DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 41     <-- 41 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 323.4. UU1/2 (Q robur L. + A. glutinosa Gaertn) Sum. list CXIII (1989) 591


KOMPARATIVNO ISTRAŽIVANJE SJEČE I IZRADE U
PROREDNIM SASTOJINAMA HRASTA LUŽNJAKA I CRNE JOHE


Stevan BOJANIN, Ante P.B. KRPAN, Juraj BEBER


SAŽETAK: U radnji autori tretiraju problem radova na sječii izradi u mješovitim prorednim sastojinama hrasta lužnjaka i
crne johe.


Posebna pažnja je posvećena istraživanju metode eksploatacije
(deblovna, poludeblovna, sortimentna), obzirom na starost i
intenzitet sekundarnog otvaranja, i da se za privlačenje primjenjuju
traktori s vitlom koji se kreću po vlakama.


U dogledno vrijeme kod sječe i izrade i u prorednim sastojinama
primjenjivat će se i dalje motorna lančana pila, što kod
izbora metode eksploatacije treba uzeti u obzir.


Kod provedenih istraživanja primijenjena je sortimentna metoda.
U sastojim su izrađivani sortimenti tehničke oblovine i višemetarsko
industrijsko drvo utovarnih dužina.


Kod stabala crne johe iskorištena drvna masa po stablu, osim
kod najtanjeg debljinskog podrazreda stabala, veća je nego kod
hrasta, što se odrazilo na utroške vremena sječe i izrade po m?
drvne mase.


S porastom debljine stabala kod obiju vrsta drva dužina tehničke
oblovine po stablu se povećava, a industrijskog drva se smanjuje.
Srednji promjeri ovih sortimenata za dužine po stablu stoje
u određenom odnosu s prsnim promjerima stabala.


Postotak dodatnog vremena kod obračuna vremenskih normi
je u svim slučajevima isti i iznosi 60%.


Norme vremena po m3 za sječu i izradu tehničke oblovine
veće su nego za industrijsko drvo utovarenih dužina kako kod
hrasta tako i kod johe. Kod johe ta razlika iznosi 19°lo, a kod
hrasta S,5°/

Norme vremena za sječu i izradu po stablu veće su u svim
slučajevima kod hrasta nego kod johe, a prosječna razlika je24,3%.


Norme vremena za sječu i izradu po m3 drvne mase tehničkog
te industrijskog drva također su, osim kod najtanjih tretiranih
stabala, veće kod hrasta nego kod johe. Ta razlika u prosjekuiznosi u prvom slučaju 27,8%, a u drugom 29,1%.


* Prof. dr. Stevan Bojanin, Šumarski fakultet, Zagreb, Šimunska c. 25
Mr. Ante P.B. Krpan, Šumarski fakullet, Zagreb, Šimunska c. 25
Juraj Beber, dipl. inž., Šumarski fakultet, Zagreb, Šimunska c. 25


ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 42     <-- 42 -->        PDF

I. UVOD I PROBLEMATIKA
Kod eksploatacije prorednih sastojina potrebno je po jedinici proizvoda


uložiti više rada nego u zrelim sastojinama, dok je vrijednost izrađenih sor


timenata manja.


Nadalje, utvrđeno je da se odnos između prosječne cijene 1 m:i drvne


mase i brutto zarade radnika znatno snizio, Pesta l (7).


Da se učinak poveća, troškovi eksploatacije šuma snize i provede huma


nizacija rada, pristupa se usavršavanju tehnologije rada i izboru odgovara


jućih mehaničkih sredstava.


U prorednim sastojinama stabla se obaraju motornim pilama, obzirom


da se zbog gustoće sastojine strojevi za obaranje ne mogu kretati od stabla


do stabla. Ukoliko bi se koristili strojevi za obaranje stabala, oni bi morali


biti opremljeni dugim krakom (do 14 m) na čijem je kraju montirana glava


za obaranje, Staa f (9).


