DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 53     <-- 53 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 323 : 65.015 Sum. list CXIII (1989) 603


UTJECAJ METODE RADA I EKOLOŠKO-GOSPODARSKOG TIPA
ŠUME NA STRUKTURU RADNOG VREMENA I PROIZVODNOST
RADA PRI SJEČI I IZRADI JELOVINE


Vend VONDRA*


SAŽETAK: Kompleksnim istraživanjima rada pri sječi i izradi
drva u šumama Gorskog kotara i Like istraženi su utjecaj metode
rada i ekološko-gospodarskog tipa šume (EGT) na strukturu radnog
vremena i proizvodnost rada. U radu su prikazani metoda istraživanja
i dobiveni rezultati pri sječi i izradi jelovine.


Prikazani su rezultati za metode: izrada korone duge oblovine
(višekratnika) i višemetarskog celuloznog drva (Ml); izrada nekorane
duge oblovine i višemetarskog celuloznog drva (M2); izrada
korane tehničke oblovine i višemetarskog celuloznog drva (M3) te
izrada nekorane tehničke obovine i višemetarskog celuloznog drva
(M4) jelovine u ekološko-gospodarskim tipovima I-C-10a (Abieti-
Fagetum illyricum Ht.) i I-C-40 (Blechno-Abietum picetosum Ht.).


Struktura radnog vremena i ukupno radno vrijeme za metode
Ml i M3 te metode M2 i M4 unutar istog EGT šume, uz približnojednake ostale radne uvjete, ne razlikuju se. Trajanje prikrajanja,
po čemu se te metode razlikuju, nije dovoljan razlog za diskriminaciju
metoda Ml i M3, te metoda M2 i M4 po kriteriju trajanjarada i fizičkog opterećenja radnika.


Za istu metodu radan utvrđen je značajan utjecaj EGT na potrebno
radno vrijeme za stabla jednakih prsnih promjera. Ekološko-
gospodarski tip šume može poslužiti kao kriterij za radnu
kategorizaciju kod pripreme i izvođenja sječe i izrade drva.


Na koranje otpada 46 do 51% čistog vremena rada na stablu
ili 31 do 35% ukupnog radnog vremena.


Proizvodnost rada ovisi o EGT šume. U EGT I-C-10a proizvodnost
je kod metoda bez koranja veća oko 10%, a kod metoda


s koranjem oko 28% nego u EGT I-C-40.
Ključnevodnost rada.
riječi: Sječa i izrada drva, studij rada, proizUVOD
Na području prebornih šuma Gorskog kotara i Like obavili smo kom


pleksna istraživanja osnovnih činilaca sječe i izrade drva u vremenu 1981—
—1987. godine. Plan terenskih istraživanja sastavili smo na osnovi raspoloži


* Vencl Vondra, dipl. inž., asistent, Šumarski fakultet, Zagreb, Šimunska c. 25


ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 54     <-- 54 -->        PDF

vih znanja o studiju rada u šumarstvu, rezultata analize tadašnjeg nivoa
razvijenosti organizacije i tehnologije sječe i izrade drva, procjene razvoja
metoda i tehnika rada za buduće razdoblje, te godišnjih planova sječa pojedinih
šumarija.


Istraživanjem smo namjeravali utvrditi da li ekološko-gospodarski tip
(EGT) šume može poslužiti kao kriterij za radnu klasifikaciju u pripremi i
izvođenju rada. Istraživanja su obuhvatila dvadeset EGT šuma listača i četinjača
i 11 metoda (načina) sječe i izrade drva.


Snimanja rada na terenu obavili smo prema planu terenskih istraživanja
(6), a po uputama za terenska snimanja (8).


U ovom radu ćemo prikazati dio analiza i rezultata koji se odnose na
jelovinu. Provjerili smo hipotezu o utjecaju EGT i metode rada na trajanje
i strukturu potrebnog radnog vremena te na proizvodnost rada. Ostali rezultati
kompleksnih istraživanja bit će objavljeni u drugim radovima.


