DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*56 Sura. list CXIII (1989) 581


O STRUKTURI I NORMALITETU ŠUME BUKVE I JELE
Abieti — Fagetum illyricum (Horv.1938)
NA PRIMJERU PRAŠUME CORKOVA UVALA


Željko KRAMARIĆ, Tiziano IUCULANO*


SAŽETAK: Autori opisuju istraživanje koje je vršeno u svrhu
daljnjeg objašnjenja strukture prašume bukve i jele (Abieti —
Fagetum illyricum Horv. 1938). Ustanovljeno je da je struktura
prašume Čorkova uvala, koja se nalazi u Nacionalnom parkuPlitvička jezera, strogo stablimičnog, prebornog oblika. Komparacijom
izmjera iz 1911. i 1981. godine je utvrđeno da je struktura
stabilna i da ne dolazi do promjena na većim površinama.


Usporedbom rezultata dobivenih sistematskim uzorkom od
3 ha i normale prema fiziološkoj zrelosti te normale prema korelacijama
S us mela, autori pokazuju da normala prema fiziološkoj
zrelosti, koja se danas koristi u uređivanju šuma Nacionalnog
parka Plitvička jezera, ne predstavlja adekvatan model prirodne
šume bukve i jele. Bolji model predstavljaju korelacije
prema S u s m el u.


UVOD


Beskonačne šume su nekada pokrivale našu zemlju od Jadrana do Panonskih
nizina. Danas su te prirodne šume velikim dijelom potisnute preglednim
i uređenim šumama. Ali još se usred gospodarskih šuma mogu naći
sačuvani dijelovi koji još uvijek nose obilježja prašuma ili nisu po svojoj
strukturi daleko od prašume. Jedna od tih prašuma je i prašuma Čorkova
uvala koja je ostala sačuvana unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera.


»Prašuma je takva šuma koja se razvija samo pod utjecajem prirode
i u kojoj se ne sprovode, niti su se sprovodili iskorišćivanje, uzgajanje i zaštita
šuma.« (Prpić, 1972)


Jedino u takvim šumama se može još izučavati prirodna dinamika šumskih
ekosistema. Prema preporukama IUFRO se naročita vrijednost tih istraživanja
sastoji u njihovoj primjeni u uzgajanju i uređivanju šuma. Najjeftiniji
i najefikasniji način povećanja produktivnosti je korištenje prirodnih
procesa (Leibundgut, 1982).


Danas zaštitne, socijalne, rekreacijske i turističke vrijednosti šuma mnogostruko
nadilaze vrijednost drvne mase. Te funkcije najbolje zadovoljava
prašuma ili prirodna šuma. Stoga je i jedan od ciljeva gospodarenja šumama


* Željko Kramarić, dipl. inž., Plitvička jezera, Jezerce 23
Dott. Tiziano IUCULANO


ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 32     <-- 32 -->        PDF

s posebnom namjenom u Nacionalnom parku Plitvička jezera sačuvati prirodnost
šuma i, tamo gdje je ona narušena, njeno poboljšanje.


Za takvo gospodarenje su potrebna saznanja iz prašuma ili drugih sačuvanih
sastojina i zbog toga su najsačuvanije sastojine unutar Nacionalnog
parka izdvojene u rezervate.


Cilj ovog rada je da proširi saznanja o strukturi prašume bukve i jele
i ispita model normale koji se do sada koristi u šumama Nacionalnog parka
Plitvička jezera.


OPĆI PODACI


Prašuma Čorkova uvala se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Nacionalnog
parka Plitvička jezera, unutar prirodnog šumskog rezervata »Čorkova uvala
«. Rezervat obuhvaća odjele 1, 2, 3, 4 i 5 ukupne površine 287,2 ha.


Prašuma Čorkova uvala obuhvaća odjel 1 površine 79,5 ha od kojih
38 ha možemo klasificirati kao primarnu prašumu, dok je na ostaloj površini
određen broj starih panjeva te taj dio možemo smatrati sekundarnom
prašumom (Mayer, H. et ali., 1980).


Nadmorska visina prašume se kreće od 860 do 1028 m nm. Ekspozicija
je istočna i sjeveroistočna, a inklinacija od 5 do 37 stupnjeva.


