DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Aluvijalna tla su recentna karbonatna, a prema stupnju razvitka su nerazvijena,
slabo razvijena ili razvijena aluvijalna tla. Rzlikujemo ovdje, osim
toga, neoglejane, oglejane ili glejne varijetete aluvijalnih tala, koji su pod
slabijim ili jačim utjecajem poplavnih ili podzemnih voda Dunava.


VEGETACIJA RITSK1H ŠUMA


Vegetacijom Podunavlja bavili su se mnogi istraživači u našoj zemlji i
u inozemstvu. Naročito je dobro istražena vegetacija koja prati Dunav u
Čehoslovačkoj, Austriji, Mađarskoj i Rumunjskoj. Kod nas su vegetaciju
ritskih šuma Podunavlja proučavali: Španovi ć (1931, 1932, 1954), Rajevski
(1950), Slavnić (1952), Her p ka (1960, 1963), Žufa (1964),
Jovanovi ć (1965, 1969), Ra uš (1973, 1986) i dr. Osim njih znatan broj
šumara bavio se uzgojnim i uređajnim problemima ritskih šuma, o čemu su
povremeno pisali u stručnoj štampi (M a t i ć 1986. i dr.).


Šumsku vegetaciju spomenutog dijela Podunavlja istražili smo po kombiniranoj
Braun-Blanquetovoj metodi. Na osnovi toga donosimo
opis pojedinih zajednica i njihov tabelarni prikaz. Šumska vegetacija predstavljena
je isključivo paraklimaksnim zajednicama.


Sistematski pregled istraženih zajednica


Querco-Fagelea Br-Bl et Vlieg. 1937
Populetalia Br.-Bl. 1931.
Alno-Ulmion Br.-Bl et Tx. 1943.
a) Fraxino-Ulmetum laevis Slav. 1952.


Salicion (Soo) Oberd 1953
b) Populetum nigro-albae Slav. 1952.
c) Salici-Populetum nigrae (Tx. 1931) Merijer-Drees 1936.


rubetosum caesii Rauš 1973
d) Galio-Salicetum albae Rauš 1973
e) Salicetum triandrae Male. 1929


f) Salicelwn purpureae Wnd.-Zel. 1952
Phragmitetea Tx. et Preis. 1942
Phragmitetalia W. Koch 1926
Phragmition W. Koch 1926
g) Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926


Suma veza i poljskog jasena s hrastom lužnjakom
Fraxino-Ulmetum laevis Slav. 1952


Tu je titocenozu prvi opisao Slavni ć (1952) na području vojvođanskih
nizinskih šuma.


Šuma poljskog jasena i veza obrašćuje najviše položaje dunavskih otoka.
Zastupljena je fragmentarno na istraživanom području u predjelima Hagl
i Šarengradska ada. Ona zauzima starija i razvijenija aluvijalna tla viših
položaja, gdje se već primjećuju pojedini procesi pedogeneze. Obično su to
karbonatna pjeskovito-ilovasta tla, opskrbljena hranjivima i s dobrom aeracijom.


11