Osim ostalih uključenih činilaca plan je obuhvatio i slijedeće metode


rada sječe i izrade jelovine:
Ml — izrada nekorane duge oblovine i višemetarskog celuloznog drva,
M2 — Izrada ručno korane duge oblovine i višemetarskog celuloznog


drva,
M3 — Izrada nekoranih tehničkih sortimenata i višemetarskog celuloznog
drva,
M4 — Izrada koranih tehničkih sortimenata i višemetarskog celuloznog
drva.


METODA ISTRAŽIVANJA


Za istraživanje odabrali smo sječu i izradu jelovine iz EGT I-C-10a (Abieti-
Fagetum illyricum Ht.) i EGT I-C-40 (Blechno-Abietetum picetosum Ht.).
U I-C-40 jela postiže najveće visine i obujam, a tip I-C-10a značajan je zbog
velike ploštine i drvne zalihe područja kompleksnih istraživanja.


Da bi se ujednačio utjecaj radnika na varijabilnost trajanja rada, svaki
uzorak je obuhvatio rad više prosječnih radnika-sjekača, na više radilišta
u približno jednakim vremenskim i ostalim uvjetima. Svi sjekači su radili
individualno i pri tom upotrebljavali motornu pilu Stihl 056 AV.


Zbog jednostavnijeg pisanja za EGT I-C-10a koristit ćemo slovo A a za
EGT I-C-40 slovo B. U radu ćemo prikazati analizu trajanja čistog vremena
po stablu. Prekidi rada (opća vremena) i vrijeme prijelaza do stabla sastavni
su dio cjelokupnih rezultata istraživanja (6). U razradi postavljene hipoteze
koristit ćemo nužni dio tih rezultata.


Čista vremena rada na stablu bila su u toku snimanja grupirana u sli


jedeće radne operacije:
ti — obaranje stabla,
t2 — otkačivanje zapelog stabla,
t3 — kresanje grana,
t4 — koranje,
t5 — uspostavljanje propisanog šumskog reda,
t6 — sortimentno vrijeme izrade oblovine,
t7 — sortimentno vrijeme izrade celuloznog drva.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Svako oboreno i izrađeno stablo ima svoje podatke. Pri obradi podataka
primijenili smo regresijsku analizu, analizu varijance, sintezu i generalizaciju.


OBRADA PODATAKA I ANALIZA REZULTATA


Obujam i strukturu izrađenih sortimenata te sume utrošenih čistih vremena,
nalaze se u tablicama 1. i 2.


Izrađen obujam i struktura sortimenata


Tablica 1.


Srednji


Broj Obujam Tanka Celu


prsni


stabala Trupci oblo-lozno


Uzorak promjer


Bruto vina drvo


u uzorku neto


stabala


n


cm od neto obujma


A/Ml 204 51,6 687 591 95,3 3,1 1,6
A/M2 263 54,2 854 802 93,9 4,6 1,5
A/M3 210 48,1 457 408 91,9 7,8 0,3
A/M4 140 53,3 520 500 96,9 3,1


B/Ml 172 43,1 460 427 88,9 7,7 3,4
B/M3 262 40,8 559 522 90,7 8,0 1,3
B/M4 175 44,8 480 418 92,3 7,7


Ostvarena struktura čistog vremena po radnim aktivnostima na stablu


Tablica 2.


