DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 232.325.22 (Q.robur L.) šum. list CXIII (1989) 557


VEGETATIVNO RAZMNOŽAVANJE HRASTA LUŽNJAKA
STROJNIM CIJEPLJENJEM


Želimir BORZAN* & Tibor LITTVAY**


SAŽETAK: Opisana je metoda strojnog cijepljenja hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.). Plemke su uzete s donora starih oko
200, 90, 60, 5 i 2 godine, s prošlogodišnjih i 2—3 godine starih
izbojaka. Podloge su bile dvogodišnje sadnice, a prerezi su rađeni
na oko 5 cm iznad vrata korijena. Kalusiranje je provedeno u
stratifikatu od piljevine i mahovine, u prostoriji na temperaturiod 27 °C i vlažnosti zraka od 10 do 80Vo-Nakon 14—20 dana jekalusiralo S9% heterobionata, a potjeralo je 68%. Konačan brojstabilnih, prolistalih, čvrsto sraslih heterobionata nakon 54 dana
bio je 6P/o- Starost donora i dio izbojka koji je korišten za cijepljenje
nisu utjecali na uspjeh cijepljenja.


Ključne riječi: Quercus robur L., vegetativno razmnožavanje,
strojno cijepljenje


UVOD


Brojni problemi nastali u prirodi razvojem civilizacije i djelovanjem
čovjeka (nestanak i dalji trend nestajanja pojedinih vrsta biljaka i životinja,
zagađenost prirode, tla i atmosfere, smanjenje zaštitnog ozonskog sloja, svjesna
sječa i uništavanje još nedirnutih prašumskih površina) pokušavaju se
riješiti zaustavljanjem toga toka, koji u krajnjoj liniji vodi i čovjeka u propast.
U šumarstvu je već više od stotinu godina prisutno sušenje hrastovih
šuma (S p a j i ć 1974, P r p ić 1989) i nestajanje pojedinih vrsta drveća iz
intenzivno gospodarenih šuma (brijest). Zbog toga se intenzivno radi i istražuje
na iznalaženju novih praktičnih metoda koje bi sačuvale postojeći
genofond (V i d a k o v i ć 1971, Vidaković & Žufa 1966, Vidaković
& J e 1 a s k a 1983) i obogatile postojeće prirodne resurse primjenom novih
znanstvenih metoda u praksi. Iz tih razloga vegetativno razmnožavanje, kao
praktična metoda za očuvanje pojedinih vrsta drveća, u novije vrijeme dobiva
sve više na značenju.


Različite metode vegetativnog razmnožavanja šumskih vrsta drveća sve
se više istražuju i za potrebe tzv. klonskog šumarstva (Lib by 1981), a eksperimentira
se sa sve više vrsta i u istraživanja se uključuje sve više istraživača.


* Dr. Želimir Borzan, Katedra za šumarsku genetiku i dendrologiju Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
** Tibor Littvay, dip], inž., Odjel za oplemenjivanje i sjemenarstvo Šumarskog
instituta u Jastrebarskom.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 8     <-- 8 -->        PDF

U posljednje vrijeme dosta se pažnje posvećuje kulturi tkiva. Brojne su
knjige u kojima se prikazuje uspješan rad na kulturi tkiva pojedinih vrsta
drveća (Brown & Sommer 1975, Bajaj 1986), a takva se istraživanja
provode i u nas (J e 1 a s k a 1986, Pevalek-Kozlina & Jelaska 1986).
Mnogi praktični problemi su za neke vrste drveća već riješeni (proizvodnja
kompletnih biljaka u sterilnim uvjetima rada), ali su mnogi još otvoreni
(uspjeh u radu ovisan je o pojedinom genotipu, transfer biljaka iz sterilnih
uvjeta u rasadnik i njihova sadnja na terenu).


