DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 47     <-- 47 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 233 + 56.001/2 (Salix alba) Šum. list CXIV (1990) 45


UTJECAJ STANIŠTA I KLONA NA PRODUKCIJU DRVNE MASE
U KULTURAMA STABLASTIH VRBA NA DUNAVSKIM ADAMA
KOD VUKOVARA*


A. KRSTINIĆ, Ž. MAJER i D. KAJBA*
SAŽETAK: U razdoblju između 1967. i 1988. godine na području
šumskih gospodarstava Varaždin, Bjelovar, Zagreb, Nova
Gradiška, Podravska Slatina, Vinkovci i Osijek podignuto je 1530
ha kultura stablastih vrba. Za slijedećih 5 godina planira se da bi
ukupne površine pod kulturama vrba iznosile 2990 ha.


Valorizacija uspijevanja triju klonova u kulturama stablastih
vrba na području dunavskih ada kod Vukovara pokazala je, da se
ova staništa mogu podijeliti na 5 boniteta: I Staništa bijele vrbe
s bročikom, II Stanište crne i bijele topole, III Stanište bijelevrbe i crne topole s plavom kupinom, IV Stanište rakite, obične
trske, vlažnih bara i čistina i V Mokre bare.


Da bi se unaprijedila proizvodnja drvne mase u vrbovim kulturama,
potrebno je za svaki tip staništa odabrati optimalnu smjesu
klonova.


Ključne riječi: klon, stablaste vrbe, stanište, bonitet, multiklonske
kulture, mozaičan (grupimičan) raspored klonova.


UVOD


Stablaste vrste vrba spadaju u vrste drveća s izrazito visokim produkcionim
potencijalom. Da bi se unaprijedio uzgoj stablastih vrba u smislu
produkcije i kvalitete, potrebno je kod osnivanja kultura respektirati najvažnije
faktore, koji bitno utječu na proizvodnju drvne mase, a to su stanište
i klon. Budući se fenotipske ekspresije za dani klon mijenjaju od staništa
do staništa, kroz interakciju klon x istanište, potrebno je izučiti dobivene
modifikacije za svaki pojedini klon u odnosu na različita staništa, kako
bi se s uzgojnog aspekta selekcionirali klonovi s najpovoljnijom genetskom
osnovom za optimalne modifikacije za dano stanište ili grupe srodnih
staništa. Kod osnivanja budućih kultura stablastih vrba neophodno je, s aspekta
stabilnosti ekosistema, favorizirati multiklonski tip kultura u odno


* Istraživanja su financirana putem Poslovne zajednice »Exportdrvo«, Zagreb
** Prof, dr Ante Krstinić i Ing. Davorin Kajba, Šumarski fakultet, Zagreb,
Ing. Željko Majer, ROŠ »Slavonska šuma«, Vinkovci, OOUR Uzgoja i zaštite šuma,
»Hrast«, Vinkovci, Poslovna jedinica Vukovar.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 48     <-- 48 -->        PDF

su na monoklonski. S aspekta kompeticije među klonovima, neizbalansirane
dinamike rasta i prirasta, potrebno je forsirati mozaik (šahovski ili grupimični)
raspored klonova u kulturi, umjesto stablimične smjese klonova ili
pak sadnje klonova u redovima. Kod izbora staništa (biotopa) treba odrediti
i definirati glavne pokazatelje staništa, tj. boniteta, koji su dani kroz
nadmorsku visinu, reljef, fitocentološki sastav, tip tla, početak i dužinu plavljenja
biotopa. To je neobično važno iz razloga, što su dosadašnja istraživanja
pokazala da postoje izrazite genotipske razlike među selekcioniranim
klonovima u odnosu na specifične zahtjeve za određenim tipom biotopa.
Ukoliko raspolažemo klonovima visoke plastičnosti, tj. klonovima koji pokazuju
tendenciju opće adaptacije na sva staništa, u tom slučaju preko fenotipske
ekspresije svojstava, koja su od gospodarskog interesa, kao što je
npr. produkcija drvne mase, možemo također odrediti bonitete staništa na
kojima je klon testiran. Definiranje staništa za uzgoj stablastih vrba s aspekta
mogućnosti maksimalne produkcije drvne mase danog klona ili smjese
klonova, neobično je važno iz razloga, što su staništa budućih kultura
stablastih vrba izrazito heterogena, a znatne površine tih staništa su uz vodotoke
naših velikih rijeka i to unutar i izvan areala šume. Ove površine,
koje se ne koriste ili se slabo koriste u smislu optimalne produkcije drvne
mase, moguće je privesti šumskim kulturama, čime se pruža posebna šansa
za rješavanje problema deficitarnog snabdijevanja potrebnom sirovinom kapaciteta
drvne industrije i industrije papira. Ovo se posebno odnosi na saniranje
potreba za celuoznim drvetom, za potrebe kemijske prerade čiji instalirani
kapaciteti nadmašuju produkciju sirovine.


Kulture stablastih vrba u ovisnosti od biotopa i namjene mogu se osnivati
kao čiste kulture, kao mješovite kulture, kao predkulture, te kao kulture
za specijalnu namjenu za proizvodnju biomase u kratkim ophodnjama.
U našoj zemlji raspolažemo potrebnim površinama, velikom kolekcijom
klonova divergentne genetske konstitucije, ispitanih bioloških svojstava i
ekoloških zahtjeva, što je dobra garancija, da se u narednom srednjoročnom
razdoblju s više uspjeha i u većem obimu mogu osnivati kulture stablastih
vrba različitih namjena.


Naša istraživanja, te analize ankete šumarske operative s područja šumskih
gospodarstava Varaždin, Bjelovar, Nova Gradiška, Podravska Slatina,
Vinkovci, Osijek i Zagreb pokazuju, da su najoptimalnija staništa za podizanje
kultura stablastih vrba locirana na području rijeke Mure, srednjeg i
donjeg toka Drave, Dunava te na polojima rijeke Save. Na optimalnim staništima
kulture stablastih vrba treba osnivati kao čiste kulture ili kao mješovite
kulture, i to za proizvodnju trupaca i celuloznog drveta, te kao specijalne
kulture za proizvodnju celuloznog drveta. Na staništima autohtonih
vrsta tvrdih listača (poljski jasen, hrast lužnjak), gdje su prvotne sastojine
ovih vrsta devastirane ili pak na potencijalnim staništima (polja bez drvenaste
vegetacije) tvrdih listača, gdje je njihova prirodna obnova onemogućena
poplavnim vodama, ledom i korovskom vegetacijom, velike su mogućnosti
podizanja vrbovih kultura u formi predkultura, koje mogu znatno
olakšati obnovu vrednijih vrsta listača te osigurati dodatne izvore celuloznog
drveta. U tom smislu Posavina, pdsebno površine Lonjskog i Mokrog
polja imaju veliku perspektivu u podizanju vrbovih kultura.


