DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 67     <-- 67 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630* 431 »45« (497.13) Sum. list CXIII (1989) 617


ŠUMSKI POŽARI I VREMENSKE
PRILIKE NA JADRANU
U 1988. GODINI


Tomislav DIMITROV i Vesna JURČEC*


SAŽETAK: Zaštita šuma od požara djelatnost je od posebnogdruštvenog interesa. Stoga se u daljnjim naporima unapređenjazaštite šuma od požara, pored ostalog, mora poći i od dosljedneprimjene zakonskih odredbi na svim razinama. Često se ističe
da je nedostatak sredstava razlog nedovoljne protupožarne preventive,
međutim, ekološka šteta u samo jednom šumskom požaru
i do sedam puta nadmaši sredstva koja su se trebala dati za
preventivu. U prošloj 1988. godini po prvi puta je u našoj zemljiupotrijebljena pjena u gašenju šumskih požara, a korišteni su i
helikopteri JNA.


U protekloj godini cijeli srpanj i prve dvije dekade kolovoza
bili su zbog sušnog razdoblja vrlo povoljni za pojavu većih šumskih
požara. Uz porast temperature, prolazak »suhih«, fronti uzrokovali
su jači vjetar, što je utjecalo na brzo širenje perimetra vatrenih
fronti požara, osobito u kolovozu. U prilogu je dat grafikon dnevnog
hoda indeksa opasnosti od požara.


1. UVOD
Zaštita od požara, u što spadaju i šumski požari, značajan je segment
u sistemu društvene samozaštite u cjelini, a u našem sistemu definirana je
kao djelatnost od posebnog društvenog interesa. Brojne slabosti u oblasti
organiziranja zaštite od požara, kao i velik broj požara na otvorenom prostoru,
negativno se reflektiraju na sigurnosno stanje u društvu, te zahtijevaju
poduzimanje hitnih i pokretanje dugoročnih akcija u postizanju efikasnijeg
nivoa ukupne organiziranosti određenih subjekata u društvu. Provođenje protupožarne
zaštite zasniva se na načelu međusobne suradnje, pomoći i solidarnosti,
pa su tako i uređeni odnosi između društveno-političkih i samoupravnih
zajednica. Ako tome dodamo da ukupna organiziranost protupožarne zaštite
nije cjelovita i kontinuirana, onda je jasno da se u daljnjim naporima
za unapređenje zaštite od požara u SR Hrvatskoj mora poći od dosljedne
primjene zakonskih odredbi na svim razinama. Trajnu orijentaciju za organizirano
unapređivanje zaštite šuma od požara donio je Sabor SR Hrvat


* Tomislav Dimitrov, dipl. ing. šum., Dr. Vesna Jurčec, dipl. ing. fizike,
Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, Zagreb, Grič 3.
617
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 68     <-- 68 -->        PDF

ske u zaključcima o zaštiti šuma od požara (NN SRH, br. 6 .1986), koji sa


drže i Program aktivnosti republičkih organa i organizacija kao godišnju


operacionalizaciju zadataka koji proizlaze iz tih Zaključaka.


Normativno reguliranje zaštite od šumskih požara u SR Hrvatskoj cjelovito
je izvršeno u Zakonu o zaštiti od požara (NN SRH, br. 50/1977), Zakonu
o općenarodnoj obrani (NN SRH, br. 27/1984), Zakonu o zaštiti od elementarnih
nepogoda (NN SRH, br. 14 1978, 31/1980 i 53 1984), i u Zakonu o
šumama (NN SRH, br. 8/1976 i 14/1977).


Zakon o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti (NN SRH, br. 54/1983) u
dijelu »kampiranje«, također propisuje i obavezuje vlasnike kampova na
organiziranje i provođenje preventivnih i operativnih mjera protupožarne
zaštite.