U umjetno podignutim sastojinama sadnjom u redove, kod proreda se
može iskorištavati određeni (npr. svaki drugi) red »corridor thinning«, pa
se mogu primijeniti strojevi za obaranje i slaganje, harvested i si. Ovaj
način proređivanja može se primijeniti i u sastojinama gdje ne postoje redovi
stabala, pa se proredom obuhvate sva stabla na pruzi određene širine.
Proreda se i tako kombinira, da se izvan pruge motornom pilom provede
selektivna proreda, He di n (6).


U prorednim sastojinama preteže udio industrijskog i ogrjevnog drva.
Industrijsko se drvo u prorednim sastojinama izrađuje pretežno u višemetarskim
dužinama, bez cijepanja, tako se povećava proizvodnost rada i snizuju
troškovi proizvodnje, Bojanin, Sever i Tomičić (4). Nadalje,
cijela tanka stabla se usitnjavaju, a kod debljih stabala se usitnjava gornji
dio debla s krošnjom, Bojanin (3).


II. CILJ, METODIKA I PODRUČJE ISTRAŽIVANJA
Ovim istraživanjima je cilj ustanoviti utroške vremena i učinke kod
obaranja stabala i izrade sortimenata u prorednim sastojinama hrasta lužnjaka
i crne johe. Kod rada je primijenjena sortimentna metoda, tj. izrada
je obavljena u sastojini. Izrađivani su sortimenti tehničke oblovine i industrijsko
drvo, koje je izrađeno u oblom stanju u višemetarskim utovarnim
dužinama. Kod sječe i izrade bila su dva radnika u grupi, a drugi radnik
je imao i dužnost da pomaže traktoristi kod formiranja tereta. Radnici u
grupi su imali jednu motornu pilu.


Rad se odvijao po lančanom sistemu, tako da su izrađeni sortimenti
privlačeni za vrijeme rada na sječi i izradi.


U sastojini je provedeno sekundarno otvaranje, tako da su se traktori
kod privlačenja kretali u pravilu po vlakama, a djelomično su, gdje je to
bilo moguće, da skrate udaljenost sakupljanja, ulazili u sastojinu.


Kod terenskih snimanja utroška vremena, primijenjena je višednevno
povratna metoda kronometraže u toku cijelog radnog dana, kako bi se moglo
odrediti i dodatno vrijeme.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Kod obrade podataka primijenjena je malematičko-statistička metoda.


Određene su srednje vrijednosti, signifikantnost razlika analizom varijance;


primijenjena je i regresiona analiza.


Istraživanja su provedena na području šumarije Veliki Grđevac, G. j .
Grđevačka Bilogora, odjel 37e. Starost sastojine je 68 god. Vrste drva: hrast
lužnjak 0,6, grab0,2 , crna joha 0,2. Drvna masa 382 m:1/ha. Posječena brutto
drvna masa iznosi 39 m´/ha.


III. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Obarana su stabla hrasta lužnjaka i crne johe, pa su izrađeni sortimenti
na naprijed opisani način.


A. Hrast lužnjak
U tabeli 1. je za pojedine debljinske podrazrede stabala prikazana prosječna
iskorištena drvna masa tehničkog i industrijskog drva te ukupno iskorištena
drvna masa po stablu. Pored toga prikazano je u postocima učešće
tehničkog i industrijskog drva po stablu.


Nadalje su za pojedine debljinske podrazrede stabala za tehničku oblovinu
te za industrijsko drvo prikazane slijedeće prosječne vrijednosti po
stablu: dužina, srednji promjer s korom te dužina izrađenih komada.


Kod obračuna volumena tehničke oblovine po stablu, a također i kod
volumena industrijskog drva, primijenjena je regresiona analiza korištenjem
jednadžbe pravca, a kod izjednačenja dužine tehničke oblovine te industrijskog
drva po stablu korištene su jednadžbe parabole drugog stupnja.