Vrs ta vremena Suma
vremena


Uzorak ti t2 t3 t4 t5 t6 t7


min
,0 od sume čistog vremena


A/Ml 13,88 2,10 58,14 7,90 17,66 0,32 4505
A/M2 8,96 1,02 29,63 46,03 3,66 10,59 0,11 15490
A/M3 15,39 1,17 48,16 13,66 21,26 0,36 4417
A/M4 6,38 0,61 25,27 48,62 3,50 15,52 7890


B/Ml 15,72 4,08 50,58 6,24 19,50 3,88 3580
B/M3 16,44 1,77 48,49 9,98 22,83 ,49 4889
B/M4 6,63 1,04 27,09 51,51 3,22 10,51 11490


Iz podataka u tablici 1. vidi se da su snimljeni uzorci imali različite
srednje prsne promjere stabala. Poznato je da prsni promjer stabla objašnjava
veći dio kontrolirane varijance utrošenog vremena rada na stablu (4,7).
S obzirom da se snimalo pri redovnoj sječi, biranje stabala u toku rada,
radi ujednačavanja uzoraka po distribuciji prsnih promjera narušilo bi djelovanje
ostalih činilaca rada. Za analizu po parovima stabala u svim stupnjevima
podaci nisu bili podesni. To je bio razlog što smo daljnje analize za
provjeru postavljene hipoteze obavili pomoću izjednačenih vrijednosti.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 56     <-- 56 -->        PDF

1. Izjednačavanje snimljenih podataka
/./. Vrijeme radnih aktivnosti na stablu
Snimljene podatke izjednačili smo funkcijom
y = a-Db
metodom približavanja po Snedecor u (2). Tu metodu i funkciju odabrali


Parametri za procjenu vremena radnih aktivnosti
na stablu


Tablica 3.
Opći oblik jednadžbe t = a Dt>, min


Uzorak Vrsta
vremena
P a r a m e t
a
r i
b
A/Ml tk
ts
0,03015956
0,06573875
1,546
1,488
A/M2
tk
tko
ts
0,05140989
0,43846227
0,40480235
1,469
1,049
1,260
A/M3 tk
ts
0,15216074
0,17171835
1,099
1,253
A/M4
tk
tko
ts
0,07951142
0,33718701
0,55769676
1,315
1,119
1,173
B/Ml tk
ts
0,06379903
0,32110595
1,384
1,147
B/M3 tk
ts
0,01799568
0,04689128
1,683
1,622
B/M4
tk
tko
ts
0,13411878
1,60499541
1,42764425
1,304
0,832
1,033


smo jer je najbolje izjednačila »oblake« snimljenih podatka. Zavisna varijabla
y je radno vrijeme, a nezavisna varijabla debljinski stupanj stabla
(D). Snimljena vremena svakog stabla prije regresijske analize sortirali smo
u slijedeće grupe radnih operacija:


tk — vrijeme kresanja (t3),


tko — vrijeme koranja (t4),


ts — suma svih radnih aktivnosti čistog vremena na stablu (ti do t7).


Takvo grupiranje radnih operacija izvršili smo radi toga, što trajanje
ostalih operacija ne ovisi, neposredno, o metodi (načinu) rada.


Izračunate parametre regresijskih jednadžbi prikazali smo u tablici 3.
Za sve regresijske linije provjeren je parametar b testiranjem hipoteze
b < >0.


Rregresijske linije izjednačenih vremena za uzorke A/Ml i A/M2 prikazali
smo na grafovima 1 i 2.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 57     <-- 57 -->        PDF

60
/
50
1 ....
jara
+J
CO
o a
´.0
30
tk
/
/ y
^"
*>´
4)
E
0)
>
0
ZO
10 l^^
^
^
/ ^ of
to
F=rCT^ ^ ~
12.5 2?.5 32.5 ´.2.5 52.5 62.5 72.5 82. 5 92.5
Graf 1. Izjednačena čista vremena uzorka A/Ml


H0 1


120 ts


Lk
100


ffl


P . tko
CO


0 80


a


tu


B 60


>


40


o .-—-""
p t000 —- *
V.
20


—~~""


———


.´!--


12.5 22.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 32.5 92.5
Graf 2. Izjednačena čista vremena uzorka A/M2


Na grafikonima 1. i 2. vidi se korelacija radnih operacija koranja, kresanja
i ukupnog čistog vremena rada s prsnim promjerom stabla. Za sve
regresijske linije potvrđena je hipoteza »b < > 0«. Kvantitativne odnose trajanja
vremena na stablu jednakog prsnog promjera prikazat ćemo u daljnjem
toku analize.