46
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 49     <-- 49 -->        PDF

SI. 1. Kultura bijele vrbe (Salix alba) na dunavskim adama kod Vukovara,
odjel 82 c, klon V 160, plantažne starosti 1—5 godina
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 50     <-- 50 -->        PDF

U ovom radu željeli bismo dati pregled rezultata u smislu operativnog
unapređenja uzgoja stablastih vrba, prvenstveno bijele vrbe, kakve su perspektive
i planovi osnivanja novih kultura, te kakva se konkretna dobit može
ostvariti, ukoliko se ovom poslu pravilno pristupi s aspekta izbora staništa,
optimalne smjese klonova, kvalitete sadnog materijala uz propisanu tehnologiju
proizvodnje sadnica i osnivanja kultura.


DOSADAŠNJE IZVRŠENJE I PLANOVI PODIZANJA KULTURA
STABLASTIH VRBA NA PODRUČJU ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA:
VARAŽDIN, BJELOVAR, NOVA GRADIŠKA, PODRAVSKA SLATINA,
VINKOVCI, OSIJEK i ZAGREB


Početak radova na oplemenjivanju stablastih vrba u Katedri za šumarsku
genetiku i dendrologiju, šumarskog fakulteta u Zagrebu, datira
od 1963. godine. Prva veća reprodukcija od 120 selekcioniranih klonova stablastih
vrba osnovana je u rasadniku »Gaj«, Šumarija Kutina 1965/66. godine.
Nakon toga, osnovano je više reprodukcija selekcioniranih klonova i
to na području slijedećih gospodarstava: Varaždin (Podturen), Bjelovar (Kloštar
Podravski), Podravska Slatina (Bobrovac), Vinkovci (Opatovac), Osijek
(Višnjevac), Nova Gradiška (Gaj) (supstitucija i popuna klonova kod masovne
reprodukcije) i Zagreb (Vratovo). Od 1967. godine do danas, na različitim
tipovima hidromorfnih tala, na području SR Hrvatske, u mreži pokusa
površine od oko 60 ha, testiran je velik broj klonova i familija. Veliki
dio terenskih eksperimenata je valoriziran, a o rezultatima uspijevanja klonova
i familija obaviještena je naša i strana stručna javnost. Ispitivanje
klonova i familija u terenskim pokusima rezultiralo je kolekcijom većeg
broja klonova divergentne genetske osnove, ispitanih bioloških svojstava i
ekoloških zahtjeva, što je dobra pretpostavka uspješnosti osnivanja vrbovih
kultura na različitim staništima nizinskih šuma. Ove kolekcije su nadopunjene
i selekcioniranim klonovima Instituta za topolarstvo u Novom Sadu
te Šumskog i lovnog gazdinstva »Jelen«, Bilje.


Paralelno s osnivanjem terenskih eksperimenata, za potrebe osnivanja
kultura, stručnjaci iz operative su koristili reproducirani selekcionirani
sadni materijal bijele vrbe (Salix alba L.) autohtonog porijekla. Selekcija
klonova bijele vrbe, koji isu se koristili za osnivanje kultura, vršena je u
lokalnim populacijama na području Jugoslavije. Kod osnivanja kultura korišten
je također i manji broj klonova talijanske i mađarske provenijencije.


Dosadašnji trendovi u proizvodnji i potrošnji drveta mekih listača karakterizirani
su slijedećim pokazateljima:


U razdoblju između 1950. i 1985. godine posječena masa topola i vrba
u Jugoslaviji povećala se 12 puta (od 100.000 m´!) godišnje na 1.200.000 m3/
godišnje). Značajno su se povećale površine pod kulturama topola i vrba u
Jugoslaviji. Uz prirodne šume one iznose 150.000 ha, te čine 1,5% po površini
i 8% po sječivoj malsi šuma u Jugoslaviji. Povećanje površina pod
kulturama vrba doprinijet će boljem zadovoljavanju instaliranih kapaciteta
za kemijsku preradu drveta (vlakna, papir), povećanje potrošnje iverica,
veće učešće mekih listača u mehaničkoj preradi drveta, te zadovoljavanje
potreba za energijom i za povećanom potrošnjom papira (sa potrošnjom od
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 51     <-- 51 -->        PDF

poS c, - x a


0| J3
CO » (.


ooooooooo cb


oa>QOr-tQLnvj-rocM´—


49
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 52     <-- 52 -->        PDF

51 kg/stanovniku godišnje, Jugoslavija je rangirana vrlo nisko u odnosa
na ostale evropske zemlje).


Izvoz celuloze iz Jugoslavije za razdoblje 1984 — 1986. kretao se u
rasponu između 98.344 i 120.979 t/godišnje, dok se u isto vrijeme uvoz kretao
između 214.946 i 229.052 t/godišnje. Dakle, uvoz celuloze je dvostruko
veći od izvoza! Isto tako izvozimo i uvozimo celulozno drvo, budući postojeća
proizvodnja u Jugoslaviji ne zadovoljava optimalno korištenje instaliranih
kapaciteta drvne industrije.


Sječa celuloznog drveta u društvenim i privatnim šumama zadnjih 5 godina
iznosi oko 2.000.000 m3 godišnje, dok se 2000. godine predviđa manjak
drveta od 3.500.000 m:!/godišnje.


