prikazani rezultati početnih istraživanja o hranjivoj vrijednosti i proizvodnim
mogućnostima stočne hrane na degradiranim površinama krša
ukazuju na potrebu njihovog nastavljanja i proširivanja. Posebno će biti
interesantno istraživanja upotpuniti osvjetljavanjem problema s ekonomskog
aspekta radi objektivne valorizacije degradiranih kraških šumskih površina.


4. ZAKLJUČCI
Na osnovu izloženog mogu se donijeti ovi zaključci:


1. Degradirane šume i kraški pašnjaci su od davnina predstavljali važan
izvor za prehranu stoke na kraškom području.
2. Neracionalno korištenje šuma kroz vjekove pretjeranom sječom i ekstenzivnim
načinom stočarenja vodilo je postupnom uništenju šumske vegetacije,
pogotovo u primorskom dijelu krša gdje su procesi degradacije,
uslijed klimatskih i edafskih prilika, bili vrlo intenzivni i obuhvatili pretežni
dio šumskih površina.
3. Degradirane šumske površine u primorskom dijelu krša predstavljaju
ogromni zemljišni potencijal. Realno je očekivati da će u dogledno vrijeme
samo njegov dio biti moguće, pošumljavanjem i melioracijom, privesti
ekonomski interesantnoj proizvodnji drvne mase. Ostali, veći dio ovih površina
i dalje će se koristiti za potrebe stočarstva. To korištenje treba da
se odvija na jedan novi, suvremeni način kojim će se ne samo održati, već
i unaprijediti šumski pokrov. Svako zadržavanje tradicionalnog, ekstentivnog
načina korištenja vodilo bi daljnjoj degradaciji kraških površina.
4. Potreba angažiranja šumarstva proizlazi iz činjenice da ono gospodari
i upravlja najvećim dijelom površina koje dolaze u obzir za stočarsku
proizvodnju. Osim toga, jedino šumarstvo može osigurati stručne uvjete za
jednu racionalniju proizvodnju stočne hrane na degradiranim šumskim površinama.
83
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 86     <-- 86 -->        PDF

5. Obzirom na značajno pomanjkanje stočne hrane na ovom području
unapređenje stočarske proizvodnje treba, za sada graditi samo na povećanju
i poboljšanju krmne baze, a tek onda na povećanju broja stoke.
6. Povećanje proizvodnje stočne hrane i poboljšanje njenog kvaliteta
na degradiranim kraškim površinama moguće je, uglavnom, na slijedeće
načine:
— melioracijom pašnjačkih terena — kamenjara

uzgojem oblika šuma namijenjenih proizvodnji stočne hrane

podizanjem kultura grmolikih krmnih vrsta.
7. Početna istraživanja pokazuju da su degradirane šumske površine
značajan izvor stočne hrane na kršu
— List ispitanih vrsta drveća i grmlja koje pridolaze na ovom kraškom
području za 30—50% hranjiviji je od dobrog livadskog sijena. Naročito
visoku hranjivu vrijednost imaju leguminose: pucalina (Coluteaarborescens), šibika (Coronilla emeroides) i tilovina (Pettcria ramentacca).

Prinos suhog lista u ispitanim tipovima degradiranih šuma iznosi 15
—30 q po 1 ha, što odgovara hranjivoj vrijednosti 20—40 q dobrog
sijena. Naravno, prinos ovisi opet o uzgojnom obliku i proizvodnom
tipu degradiranih šuma i šikara.

Zabranom kao najjednostavnijom melioracionom mjerom prinosi travne
mase na kraškim pašnjacima — kamen j arama mogu se, u vrlo
kratkom vremenskom periodu (3—5 godina), povećati za 4—11 puta.

Uz povećani prinos travne mase na kraškim pašnjacima koji su bili
pod zabranom, značajno je izmijenjen i floristički sastav u kojem
nalazimo visoko produktivne trave dobre krmne vrijednosti.
LITERATURA:


1.
Bako vic, D., 1957: Stočarstvo na kraškom području Hrvatske, Krš Hrvatske,
Split.
2.
Bura , D., 1957: Statistika krša Jugoslavije, Krš Jugoslavije, Split.
3.
Bura, D., 1957: Šumarstvo na kršu Jugoslavije, Krš Jugoslavije, Split.
4.
Horvatić , S., 1957: Biljno-geografsko rasčlanjenje krša, Krš Jugoslavije,
Spllit.
5.
Jelavić , A., 1957: Poljoprivreda na kršu Jugoslavije, Krš Jugoslavije, Split.
6.
Savezni zavod za statistiku, 1971: Statistički bilten 704 — broj
stoke po opštinama, Beograd.
7.
Savezni zavod za statistiku, 1983: Podaci iz Jedinstvenog programa
obrade, objavljivanja i rezultata popisa stanovništva, domaćinstva i sta


nova u 1981. godini, Beograd.


8.
Topić, V., 1982: Proizvodne mogućnosti kraških pašnjaka Submediterana, Šumarski
list br. 4—5.
9.
Vr dol jak, Ž., 1962: Role et importance des forets a feuilles caduques et
des broussailles pour l´alimentation du betail dans la region karstique Yougoslave,
FAO/SCM/62 (13) 5—C, Dubrovnik.
10.
W e s s e 1 y, J., 1876: Kras hrvatske krajine, Zagreb.
11.
Ziani, P., 1960: Nacionalni izvještaj za VJI zasjedanje Potkomisije FAO za
probleme šumarstva u Mediteranu, Lisabon.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 87     <-- 87 -->        PDF

12.
Ziani , P., 1964: Problemi uzgoja koza u Jugoslaviji, Šumarski list broj
7—8.
13.
Ziani , P., 1986: Novi aspekti problema uzgoja divljih koza, Šumarski list
broj 1—2.
The Use of Degraded Forest Areas in Karstic Regions Tor the Purposes
of Cattle-Rearing


S u m mary


Degraded forest areas in the littoral part of the karstic region represent a
tremendous land potential. Only a part of those areas are going to be reclaimed
!or the economically feasible production of timber in the foreseeable future, while
the larger remaining part will be fit only for the needs of breeding livestock. This
exploitation must, however, be carried out in accordance with the new and up
to date method that will not only retain the existing forest reserves, but will
also improve llieni. Such conditions can be ensured only by the forestry authorities


n whose hands the management of those areas has been entrusted.


The initial research conducted by the authors of this paper indicates the
degree to which degraded forest areas are significant as a source of cattle food:
leaves of the tested types of trees and bushes are 30 to 50Vo more nutritious
than good-quality meadow hay; the yield of dry leaf in the tested types of degraded
forests is 15 to 30 q. per ha, which corresponds to the nutritional value of
about 20 to 40 q. of goodquality hay; the yields of grass on karstic grazing areas
can be increased by 4 to 11 times through a simple ban on grazing for the period
of a few years.