Republički štab CZ SR Hrvatske velik dio svoje aktivnosti tijekom godine
posvečuje organizaciji i provođenju akcija u cilju zaštite šuma od požara
u SRH, kao i koordinaciji svih subjekata protupožarne zaštite na razini
Republike. Tijekom ljeta, u sezoni povećane opasnosti od šumskih požara,
štabovi CZ u općinama, zajednici općina te na nivou Republike, formiraju
operativne grupe kao stručna operativna tijela, koja rukovode akcijama gašenja
većih požara na otvorenom prostoru.


U mnogim se općinama na području Dinarskog krša ističe da su nedostatna
financijska sredstva glavni razlog za nedovoljnu protupožarnu preventivu,
a često samo jedan šumski požar po materijalnoj i ekološkoj šteti
premaši ukupno financijska sredstva koja bi bila dostatna za dobro organiziranu
i efikasnu preventivu.


2. ŠUMSKI POŽARI 1988. GODINE
Prema »Biltenu o požarima« RSUP-a SR Hrvatske (Zagreb, travanj 1989.
godine), u protekloj 1988. godini u SR Hrvatskoj evidentirana su 272 šumska
požara s 8482 ha spaljene površine. U usporedbi s prethodnom 1987. godinom,
broj šumskih požara manji je za 22,9%, a spaljena je površina veća za
72.4%.


Klimatske i vegetacijske razlike priobalnog i kontinentalnog dijela Hrvatske
uzrokuju različitost u broju požara i veličini sagorjele površine. Tako
je tijekom 1988. godine na priobalnom dijelu Hrvatske s otocima nastalo
206 šumskih požara, s ukupno sagorjelom površinom od 8002 ha. U usporedbi
sa 1987. godinom na priobalnom je području zabilježeno za 2% više
Šumskih požara, dok je sagorjela površina veća za 145.5%.


Za priobalno područje Jadrana u tablici 1. dat je prikaz broja šumskih
požara i veličine sagorjele površine od 1983. do 1988. godine, a u tablici 2.
dat je prikaz većih šumskih požara nastalih u 1988. godini.


U gašenju većeg broja požara tijekom 1988. god., a naročito kod većih
šumskih požara, učinak aviona bio je presudan. Samo zahvaljujući njima
mnogi požari su lokalizirani i ugašeni. CANADAIR avioni korišteni su u gašenju
šumskih požara na priobalnom dijelu Jadrana u 59 slučajeva, s ukupno
1684 naleta i cea 8420 tona izbačene morske vode. Pet poljoprivrednih
aviona DROMADER, koji su djelovali iz protupožarnog zrakoplovnog centra
Vrsar, ostvarili su u potpunosti svoju namjenu za djelovanje na području
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Tablica 1.
Iskaz šumskih požara od 1983. do 1988. godine na priobalnom dijelu SR Hrvatske


Godina


1983.


1984.


1985.


1986.


1987.


1988.


1987.


1988.


Redni
broj


1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Broj šumskih
požara


332
230
386
205
202
206


2%


Dani s većim požarom u


Općina


Zadar


Pula


Dubrovnik


Hvar
Omiš
Šibenik


Kaštela


Buje


Sagorjela
površina
u ha


17431
3883
17351
2770
3260
8002


145.5°/o


1988. na Jadranu po općinama


Datum
nastanka
požara


18. kolovoza
28. srpnja
16. kolovoza
18. kolovoza
18. kolovoza
14. kolovoza
12. rujna
3. kolovoza
4. kolovoza
19. kolovoza
16. kolovoza
Prosjek
spaljene
površine po
1 požaru u ha


52.5


16.9


45.0


13.5


16.1


38.8


Tablica 2.


