DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630.22:631.445.1 001/22 Sum. list CXIV (1990) 5


VEGETACIJSKA I UZGOJNA ISTRAŽIVANJA U GJ »VUKOVARSKE
DUNAVSKE ADE« PJ ŠUMARIJE VUKOVAR


Đuro RAUŠ i Slavko MATIĆ*


SAŽETAK: Autori su u radu obradili sinekološke uvjete, podkojima se razvijaju ritske šume istraživanog područja. Prikazani
su vegetacijski odnosi spomenutih šuma. Položeno je 19 pokusnihploha za uređivanje strukture sastojina.


Posebno je obrađen dosadašnji način gospodarenja spomenutim
šumama i podizanje šumskih kultura te uzgojna i ekonomska
opravdanost toga načina.


Izrađena je karta kombiniranih tipova sastojina na bazi biotopa
i vegetacije, pa su tako sve sastojine grupirane u osam tipova.
Na bazi ovih tipova dat je prijedlog za novi način obnove
ritskih šuma i to: prirodna, umjetna i kombinirana obnova.


Na temelju ovog decidiranog prijedloga »novog načina« uzgajanja
i obnavljanja ritskih šuma našeg Podunavlja izradit će se
gospodarska osnova za gospodarsku jedinicu »VUKOVARSKE DUNAVSKE
ADE«, a to znači konkretnu primjenu rezultata istraživanja
u praksi.


UVOD


Istraživanje i kartiranje šumske vegetacije dunavskih ada obavili smo


tijekom 1973. i 1988. godine na području Šumarije Vukovar na potezu Sotin—


—Šarengrad.
Cilj naših istraživanja bio je slijedeći:


1. Istražiti i opisati sinekološke uvjete pod kojima se razvija šumska
vegetacija desne obale Dunava i dunavskih otoka od Sotina do Šarengrada.
2. Na osnovi poznate Braun-Blanquetove metode istražiti i opisati šumsku
vegetaciju toga područja.
3. Obaviti kartiranje šumske vegetacije u mjerilu 1:10 000 kako bi izrađena
fitocenološka karta bila podloga za obavijanje šumsko-gospodarskih
radova i za sva dalja istraživanja na tom području.
4. Izraditi kartu kombiniranih stanišnih i vegetacijskih tipova 1:10 000.
5. Postaviti pokusne plohe za utvrđivanje strukture sastojina.
6. Odrediti smjernice za prirodnu, umjetnu ili mješovitu obnovu svakoga
pojedinog tipa staništa (prema izrađenoj karti stanišnih tipova).
* Prof. dr. Đuro Rauš i prof. dr. Slavko Matić, Šumarski fakultet Zagreb, Katedra
za uzgajanje šuma, 41000 Zagreb, Šimunska 25.