1.2. Sorlimenti neto drva
Podatke o izrađenim sortimentima izjednačili smo istom funkcijom i
metodom koje smo koristili pri analizi čistog vremena. Podaci pojedinih


607
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 58     <-- 58 -->        PDF

uzoraka istog EGT spojeni su prije izjednačenja. Metode rada kojih utjecaj
na strukturu radnog vremena istražujemo, ne djeluju na obujam izrađenih
sortimenata. Za izjednačavanje obujma trupaca ušla su stabla iznad debljinskog
stupnja 22,5 cm, a za tanku oblovinu stabla iznad 12,5 cm. Uzorke za
izjednačavanje celuloznog drva činila su sva stabla. Izračunate parametre
regresijskih jednadžbi prikazali smo u tablici 4.


Parametri za procjenu očekivanog obujma sortimenata
Tablica 4.


Opći oblik jednadžbe V = a Dt>, m3


Ekološko-
gospodarski
tip šume
Sortiment
Veličina
uzorka n —
stabala
P a r a m e t
a
r i
b
I-C-10 a
Trupci
Tanka oblovina
Cei. drvo
1532
1603
1608
0,00027817
1,17177556
0,01002076
2,293
—0,679
0,470
I-C-40
Trupci
Tanka oblovina
Cei. drvo
469
598
609
0,00026171
3,20217081
0,00000465
2,332
—0,799
2,321


Stohastićka veza obujma trupaca i prsnog promjera je jaka, dok je stohastička
veza prsnog promjera s obujmom tanke oblovine i obujmom celuloze
slaba. Tu pojavu možemo objasniti ostvarenim učincima (vidi tablicu 1.)
i »oblacima« snimljenih podataka. Učešće celuloznog drva i tanke oblovine
u neto drvu iznosi svega oko 9*/o. Veliko je rasipanje obujma celuloznog drva
i tanke oblovine na stablima istog dcbljinskog stupnja.


1.3. Visina stabala i duljina krošnji
Da bi provjerili vezu između trajanja kresanja i granatosti stabala, iskazanu
duljinom krošnje, analizirali smo mjerene podatke.


Mjerene visine stabala i duljine krošnji izjednačili smo Miha j lovo m
funkcijom. Izračunate parametre prikazali smo u tablici 5.


Parametri Mihajlove funkcije izjednačenih visina stabala i dužina krošnji


Tablica 5.
Opći oblik jednadžbe H = 1,3 + a e-i>/D# m


Ekološko-Uzorak


Parametri


gospodarski Zavisne varijable n


tip šume stabala


a


Visina stabla (Vsl) 817 42,37 26,349


I-C-10 a


Duljina krošnje (Kl) 814 33,03 37,911 Visina stabla (Vs2) 609 42,06 21,758 I-C-40 Duljina krošnje (K2) 602 28,36 37,067
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Na aritmetičkom srednjem stablu od 47,5 cm izjednačene vrijednosti
iznose:


— na I-C-10a visina = 25,6 m; duljina krošnje = 16,2 m
— na I-C-40 visina = 27,9 m; duljina krošnje = 14,3 m
U EGT I-C-40 stabla jele dostižu veće visine i imaju kraće krošnje. Linije
izjednačenih vrijednosti prikazali smo na grafikonu 3.


W


1


Vsl
35


Vs2


--^


_^


30


K2


«»


y *


s


25


E


_.