Hrast se uspješno može razmnožavati i reznicama (Borza n et al. 1983).
Primjenom ove metode vegetativnog razmnožavanja suočavamo se s problemom
rejuvenilizacije, tj. nemogućnosti uspješnog razmnožavanja biljaka
adultnog stadija.


Cijepljenjem hrastova (heterovegetativno razmnožavanje) na otvorenom
redovito se dobiva mali broj biljaka iz razloga jer je vrlo teško kontrolirati
vanjske uvjete (Jovanović & Tucović, 1975), za razliku od cijepljenja
u stakleniku, gdje može biti i 80 do 100% (prema istim autorima koji navode
rad Krahl-Urban , 1959). Stoga je za praktične potrebe trebalo
osigurati jednu od metoda vegetativnog razmnožavanja hrasta lužnjaka, kako
bi se moglo uspješnije raditi na oplemenjivanju i selekciji ove vrste. Neposredan
povod za ovakva istraživanja je višestruk:


1. Potreba za radove na oplemenjivanju hrasta lužnjaka (kontrolirana
hibridizacija, izučavanje biologije cvatnje i drugo).
2. Potreba da se praksi osigura uspješna metoda fiksiranja pojedinih
genotipova poznatog fenotipa adultnog stadija, koja će garantirati proizvodnju
dovoljnog broja biljaka (u relativno kratkom vremenu) za podizanje
klonskih sjemenskih plantaža. Na taj bi se način znatno doprinijelo proizvodnji
kvalitetnog i oplemenjenoga sjemenskog materijala.
3. Potreba da se s pojavom varijegiranih hrastova, interesantnih za potrebe
urbanog šumarstva (Borza n 1988), s većom sigurnošću razmnože
selekcionirani individuumi i kao klonovi plasiraju u naše i strane rasadnike.
4. Potreba da se cijepljenje obavi neovisno o spretnosti pojedinca (čovjeka
vještog_ cijepljenju) i postojanju stakleničkih uvjeta rada, koji jedino
garantiraju uspjeh u radu.
MATERIJAL I METODE ISTRAŽIVANJA


U pokusu je cijepljeno 175 podloga. Kao podloge su poslužile dvogodišnje
sadnice hrasta lužnjaka. Na 169 podloga je cijepljeno 12 genotipova različitih
starosti, a 6 preostalih podloga je cijepljeno tako da su plemke za
njih skinute s neke druge dvogodišnje sadnice, tj. na jednu sadnicu (podlogu)
cijepili smo plemku s druge sadnice.


Starost donora s kojih su uzimane plemke je iznosila oko 200, zatim 90,
60 i oko 5 godina (tablica 1). Plemke su uzimane početkom ožujka, prije
otvaranja pupova i do cijepljenja su čuvane u frižideru na +4 °C. Podloge
su utrapljene do momenta cijepljenja, koje je provedeno početkom travnja.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Vegetativno razmnožavanje lužnjaka strojnim cijepljenjem, ovisno o starosti
donora i plemke
Device grafting of English oak, depending on the age of donor and scion


Tab.
R.br.
St
en°r
tlT,aGen ° -
type
Starost
donora
(god.)
Ale of
donors
(yrs)
Starost
plemki
(god.)
Age of
scions
(yrs)*
Cijepljeno
kom. — No.
of grafted
4. IV.
Primljeno* (ukupno)
Jointed (total)
8—27.
IV.
14.
V.
Prolistalo
Flushed
28.
V.
la 5 4 4 2
1 cca 200 lb 4 1 1 1
2—3 5 5 2 1
2 14 10 71.43 7 50.00 4 28.57
la 12 12 12 11
2—3 6 6 5 3
la 23 23 22 18
3 cca 90 2—3 7 7 7 5
la 9 8 7 4
2—3 7 7 7 6
la 3 1 0 0
5 2—3 7 7 5 4
2 74 71 95.95 65 87.84 51 68.92
la 25 21 19 13
6 lb 8 4 2 0
2—3 5 3 3 3
7 cca 60 2—3 8 7 7 5
8 2—3 10 10 6 5
2 56 45 80.36 37 66.07 26 46.43
la
lb
2—3
la 2 2 1 1
lb 3 3 3 3
2—3 2 1 1 1
cca 5 lb 2 2 2 2
2—3 2 2 2 1
lb 6 6 6 5
12 2—3 2 2 2 2
25 24 96.00 23 92.00 2
220
00 80.00
13* 2 2 6 6 6 6
2 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00
2 la 83 75 90.36 69 83.13 52 62.66
2 lb 24 17 70.83 15 62.50 12 50.00
2 2—3 68 64 94.12 54 79.41 43 63.23
Sveukupno — Total: 175 156 89.14 138 78.85 107 61.14