Sagorjela
površina
u ha


450
i 15
200
875


1205
105
100
200
1360
220
325


Istre. Oni smanjuju angažiranost vatrogasne tehnike i uspješno supstituiraju
nedostatak aviona CANADAIR CL-215. U periodu od 14. srpnja do 30.
kolovoza 1988. godine, ostvarili su ukupno 392 leta, sudjelovali u gašenju 31
šumskog požara i izbacili 588.5 tona slatke vode (punjenja se vrše iz aerodromskih
hidranata). Ovi su avioni prošle godine po prvi puta u našoj zemlji
upotrijebili pjenilo u gašenju šumskog požara u predjelu Vižinada (kod
Poreča), gdje je postojala opasnost da vatra zahvati dva sela. Učinak je bio
vrlo efikasan, pa će se osigurati odgovarajuće količine kako pjenila, tako i
retardante, koji bi se upotrijebili u gašenju i u sprečavanju širenja većih
šumskih požara tijekom 1989. godine. U ovom pokusnom tretiranju šumskog
požara pjenilom, korišteno je pjenilo tipa FOAM WD — 861 proizvodnje
MONSANTO COMPANY U.S.A. Pomenuta firma je, u svrhu ispitivanja efikasnosti
primjene u našoj zemlji, poslala i određenu količinu retardanta
tipa PHOS CHEK FIRE RETARDANT. Pjena ima svojstvo da onemogućava
pritjecanje zraka, oslobađa vodu koja snižava toplinu te fizički prigušuje proces
sagorijevanja i povećava efikasnost gašenja 3—4 puta. Retardant je kemijsko
sredstvo koje djeluje preventivno, sprečava gorenje biljaka i ostalih
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 70     <-- 70 -->        PDF

gorivih tvari te tako usporava širenje požara. Oba sredstva mogu se koristiti
iz aviona, helikoptera i sa zemlje. Za proizvodnju pjenila i retardanata
ovakove vrste postoji interes i kod naše tvornice RADONJA Sisak.


U prošloj su godini po prvi puta korišteni i helikopteri JNA, za brzo
prebacivanje ljudstva i vatrogasne opreme na udaljene i nepristupačne predjele.
Tako su u šumskom požaru na planini Kamešnica (između Sinja i
Livna), helikopteri ostvarili 117 letova sa 29 sati naleta. Isti nisu korišteni
za direktno gašenje požara upotrebom vjedara, pa je stoga potrebna nabavka
gumenih spremnika za vodu koje bi helikopteri prebacivali gasiocima
na predjelima gdje nema vode ili doprema vode nije moguća na drugi način.
Angažiranje aviona Zrakoplovnog saveza Hrvatske koji, pored ostalih
djelatnosti, obavlja i protupožarno izviđanje na priobalnom i otočnom području
SRH, opravdala su prošle godine, kao i prethodnih godina, sva očekivanja.
Izviđanje je vršeno sa 7 aerodroma pri čemu je izvršeno 1393 leta
sa 2928 sati naleta, te otkrivena i dojavljena 202 šumska požara.


Vatrogasni savezi općina, profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljna
vatrogasna društva, permanentno provode različite vidove protupožarne
preventive i njihova aktivnost u pripremnom periodu, kao i tijekom
ljetne sezone je evidentna, velika i od izuzetne važnosti. Utvrđena je organizacija
kao i plan i postupak korištenja vatrogasnih snaga šire društvene
zajednice za gašenje velikih šumskih i drugih požara.


3. SUŠNA RAZDOBLJA U 1988.
Analize sušnih perioda na Jadranu posljednjih godina (Dimitrov i Jurčec,
1988 a, b) ukazuju na duga sušna razdoblja za koja se često pretpostavlja
među znanstvenicima, i sve više piše u tisku, da su rezultat »efekta staklenika
«. Poznato je, naime, da je došlo do poremećaja u sloju ozona koji štiti
atmosferu od prekomjernog zagrijavanja. To je u posljednje vrijeme postalo
političko pitanje s obzirom da je vezano uz čovjekove aktivnosti i zagađenje
okoline na Zemlji.


Da bi se odgovorilo na pitanje u kojoj mjeri je efekt staklenika i tzv.
ozonska rupa krivac za nastala sušna razdoblja nekoliko grupa znanstvenika
u SAD i u evropskom Centru za srednjoročnu prognozu vremena poduzelo
je numeričke eksperimente pomoću gigantskih kompjutera koji su u mogućnosti
stimulirati promjene u općoj cirkulaciji atmosfere. Takovim eksperimentima
je moguće umjetno postaviti ili ukloniti ozonsku rupu na gornjoj
granici atmosfere i proučavati razlike u zagrijavanju.