20


c


T.
/ / f"´
> 15


/ /


** ´..´


/ / s


10


5


<**´´


12.5 22.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 82.5 92.5
Graf 3. Izjednačene visine stabala i duljine krošnji


2. Provjera hipoteze na vrijednostima izračunatih pomoću
regresijskih modela


Za daljnju analizu uzeli smo modelnu distribuciju doznačenih stabala na
simuliranim sječinama. Pretpostavljeni su isti sastojinski i vremenski uvjeti
kao u toku snimanja rada.


Zadani podaci simuliranih sječina:
A — ploština sječine 23,62 ha
N — broj stabala 246


Distribucije frekvencija stabala u debljinskim stupnjevima od 12,5 do
92,5 cm formirane su na osnovi relativnih distribucija 2200 posječenih stabala
jele u EGT A i B. Broj stabala i obujam sortimenata približno odgovara
veličini snimljenih uzoraka ili dvomjesečnom učinku jednog radnika.


Broj stabala u deb. stupnjevima 12,5 do 92,5 cm


2, 8, 10, 15, 17, 20, 26, 24, 29, 26, 25, 17, 12, 8, 4, 2, 1


609
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Srednji aritmetički promjer stabla simuliranih sječina pada u debljinski
stupanj 47,5 cm.


2.1. Računanje vremena
Za simulirane sječine izračunali smo vrijeme grupa operacija u čistom
vremenu i ukupno radno vrijeme.


a) Vrijeme prijelaza do stabla


Vrijeme prijelaza ovisi o intenzitetu doznake (broj stabala po jedinici
ploštine), EGT sastojine i veličini grupe sjekača (individualni rad ili dvočlane
grupe) (6).


Vrijeme prijelaza TI računa se na slijedeći način:
TI = N-(a + b-Lp)
Lp = 1,13-J/A/N). 100


pri čemu simboli imaju slijedeće značenje:
TI — vrijeme prijelaza do stabla u minutama,
N — broj doznačenih stabala,
a, b — parametri jednadžbe pravca (6),
A — ploština sječine, ha.
Lp — srednja udaljenost doznačenih stabala (m),


Vrijednosti parametara a i b


EGT šume a b


I-C-10 a 0,38 0,028
I-C-40 0,96 0,323


b) Vremena radnih aktivnosti na stablu
Vrijeme kresanja (T2), koranja (T3) i suma vremena radnih aktivnosti
na stablu (T4) računa se po formuli:


Tj = 1 Ni-a-Dib


i=l


pri čemu simboli imaju slijedeće značenje:
Tj — vrijeme T2 ili T3 ili T4 u minutama,
D; — i-ti debljinski stupanj stabala,
Nj — broj stabala u i-tom debljinskom stupnju,
a, b — odgovarajući parametri iz tablice 3.


c) Ukupno radno vrijeme
Ukupno radno vrijeme T5 računa se po formuli:


T5 = Tč.(l+p)
pri čemu je
p — postotak potrebnih prekida rada na Tč,
Tč — čisto vrijeme (TI + T4).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Za metode M11M3 postotak prekida rada načisto vrijeme iznosi 77,9%,
a za modele M2 i M4 43,28,:i/o. Metoda i rezultati istraživanja prekida rada
(općih vremena) pri sječi i izradi drva opisani su u članku (9).


2.2.
Procjena očekivanog obujma i strukture neto drvnih
sortimenata
Usprkos slabe stohastičke veze (vidi poglavlje 1.2.), objavljamo procjenu
očekivanog obujma celuloznog drva i tanke oblovine pomoću regresijskih
modela. Zbog malog učešća tih sortimenata u neto drvu nepouzdana procjena
tih sortimenata ne djeluje bitno na pouzdanost procjene ukupne količine
sortimenta sječine.