* Detaljna objašnjenja su u tekstu — Detailed explanations are in the text.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 10     <-- 10 -->        PDF

PI e m k a


o m e g are z
podloga


Slika 1. Shematski prikaz, spojene podloge i plemke hrasta lužnjaka — Schematic
display of English oak graft
560
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Cijepili smo strojem »DUEFFE«, koji se koristi u voćarstvu, a za nas
je eksperiment prilagođen izradom noža manjih dimenzija. Taj je uvjet bio
neophodan za korištenje stroja zbog tankih plemki i podloga kod hrasta
lužnjaka. Nož pneumatskog stroja je na podlozi urezivao utor, a na plemki
zub u obliku grčkog slova »omega« (slika 1. i 2). Podloga je prerezivana


Slika 2. Plemka spojena s podlogom. Mjesto spoja je obilježeno strelicom. »Omega
« rez je načinjen strojem »Dueffe«, talijanske proizvodnje — The scion joined
to the root-stock. The joint is marked with an arrow. Cl-cuts were made using a
»Dueffe« device, made in Italy


nekoliko cm iznad vrata korijena, nakon što je korijen prikraćen. Za plemke
su uzimani dijelovi prošlogodišnjega proljetnog (starijeg dijela) i ljetnog
izbojka (mlađeg dijela jednogodišnjeg izbojka), obilježeni u tablici 1. kao
lb i la, i dijelovi dvogodišnjeg ili trogodišnjeg izbojka (obilježeni u tablici


1. kao 2—3 godine stari izbojci). Plemka je imala najmanje dva pupa.
Cijepljenje je obavljeno 4. travnja 1989. godine. Nakon spajanja podloge
i plemke nastali heterobionti su složeni u sanduk i potpuno prekriveni
mješavinom navlažene sitne i krupnije piljevine (3/4) i mahovine (1/4) i
držani u tom stratifikatu 14 dana (slika 3) na konstantnoj temperaturi od
27 "C i vlažnosti zraka od oko 70—80%. Nakon tog vremena (18. IV. 1989)
izvađeni su cijepovi koji su kalusirali i potjerali (slika 4), a ostali su vraćeni
na dalje srastanje, koje je trajalo još 9 dana (do 27. IV. 1989).


Srasli heterobionti su zasađeni u kontejnere i zasjenjeni čuvani u grijanom
plasteniku, zaštićeni od eventualnih proljetnih mrazova i prejakoga
sunčanog svjetla. Nakon mjesec dana su svi prolistali cijepovi na mjestu
srastanja premazani »Lac-balzamom«.


561
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 12     <-- 12 -->        PDF

>


Slika 3. Sanduci s piljevinom i mahovinom sadrže cijepljene biljke na konstantnoj
temperaturi i povišenoj vlazi dva do tri tjedna — Boxes with saw-dust and moos
containing grafts were kept at constant temperature and high humidity for two
to three weeks


-


Slika 4. Dobro kalusiranje na mjestu spoja i na svim presjecima plemke 14 dana
nakon cijepljenja — Rapid callusing at the joint and on all cuts of the scion
14 days after grafting
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 13     <-- 13 -->        PDF

REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Vađenje heterobionata iz stratifikata već 14 dana nakon cijepljenja je
bilo ugodno iznenađenje. Oko 90% heterobionata je kalusiralo, a oko 68%
je potjeralo. Nepoljerale heterobionte (32%) vratili smo u stratifikat u
kojem su ostali još 9 dana, kada je eksperiment prekinut.