Deficit u drvetu, posebno onom namijenjenom kemijskoj preradi, znatno
bi se ublažio, ukoliko bi u Jugoslaviji do kraja ovog milenija osigurali
sječivi etat mekih listača od 4.000.000 m´/godišnje na površini od oko


200.000 ha.
U ovom radu želimo upoznati stručnu javnost s različitim aspektima
podizanja kultura stablaistih vrba u operativnom smislu, na području spomenutih
gospodarstava, kroz protekle 22 godine. Valorizaciju uspijevanja
klonova u osnovanim kulturama dat ćemo samo generalno za sva spomenuta
šumska gospodarstva, izuzev Vinkovaca, gdje ćemo na primjeru uspijevanja
triju klonova na duvanskim adama kod Vukovara pokušati izvršiti
kvantifikaciju uspijevanja na površini od 225,48 ha za različite bonitete staništa
te starosti kultura od 4 — 16 godina.
Podaci o dinamici podizanja vrbovih kultura, izvršenju i planovima za
osnivanje novih kultura za razdoblje 1967 — 1992. godine dani su u tabeli


1. i grafikonu 1.
Iz priložene tabele 1 i grafikona 1 vidljivo je, da je od 1967. godine do
1988. godine, neprestano prisutan trend povećanja površina pod vrbovim
kulturama. Do 1967. godine bilo je podignuto samo 31,2 ha kultura, da bi
1988. godine površine pod vrbovim kulturama iznosile 1529,7 ha. Osobito
intenzivno povećanje površina pod vrbovim kulturama prisutno je zadnjih
10 godina, kada je podignuto 71% od do sada osnovanih površina kultura.
Trend povećanja površina pod vrbovim kulturama predviđa se i u narednim
godinama, pa na osnovi planova spomenutih gospodarstava (izvršeno
anketiranje!) predviđamo skoro 100% povećanje površina, tj. od sadašnjih
1529,7 ha na 2990,2 ha.
Koji su činioci uvjetovali ovakvo naglo intenziviranje radova na osnivanju
vrbovih kultura na području SR Hrvatske?


1. Kroz eksperimentalni rad dokazano je, da su stablaste vrbe vrlo podesne
za osnivanje kultura.
2. Postojanje značajne kolekcije klonova stablastih vrba autohtonog
porijekla, ispitanih bioloških svojstava i ekoloških zahtjeva, divergentne genetske
konstitucije, omogućava osnivanje vrbovih kultura u različitim biotopima
na području nizinskih šuma.
3. Pokazalo se,da (selekcionirani klonovi stablastih vrba daju zadovoljavajuće
rezultate i na onim staništima, koja su nepovoljna za uzgoj drugih
vrsta listača. Kod toga je dokazano, da su vrbove kulture vrlo podesne kao
predkulture u smislu lakše obnove vrednijih autohtonih listača (hrast luž


ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 53     <-- 53 -->        PDF

njak i poljski jasen), što je eksperimentalno dokazano na području Posavine,
u uvjetima intenzivnog plavljcnja te zakorovljenosti zemljišta (Jasenovac,
Kutina).


4. Produkcioni potencijal selekcioniranih klonova stablastih vrba vrlo
je visok i može se mjeriti s produkcionim potencijalom selekcioniranih klonova
hibrida crnih topola, zahvaljujući većoj toleranciji na gustinu sklopa.
Problemi koji su prisutni u uzgoju crnih topola doprinijeli su, da se vrbove
kulture osnivaju dijelom i na staništima na kojima su se donedavno isključivo
osnivali topolovi nasadi.
5. Selekcijom klonova visoke kvalitete debla i male fototropnosti omogućeno
je osnivanje vrbovih kultura uz veće razmake sadnje (4x4, 4x5 i
5x5 m), čime je znatno povećana ekonomičnost osnivanja ovakvih nasada.
6. Na pojedinim staništima, npr. gornje Podravine, pokazalo se da su
stablaste vrbe vrlo podesne za osnivanje mješovitih kultura (vrba i crna
joha, vrba i poljski jasen, vrba i crne topole).
7. Zahvaljujući sposobnosti formiranja izdanaka iz panjeva nakon sječe,
selekcionirani klonovi pokazali su se vrlo podesnim za osnivanje tzv.
namjenskih nasada za proizvodnju biomase, koja se može koristiti u energetske
svrhe te u proizvodnji celuloze i papira.
Prema rezultatima ankete vidljivo je da se najintenzivnije radilo na
osnivanju vrbovih kultura tamo, gdje postoje i optimalna staništa za osnivanje
vrbovih kultura, a to su predjeli uz rijeku Muru, Dravu i Dunav. Najveće
površine osnovanih kultura locirane su uz spomenute rijeke, dok je
ostatak površina lociran na području rijeke Save. Uspjesi osnovanih kultura
u smislu preživljavanja i produkcije, uglavnom, su dobri, no oni su to
bolji, što su kulture mlađe, budući da je za osnivanje istih korišten u eksperimentima
provjereni, selekcionirani sadni materijal. Od općeg trenda osnivanja
vrbovih kultura, u smislu dinamike podizanja, odstupaju šumska
gospodarstva Bjelovar i Zagreb. Pretpostavljamo da su uzroci tome kod šumskog
gospodarstva Bjelovar u korištenju »svoga« klona V 49 (S. x viridis
Fr., Kloštranka), koji je dao relativno zadovoljavajuće rezultate na optimalnim
staništima, dok je u tzv »stress okolinama« dao vrlo slabe rezultate
(recentna aluvijalna tla, teška pseudoglejna i glejna tla, poplavna zemljišta,
uzgoj u gustom sklopu). Loša iskustva s ovim klonom reflektiraju se i na
planove podizanja budućih kultura (5,5 ha za 5 godina!), što je po našem
mišljenju vrlo skromno, s obzirom na činjenicu, da su eksperimenti na tresetno-
glejnim zemljištima sa selekcioniranim klonovima pokazali odlične
rezultate i to u slučajevima kada se radilo o čistim kulturama te mješovitim
kulturama. Šumsko gospodarstvo Zagreb pokazalo je nedovoljnu odlučnost
kod reprodukcije i osnivanja kultura, tako da su rezultati vrlo skromni.
Možda su ovome doprinijeli i neraščišćeni odnosi s Vodoprivredom, no
u svakom slučaju mogućnosti za proširenje areala pod vrbovim kulturama
su znatne, na što ukazuju i planovi osnivanja kultura za narednih 5 godina.
Ovdje moramo naglasiti, da su klonski testovi starosti 2 + 18 godina
na inudacionom području rijeke Save kod Velike Gorice pokazali, da je na
ovom i sličnim staništima moguća visoka produkcija drvne mase, uz pretpostavku
uzgoja klonova specifične adaptacije. Tako npr. klon MB 19 (V 83)
ima volumen srednjeg stabla 0,6352 m´, drvnu zalihu od 425 m3/ha, te prosječan
prirast od 23,6 m:,/ha godišnje. Nasuprot ovom klonu, klon »Kloš


51
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 54     <-- 54 -->        PDF

tranka« (V 49) imao je masu srednjeg stabla od samo 0,0890 m´ ha. Na iznesenom
primjeru se lijepo vidi, u kolikoj mjeri ovisi produkcija u odnosu
na korišteni selekcionirani materijal! Osim povoljnih uvjeta za osnivanje
vrbovih kultura na inudacionom području rijeke Save, Šumsko gospodarstvo
Zagreb ima velike mogućnosti za osnivanje vrbovih kultura i u funkciji
lakše obnove autohtonih sastojina hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Napominjemo,
da Šumsko gospodarstvo Zagreb, treba čim prije pristupiti
osnivanju vlastite specifične reprodukcije ispitanih klonova, ukoliko želi
s uspjehom realizirati zacrtani plan do 1992. godine!