Ovakvim eksperimentima su znanstvenici pokazali da sušni periodi i druge
vremenske nepogode koje posljednjih godina haraju na površini zemlje
i u atmosferi nisu posljedica efekta staklenika već prirodne promjene u općoj
cirkulaciji atmosfere. To dakako ne znači da taj efekt nije važan, ali znanost
ukazuje da se posljedice ove pojave ne mogu pratiti izolirano već kao
sastavni dio globalne cirkulacije na Zemlji i različitih promjena vremenskih
sistema u našem stoljeću i u mnogo ranijim klimatskim razdobljima.


Interesantno je zato napomenuti već na početku da su prošlogodišnji
dugi sušni periodi bili naprosto sastavni dio jedne cirkulacije manjih razmjera
i da suše nisu zahvaćale široka područja Jugoslavije i Evrope, već su
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 71     <-- 71 -->        PDF

se pojavile u ljetnim mjesecima na Jadranu (a kasnije u zimskom periodu
u kontinentalnom dijelu Hrvatske) što se i ranije moglo pratiti u kraće-periodičnim
klimatskim promjenama.


Tablica 3.


Broj sušnih dana (SD) i sušnih razdoblja od n-uzastopnih suhih dana s količinom
oborine manjom od 0.1 mm. Posljednji red pokazuje ukupni broj sušnih
razdoblja bez obzira na duljinu trajanja. 1988. godina.


o


M


Stanice


´a rt


> p g JA


o
o
—i C3 u o "3 u


rt


4-J


SH đ "—i
O o rt NI t/5 PM


Dani a
u -d a 0. 8 g


B tfl V6 5


n= 1 8 12 1 8 12 13 14 12 16 23 14 13
2 8 7 5 8 3 7 7 8 9 7 7 3
3 10 5 10 7 3 9 7 6 3 9 10 7
4 2 7 4 5 9 4 3 4 5 2 2 4
5 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 5 1
6 1 2 2 3 () 2
7 5 1 1 1 2 2 2 2 3 1 3
8 2 3 2 1 1 2 2 2 i 2 4 2
9 2 1 1 2 1 2 4 3 3 1 5
10 4 5 5 4 4 3 2 1 3 4 3 3
11 2 1 2 2 1 1 2 2 2
12 1 1 1 3 2 1 1 1
13 2 1 1
14 1 1 2 1 1
15 2 1 1
16 1 1 1
17 1 1 ] 1 1 1
18 1 1
19 2 1 2 2
20
21
22
23


27 1


32


1
36 1


52 1


55 1
56 1 1
57 1
2 SD 259 278 284 272 28i 264 273 268 245 248 239 278
2´ SR 48 47 44 45 44 51 49 50 51 60 55 49


621
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Tablica 3. pokazuje broj uzastopno suhih dana na 12 stanica na Jadranu.
Vidi se da je većina stanica imala barem jedan sušni period od preko 30 dana
s izuzetkom sjevernog Jadrana. Senj i Rijeka su imali 17, odnosno 18
suhih dana, a Pula je poput Splita imala dva duga sušna perioda od 19 dana.


Najdulji sušni period od 57 dana na Korčuli potrajao je od 27. 6. do 22.
8, a slično je bilo i na drugim mjestima s dugim sušnim periodom od preko
50 dana.


Relativno kraće sušno razdoblje u Dubrovniku od 27 dana započelo je


27. 7. a završilo 22. 8. nakon čega je pala ekstremna dnevna količina oborine
od 128.8 mm, što se u Dubrovniku često događa nakon vrlo dugog sušnog
razdoblja. Drugo kraće sušno razdoblje od 17 dana je bilo početkom
srpnja, i samo je jedan dan (17. 7) slaba oborina od 0.1 mm prekinula sušni
period koji se je nastavio 24. srpnja.
Usporedba najduljih sušnih perioda u 1988. s periodima u prethodnoj
godini 1987. pokazuje veću sušnost u 1988. osim sjevernog Jadrana gdje nije
bilo bitnih razlika.