Diobom ukupne dužine određenog sortimenta po stablu s dužinom komada
dobije se broj komada, odn. broj prepiljivanja po stablu.


Kako se u tabeli 1. vidi, s porastom debljine stabala volumen tehničke
oblovine intenzivno raste, dok volumen industrijskog drva raste veoma
blago.


Kod najtanjih obuhvaćenih stabala tehnička oblovina sudjeluje u ukupno
iskorištenoj drvnoj masi 24%, a industrijsko drvo 76%. S porastom
debljine stabala postotno učešće tehničke oblovine raste, a industrijskog drva
opada.


Dužina tehničke oblovine po stablu s porastom debljine stabala se povećava,
a industrijskog drva se smanjuje.


Srednji promjer tehničkog i industrijskog drva pokazuje ovisnost o prsnom
promjeru stabla, ali je ta ovisnost u većoj mjeri naglašena kod tehničkog
drva.


Prosječna dužina komada tehničke oblovine kreće se od 3,9 m do 4,7 m
i ne pokazuje ovisnost o debljini stabala, a kod industrijskog drva dužina
komada kod stabala svih debljina iznosi od 3,9 do 4,0 m.


Utrošci vremena prijelaza od stabla do stabla, ovisno o prijeđenoj udaljenosti,
izjednačeni su primjenom jednadžbe parabole drugog stupnja. Brzi


593
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 44     <-- 44 -->        PDF

594
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 45     <-- 45 -->        PDF

ne hoda su za sve udaljenosti iste (2,6 km/h). Jedino na udaljenosti od 5 m
brzina je iznosila 2,8 km/h.


Prosječna udaljenost prijelaza za hrast i johu iznosila je 22 m, pa vrijeme
za prijelaz iznosi 0,51 min.


Utrošci vremena obaranju po stablu za cijelu radnu operaciju, a tako
i za kresanje grana s okretanjem, izjednačeni su pomoću regresione jednadžbe
pravca. Ovdje, kao i kod drugih izjednačenja utrošaka vremena radnih
operacija stablovnog i sortimentnog vremena, neovisna varijabla je prsni
promjer stabla.


Utrošci vremena ovih dviju radnih operacija, za stabla prsnih promjera
20 do 40 cm po podrazredima širine 5 cm te za hod do stabla, naneseni su
u tabeli 2. kao stablovno vrijeme po stablu, a zatim i po m3 izrađene drvne
mase, prema Gla s er u (5). Utrošak stablovnog vremena po stablu s povećanjem
debljine stabla se povećava, dok utrošak po m:l opada (tabela 2).


Utrošci vremena radnih operacija sortimentnog vremena tehničke oblovine
otpiljivanja brade i dorade po stablu, izjednačeni su pomoću regresione
jednadžbe pravca jednostruke korelacije, dok je kod utroška vremena krojenja
i prepiljavanja po stablu primijenjena jednadžba multiple korelacije,
gdje je druga neovisna varijabla bila broj prepiljivanja, odnosno broj komada
po stablu.


Iz ovih utrošaka vremena određeno je sortimentno vrijeme za tehničku
oblovinu po m:´ drvne mase, a zatim i operativno vrijeme po m:1 drvne mase.
Oba navedena utroška vremena po m:; s povećanjem debljine stabala opadaju,
uz jedan izuzetak (tabela 2).


Sortimentno vrijeme industrijskog drva sastojalo se od krojenja i trupljenja.
Izrađeni komadi nisu slagani posebno, nego su ostali izvorno poredani
do privlačenja. Obzirom na relativno malu količinu granjevine šumski
red nije posebno uspostavljen.


Za izjednačenje ovog utroška vremena po stablu primijenjena je regresiona
jednadžba parabole jednostruke korelacije.


Ovo sortimentno vrijeme obračunato po m:i izrađene drvne mase prikazano
je također u tabeli 2. Kako se vidi ono ne pokazuje ovisnost o debljini
stabala. U tabeli 2 prikazano je i operativno vrijeme za industrijsko drvo
po m3, koje se s povećanjem debljine stabala smanjuje.