Smatramo, da su ostala gospodarstva realno planirala obim budućih
radova na podizanju vrbovih kultura s obzirom na raspoložive površine,
stvorene kolekcije reproduciranih klonova, te dostignuti nivo i iskustva u
tehnologiji proizvodnje sadnog materijala i osnivanja vrbovih kultura.


Što se tiče tehnologije osnivanja vrbovih kultura moramo napomenuti,
da su se do sada kao sadni materijal koristili prutovi, motke i ožiljenice
starosti 1,1, 1/2, 2/2, rjeđe 3,3, zavisno od stanišnih prilika. Pokazalo se, da
je korištenje prutova, motki te ožiljenica manjih dimenzija moguće samo
na optimalnim staništima, dok se upotreba jakih ožiljenica ili motki u uvjetima
intenzivnog plavljen ja te na težim zakorovljenim tlima pokazala mnogo
uspješnija (bolji primitak, manji gubici od vode i leda, manje štete od
divljači, bolji start nakon sadnje). Dubina sadnje, se, uglavnom, kretala oko
80 cm. Dublja sadnja se rjeđe prakticirala, a jame su kopane ručno, svrdlom
na motornoj pili, traktorskim svrdlom te su bušene jakim željeznim sadiljama.
Razmaci sadnje su pretežno bili 3 x 3 m, dok su kod mladih kultura sve
češći razmaci 4 x 4 m, 4 x 5 pa čak i 5 x 5 m.Najveći razmaci sadnje prakticiraju
se na optimalnim staništima, te na pojedinim vlažnim staništima
nizinskih šuma, gdje je zbog viška vode i korova otežana obnova sastojina
hrasta lužnjaka (Posavina). Kultura vrbe u ovom slučaju ima meliorativnu
funkciju u smislu isušivanja zemljišta transpiracijom, biološkom kontrolom
korovske vegetacije, boljim vodo-zračnim odnosima u tlu, kao i popravljanjem
kemijskih svojstava tla otpalom lisnom masom, koja sadrži
velike količine biogenih makroelemenata, posebno Ca.


VALORIZACIJA USPIJEVANJA TRIJU KLONOVA
STABLASTIH VRBA NA DUNAVSKIM ADAMA KOD VUKOVARA


Osnovane kulture stablastih vrba na dunavskim adama kod Vukovara
imaju ukupnu površinu od 296,5 ha, dok je valorizacija uspijevanja izvršena
za površinu kultura od 225,48 ha, koje su podignute sadnjom prutova i
sadnica triju klonova: V 160 — Salix alba L., priznati klon, podravske provencijencije
(SI. 1), V 158 — Salix alba L., također priznati klon, podravske
provenijencije, klona 1-459 (»Valenzia«), talijanske provencijencije. Za osnivanje
kultura korišteni su, uglavnom, jednogodišnji prutovi sva tri klona.
Prutovi su bili dugi 2,5 — 3,0 m, s promjerom na bazi od 1,5 —2,5cm. Sadnja
prutova je vršena na neobrađenom zemljištu u jame dubine oko 80
cm. Jame su pravljene metalnim sadiljem dužine 120 cm, koji je na donjem
kraju bio usiljen. Promjer sadilja iznosio je 2,5 i 3,0 cm. Sadilj je na drugom
kraju završavao rukohvatom, tako da je njegov izgled bio sličan slovu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 55     <-- 55 -->        PDF

»T«. Izrada jama i sadnja prutova vršena je istovremeno. Učvršćivanje prutova
u zemlju vršeno je također sadiljem i to tako, da se sa strane utiskivala
zemlja u prazan prostor između sadnice i stijenke jame. Na ovaj način
posađeni prutovi imali su prosječnu visinu od oko 2,0 m. Sadnja prutova
vršena je za vrijeme mirovanja vegetacije, tj. u vremenu između 15.


