DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 106     <-- 106 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI |


ATLAS SVIJETA
Izdavač: Jugoslavenski leksikografski
zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb, 1988.
Grafički slog, tisak i uvez: Grafički
zavod Hrvatske, Zagreb.
Format: enciklopedijski, A—4 (21,0 x
X 29,7 cm).


— tvrdi uvez i ovitak u boji
— 60 araka
— 960 stranica
— 81.455 redaka teksta
— 1175 slikovnih priloga
— 210 fotografija u boji
— 400 tematskih karata
— 16 satelitskih snimaka
— 129 geografskih i tematskih višebojnih
karata, na 168 stranica
— 59.237 popisanih naziva s karata
— cijena (XII. 1989) 4.000.000 din
Dana 30. I, 1989. god. na prigodnoj
svečanosti u dvorani »Školske knjige«
javnosti je predstavljeno naše veliko
geografsko i kartografsko djelo — Atlas
svijeta. To je šesto izdanje Atlasa svijeta
Jugoslavenskoga leksikografskoga zavoda
»Miroslav Krleža«, koje se pojavljuje
28 godina nakon prvog izdanja, a 15 godina
nakon petog, u povećanu opsegu,
s proširenim i obnovljenim sadržajem,
likovno i grafički preoblikovano. Osim
što udovoljava općenitom zahtjevu at


lasa — da je zbirka karata — najnoviji
Atlas svijeta je reprezentativan svojevrsni
pregled svih država, zapravo moderno
koncipirana monografija Svijeta. Slično
prethodnim i ovo šesto izdanje Atlasa
čine ove tri osnovne cjeline: tekstovni
dio, geografske karte i popis geografskih
naziva s karata.


Tekstovni dio obuhvaća prikaz postanka
i prirodu svemira, zvjezdani sustav,
galaksije, Sunčev sustav, Zemlju i
njezinu geološku prošlost, strukturu i
dinamiku. Svjetsko more obrađeno je
počevši od fizikalnih, kemijskih i gospodarskih
do ekoloških karakteristika,
a isto tako rijeke i jezera. U posebnom
poglavlju obrađeni su atmosfera i klima
Zemlje te biljni i životinjski svijet.
Novost ovog izdanja jest obrada stanovništva
svijeta: gustoća naseljenosti, stope
rasta, prirodna kretanja nataliteta i
mortaliteta, spolne i dobne strukture,
ekonomske strukture, migracija te globalna
projekcija svjetskoga stanovništva
do 2025. godine. Posebice su obrađeni
Ujedinjeni narodi, mnoge međunarodne
organizacije i međunarodne nevladine
organizacije. Istaknuto poglavlje Atlasa
je prikaz Pokreta nesvrstanih, od Bandunške
konferencije, Brijunskoga sastanka
Tito — Nehru — Naser i Beogradske
konferencije do samita nesvrstanih
u Harareu (s preglednom tablicom
članica, promatrača i gostiju). Svjetska
privreda prikazana je tablicama i kariogramima.
Pri sastavu tablica podaci
su svedeni na deset najvećih država-
proizvođača, u vremenskom nizu od 50
godina (od 1939. do danas). U izboru
tablica (64) i kartograma (67) težište je
na onim dobrima koja danas u svijetu
predstavljaju najveći problem, a to su
hrana, strateške sirovine i pokazatelji
standarda. Opširan članak SFR Jugoslavija
(90 stranica) obuhvaća: stanovništvo,
povijest, geopolitički položaj, društveno
uređenje i gospodarski razvoj, s mnogo
tablica i kartograma. Osobito su zanim


ljive i aktualne 24 tematske karte prostornih
rasporeda naroda i narodnosti u
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Jugoslaviji i njihov udio u ukupnom
broju stanovnika općina u SFRJ prema
popisu stanovništva iz 1981. godine.