Geološku podlogu prašume čine vapnene breče s ulošcima dolomita iz
gornjeg lijasa, dogera i donje krede kao i uslojeni vapnenci donje krede.
Tla u prašumi su kompleksi smeđeg tla na vapnencu i smeđeg ilimeriziranog
tla te kompleksi plitkog smeđeg tla na vapnencu i crnice.


Prema podacima meteorološke stanice Čorkova uvala koja je, na žalost,
radila samo u razdoblju od 1961. do 1965. godine, klima prašume se može
karakterizirati Koppenovom oznakom Dfbx. Prema Makjaniću (1967)
srednje godišnje oborine iznose 1656 mm od kojih 50,2% pada u vegetacijskom
razdoblju. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi 6,5 °C, srednja
siječanjska temperatura je —3,4 °C, a srednja srpanjska temperatura zraka
je 15,9 °C. Razdoblje s temperaturom iznad 6 °C traje 27 tjedana, tj. oko
pola godine.


Prašuma Čorkova uvala se nalazi u pojasu klimatogene šumske zajednice
bukve i jele (Abieti — Fagetum illyricum Horvat 1938) i pripada ekološko-
gospodarskom tipu I-C-10 b. Sloj drveća čine uz jelu (Abies alba Mill.)
i bukvu (t´agus sylvatica L.) još smreka (Picea abies Karst.) i gorski javor
(Acer pseudoplatanus L.)


Sloj grmlja je raznovrstan, ali postoje velike razlike u njegovoj zastupljenosti
ovisno o kamenitosti terena i prekinutosti sklopa. U tom sloju možemo
naći: Lonicera alpigena, Lonicera xylosteum, Evonymus latifolia, Rhamnus
fallax, Crataegus monogyna i druge.


U sloju prizemnog rašća dolaze: Cardamine annaeaphyllos, Cardamine
savensis, Cardamine trifolia, Cardamine polyphylla, Cyclamen europaeum,
Circea lutetiana, Polystichum lonchitis, Athyrium filix femina, Dryopterisfilix mas, Dryopteris montana, Phylitis scolopendrium, Galium odoratum,
Oxalis acetosella, Sanicula europaea, Aremonia agrimonoides, Elymus europaeus,
Euphorbia amygdaloides, Epilobium montanum i druge.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 33     <-- 33 -->        PDF

METODA RADA


U odjelu 1 je postavljen sistematski uzorak od 12 ploha na sjecištima
Gaus-Krugerovog sustava u rasteru od 250 ni. Raspored tih ploha vidljiv je
iz slike 1. Površina svake plohe iznosila je 50-50 m, tj. 2500 m2. Na svim
plohama izmjerena su sva stabla iznad promjera u prsnoj visini od 9 cm
i svrstana u debljinske stupnjeve 2 cm širine. Izmjereni su promjeri svih
dubećih sušaca, izmjerene su 2 do 3 visine najviših dominantnih stabala i
utvrđeno je stanje pomlađivanja.


Slika 1. Raspored pokusnih ploha u prašumi Corkova uvala


Nadalje su za svaku plohu utvrđeni slijedeći podaci: Položaj u predjelu,
reljef, nadmorska visina, položaj, nagib, vrsta geološke podloge, dubina tla,
vlaga, lokalne klimatske posebnosti, sklop krošnji te prisutnost lišajeva, bolesti
i štetnih insekata.


Podaci od izmjere iz 1977. god. su uzeti iz osnove gospodarenja, podaci
od izmjere iz 1987. obračunali smo na isti način direktno iz terenskih mamila.
Normala prema fiziološkoj zrelosti je preuzeta iz programa za gospodarenje
društvenim šumama posebne namjene Nacionalnog parka Plitvička
jezera 1982. do 1991. za ekološki gospodarski podtip I-C-10b. Za sve obračune
drvne mase korišteni su isti tarifni nizovi.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 34     <-- 34 -->        PDF

REZULTATIISTRAŽfVANJA


U svrhu dobivanja uvida u stabilnost strukture prašume Čorkova uvala
usporedili smo totalne izmjere iz 1977. i 1987. godine, koje su rađene u svrhu
dobivanja podataka za osnovu gospodarenja. Rezultati obje izmjere su prikazani
na slici 2. Nagli skok u zadnjem debljinskom razredu je posljedica
uvrštavanja svih stabala debljih od 80 cm prsnog promjera u taj debljinski
razred prema njihovoj temeljnici. Vidljivo je da je struktura u tom razdoblju
ostala stabilna i nepromijenjena. Neznatno se je povećao broj stabala
u većim debljinskim stupnjevima, što se jasno reflektira i na temeljnicu
i na drvnu masu.