11. i 31. 3. Radovi su prekidani, kada bi temperatura zraka pala ispod —2°C.
Sadnice, odnosno prutovi, triju klonova sađene su u redove. Učešće klonova
u kulturama je podjednako s time, da je u šibljaku rakite podignuta mono
klonska kultura od klona 1-4, te u fitocenozi trstike, monoklonska kultura
od klona V 158. Sadnja prutova vršena je uz razmake ´sadnje 3 x 3 m, dok je
samo jedna manja površina kulture osnovana i uz razmake sadnje 4x 4 m.
Staništa na kojima su osnovane kulture stablastih vrba pripadaju slijedećim
biljnim zajednicama: Populetum nigro-albae Slav. 1952, Šalici — Populeltimnigrae rubetosum caesii Ra uš 1973, Gulio — Salicetum albae Ra uš 1973,
Salicetum purpureae Wend. — Z e i. 1952, Scirpo — Phragmitetum W. K o c h
26, Uligines et Paludes (vlažne i mokre mikroudubine).
Za utvrđivanje uspijevanja (preživljavanje i produkcija) pojedinih klonova
na specifičnim staništima, odnosno fitocenozama, vršili smo izmjere
totalnih visina i prsnih promjera, uz utvrđivanje preživljavanja sadnica. Izmjere
su osim cenoza i klonova obuhvatile i različite plantažne starosti uzgojenih
klonova, pa je Lako uzeto ukupno 38 uzoraka izmjera. Svaki pojedini
uzorak sadržavao je od 50 — 100 stabala. Plantažne starosti, za koje smo
uzimali uzorke (izmjere) bile su 4, 7 ili 8 i 16 godina. Za svaki klon, starost
i cenozu računat je volumen srednjeg stabla, te su konstruirane krivulje iz
kojih je bilo moguće očitati i volumen srednjeg stabla dotičnog klona i za
one plantažne starosti kod kojih nismo vršili izmjere. Na bazi produkcije
drvne mase klonova u kulturama vršili smo bonitiranje pojedinih staništa.
Zbog nehomogenosti staništa unutar pojedinih fitocenoza vršili snio procjenu
površina tipične cenoze, dok smo za preostale površine vršili procjene
produkcije danog klona, prema rezultatima uspijevanja istog na sličnom
staništu. Npr. na staništu (cenozi) bijele i crne topole, procijenili smo da
oko 20% površina predstavlja stanište vlažnih bara, pa je na tom dijelu
površina produkcija računata prema produkciji danog klona na staništu vlažnih
bara. Produkcija klonova, te produkcija najboljeg klona (pod pretpostavkom
njegovog uzgoja na cijeloj površini) komparirana je s produkcijom
bijele vrbe na I bonitetu Podunavlja (prema Žuti , 1963). Podatke o
uspijevanju klonova V 160 i V 158 na staništima na kojima isti nisu testirani
(zajednice Salicetum purpureae odnosno Scirpo — Phragmitetum) dobili
smo na osnovi rezultata uspijevanja spomenutih klonova u kulturama
na staništu vlažnih bara.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Rezultati uspijevanja triju klonova, s obzirom na preživljavanje i produkciju,
dani su u tabeli 2, Hist. 1 i Gral. 4. Iz tabele 2 je vidljivo, da su
staništa dunavskih ada kod Vukovara na kojima su podignute kulture,
podijeljena u 7 kategorija. Staništa su definirana biljnim zajednicama, koje
najbolje reflektiraju različite režime plavljenja te tipove zemljišta. Verifikacija
boniteta je izvršena na osnovi produkcije triju klonova na svim sta
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 56     <-- 56 -->        PDF

;"Sa ZL*i


s§S


&´S ss


3*»


U´\


i S
3Si


´38´


S-8 3´!


isisr
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Histogram 1.


Produkcija drvne mase triju klonova bijele vrbe u različitim fltocenozama
kod plantažne starosti 1 »16 godina


mVha


Fitocenoze (staništa):
250 612,5 1. Populetum nigro-albae Slav. 52


2. Šalici-Populetum nigrae Tx. 31 (Meijer-Drees 36)
rubetosum caesli Rauš 73
3. Galio-Salicetum albae Rauš 73
4. Salicetum purpureae Wend,-Zel. 52
200 419,0


5. Scirpo-Phrogmitetum W. Koch 26
6. Uligines
7 Palucfcs
150-367,5


100-245.0


50 1225


9.
s s s


> :>~


Graf. 2.


Produkcija klona VKO (Sali* giba U u različitim´ fitocenozarna


srednje
stablo


J Gallo-Salicetum albae Rauš 73


m


0,5000´ Populetum nigro-albae Slav. 52


0,4000


Šalici-Populetum nigrae Tx.31(Meijer-Drees36)
rubetosum caesii Rauš 73


0.3000


Salicetum purpureae Wend.-Zel. 52
Scirpo-Phragmitetum W. Koch 25 et Urines


0,2000
., Paludes


0.1000


16 Rantažna starost (god)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 58     <-- 58 -->        PDF

ništima, te na osnovi produkcije klona V 160, koji je dao najbolje rezultate,
u smislu preživljavanja i produkcije na tim staništima. S obzirom na produkciju
(u produkciji je dano i preživljavanje s obzirom da je produkcija
računata prema broju preživjelih stabala) triju klonova pokazalo se, da
prvi bonitet predstavljaju staništa u okviru biljne zajednice Ga.Uo — Salicetum
albae, drugi bonitet staništa biljne zajednice Populetum nigro — albae,
dok bi treći bonitet predstavljala zajednica Šalici — Populetum nigrae rub&
tosum caesii. Produkcija spomenutih klonova na ova tri boniteta značajno
nadmašuje produkciju istih klonova na preostala četiri boniteta. Budući se
produkcija triju klonova značajno ne razlikuje na staništima Salicetum
purpureae, Scirpo — Phragmitetum i vlažnih bara (Uligines), to smatramo
da bi spomenuta staništa predstavljala jedan jedinstveni bonitet. Mokre bare
(Paludes) bi izdvojili kao peti i najlošiji bonitet. Isti odnosi među staništima
u smislu rangiranja boniteta, dobiveni su i preko klona V 160 (Graf.
2 i3). S obzirom na učešće u produkciji triju klonova iz tabele 2, histograma
1 i grafikona 4 vidljivo je, da je klon V 160 dao najbolje rezultate na svim
staništima. Posebno je visoki genetski potencijal ovog klona došao do izražaja
na optimalnim staništima. Iza ovog klona, V 158 je dao rezultate koji
su približno na nivou produkcije bijele vrbe na I bonitetu Podunavlja, a što


Graf. 3.


Produkcija klona V160 (Salix alba L.) u različitim fitocenozama
za plantažne- starosti od 2-16 godina


B Uligines
C Šalici - Populetum nigrae Tx. 31 (Meijer - Drees 36) rubetosum caesii Rauš 73
D Populetum nigro-albae Slav. 52
E Galio - Salicetum albae Rauš 73
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Graf.«.


Razlike medu klenovima u produkciji drvne mase u fitoceoozi
Galio-Saticetum albaeRaus73


o m*
V«0


25


g 0,5000
&i 0,4000


V158
0,3000


0,2000


0,1000


» t2 14 16 Ptantoina lnr^\
starost (9oa´


je vrlo dobro. Klon 1-4, alohtoni klon talijanskog porijekla, dao je najslabije
rezultate i to na svim staništima. Posebno su razlike izražene u odnosu na
domaće selekcije, u negativnom smislu, na najboljim staništima. Razlog slabog
uspijevanja ovog klona sadržan je prvenstveno u njegovom niskom genetskom
potencijalu, slaboj prilagodbi na stanišne prilike Podunavlja, te u
razlozima negenetske prirode, kao što je kompeticija. Naime, zbog zaostajanja
u rastu ovog klona i načina sadnje klonova u redove, stabalca ovog
klona bila su potiskivana u kulturi od produktivnijih klonova V 160 i V 158.
Iz ovog primjera vidljivo je, da je sadnja klonova u redove ili pak u stablimičnoj
smjesi u multiklonskim kulturama moguća jedino u slučaju dobre
izbalansiranosti rasta i prirasta klonova. Budući je s aspekta stabilnosti
ekosistema kultura neophodno forsirati multiklonski uzgoj, to preporučamo
da se multiklonske kulture podižu u formi tzv. »mozaik« rasporeda klonova.
Klonove stranog porijekla ne smije se uvoditi u operativno šumarstvo, dok
se njihovo uspijevanje ne ispita u mreži terenskih pokusa. To isto pravilo
važi i za klonove različitih provenijencija s područja Jugoslavije.


