DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 67     <-- 67 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630* 431 »45« (497.13) Sum. list CXIII (1989) 617


ŠUMSKI POŽARI I VREMENSKE
PRILIKE NA JADRANU
U 1988. GODINI


Tomislav DIMITROV i Vesna JURČEC*


SAŽETAK: Zaštita šuma od požara djelatnost je od posebnogdruštvenog interesa. Stoga se u daljnjim naporima unapređenjazaštite šuma od požara, pored ostalog, mora poći i od dosljedneprimjene zakonskih odredbi na svim razinama. Često se ističe
da je nedostatak sredstava razlog nedovoljne protupožarne preventive,
međutim, ekološka šteta u samo jednom šumskom požaru
i do sedam puta nadmaši sredstva koja su se trebala dati za
preventivu. U prošloj 1988. godini po prvi puta je u našoj zemljiupotrijebljena pjena u gašenju šumskih požara, a korišteni su i
helikopteri JNA.


U protekloj godini cijeli srpanj i prve dvije dekade kolovoza
bili su zbog sušnog razdoblja vrlo povoljni za pojavu većih šumskih
požara. Uz porast temperature, prolazak »suhih«, fronti uzrokovali
su jači vjetar, što je utjecalo na brzo širenje perimetra vatrenih
fronti požara, osobito u kolovozu. U prilogu je dat grafikon dnevnog
hoda indeksa opasnosti od požara.


1. UVOD
Zaštita od požara, u što spadaju i šumski požari, značajan je segment
u sistemu društvene samozaštite u cjelini, a u našem sistemu definirana je
kao djelatnost od posebnog društvenog interesa. Brojne slabosti u oblasti
organiziranja zaštite od požara, kao i velik broj požara na otvorenom prostoru,
negativno se reflektiraju na sigurnosno stanje u društvu, te zahtijevaju
poduzimanje hitnih i pokretanje dugoročnih akcija u postizanju efikasnijeg
nivoa ukupne organiziranosti određenih subjekata u društvu. Provođenje protupožarne
zaštite zasniva se na načelu međusobne suradnje, pomoći i solidarnosti,
pa su tako i uređeni odnosi između društveno-političkih i samoupravnih
zajednica. Ako tome dodamo da ukupna organiziranost protupožarne zaštite
nije cjelovita i kontinuirana, onda je jasno da se u daljnjim naporima
za unapređenje zaštite od požara u SR Hrvatskoj mora poći od dosljedne
primjene zakonskih odredbi na svim razinama. Trajnu orijentaciju za organizirano
unapređivanje zaštite šuma od požara donio je Sabor SR Hrvat


* Tomislav Dimitrov, dipl. ing. šum., Dr. Vesna Jurčec, dipl. ing. fizike,
Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, Zagreb, Grič 3.
617