Iz sistematskog uzorka rađenog 1988. godine dobivena je distribucija s
obzirom na broj stabala, temeljnicu i drvnu masu u svim debljinskim stupnjevima
i ona je data u tabeli 1.


U tabeli 2 su date značajne karakteristike svih pojedinih ploha sistematskog
uzorka. Jasno se vide razlike u broju stabala i temeljnici između ploha.
Analiza distribucija broja stabala na plohama pokazala je da je na svim
plohama distribucija pratila Liocourtovu krivulju. Zbog veličine ploha od
2500 m- stoga možemo reći da je struktura prašume strogo stablimična i
preborna.


Pojedine razvojne faze prema Leibundgu t (1982) zauzimaju vrlo
male površine, i rijetke su razvojne faze veće od 800 do 1000 m-.


Pomladak je obilno prisutan na svim pokusnim plohama. Pomladak jele
je često zastarčen, ali je zato na mjestima gdje je sklop prekinut dosta vitalan.
Također se primjećuje izmjena vrsta, jela se pomlađuje pod bukvom,
a bukva pod jelom.


Distribuciju broja stabala smo zatim usporedili s normalom dobivenom
prema fiziološkoj zrelosti jele promjera 80 cm i bukve 65 cm, kao što je
data u osnovi gospodarenja za ekološko-gospodarski podtip I-C-10b i s normalom
dobivenom prema Susmelovim korelacijama (Susmel , 1980). Te
korelacije predstavljaju jednostavan model prirodnih i gospodarskih šuma
prebornog tipa. Sve korelacije su date u-odnosu na srednju visinu dominantnih
stabaha (H):


— Konstanta Liocourtove krivulje K = 4,3 : 3H
— Temeljnica u m2/ha G = 0,97 H
— Volumen drveta u irr/ha .i.,: V = 0,33 H2
—- Promjer fiziološke zrelosti > D,n = 2,64 H
Uz pomoć tih korelacija se može jednostavno konstruirati normala na
osnovu tridesetak izmjerenih dominantnih visina.


U konkretnorh slučaju srednja visina dominantnih stabala je iznosila
42,5 m i dobivene su slijedeće vrijednosti za K, G, V i D,„:


. — K = 1,2322


— G = 41,(23J m2/ha
— V = 596,1 m-´/ha
— Dm = 112,5 cm


ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 35     <-- 35 -->        PDF

585
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 36     <-- 36 -->        PDF

586
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Karakteristike pokusnih ploha


Nad


EkspoBroj
Temelj


morska Nagib Dubina tla Sklop krošnji


Broj zicija stabala nica


visina


plohe


/ha m-/ha


m nm


1 990 SI
2 932 I
3 905 1
4 870 I
5 835 SI
6 835 JI
7 859 SI
8 906 SI
9 847 S
10 820 S
11 816 SZ
12 853 S


Distribucije brojazane na slici 3.


25 <30 djel. prekinut 400 35,34
15 <30 djel. prekinut 288 46,80
20 <30 djel. prekinut 332 48,84
15 <30 djel. prekinut 304 41,47
15 31—60 progaljen 356 41,55
5 <30 gust 412 48,76
15 <30 djel. prekinut 288 61,36
15 <30 progaljen 288 34,64
5 <30 prekinut 400 67,37
10 <30 djel. prekinut 492 53,13
10 <30 djel. prekinut 520 51,13
5 31—60 djel. prekinut 388 35,00


stabala konkretne izmjere i dviju normala su prika


Prašuma Čorkova uvala


Konkretna izmjera
Normala prema fiziološkoj zrelosti


-Normala prema korelacijama SUSMEL-a


Slika 3
Distribucija broja stabala po debljinskim stupnjevima
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Na slici 4 su prikazane razlike između konkretne izmjere i normala po
debljinskim razredima u postocima od konkretnog stanja. Vidi se da su diference
kod Susmelovog modela puno manje nego kod normale dobivene kla


sičnom metodom.
a) 7.
!´)0
b)


G ~´f— ´ -I L


50


°.<


ICO


V o


T=E L I


Slika 4


Razlike normala od konkretne izmjere po debljinskim razredima
a) normala prema fiziološkoj zrelosti lb) normala prema Susmel


ZAKLJUČAK


Struktura prašume Čorkova uvala je preborna i strogo stablimičnog rasporeda.
Pojedine razvojne faze su malih površina i stvaraju preborni mozaik.