Budući da staništa na kartiranim fitocenozama nisu homogene, te da
različita staništa u okviru jedne fitocenoze nije bilo moguće kartirati u
mjerilu 1 : 10 000, to bi za potrebe praktičnog uzgoja bilo neophodno izvršiti
detaljnije kartiranje, odnosno prikaz svih staništa u krupnijem mjerilu.


Iz tabele 2 također je vidljivo, da je na prva tri boniteta moguće ostvariti
vrlo visoku produkciju drvne mase, o čemu rječito govore izmjereni
prosječni prirasti, koji su na pojedinim dijelovima kulture vrlo visoki, gdje
je i preživljavanje bilo visoko. Izrazito visoki prirasti, odnosno proizvedena


57
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 60     <-- 60 -->        PDF

drvna zaliha, osobito su karakteristični za klon V 160. Stoga o izboru optimalne
smjese klonova za dano stanište kod osnivanja budućih kultura treba
obratiti posebnu pozornost.


Na ukupnoj površini od 225,48 ha procijenjena je ukupna drvna zaliha
od 19.419,2 m3, te prosječni godišnji prirđst od 2273,9 m3. Kada se ovi podaci
kompariraju s podacima za produkciju bijele vrbe na I bonitetu Podunavlja
(uzete su iste starosti!), tada se može konstatirati da proizvedena
masa triju klonova čini 86% mase bijele vrbe na I bonitetu, a s obzirom na
prirast 94%. Dobiveni rezultati zadovoljavaju s obzirom na činjenicu, da od
ukupne površine od 225,48 ha prva tri boniteta sudjeluju sa samo 57% površina,
da smjesa od navedena tri klona ne predstavlja optimalnu smjesu,
te da je prisutno veliko učešće mladih kultura u kojima još nije došlo do
kulminacije volumnog prirasta. Sadnja klonova u redove doprinijela je
smanjenju produkcije genetski inferiornog klona 1-4, a što se onda reflektira
na ukupnu produkciju.


Isto tako su u kulturama prisutni i gubici, koji bitno utječu na produkciju,
a koji su osobito prisutni na staništima boniteta IV i V, gdje su
utjecaji poplavne vode i leda vrlo izraženi. Led čupa ili lomi slabe sadnice,
a na mjestu preloma izbija više izbojaka, što bitno umanjuje tehničku vrijednost,
odnosno kvalitet proizvedene drvne mase. Kada se analogne komparacije
provedu samo za klon V 160, onda se dobiva potpuno druga slika.
Naime, po drvnoj zalihi klon V 160 nadmašuje I bonitet Podunavlja za
60%, a po prirastu za 62%. Smatramo, da će i kvalitet proizvedene drvne
mase, u smislu većeg učešća trupaca, biti veći u kulturama, koje su podignute
od selekcioniranih klonova, nego u prirodnim sastojinama iste
starosti. Prirodne sastojine imaju u mladosti veći broj stabala na jedinicu
površine u odnosu na kulturu, pa je utjecaj sklopa u ovom slučaju jače
izražen, a što onda rezultira manjim dimenzijama srednjeg stabla. Osim
toga, i varijabilnost stabala u prirodnim sastojinama u smislu kvalitete je
daleko veća nego u klonskom materijalu. Podizanje kulture od selekcioniranih
klonova pretpostavit ćemo prirodnoj obnovi vrbovih sastojina iz navedenih
razloga i stoga što prirodna obnova traje dugo, s obzirom da je
ona prvenstveno uvjetovana sinhronizacijom zriobe sjemena i optimalnog
režima plavljenja Dunava. U slučaju formiranja malata za njegovo preživljavanje
neophodan je odgovarajući vodni režim Dunava i u slijedećoj
godini.


Primjena relativno jeftine tehnologije podizanja vrbovih kultura jednogodišnjim
prutovima dala je dobre rezultate na I i III bonitetu, pa na
tim bonitetima istu tehnologiju treba i dalje prakticirati. Na II bonitetu,
gdje vodni režim nije optimalan za bijelu vrbu, te na bonitetima IV i V,
gdje dolazi do izražaja poplavna voda, odnosno štetno djelovanje leda, treba
prakticirati osnivanje vrbovih kultura sadnjom jakih ožiljenica, starosti
2/2 ili jačih kolaca starosti 2,0. Upotrebom jakih sadnica smanjile bi se i
štete od visoke divljači. Za potrebe podizanja kultura na najlošijim bonitetima
(IV i V) trebalo bi vršiti i dalje selekciju najpodesnijih klonova, pa
u tom smislu predlažemo osnivanje jednog ili dva nova klonska testa.


U cilju povećanja produkcije i kvalitete proizvedene drvne mase predlažemo
da se kod osnivanja novih kultura selekcioniranih klonova bijele
vrbe postupi kako slijedi:
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 61     <-- 61 -->        PDF