Procjene se rade za sječne linije, najmanjeg obujma mjesečnog rada jednog
radnika, a ne za pojedinačna stabla u sječini.
Procjena očekivanog obujma trupaca, tanke oblovine i celuloznog drva
računa se po formuli:


Vj = 2 N; a D;b


i=l


pri čemu simboli imaju slijedeće značenje:
Vj — trupci ili tanka oblovina ili celulozno drvo (m3),
a, b — odgovarajući parametri iz tablice 4,
k — broj debljinskih stupnjeva,
Dj — i-ti debljinski stupanj stabla


— za trupce D; > 27,5 cm
— za tanku oblovinu D, > 17,5 cm
— za celulozno drvo Dj > 12,5 cm
N; — broj stabala u i-tom debljinskom stupnju.
Bruto obujam drva u I-C-10a izračunat je po 11. tarifnom nizu za jelu
(Špiranec), a u I-C-40 po 13. tarifnom nizu za jelu (Špiranec). Ti su tarifni
nizovi uzeti iz gospodarskih osnova za odjele u kojima se istraživalo.


2.3. Analize
U tablicama 5. i 6. prikazali smo izračunate vrijednosti radnog vremena
i neto obujma sortimenata.


Izračunata radna vremena
Tablica 5.


Vrsta vremena
Simulirana


TI T2 T3 T4 TC T5


sječina
% od TČ % od T4 minute


A/Ml 5,7 57,9 5593 5928 10546
A/M2 2,4 29,2 46,8 13865 14200 20346
A/M3 5,5 48,8 5709 6044 10752
A/M4 2,5 25,1 48,9 13500 13835 19822


B/Ml 6,8 51,0 6999 7513 13365
B/M3 7,0 49,0 6822 7336 13050
B/M4 2,6 27,6 50,8 19779 20302 29088
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Nakon provedene analize izračunatih veličina iz tablice 5. možemo zaključiti
slijedeće:


Kod metoda rada bez kontrole (Ml i M3) učešće vremena prijelaza u
čistom vremenu rada dvostruko je veće nego kod onih s koranjem (M2 i
M4). To je posljedica većeg broja oborenih i izrađenih stabala u jedinici vremena
(npr. radnom danu).


Trajanje koranja iznosi od 46 do 51% vremena radnih aktivnosti na
stablu ili 31 do 35% ukupnog radnog vremena.


Ako uspoređujemo čisto ili ukupno vrijeme sječina A/Ml s A/M3, A/M2
s A/M4, B/Ml s B/M4 možemo konstatirati da se ona međusobno ne razlikuju.
Greške procjene zbog pouzdanosti i regresijskih modela veće su od
dobivenih razlika koje se kreću u granicama oko ± 2%.


Iz navedenog proizlazi da hipotezu o značajnom djelovanju načina prikrajanja
oblovine kao kriterija za zadržavanje planom diskriminiranih metoda
rada možemo odbaciti. Djelovanje drugih faktora na varijabilnost radnog
vremena veće je od načina prikrajanja. Ta spoznaja je omogućila spajanje
podataka snimljenih po metodama Ml i M3, M2 i M4 unutar istog
EGT šuma. Ona je također omogućila da planirani obujam terenskih mjerenja
smanjimo, a za već snimljene podatke dobili smo veće uzorke za izradu
konačnih rezultata istraživanja (6).


Usporedbom izračunatih prosjeka (Ml+M3)/2 i (M3 + M4)/2 svih vrsta
vremena iz tablice 5. smije se zaključiti da u EGT B rad traje značajno
duže. Te su razlike oko 10% za metode bez koranja i oko 30% za one s koranjem.


Testirali smo, z-testom proporcija, trajanje koranja i kresanja u vremenu
radnih aktivnosti na stablu između EGT A i B. Koranje i kresanje
traje duže na sječinama EGT B. S obzirom da su sječine homogenizirane
po distribucijama stabala u debljinskim stupnjevima, uzrok razlika trajanja
koranja može se objasniti većom visinom stabala u EGT B (vidi 1.3.).
Razliku trajanja kresanja bez dodatnih istraživanja nije moguće objasniti.
Stabla jele u EGT B imaju kraću krošnju a kresanje traje duže; vjerojatno
postoje značajniji činioci koji utječu na trajanje kresanja od duljine krošnje
(debljina grana i ostali).