Nadalje, u tabeli 2. je prikazano i operativno vrijeme sječe i izrade po
stablu.


Kod istraživanja radova na sječi i izradi motornom pilom u Kanadi, prema
Peterson u (8), operativno vrijeme se sastoji od slijedećih radnji:
hod do stabla, čišćenje okoliša stabla, pravljenje zasjeka i potpiljivanje, zabijanje
klinova, kresanje grana, trupljenje, ali nema podjele utroša vremena
po sortimentima.


Dodatno vrijeme radi obračuna normi vremena odredili smo pomoću
slike radnog dana, Bo j a n in (2), Schneide r (10). Rezultati prikazanih
provedenih istraživanja nisu pružili dovoljnu podlogu za to, obzirom na kraće
trajanje istraživanja. Dodatno vrijeme od 60% na operativno vrijeme uzeli
smo iz ranijih istraživanja, Bojani n et al. (4).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 46     <-- 46 -->        PDF

596
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Dodatno vrijeme ovisi o vrsti drva, načinu izvođenja rada, opremi te
sastojinskim i terenskim uvjetima. Schneide r (10) je u jednom primjeru
obračunao dodatno vrijeme kao postotak od 38% na operativno vrijeme kod
sječe i izrade bukve. Smatramo da bi se postotak dodatnog vremena, koji
u našem slučaju iznosi 60%, kako je naprijed rečeno, mogao poboljšanjem
organizacije rada sniziti.


Norme vremena po stablu te po m:l drvne mase tehničke oblovine i industrijskog
drva prikazane su u tabeli 2. i si. 1. Obzirom na debljinu stabala,
kod navedenih normi po m:1 prisutno je djelovanje zakona mase komada
(Stuckmassgesetz), tj. s povećanjem debljine stabala ove se norme
smanjuju, dok se norma sječe i izrade po stablu povećava.


Norme vremena tehničke oblovine hrasta (tab. 2) smo usporedili s normama
iz naših ranijih istraživanja, Boj an in et al. (4), Bojani n (1).


Norme vremena iz ovdje tretiranih istraživanja su nešto veće nego kod
ranije provedenih istraživanja. Razlog je tome da su u prezentiranim istraživanjima
radili radnici u grupi od dva radnika, a djelomično je pomoćni
radnik pomagao traktoristi kod formiranja tovara u sastojini.


U tabeli 2. i na si. 1 vidi se da su norme vremena sječe i izrade tehničkog
drva kod prva tri debljinska podrazreda 8% do 21% veće nego kod industrijskog
drva. Kod posljednja dva podrazreda norme su gotovo jednake.


6o


cS
5o

min/m´´ tehn,.drva
min/m3 industr.
min/stablu
drva
a
4o3o
-***
„ f -
"" "
2o

1o


-Ih<
lo 25 3o 35 4o
Pr3ni promjer stabla-cm


Slika 1. Norme vremena kod sječe i izrade u prorednim sastojinama
hrasta lužnjaka


B. Crna joha
U tabeli 1. je, kao i za hrast, za pojedine debljinske podrazrede stabala
prikazana iskorištena drvna masa tehničkog i industrijskog drva te ukupno
iskorištena drvna masa po stablu, kao i postotni udio tehničkog i industrijskog
drva po stablu za pojedine debljinske podrazrede stabala.


Također je, odvojeno za tehničko i industrijsko drvo, prikazana dužina
po stablu, srednji promjer i dužina pojedinih komada.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Drvne mase tehničkog drva po stablu za pojedine debljinske podrazrede


stabala izjednačene su primjenom regresionc jednadžbe parabole drugog


stupnja, a dužine primjenom jednadžbe pravca


Kako se u tabeli 1. vidi, s porastom debljine stabala udio tehničkog


drva intenzivno raste, dok udio industrijskog drva apsolutno i relativno


opada.