Najveća razlika je u ove dvije godine u Šibeniku koji se pridružio
dugim sušama s južnog Jadrana i otoka, i imao je potpuno suhi srpanj, a
prva kiša je pala tek 22. kolovoza. Zato je i broj većih požara bio najveći krajem
ovog perioda.


4. MAKSIMALNE TEMPERATURE ZRAKA NA JADRANU U 1988. i
USPOREDBA S 1987.
Kao što je poznato osjetljivost šumskih požara na vremenske prilike
naročito se očituje u sušnim periodima s visokim temperaturama. U tom
je pogledu 1988. godina imala vrlo veliki broj vrućih dana u usporedbi s
prethodnom godinom kao i 1986.


Tablica 4. pokazuje podatke o srednjoj mjesečnoj maksimalnoj temperaturi
i ekstremima za Rijeku, Split-Marjan i Dubrovnik. Vidi se da je početak
ljeta u lipnju imao nešto niže maksimume na sve tri stanice i niti jednoga
dana maksimalna temperatura nije prelazila 30CC. Međutim u srpnju
1988. je taj broj dana bio nadmašen na sve tri stanice, a naročito je velika
razlika bila u Rijeci. Kolovoz je bio daleko topliji u 1988. na sve tri stanice,
a naročito se ističe Rijeka sa 16 vrućih dana u odnosu na samo 2 u 1987.
Apsolutni maksimum temperature od 35.8°C je bio čak nešto viši nego u
Splitu koji je inače u prosjeku najtopliji od promatrane tri stanice.


Podaci o maksimalnim dnevnim temperaturama za ove tri stanice pokazuju
da je apsolutni maksimum temperature od 34.4 u Rijeci bio 22.7, a u
kolovozu je maksimalna temperatura dosegla 35.8°C 14.8 i time nadmašila
apsolutni maksimum i u Splitu i Dubrovniku za taj mjesec. Međutim, Split
je u srpnju dosegao 38.1 °C što je bilo usred vrućeg perioda od 23. do 30. 7.
s temperaturom preko 34°C. Tome je prethodilo jedno vruće razdoblje od


6. do 9. 7. i tada je u dva uzastopna dana temperatura bila 37 °C. U Dubrovniku
je temperatura prešla 34 °C samo u jednom danu 26. 7. Ova topla
razdoblja svakako zaslužuju veliku pažnju u daljnjim proučavanjima veze
vremenskih prilika i šumskih požara na Jadranu.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 73     <-- 73 -->        PDF

623
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 74     <-- 74 -->        PDF

624
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 75     <-- 75 -->        PDF

5. MAKSIMALNI VJETAR U RAZDOBLJU LIPANJ-LISTOPAD 1988.
Tablica 5 prikazuje podatke o vjetru za iste tri stanice, a za Split daje
i usporedbu s 1987.


Rijeka kao i ranijih godina nije imala srednje satne vrijednosti vjetra
veće od 10 m/s niti u jednom od promatranih mjeseci, ali su udari vjetra
naročito u kolovozu prelazili 20 m/s. Za razliku od Rijeke Dubrovnik je
imao više dana s jakim vjetrom preko 10 m/s, ali su udari vjetra bili slabiji.


Split je od promatrana tri mjesta najvjetrovitiji, pa su mu maksimalni
udari vjetra u svim mjesecima prelazili 20 m/s. Posebno je značajno primijetiti
da je u suhim mjesecima srpnju i kolovozu bilo preko 20 dana s udarima
vjetra preko 10 m/s.


Najčešći požari su bili od 16. do 22. 8. To je bilo i vjetrovito razdoblje, a
naročito je 18. i 22. 8. mahovitost u Splitu bila preko 20 m/s. Apsolutni maksimumi
od 25. 9 m/s u Splitu i 28.5 m/s u Rijeci u kolovozu su bili 4. 8. kada
su se pojavilii i šumski požari. Na sjevernom Jadranu je najjači vjetar bio


4. 8. i krajem srpnja.
Prema tome je očito da je uz dugo sušno razdoblje i visoke temperature
vjetar odigrao važnu ulogu u širenju šumskih požara na Jadranu.


