DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 68     <-- 68 -->        PDF

ske u zaključcima o zaštiti šuma od požara (NN SRH, br. 6 .1986), koji sa


drže i Program aktivnosti republičkih organa i organizacija kao godišnju


operacionalizaciju zadataka koji proizlaze iz tih Zaključaka.


Normativno reguliranje zaštite od šumskih požara u SR Hrvatskoj cjelovito
je izvršeno u Zakonu o zaštiti od požara (NN SRH, br. 50/1977), Zakonu
o općenarodnoj obrani (NN SRH, br. 27/1984), Zakonu o zaštiti od elementarnih
nepogoda (NN SRH, br. 14 1978, 31/1980 i 53 1984), i u Zakonu o
šumama (NN SRH, br. 8/1976 i 14/1977).


Zakon o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti (NN SRH, br. 54/1983) u
dijelu »kampiranje«, također propisuje i obavezuje vlasnike kampova na
organiziranje i provođenje preventivnih i operativnih mjera protupožarne
zaštite.


Republički štab CZ SR Hrvatske velik dio svoje aktivnosti tijekom godine
posvečuje organizaciji i provođenju akcija u cilju zaštite šuma od požara
u SRH, kao i koordinaciji svih subjekata protupožarne zaštite na razini
Republike. Tijekom ljeta, u sezoni povećane opasnosti od šumskih požara,
štabovi CZ u općinama, zajednici općina te na nivou Republike, formiraju
operativne grupe kao stručna operativna tijela, koja rukovode akcijama gašenja
većih požara na otvorenom prostoru.


U mnogim se općinama na području Dinarskog krša ističe da su nedostatna
financijska sredstva glavni razlog za nedovoljnu protupožarnu preventivu,
a često samo jedan šumski požar po materijalnoj i ekološkoj šteti
premaši ukupno financijska sredstva koja bi bila dostatna za dobro organiziranu
i efikasnu preventivu.


2. ŠUMSKI POŽARI 1988. GODINE
Prema »Biltenu o požarima« RSUP-a SR Hrvatske (Zagreb, travanj 1989.
godine), u protekloj 1988. godini u SR Hrvatskoj evidentirana su 272 šumska
požara s 8482 ha spaljene površine. U usporedbi s prethodnom 1987. godinom,
broj šumskih požara manji je za 22,9%, a spaljena je površina veća za
72.4%.


Klimatske i vegetacijske razlike priobalnog i kontinentalnog dijela Hrvatske
uzrokuju različitost u broju požara i veličini sagorjele površine. Tako
je tijekom 1988. godine na priobalnom dijelu Hrvatske s otocima nastalo
206 šumskih požara, s ukupno sagorjelom površinom od 8002 ha. U usporedbi
sa 1987. godinom na priobalnom je području zabilježeno za 2% više
Šumskih požara, dok je sagorjela površina veća za 145.5%.


Za priobalno područje Jadrana u tablici 1. dat je prikaz broja šumskih
požara i veličine sagorjele površine od 1983. do 1988. godine, a u tablici 2.
dat je prikaz većih šumskih požara nastalih u 1988. godini.


U gašenju većeg broja požara tijekom 1988. god., a naročito kod većih
šumskih požara, učinak aviona bio je presudan. Samo zahvaljujući njima
mnogi požari su lokalizirani i ugašeni. CANADAIR avioni korišteni su u gašenju
šumskih požara na priobalnom dijelu Jadrana u 59 slučajeva, s ukupno
1684 naleta i cea 8420 tona izbačene morske vode. Pet poljoprivrednih
aviona DROMADER, koji su djelovali iz protupožarnog zrakoplovnog centra
Vrsar, ostvarili su u potpunosti svoju namjenu za djelovanje na području