Kontejnirano je ukupno 89% heterobionata, koji su svi pokazivali dobro
srastanje i kalusiranje svih presjeka na plemki. U transportu kontejniranih
cijepljenih biljaka u plastenik dio heterobionata je stradao zbog rutinskog
(nepažljivog!) postupka ili stega što je rez na podlozi ili plemki bio nesimetričan,
tj. spoj nije mogao biti dovoljno čvrst. Gubitak zbog ta dva razloga
do drugog datuma opažanja (14. V. 1989) iznosio je oko 10%. Preporučuje
se da se za praktičnu svrhu u stratifikat ne stavljaju nesimetrično prerezane
podloge ni plemke.


Krajem svibnja (28. V. 1989), uspješno cijepljeni primjerci u kontejnerima
bili su potpuno stabilizirani i prolistali (slika 5). Takvih heterobionata
je bilo 61%. Pupovi na plemkama onih heterobionata koji su u pokusu registrirani
kao neprolistali pokazivali su i u ovoj fazi vitalnost, nabreklost i
tendenciju rastvaranja. Stoga smo ih i nadalje ostavili u pokusu. Pokazalo
se da od ukupnog broja cijepljenih biljaka oko 10% ima zakašnjelo prelistavanje.
Očekuje se da će konačan broj prolistalih heterobionata biti nešto
veći od onog prikazanog u tablici 1.


Slika 5. Cijepljene biljke Urasta lužnjaka nakon 54 dana. Mjesto cijepljenja jeobilježeno strelicom. Plemke su s dijelova grana različite starosti — Grafted
English oak plants after 54 days. The joint is marked with an arrow. The scions
were obtained from twigs of different age
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Uspjeh cijepljenja od 61% smatramo velikim s obzirom na to da metoda
ne iziskuje posebnu spretnost i vještinu u radu, a vjerujemo da je
moguće postići i bolje rezultate. Krussma n (1981) navodi da se strojno
cijepljenje primjenom »omega« spoja upotrebljava u Bugarskoj za cijepljenje
vinove loze s uspjehom od 60%. Kora č (1987) u opisu te metode za
cijepljenje oraha smatra da je rezultat od 50% dobivenih prvoklasnih sadnica
realan, a Mrva&Littva y (1988) navode maksimalan uspjeh u cijepljenju
oraha od 87%.


Analiza uspjeha cijepljenja hrasta lužnjaka u ovisnosti od starosti donora
pokazuje da zapravo nema razlike u uspjehu cijepljenja ako su plemke
uzete sa starih stabala ili mladih biljaka (tablica 1). Mali broj prolistalih
cijepova s plemkama uzetim s 200 godina starog stabla dobiven je stoga što
su upravo na tom uzorku bile asimetrično presijecane plemke. One su ipak
uvrštene u pokus jer je sveukupan broj plemki s tog stabla bio malen. Uzimanje
plemki sa starih stabala je problem za sebe, jer stara stabla u krošnji
imaju većinom brojne kratke i vrlo tanke izbojke, neprikladne za cijepljenje.


Sa 6 ovogodišnjih sadnica su skinute plemke koje po dimenzijama vrlo
dobro odgovaraju presjecima tih sadnica upotrijebljenih kao podloge, jer je
prilikom cijepljenja donji dio jedne sadnice bio podloga na koju je spojen
gornji dio druge takve dvogodišnje sadnice. Stoga je svih 6 heterobionata
bilo stabilno u toku cijelog pokusa.