6. SINOPTIĆKA SITUACIJA U 1988.
Većinom smo prateći duga ljetna sušna razdoblja nalazili da je područje
Evrope bilo pod utjecajem izrazitog grebena azorske anticiklone. Kako je u
nas ljeti prevladavajuće strujanje sa sjevera, sušno razdoblje je bilo rezultat
advekcije suhog kontinentalnog zraka sa sjevera.


U 1988. situacija je bila drugačija, iako je u srednjaku greben azorske
anticiklone zahvaćao jugozapadnu Evropu. Karakteristika ljetnog razdoblja
u kontinentalnom dijelu Jugoslavije su bili česti prodori vlažnog zraka sa
zapada i prolazi frontalnih sistema koji su dali oborine i prolazno osvježenje.
Te su oborine mimoišle Jadran u većini slučajeva, a fronte su samo
uvjetovale pojačan vjetar. Upravo to je bilo opasno i očito je u mnogim slučajevima
širenje požara upravo slijedilo takvo pojačanje vjetra.


SI. 1 prikazuje sinoptičku situaciju za vrijeme izrazitog šumskog požara
18. kolovoza 1988. Sinoptička situacija pokazuje nad Atlantikom vrlo
duboku ciklonu, dok se zapadna Evropa nalazi u području visinskog grebena.
Strujanje na visini je označeno crtkanim linijama sa strelicama.


Nad Jadranom nalazimo jednu frontu koju nad tim područjem karakterizira
mahovitost vjetra bez oborina. Fronta koja je toga dana zahvaćala
zapadnu Evropu dala je poslije nekoliko dana mjestimičnu kišu na Jadranu,
a ponegdje (naročito u Dubrovniku) oborine su bile izrazito jake.


7. KRETANJE METEOROLOŠKOG INDEKSA POŽARA
Na temelju prikazane sinoptičke situacije kao i iskaza vrijednosti meteoroloških
elemenata u prethodnim poglavljima za prošlu 1988. godinu, uv
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 76     <-- 76 -->        PDF

SI. 1. Sinoptička situacija za vrijeme šumskog požara 18. kolovoza 1988. C označuje
ciklonu, A anticiklonu, pune linije su izobare pri tlu, a crtkane linije pokazuju
smjer strujanja na visini. Debele linije označuju frontalne sisteme


SEZONSKI GRAFIKON DNEVNIH INDEKSA
OPASNOSTI OD POŽARA


DUBROVNIK
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 77     <-- 77 -->        PDF

627
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 78     <-- 78 -->        PDF

jetovano je i kretanje meteorološkog indeksa opasnosti od požara na području
Dinarskog krša. Na si. 2 prikazan je sezonski grafikon dnevnih indeksa
opasnosti od požara za najkarakterističniji dio ljetnog perioda prošle godine
na području Dinarskog krša, kada je nastao najveći broj šumskih požara
(tablica 2). Kretanje linije indeksa opasnosti od požara iznad numeričkog
broja 32 označava klasu vrlo velike opasnosti, a polje između numeričkih
brojeva 16 i 32 označava klasu velike opasnosti za nastanak i širenje šumskih
požara. Točkama su označeni dani u kojima su nastali šumski požari,
a na dnu grafikona date su skale i vrijednosti za temperaturu (puna linija)
i vjetar (crtkasta linija). Iz primjera s meteorološke stanice Dubrovnik može
se vidjeti kako kontinuitet prošlih i trenutačnih učinaka vremena utječu na
stupanj suhoće šumskih gorivih materijala, a time i na njihovu zapaljivost,
te pojave šumskih požara.