1. Vrbova staništa na dunavskim adama kod Vukovara treba tretirati
kao 5 različitih boniteta.
2. Kod osnivanja budućih kultura, radi povećanja stabilnosti ekosistema
potrebno je pretpostaviti multiklonski uzgoj monoklonskom ili oligoklonskom,
uz mozaik (grupimičan) raspored klonova u kulturama.
3. Podizanje kultura primjenom jeftine tehnologije, pomoću jednogodišnjih
prutova preporuča se samo na staništima I i III boniteta, dok se na
bonitetima II, IV i V preporuča sadnja jakih ožiljenica, odnosno kolaca.
4. Na I, II i III bonitetu preporučamo veće razmake sadnje u tom smislu,
da osnovna mreža sadnje sadnica bude 4 x 4 m. Da bi se zadovoljile
potrebe na trupcima te potražnja kemijske industrije za celuloznim drvetom,
predlažemo da se unutar osnovnog rasporeda umetne jedan međured,
od istog klona, gdje bi sadnice bile posađene, uz razmake od 2 m (4 x 2 m).
Sječom stabala u međuredu izbjegle bi se prorede, koje se prakticiraju u
kulturama uz razmake sadnje 3 x 3 m, osigurala bi se dodatna sirovina
za kemijsku industriju, a stabla u osnovnoj kulturi nakon sječe ostala bi
a razmacima 4x4 m. Sječa međureda mogla bi se obaviti nakon 8—10 godina
plantažne starosti, a razmaci stabala 4 x 4 m u preostaloj kulturi omogućili
bi ukupnu ophodnju od 20 godina. Na bonitetima IV i V preporučamo
razmake sadnje 3 x 3 m.
5. Za svaki pojedini bonitet predlažemo optimalnu smjesu klonova, koji
se uzgajaju u rasadniku Opatovac, Šumarije Vukovar"
a) I Bonitet: V 160, V 161, V 99, MB 368, S 86, V 093, Br 1 BB i V 158.
b) II bonitet: V 160, S 131, S 143, V 99, MB 368, S 86, V 158, V 093, V 83,
S 118, 235, V 052 i MB 15.
c) III bonitet: V 160, V 99, MB 368, S 86, V 093, S 70, V 158, S 118, V
052, 11/1 i S 106.


d) IV bonitet: V 160, V 052, 11/1, V 40, V 01, V 04, V 0239 i S 106.


e) V bonitet: V 160, V 052, 11/1, V 40, Spačva 5, V 04 i V 0239.


Napominjemo, da su navedeni klonovi testirani u mreži terenskih pokusa,
koji pokrivaju različite biotope na različitim tipovima hidromorfnih
tala. Navedene kolekcije klonova, selekcije Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
mogu se nadopunjavati provjerenim klonovima Instituta za topolarstvo u
Novom Sadu i Šumskog i lovnog gazdinstva »Jelen«, Bilje.


Smatramo da se, pravilnim izborom staništa uz odabir optimalne smjese
klonova uz primjenu propisane tehnologije uzgoja sadnog materijala te
poboljšnjem tehnike rada na terenu kod osnivanja kultura, može bitno unaprijediti
produkcija u osnovanim kulturama u kvantitativnom i kvalitativnom
smislu.


ZAKLJUČCI


1. U razdoblju od 1967. do 1988. godine na području nekih šumskih gospodarstava
SRH, koja su locirana na području nizinskih šuma, podignuto
je 1530 ha kultura stablastih vrba, s perspektivom udvostručenja površina
pod kulturama u narednih 5 godina.
2. Povećanom intenzitetu osnivanja vrbovih kultura pogodovale su stvorene
kolekcije selekcioniranih i u mreži pokusa verificiranih klonova.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 62     <-- 62 -->        PDF

3. Staništa, na kojima su osnovane kulture stablastih vrba, na području
dunavskih ada kod Vukovara, mogu se podijeliti na 5 boniteta:
I Stanište bijele vrbe s bročikom
II Stanište crne i bijele topole
III Stanište bijele vrbe i crne topole s plavom kupinom
IV Stanište rakite, obične trske, vlažnih bara i čistina
V Mokre bare


Za svaki bonitet preporučena je optimalna smjesa klonova.


4. Da bi se znatnije unaprijedio uzgoj selekcioniranih klonova u kulturama,
uz privilan izbor staništa te upotrebu optimalne smjese klonova,
neophodno je izvršiti poboljšanja i u domeni tehnike uzgoja sadnica te osnivanju
kultura. Smatramo, da je primjena jeftine tehnologije osnivanja
kultura, sadnjom jednogodišnjih prutova, aplikativna samo na I i III bonitetu,
dok bi na ostalim staništima trebalo podizati nasade ožiljenicama,
odnosno kolcima starosti 2/2, odnosno 2 0.
5. Razmaci sadnje na I, II i III bonitetu trebali bi biti 4x 4 m, radi
većeg učešća trupaca u proizvedenoj drvnoj masi. Ukoliko se želi proizvesti
kao međuprihod i celulozno drvo, u osnovnu mrežu rasporeda trebalo bi
umetnuti i međured, u kojem bi sadnice bile posađene na udaljenosti od 2
m. Na staništima IV i V boniteta treba prakticirati gušću sadnju, 3 x 3m.
6. Raspored klonova u kulturi treba biti mozaičan (grupimičan), kako
bi se izbjegli gubici u produkciji, koja se javlja kod stablimične smjese ili
sadnje klonova u redove, uslijed kompeticije među klonovima nejednake dinamike
rasta i prirasta. Multiklonski pristup osnivanju kultura neophodan
je s aspekta povećanja stabilnosti ekosistema vrbovih kultura.
7. Smatramo, da kulture stablastih vrba imaju perspektivu s obzirom
na potražnju trupaca i celuloznog drveta te celuloze na domaćem i stranom
tržištu, zbog mogućnosti upotrebe bijele vrbe kao pionirske i meliorativne
vrste, koja olakšava obnovu vrednijih vrsta listača (hrast lužnjak, poljski
jasen) na devastiranim i zakorovljenim površinama na području nizinskih
šuma. Selekcionirani klonovi pokazali su se podesnim za osnivanje mješovitih
kultura (s jasenom, crnom johom, crnom topolom) te za osnivanje kultura
specijalne namjene za proizvodnju biomase u kratkim oplodnjama.
LITERATURA


Canov, I. C. (1974): Prvi rezultati ot ispitaneto na njakoi mjestni i čuždi klonove
drvovidni vrbti. Gorskostopanska nauka, Vol. XI, No. 5; 63—72, Sofia
Her p ka, I. (1963): Postanak i razvoj prirodnih vrba u Podunavlju i donjoj Podravini,
Topola, 36—37:18—28, Beograd
Her p ka, I, (1986): Prirodne šume autohtonih topola i vrba, Topole i vrbe u Jugoslaviji;
21—36, Institut za topolarstvo, Novi Sad


Komlenović, N. i A. Krstinić (1982): Genotipske razlike između nekih klonova
stablastih vrba s obzirom na stanje ishrane, Topola 133/134; 29—40,
Beograd