Zaključujemo da su razlike dobivene u našem primjeru (tablica 1) uvjetovane
faktorima koji su djelovali na uspjeh cijepljenja, a ispoljeni su u
ovom malom uzorku (mali broj cijepljenih plemki sa stabala različite starosti).
U te faktore ubrajamo:


1. Neprikladna debljina plemke i presjek noža koji je korišten za strojno
cijepljenje.
2. Asimetričan rez na plemki ili podlozi zbog neprilagođenosti stroja
debljinama izbojaka ove vrste.
3. Cijepljenje granate plemke koja je imala samo jedan pup na postranom
tankom, nekoliko cm dugom izbojku. U procesu kalusiranja je takav
postrani izbojak bio u pravilu odbacivan, a kako plemka nije imala drugih
pupova, počela je intenzivno tjerati podloga. Takav smo heterobiont smatrali
neuspjelim i uklonili smo ga iz pokusa.
4. Nepažljivo rukovanje s već sraslim heterobiontima.
Nije bilo razlike u uspjehu cijepljenja kada su za plemke upotrijebljeni
jednogodišnji, dvogodišnji ili trogodišnji dijelovi izbojka (sumarni prikaz
u tablici 1). Ovo smatramo naročito važnim rezultatom jer omogućava izbor
plemke ovisno o debljini podloge, bez obzira na starost izbojka s kojeg potječe
plemka. U pravilu su kod hrastova, primjenom strojne metode cijepljenja,
za relativno debele dvogodišnjeg podloge (debljina olovke na mjestu
oko 5 cm iznad vrata korijena), potrebne plemke odgovarajuće debljine. Njih
je lakše naći među dvogodišnjim i trogodišnjim izbojcima nego među prošlogodišnjima,
naročito ako se plemke uzimaju sa starih stabala.


Ovaj eksperiment smatramo preliminarnim, ali dovoljnim indikatorom
da se metoda može primijeniti za cijepljenje pri podizanju klonskih sjemenskih
plantaža i u hortikulturi, naročito za potrebe urbanog šumarstva.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 15     <-- 15 -->        PDF

ZAKLJUČAK


1. Strojnim cijepljenjem i kalusiranjem heterobionata u stratifikatu moguće
je sigurno i pouzdano vegetativno razmnožavanje hrasta lužnjaka.
2. Na opisani način cijepljenja uspješno je uzgojeno 61% biljaka od
ukupnog broja cijepljenih, a uz veću pažnju u radu, moguće je očekivati i
bolje rezultate.
3. Starost donora (ortete) s kojega su uzimane plemke nije bitno utjecala
na uspjeh cijepljenja.
4. Za dobar uspjeh cijepljenja od veće je važnosti odgovarajuća debljina
podloge i plemke nego starost dijela izbojka koji se koristi kao plemka.
5. Dovoljno je da plemka ima samo dva pupa. Treba izbjegavati plemke
koje imaju pupove na postranom izbojku, jer za vrijeme kalusiranja dolazi
do odbacivanja postrane grane. Plemke s postranom granom mogu se upotrijebiti
samo ako nema drugih, prikladnijih.
6. Omega rez na podlogama i plemkama treba biti simetričan, jer osigurava
čvrsto spajanje heterobionta i dobro kalusiranje. Nesimetrične rezove
ne treba koristiti u radu.
LITERATURA