S porastom debljine stabala dužina tehničkog drva po stablu intenzivno
raste, a industrijskog opada. Srednji promjer tehničkog i industrijskog drva
po stablu povećava se s porastom debljine stabala; ta ovisnost je veća kod
tehničkog nego kod industrijskog drva. Dužina pojedinih izrađenih komada
tehničkog drva kreće se od 4,0 do 5,3 m, dok je dužina industrijskog drva
gotovo konstantna (4 m).


Na isti način kao kod obrade podataka utrošaka vremena sječe i izrade
hrasta obrađeni su podaci istraživanja utrošaka vremena kod sječe i izrade
crne johe.


6o I I I
\
i -J,J .-.- —..


U1JUV W L.U1U1. U l V cl


I I I I I I


II M U


to muvnr industr« drva


1 ^ v i I I I i I


v I I I I I I
H >s
a ntn/ staoiu
3o > V ?5


2o


— -3 —


1o


-ih


la 25 3o 35 4o
Prsni promjer 3tabla-cm


Slika 2. Norme vremena kod sječe i izrade u prorednim sastojinama crne johe


Kod izjednačenja utrošaka vremena radnih operacija stablovnog i sortimentnog
vremena primijenjena je regresiona analiza, uz primjenu jednadžbi
jednostruke korelacije, a multiple korelacije samo kod krojenja i prepiljivanja.
U svim slučajevima kao neovisna varijabla uzet je prsni promjer stabla,
a kod primjene multiple korelacije (kod krojenja i trupljenja) broj komada,
odnosno broj prepiljivanja po stablu uzet je kao druga neovisna
varijabla.


Regresiona jednadžba pravca jednostruke korelacije primijenjena je kod


izjednačenja vremena obaranja stabala i otpiljivanja brade, a jednadžba pa


rabole drugog stupnja za utroške vremena kresanja grana i dorade. Multipla


korelacija je primijenjena kod izjednačenja vremena krojenja i trupljenja


tehničke oblovine, a također i industrijskog drva.


Utrošci stablovnog vremena po stablu i m3 drvne mase prikazani su u


tabeli 2. Sortimentno vrijeme za tehničko drvo po m:! drvne mase, a isto
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 49     <-- 49 -->        PDF

tako i za industrijsko drvo prikazani su također u tabeli 2. Nadalje je prikazano
i operativno vrijeme po stablu, te za tehničko i industrijsko drvo
po m:l drvne mase.


Norme vremena po stablu, te po m3 drvne mase za tehničko i industrijsko
drvo za pojedine debljinske podrazrede stabala johe nalaze se u tabeli 2.
i na slici 2. Koeficijent dodatnog vremena je isti kao kod određivanja normi
vremena za sječu i izradu hrastovine.


S porastom debljine stabala norma po stablu se povećava, a norma tehničkog
drva pravilno se smanjuje, što je s malim izuzetkom slučaj i s industrijskim
drvom.


Izuzev kod debljinskog podrazreda od 40 cm, norme vremena tehničkog
drva su veće nego za industrijsko drvo. U prosjeku ova razlika iznosi 19,0%.


C. Usporedba rezultata istraživanja sječe i izrade hrasta i johe
Utrošci vremena obaranja po stablu veći su kod hrasta nego kod johe,
a vrijeme kresanja grana kod stabala svih debljina veće je također kod
hrasta nego kod johe, dok je vrijeme hoda do stabla u svim slučajevima
isto.


Iz gore navedenih razloga, stablovno vrijeme po stablu veće je kod hrasta
nego kod johe (tabela 2).


Kako se u tabeli 1. vidi, iskorištena drvna masa po stablu veća je kod
johe nego kod hrasta, osim kod debljinskog podrazreda od 20 cm, pa je i to
razlog da je, osim kod debljinskog podrazreda od 20 cm, stablovno vrijeme
po m3 veće kod hrasta nego kod johe.