Krstinić , A. (1971): Phenotipic stability of Salix alba, Salix fragilis and their
hybrids, IUFRO, Proceedings of the Oslo Meeting, Project Group 2.02., 45—
49, University of Stellenbosch


Krstinić , A. (1980): Mini-monografija o bijeloj vrbi, Topola 127/128; 2—12,
Beograd


60
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Krstinić , A. (1981): Problematika multiklonskih kultura stablastih vrba, Radovi
44; 121—126, Šumarski institut, Jastrcbarsko


Krstinić , A. (1984): Fenotipska stabilnost, adaptabilnost i produktivnost nekih
klonova stablastih vrba, Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje 1:5—24,
Zagreb


Krstinić , A. (1984): Selekcija klonova vrba stablašica za namjensku proizvodnju
drveta, Topola 141/142; 51—55, Beograd


Krstinić , A. (1986): Oplemenjivanje topola i stablastih vrba, Topole i vrbe u
Jugoslaviji; 84—103, Institut za topolarstvo, Novi Sad


Krstinić, A. i N. Komlenović (1986): The effect of Black Alder (Alnus glutinosa
Gaertn.) on the Growth of White Willow (Salix alba L.) Clones, Proc.
18th IUFRO World Congress, Division 2, Vol. II: 436—445, Ljubljana


Krstinić , A. (1987): Selekcija klonova stablastih vrba podesnih za osnivanje
kultura u Posavini (predano u tisak), Glasnik za šumske pokuse, Zagreb
Marković , J. (1986): Zasadi topola i vrba, Topole i vrbe u Jugoslaviji, 36—45,
Institut za topolarstvo, Novi Sad


Marković, J. i N. Živanov (1986): Podizanje i gajenje topola i vrba — izbor
staništa, Topole i vrbe u Jugoslaviji; 121—125, Institut za topolarstvo, Novi
Sad


Petrović , M. (1984): Stanje, potrebe i perspektive proizvodnje i potrošnje drveta
mekih listača, Topola 141—142; 5—13, Beograd
Rauš , Đ. (1974): Vegetacijska karta dunavskih ada kod Vukovara, Mjerilo 1:10000
(u rukopisu), Zagreb
Rauš , Đ (1976): Vegetacija ritskih šuma, dijela Podunavlja od Aljmoša do Iloka,
Glasnik za šumske pokuse, Vol. XIX; 5—75, Zagreb
Rauš , D. (1978): Šumska vegetacija dunavskih ada u okolini Vukovara, Ekologija,
Vol. 13, No. 2, 133—147, Beograd
Rauš , Đ. i S. Matić , (1986): Panonske ritske šume. Šume i prerada drveta Jugoslavije,
Beograd 82—87.
Rauš , Đ. i S. Mati ć (1989): Vegetacijsko — uzgojna istraživanja u G J »Vukovarske
dunavske ade«, P. J. Šumarija Vukovar, (u rukopisu), Zagreb
Sabadi , R. (1988): Proizvodnja i prerada papira, Enciklopedija Jugoslavije; 312,
Zagreb


Vidaković , M. i A. Krstini ć (1980): Uspijevanje nekih klonova stablastih
vrba na aluviju Dunava kod Vukovara, Radovi Centra za znanstveni rad JAZU,
Vinkovci, 4/2, 29—47, Vinkovci


Vidaković , M. i A. Krstini ć (1980): Rezultati na oplemenjivanju stablastih
vrba na području jugoistočne Slavonije, Centar za znanstveni rad JAZU, Knjiga
II; 129—141, Vinkovci


Živanov, N. i P. Ivanisevic (1986): Zemljišta za uzgoj topola i vrba, Topole
i vrbe u Jugoslaviji, 103—121, Institut za topiarstvo, Novi Sad
Žufa, L. (1963): Drvna masa i prirast bele vrbe u prirodnim formacijama Podunavlja
i donje Podravine, Topola 36/37; 63—70
Žufa, L. i N. Živanov (1966): Pokazatelji značajnosti i specifičnosti odnosa i
tip zemljišta — klon topole, Šumarski list 1—2; 137—149, Zagreb
** Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu »Vuko\arske dunavske ade«,
1981—1990., Vinkovci


Effect of Site and Clone on the Wood Mass Production in the Arborescent willow
Plantations at the Islands on the Danube near Vukovar


Summary


In th" period between 1967 and 1983, i530 ha of arborescent wiiiow plantations
have been raised on some forest estates located in the lowland forest area of the
SR of Croatia. For the following 5 year period, the total plantation area is planned at
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 64     <-- 64 -->        PDF

2990 ha. The raising of arborescent willow plantations has been intensified due primarily
to the establishment of collections of clones, selected and verified through
a series of experiments. The sites, on the Danube islands, where the success of three
clones in established plantations age 4—16 and 225 ha has been assessed, can be divided
into 5 site qualities, which are related to the following plant comunities
(biotopes):


I Galio-Salicetum albae Rauš 73
II Populetum nigro-albae Slav. 52
III Šalici Populetum nigrae Tx. 31 (Meijer — Drees 36) rubetosum caesii Rauš 73
IV Salicetum purpureae Wend. — Zeil. 52, Scirpo-Phragmitetum W. Koch 26 et


Uligines
V Paludes
In order to increase the wood mass production in arborescent willow plantations,
the following principles should be adhered to:


1. For each site quality, the optimal clone mixture has to be selected, showing
a specific adaptation to that particular site.
2. Plantations should be multi-clonal.
3. The arrangement of clones in plantations should be mosaic (in groups) in
order to alleviate competiton between clones.
4. Plantation spacing on site quality I, II and III should be 4 x 4 m, possibly
with one inter-row of same clone, with 2 m spacing. Felling of trees in the inter-
row should be done after 8—10 years, while the rotation of remaining plantation
trees, at 4 x 4 m spacing, would be 20 years for purposes of log production. On
other sites we recommend 3 x 3 m spacing.
5. On site quality I and III (site quality II is relatively dry for willow!), low-
cost technology for plantation raising may be applied: by means of one-year
twigs, while on all other sites we recommend that strong rootings or sticks of
2/2 and 2/0 age be used.
6. On heavy, flooded and weed-grown sites along the Sava River, willow plantations
"may serve as pioneer plantations, as they facilitate reforestation with more
valuable broad-leaved species (Fraxinus angustifolia, Quercus robur) on clearings
and devastasted parts within the existing hardwood broad-leaved stands.