DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 17     <-- 17 -->        PDF

staništa za uzgajanje euroameričkih topola i klonova vrba, potrebno je prvenstveno
obaviti fitocenološka i pedološka istraživanja. Poslužili bismo se riječima
Jovanović a (1969), koji s tim u vezi kaže: »Fitocenologija i pedologija
su se upravo na plavnim područjima pokazale kao bitne i fundamentalne
discipline za privredne grane kao što su šumarstvo i lovstvo«.


Na temelju obavljenih takvih istraživanja izrađena je karta kombiniranih
tipova za obnovu i gospodarenje spomenutim šumama.


Vegetacijska karta 1:10 000


Kartiranje šumske vegetacije ritskih šuma obavljeno je terestričkom metodom
na licu mjesta. Kartirane su sve opisane šumske fitocenoze, šumske
kulture i sastojine obične trske. Također su na karti žutom bojom obojene
sve šumske čistine, bare i močvare.


Na karti je donesena legenda, iz koje se može vidjeti zastupljenost pojedine
šumske fitocenoze na istraživanom području. Vegetacijska karta se
zbog ograničenog prostora ne donosi u tisku.


Karta kombiniranih biotopa (staništa) i vegetacije na dunavskim adama
Šumarije Vukovar 1:10 000.


Karta je izrađena na temelju obavljenih istraživanja staništa i vegetacije,
pa donosimo kratak opis svakog tipa s glavnim karakteristikama za
gospodarenje spomenutim tipom:


Tip I: Najviši teren (grede), n.v. oko 8—82 m, zajednice: Fraxino-Ulmetum
levis, Populetum nigro-albae, plavljeno iznad vodostaja od 400 cm, mjereno
kod Vukovara.


Tlo je aluvijalno karbonatno slabo razvijeno ili razvijeno umjereno oglejano.
Zastupljeno na površini od oko 316 ha, Pridolaze autohton
e vrste drveća od prirode:


Quercus robur L.
Fraximts angustifolia Vahl
JJlmus laevis Pali. Acer campestre L.
Populus alba L. Acer tataricum L.
Populus nigra L. Ulmus campestris L.
Salix alba L.


Pridolaze alohtone vrste drveća spontano:
Fraxinus americana L.
Acer negundo L.
Morns alba L.


Kultivirane vrste drveća:
Klonovi crnih topola
Deltoidne crne topole
Bagrem


Tip II: Srednji teren (niže), n.v. oko 79—81 m, zajednica: Salici-Populetumnigrae i Galio-Salicetum albae, plavljeno unutar vodostaja 300—400 cm,
mjereno kod Vukovara.