Utrošci sortimentnog vremena za tehničko drvo po stablu kod hrasta
i johe u određenim podrazredima stabala su slični, dok je u nekim podrazredima
utrošak veći kod hrasta a u nekim kod johe. Kako je rečeno,
osim kod debljinskog podrazreda od 20 cm, kod ostalih podrazreda iskorištena
drvna masa tehničke oblovine veća je kod johe nego kod hrasta. Obzirom
na gore iznesene sličnosti i razlike utrošaka vremena i iskorištene
drvne mase hrasta i johe, kod dvaju debljinskih podrazreda sortimentno
vrijeme za tehničku oblovinu po m3 je veće kod johe, a u ostalim slučajevima
kod hrasta (tabela 2).


Kako se u tabeli 1. vidi, iskorištena drvna masa industrijskog drva je
u svim podrazredima manja kod johe nego kod hrasta.
Sortimentno vrijeme po stablu je također manje kod johe nego kod
hrasta.
Sortimentno vrijeme za industrijsko drvo po m3 je u svim debljinskim
podrazredima veće kod hrasta nego kod johe (tabela 2).


Operativno vrijeme po stablu kod svih debljinskih podrazreda veće je
kod hrasta nego kod johe. Isti je slučaj i s operativnim vremenom tehničkog
i industrijskog drva po m:l osim kod debljinskog podrazreda od 20 cm.


Kao što je naprijed obrazloženo, dodatno vrijeme je kod određivanja
normi vremena sječe i izrade isto za hrast i johu (60%). Prema tome odnosi
normi vremena hrasta i johe po stablu, te za tehničko i industrijsko drvo,
ostaju isti kao i kod operativnog vremena.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Kako se vidi u tabeli 2. i si. 1 i 2 norme vremena za sječu i izradu po
stablu veće su u svim slučajevima kod hrasta nego kod johe, a prosječna
razlika je 24,3%.


Norme vremena za sječu i izradu po m;; drvne mase tehničkog te industrijskog
drva također su, osim kod najtanjih tretiranih stabala, veće kod
hrasta nego kod johe. Ta razlika u prosjeku iznosi u prvom slučaju 17,8%,
a u drugom 29,1%.


Razlika između normi vremena tehničkog i industrijskog drva je veća
kod johe (19%) nego kod hrasta (8,5%).


Gore navedene razlike nam u izvjesno mjeri daju uvid u razlike utrošaka
vremena i normi kod sječe i izrade tvrdih i mekih listača.


Norme vremena sječe i izrade po stablu mogu se koristiti kao baza za
nagrađivanje radnika samo za prikazano učešće sortimenata tehničkog i industrijskog
drva kao i za tehnologiju rada primijenjenu kod provedenih
istraživanja.


ZAKLJUČCI


Kod stabala crne johe iskorištena drvna masa po stablu, osim kod najtanjeg
debljinskog podrazreda, veća je nego kod hrasta, što se odrazilo na
utroške vremena sječe i izrade po m3 drvne mase.


S porastom debljine stabala kod obaju vrsta drva dužina tehničke oblovine
po stablu se povećava, a industrijskog drva se smanjuje. Srednji promjeri
ovih sortimenata za dužine po stablu stoje u određenom odnosu s prsnim
promjerima stabala.


Postotak dodatnog vremena kod obračuna vremenskih normi je u svim
slučajevima isti i iznosi 60%


Norme vremena po m! za sječu i izradu tehničke oblovine veće su nego
za industrijsko drvo utovarnih dužina kako kod hrasta tako i kod johe. Kod
johe ta razlika iznosi 19%, a kod hrasta 8,5%.


Norme vremena za sječu i izradu po stablu veće su u svim slučajevima
kod hrasta nego kod johe, a prosječna razlika je 24,3%.