Najviše tekstovnog dijela, kao i cijelog
Atlasa, zauzimaju prikazi svih kontinenata
te nezavisnih država (s pripadajućim
zavisnim teritorijima). Svaki
prikaz sadrži: geografski položaj, prirodnu
osnovu (reljef, klima, vode, biljni
pokrov), stanovništvo (prirodno kretanje;
dobni, spolni, etnički i vjerski sastav;
veća naselja; zdravstveni i prehrambeni
standard i dr.), upravnu podjelu
s površinom, brojem stanovnika, gustoćom
naseljenosti j glavnim gradovima,
povijest s poviješću umjetnosti, geopolitički
položaj i gospodarstvo (poljodjelstvo,
rudarstvo, šumarstvo, energetika,
industrija, trgovina, promet i veze) te
nacionalni dohodak po stanovniku i službenu
novčanu jedincu. Dosljednost u
obradi i istovrsni brojčani pokazatelji
omogućuju usporedbe između pojedinih
država. Sastavni dio članka o svakoj državi
je i položajna karta na kontinentu
te slika grba i državne ili nacionalne
zastave. Najveći broj država ilustriran
je i kartom gustoće naseljenosti te s
jednom ili više fotografija u boji. Osim
toga, pojedine članke čine gospodarske
te geopolitičke karte. Potpuna novost,
u odnosu na prethodna izdanja Atlasa,
su 88 priloga u kombinaciji primjenjenih
karata i tekstova. Prema prevladavajućem
sadržaju nazvani su geopolitičkima
iako obuhvaćaju i političko-geografsku
problematiku, što zapravo čini
nedjeljivu cjelinu. Uključeni su također
i relevantni povijesni, demografski i
gospodarski sadržaji kako bi se čitateljstvu
približilo zamršeno utemeljenje
razlika, interesa, namjera, motiva, ideja
i sukoba što leže u pozadini kriznih žarišta
suvremenoga svijeta. Osobito je
naglašeno geografsko poimanje ove problematike,
tj. teritorij i prostorni odnosi.
Na kraju ovog dijela Atlasa nalaze
se leksičke jedinice, tj. Tumač uz geopolitičke
priloge i Rječnik geograskih
pojmova.


Druga velika cjelina Atlasa svijeta su
103 geografske i 26 tematskih karata na
168 stranica tiskanih u 10 do 12 boja. U
pisanju zemljopisnih naziva na kartama
nastojalo se držati preporuke Ujedinjenih
naroda o standardizaciji geografskog
nazivlja. Budući da je ovaj
Atlas svijeta namijenjen domaćim korisnicima
trebalo je označiti i domaće oblike
nekih naziva. Najdosljednije u tome
je pisanje naziva država, a također i pisanje
naziva mora, morskih prolaza i zaljeva,
reljefnih oblika, otočja i otoka i
dr.


Treća cjelina Atlasa svijeta je popis
od 59237 naziva s geografskili karata,
poredanih abecednim redom.


Brojčani i ostali podaci korišteni su
i prenošeni iz najnovijih dostupnih publikacija.
Podaci za Jugoslaviju sastavljeni
su prema Statističkom godišnjaku
i biltenima Saveznoga zavoda za statistiku
te rezultatima popisa stanovništva
iz god., 1981. Podaci za ostale države korišteni
su prema godišnjacima Ujedinjenih
naroda (Statistical Yearbook, Demographic
Yearbook, FAO Production Yearbook),
zatim The Statesman´s Yearbook,
Calendario Atlante de Agostini, Encyclopaedia
Britannica Book of the Year,
časopisu Cartactual i dr. Geografske i
tematske karte izrađene su u Jugoslavenskom
leksikografskom zavodu »Miroslav
Krleža«. Kao predlošci za karte
područja SFRJ poslužile su topografske
i pregledne karte Vojnogeografskog instituta
u Beogradu i Hidrografskog instituta
Jugoslavenske ratne mornarice u
Splitu. S obzirom na vekili opseg Atlasa
bilo je nemoguće unositi sve promjene
do posljednjeg trenutka, pa je to uzrokovalo
neke neusklađenosti. Pod vodstvom
glavnog urednika Božidara Feldbauera,
dipl. ing. geografije, Atlas svijeta
je izradio tim urednika i suradnika
JLZa zajedno s mnogobrojnim suradnicima
iz različitih znanstvenih, visokoškolskih
ustanova i drugih radnih orga


nizacija.


Dr. S. Bertović


105