Postavljena hipoteza o značajnom djelovanju EGT šuma na trajanje sječe
i izrade drva se održala. Postojeću podjelu sastojina na EGT šuma možemo
iskoristiti kao kriterij radne klasifikacije sastojina u pripremi i izvođenju
sječe i izrade drva.


Grafički prikaz strukture radnog vremena A (Ml, M3), A (M2, M4), B (Ml,
M3) i B (M4) prikazali smo na grafikonu 4. Na tom grafikonu simboli imaju
slijedeće značenje:


* TI — vrijeme prijelaza do stabla; * T2 — vrijeme kresanja; * T3 —
vrijeme koranja; * To — vrijeme ostalih operacija čistog vremena;
* PR — projektirani prekidi rada.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 63     <-- 63 -->        PDF

1=^ PR


To
T3


^^


T2
Tl


A/M1,H3 A/K2.K4 B/M1.K3 B/M4


Graf 4. Struktura ukupnog radnog vremena


Za analizu proizvodnosti rada popunili smo tablice 6. i 7. u kojima smo
prikazali očekivane sortimente i vremena svedena na jedinicu radnog učinka
— m:! neto drva.


Očekivani sortimenti


Tablica 6.


Bruto Neto lfnka Celulozno


1


Simulirana drvo drvo Trupci oblovina drvo


sječina


m:i % od neto drva
A/(Ml do M4) 743 642 94,4 3,4 2,2
B/(M1 do M4) 808 721 93,1 5,3 1,6


Radno vriji jme po jedin ici proizvoda


Tablica 7.


Vrsta vremena


Simulirana Kresanje Koranje avtivnosti Ukupno radno vrijeme
sječina (T5)


(T2) (T3) (T4)
min/m3 min/m3 min/stablu


A/Ml ili M3 4,7 — 8,8 16,6 43,3
A/M2 ili M4
B/Ml ili M3
5,8
4,8
10,0

21,3
9,6
31,3
18,3
81,6
53,7
B/M2 ili M4 7,6 13,9 27,4 40,3 118,2


Proizvodnost ćemo iskazati brojem jedinica učinka po radniko danu
trajanja 8 sati (m3 neto sortimenta/8 sati).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Proizvodnost rada


Tablica 8.


nfil^ko


Sječina
Postoci


A/Ml ili M3 28,9 100
A/M2 ili M4 15,3 52,9
B/Ml ili M3 26,2 90,6
B/M2 ili M4 11,9 41,2


Razmatranjem veličina iz tablice 7. i 8. vidi se djelovanje metode rada
i EGT šuma na proizvodnost rada. Pri tome treba napomenuti da projektirana
struktura radnog dana, bez obzira na metodu rada ima približno iste
uvjete fizičkog naprezanja. Kod metoda bez koranja rad motornom pilom
u danu traje iznad konvencijom priznatih granica. Metodu i rezultate tih
istraživanja prikazali smo u radu (9).


DISKUSIJA


Hipotezu da način prikrajanja (trupljenja) oblovine koji je služio kao
faktor razdvajanja metoda Ml i M3 te metoda M2 i M4 u posebne metode
po kriteriju potrebnog rada i obujma izrađenih sortimenata treba odbaciti.
Varijabilnost vremena rada izazvana drugim faktorima značajnija je od dijela
varijabilnosti izazvane načinom prikrajanja.


Ekološko-gospodrski tip šume kao sintetički pokazatelj uređivačkih, uzgojnih,
terenskih i gospodarskih karakteristika sastojine (1) može poslužiti
i kao kriterij radne klasifikacije sječina za planiranje i izvođenje sječe i
izrade drva.