Norme vremena za sječu i izradu po m3 drvne mase tehničkog te industrijskog
drva također su, osim kod najtanjih tretiranih stabala, veće kod
hrasta nego kod johe. Ta razlika u prosjeku iznosi u prvom slučaju 17,8%,
a u drugom 29,1%.


LITERATURA


1.
Boj an in, S.: Određivanje najpovoljnije metode rada kod izrade industrijskog
i tehničkog drva u proredama. Mehanizacija šumarstva, 1—2, 1982.
2.
B o j a n i n, S.: Studij rada i vremena u eksploataciji šuma, Zagreb, 1984.
3.
Boj an in, S.: Korištenje biomase stabala iz prorednih sastojTnar Jugoslavenski
simpozij o šumskim proredama, proizvodnji i korišćenju šumske biomase
za energetiku, Bosansko Grahovo 11. i 12. 11. 1987. godine J.P.S.C. S.Š.P. Beograd.
Informacije za tehniku i tehnologiju u šumarstvu 1/1987, 173—191.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 51     <-- 51 -->        PDF

4.
Bojanin, S., Sever, S., Tomičić, B.: Komparativna istraživanja obaranja
stabala, izrade i transporta jedno- i višemetarskog prostornog drva bukve
i hrasta (elaborat), Pakrac — Zagreb, 1978.
5.
Glaser , H.: Die Ernte des Holzes. Wirtschafts- und Forstverlag Euting K.G.
2. Anfl., Neuvvied, 1955.
6.
He din, I.B.: Requirements and design parameters for longpole — pine strip
— thinning equipment in British Columbia, FERIC Special Report No. SR-51,
1988.
7.
P e s t a 1, E.: Mindestmechanisierung der Holzernte durch Verwendung von
Knickschleppern. Forstarchiv, 2, 1970.
8.
Peterson , J.T.: Harvesting Economics: Handfalling Coastal Old — Growth
Timber. Harvesting a. Processing, FERIC. T.N.-lll November, 1987.
9.
S t a a f, K.A.G., W i k s t e n, N.A.: Tree harvesting techniques. 1984. Martinus
Nijhoff Dr W. Publishers. Dordrecht Boston Lancaster.
10.
Schneider , E.: Die Allgemeine Zeiten im neuen Holzerntetarif. Forsttechn.
Informationen, 1. 1972.
Comparative Investigations of Felling and Conversion in middle-Aged Stands of
Pedunculate Oak and European Black Alder


S um m a r y


The authors deal with the work of felling and conversion in mixed middle-
aged of Pedunculate oak and European black alder.


Emphasis was placed on the investigation of the method of exploitation (bolewood,
semi-bolewood, assortments) with regard to age intensity of secondary
accessibility as dragging is carried out by tractors with a warping drum which
move along drag roads.


The motor chain-saw will continue to be used in the future for felling and
conversion in middle-aged and this has to be taken into account when choosing
the method of exploitation.


Assortment method was applied in the carried out invesitiaations. Assortments
of timber roundwood and multi-metre industrial wood in loading lengths
were produced.


In the case of European black alder utilized volume of wood per tree, with
the exception of the thinnest diametre in subclass tree, is greater than is Pedunculate
oak, which reflected on the time spent in felling and conversion of
m´! of wood volume.


With the growth in tree diametres in both sorts of wood the length of timber
roundwood per tree increases while timber wood decreases. Mean diametres
of these assortments by lengths per tree are in relation with the DBH of trees.


Percentage of added time in the calculations of time norms is the same in
all casesand amounts to 60%.


Time norms per m3 for felling and production of timber roundwood are
greater than for timber wood in loading lengths both in oak and alder. In the
case of alder this difference amounts to 19% and 8.5% in oak.


Time norms for felling and conversion per tree are greater in all cases for
oak andalder, with an average difference of 24.3%´.


Time norms for felling and conversion per m3 of volume of wood for timber
wood and industrial wood are also greater for oak and alder, with the exception
of the thinnest of treated trees. This difference on average amounts to
17.8% for the former and 29.1« for the latter.