1.
Bajaj , Y.P.S., 1986: Trees I. (Biotechnology in agriculture and forestry; 1)
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg. 515 pp.
2.
Borzan , Ž., 1988: Značenje varijabilnosti listova lužnjaka i kitnjaka za urbano
šumarstvo. Zbornik plenarnih referata i sažetaka priopćenja savjetovanja
»Šume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima«. Šumarski
fakultet Zagreb, 183 p.
3.
Borzan, Ž, A. K r s t i n i ć, WJ. Libby & M. Vidaković, 1983: Zakorjenjivanje
reznica ranog i kasnog hrasta lužnjaka. Glasnik za šum. pokuse
21:213—222, Zagreb.
4.
Brown, CL. & H.E. Sommer, 1975: An atlas of Gymnosperms cultured in
vitro: 1924—1974. Georgia Forest Research Council Macon, Georgia, 271 pp.
5.
J e 1 a s k a, S. & C. Bornman, 1986: Application of cell culture methods in
forestry. Proceedings of the 18th IUFRO World Congress, Ljubljana, Vol. 2:
:554—564.
6.
Jovanović, M. & Tucović, A., 1975: Genetics of Common and Sessile
oak (Quercus robur L. and Q petraea Liebl.). Annales Forestales 7/2:23—53, Zagreb.
7.
Korač, M., 1987: Orah. Nolit, Beograd, 159 pp.
8.
Kriissmann , G., 1981: Die Baumschule. Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg,
656 pp.
9.
Libby , WJ., 1981: Alternative klonskog šumarstva. U: Radovi Šumarskog
instituta Jastrebarsko: Oplemenjivanje šumskog drveća, 44:33—51.
10.
Mrva , F. & T. Littvay , 1988: Oplemenjivanje običnog oraha. Radovi 75:
103—106. Šumarski institut, Jastrebarsko.
11.
Pevalek-Kozlina, B. & S. Jelaska, 1986: In vitro growth and development
of Oaks (Quercus robur and Q. petraea). Acta Bot. Croat. 45:55—61, Zagreb.
12.
Prpić , B., 1989: Sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj u
svjetlu ekološke konstitucije vrste. Glas. šum. pokuse 25:1—24, Zagreb.
565
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 16     <-- 16 -->        PDF

13.
Spaić , I., 1974: Sadašnje zdravstveno stanje šuma na području jugoistočne
Slavonije. Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, knjiga
1:239—252. JAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci.
14.
Vidaković , M., 1971: Čuvanje našeg šumskog genofonda na kršu. U: Simpozij
o zaštiti prirode u našem kršu, 163—174. JAZU, Odjel za prirodne znanosti,
Zagreb.
15.
Vidaković, M. & L. Žuta, 1966: Preservation of the gene pool in natural
stands for genetical research. IUFRO, Sec. 22, Special Meeting and Excursion
in Yugoslavia, September 13—17, 1965. Šumarski list 90 (1—2):55—71, Zagreb.
16.
Vidaković, M. & S. J e 1 a s k a, 1983: Preservation of the gene poole of
forest tree species. Genetika 15 (3):369—375, Beograd.
Vegetative Propagation of English Oak Using Grafting Device


Summary


The importance of different vegetative propagation methods is rising more
and more. Several methods are being used in improvement, genetics and ornamental
horticulture. Special importance have those that can be used in practice.


The paper describes a method of English oak (Quercus robur L.) device grafting,
that can be used in practice for establishing clonal seed orchards (by grafting
scions from old trees whose phenotype is known i.e. plus trees) and for
propagation of ornamental trees (Oaks with variegated leaves, pyramidal crowns
and other cultivars).


The scions were cut from donors aging about 200, 90, 60, 5 and 2 years. They
were cut from the last year´s and 2—3 year old twigs, carying at least two buds.
The root-stocks were two year old seedlings, and H-cuts were applied about 5 cm
above the root necks.


Callusing was conducted by stratifying them in mixture of saw-dust and
moos (3:1), in a room with stabilized temperature of 27 °C and 70—80% humidity.
14—20 days later, 89% of grafts were callused, and 68% were flushed. Finally,
after 54 days there was a total of 61% stabilized, flushed, firm joint grafts.


The age of donors and the part of twig used as scion had no influence as
to the outcome of successful number of grafts.


Key words: Quercus robur L., vegetative propagation, grafting


ZAHVALA


Zahvaljujemo se drugu Dušku Maricu , šum. tehničaru, poslovođi rasadnika
»Volinja« na pomoći koju nam je ukazao prilikom korišćenja stroja za cijepanje
i prostora za kalusiranje cijepova.