LITERATURA


1.
Cestar , D. i dr., (1986): Uputstva za izradu karte ekološko-gospodarskih tipova
šuma gorskog područja (I) SR Hrvatske. Radovi. Šumarski institut Jastrebarsko.
Zagreb, str. 125.
2.
H a dž i vukov i ć, S., (1973): Statistički metodi. Univerzitet u Novom Sadu.
3.
Kopf, K. U., (1976): Prediction of time consumption in logging. A IUFRO
project on the application of work study in forestry, Stockholm.
4.
Rebula , E., (1977): Ugotavljanje osnov potrebnega časa za sečnjo in izdelavo
jelovine in smrekovine v Postojnskem gospodarskem območju. Institut za gozdno
in lesno gospodarstvo, Ljubljana.
5.
Snedecor , W.G., Cochran , W.G., (1971): Statistički metodi. Beograd.
6.
Šumarski fakultet Zagreb — Kompletna dokumentacija istraživanja
sječe i izrade drva (izvorni terenski podaci, datoteke podataka i rezultati
iz razdoblja 1971—1987).
7.
Tomanić, S., Hitrec, V., Vondra, V., (1978): Sistem određivanja radnog
vremena sječe i izrade drva. Šumarski fakultet Zagreb.
8.
Tomanić , S., (1982): Studij vremena pri sječi i izradi drva u prebornim šumama.
Upute za terenske radove, Šumarski fakultet Zagreb.
9.
Vondra , V., (1988): Delay Time Dependence on Work Methods at Cutting
and Primary Wood Conversion (Ovisnost prekida rada o metodi rada pri sječi
i izradi drva). Referat na Međunarodnom simpoziju »Developments on Work
Studies in Forestry« održanom u Solunu 1988. godine.
10. GPŠG Delnice , (1985): Normativi za iskorišćavanje šuma, str. 105.
614
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 65     <-- 65 -->        PDF

The Influence of the Work Method and the Ecological Management Type of Forest
upon the Structure of Work Time and Productivity at Cutting and an Primary


Wood Conversion of Firwood


Summary


The influence of work method and ecological/management type of forest
(EMT) upon the structure of work method and productivity has been researched
through complex investigations at cutting and primary wood conversion in the
forests of Gorski kotar and Lika.


The results of the productions methods for the following have been presented:
barked long roundwood (multiples) and long pulpwood (Ml); unbarked long roundwood
and long pulpwood (M2); barked roundwood assortments and long pulpwood
(M3); unbarked roundwood assortments and long pulpwood (M4) — in
I-C-10a EMT (Abieti-Fagetum illyriyum Ht.) and I-C-40 EMT (Blechno-Abietum
picetosum Ht.).


Work time structure and total time for the methods Ml and M3 on one
hand, and M2 and M4 on the other, within the same EMT forest, under the approximately
same other working conditions, do not differ. Different bucking time
values are not a sufficient reason for discriminating Ml, M3 methods, and M2,
M4, according to the criteria of work duration and physical exertion of the
workers.


For the same work methods a considerable influence of the EMT forest has
been establiched on the work time needed for the trees of same breast-height
diameter. The EMT forest can serve as a criterium for work categorization at
preparation and performance of cutting and primary wood conversion.


Barking takes 46%, to 51% of netto operating time on a tree, or 31đ/» to 35%
of total time.


Work productability depends on the EMT forest. In the I-C-10a EMT, the
productability of the methods without barking is by lOVo higher — of the ones
including barking by 28% — than in the I-C-40 EMT.


Key words: cutting and primary wood conversion, work study, work product-
ability.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 66     <-- 66 -->        PDF

ŠUMARSKA ZNANOST U TREĆEM TISUĆLJEĆU


Šumarska znanost u trećem tisućljeću opća je tema XIX.
IU FRO kongresa, koji će se održati od 7. do 18. kolovoza 1990. g.
u Kanadi (Montrealu).