SI. 2. pokazuje dnevni hod indeksa opasnosti od šumskih požara uz dnevni
hod temperature i vjetra na području Dubrovnika. Vidi se da je veći dio
ljetnog perioda u srpnju i kolovozu postojala velika opasnost od požara,
iako ovaj indeks nije bio kontinuirano visok kao što je, na primjer, bio slučaj
na tom području u 1985. godini (Jurčec i Dimitrov, 1986). Točkice koje
označuju dane sa šumskim požarima pokazuju da su najveće čestine požara
bile od 15 — 20. 8, a nakon jakog pada indeksa uzrokovanog jakom kišom


22. 8. požari se više nisu pojavljivli.
Na temelju kompjutorski podataka RSUP-a SR Hrvatske, kao i izračunatih
indeksa opasnosti sa svih meteoroloških stanica na području priobalnog
dijela Jadrana s otocima, u tablici 6 dati su iskazi nastalih šumskih požara
po klasama opasnosti i mjesecima za 1988. godinu, ali samo za onaj dio
evidentiranih šumskih požara koji su reprezentirani po meteorološkim stanicama.
Iz tablice je vidljivo da su čestine i veličina sagorjele površine bili
najveći u mjesecu srpnju i kolovozu, kao i rast broja šumskih požara prema
rastu klasa opasnosti, a time i sagorjele površine.


8. ZAKLJUČAK
Ljetno razdoblje (srpanj i kolovoz) u 1988. je bilo na Jadranu vrlo povoljno
za razvoj šumskih požara jer su cijeli srpanj i prve dvije dekade u
kolovozu bili sušni. Najdulji sušni periodi su na otocima srednjeg i južnog
Jadrana prelazili 50 suhih dana uz visoke temperature. Sinoptička situacija
nije pokazivala prostrano područje s deficitom oborine nad Evropom kako
je to većinom slučaj za ljetnih suša, već su povremeno preko Evrope prolazile
fronte s Atlantika. Pored duboke ciklone nad Atlantikom prolazno su se
formirale i ciklone nad zapadnim Sredozemljem, a to je uzrokovalo nad područjem
Jadrana jugozapadno strujanje i advekciju toplijeg zraka. Uz porast
temperature i produženo sušno razdoblje prolazi »suhih« fronta su uzrokovali
jači vjetar, što je bilo vrlo povoljno za brzo širenje požara koji su bili
najčešći u kolovozu.


LITERATURA


1. Bertović S., Dimitrov, T., Galo vić, I. i dr. 1987: OSNOVE ZAŠTITE
ŠUMA OD POŽARA, Centar za informacije i publicitet, Miramarska 15a, Zagreb.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 79     <-- 79 -->        PDF

2.
Dimiitrov, i Jurčec, V. 1988a: Šumski požari i vremenske prilike na
Jadranu u 1986. i usporedba sa situaciijom u 1985. godini. Šumarski list, XCII,
25 — 35.
3.
Dimitrov, T. i Jurčec, V. 1988b: Šumski požari i vremenske prilike na
Jadranu u 1987. godini. Šumarski list, CXII, 435—446.
4.
Jurčec, V. i Dimitrov I. 1986: Meteorološki indeks opasnosti od
šumskih požara. PPPR simpozij, Elektrotehnički fakultet, Zagreb 419—424.
5.
*** Analiza stanja i problematika zaštite od požara na otvorenom prostoru SR
Hrvatske, Zagreb, veljača 1989.
6.
Pavlović , S: Prethodna analiza rada Zrakoplovnog protupožarnog centra
Vrsar, Vrsar, rujan 1988. godine.
Weather Conditions and Forest Fire on the Adriatic 1988.


Summary


The summer season of 1988 in the Adriatic area was very favorable for the
development of forest fire since the entire month of July and most of August
were dry, hot and windy. The longest dry period over the islands and the southern
Adriatic exceeded 50 days. The synoptic situation did not indicate this time as
a vast dry area over Europe, as in most of the earlier dry summer seasons, but
it was characterized by frequent passages of fronts from the Atlantic region. Besides
a deep cyclone over the Atlantic the cyclonic area is the frequently occupied
western Mediterranean and this caused southwesterly air currents with warm
advection over the Adriatic. With the temperature increase and long dry periods
passages of these »dry« fronts were accompanied by increasing wind speed and
this was very favorable for fast spreading of forest fires which were most frequent
during the month of August.


RECENZENT


Oskar Piškorić,


dipl. in/.., prof.


Zagreb