Takva struktura je uvjetovana, prije svega, malom dubinom tla (Prpić,
1972) i naglim vremenskim promjenama koje su uvjetovane položajem prašume
blizu grebena i položajem na crti kontinentalnosti (M a k j a n i ć, 1967).


Struktura prašume je stabilna i ona se ne mijenja značajno na većim
površinama. Možemo smatrati životni tok prašume uravnoteženim. Takva
stabilna struktura predstavlja prirodno stanje šume bukve i jele na krškom
terenu.


Normala koju propisuje plan gospodarenja za ekološko-gospodarski podtip
I-C-10 b ne predstavlja najbolji model prirodne šume u tim stanišnim


588
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 39     <-- 39 -->        PDF

uvjetima i trebala bi se preispitati njena upotreba u gospodarenju šumama
s posebnom namjenom Nacionalnog parka Plitvička jezera.


Normala konstruirana prema korelacijama S u s m e 1 a predstavlja adekvatniji
model šume bukve i jele u svom prirodnom obliku na tim staništima.
Ta normala ovisi isključivo o srednjoj visini dominantnih stabala i s
tim o bonitetu, i ona tako može poslužiti kao pokazatelj prirodnosti sastojine,
što može naći naročitu upotrebu u uređivanju šuma posebne namjene.


LITERATURA


1.
Kl ep a c, D.: Principi uređivanja šuma Nacionalnog parka »Plitvička jezera«,
Šumarski list 7—8, Zagreb, 1984.
2.
Le i bun d gut, H.: Europaische Urwalder der Bergstufe, Haupt, Bern, 1982.
3.
M a k j a n i ć, B.: O klimi užeg područja Plitvičkih jezera, manuskript, Zagreb,
1967.
4.
Mayer , H. et all.: Bestandesaufbau und Verjtingungsdynamik unter dem Einfluss
natiirlicher Wildichten im kroatischen Urwaldreservat Ćorkova uvala, Plitvicer
Seen, Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen, 131, nr. 1, Januar, 1980.
5.
Program za gospodarenje društvenim šumama posebne namjene Nacionalnog
parka Plitvička jezera, 1982—1991.
6.
Prpić , B.: Neke značajke prašume Čorkova uvala, Šumarska list 9—10, Zagreb,
1972.
7.
Prpić , B.: Struktura i funkcioniranje prašume bukve i jele (Abieti-Fagetum
illvricum Horv. 1938) u Dinaridima SR Hrvatske, II. kongres ekologa Jugoslavije,
Zadar — Plitvice, 1979.
8.
SusmeI, L: Normalizzazione delle foreste alpine, Liviana Editorice, Padova,
1980.
9.
Šumarski institut Jastrebarsko, Prirodni šumski rezervato »Čorkova uvala —
Čudinka«, Radovi br. 53, Zagreb, 1983.
tiber die Struktur des Buchen und Tannenwaldes
(Abieti-Fagetum illvricum Horv. 1938) am Beispiel des Urwaldes Čorkova uvala


Zusammenfassung


Die Autoren beschreiben cine Untersuchung die mit dem Ziel durchgeftihrt
wurde eine weitere Erklarung der Struktur des Buchen — Tannen Urwaldes
(Abieti — Fagetum illvricum Horv. 1938) zu liefern. Es wurde festgestellt, dass
die Bestandesstruktur des Urwaldes Čorkova uvala, der im Nationalpark Plitvicer
Seen gelegen ist, eine streng einzelgemischte Plenterstruktur ist. Durch einen Vergleich
der Bestandesaufnahmen aus den Jahren 1977 und 1987 wurde festgestellt,
dass die Bestandesstruktur stabil ist und das es zu keinem Bestandeszerfall auf
grosseren Flachen kommt.


Mit einhem Vergleich einer systematischen Bestandesaufnahme von 3 ha Gesamtflache
und der Normalitat anhand von Ertragstafeln und der Normalitat
anhand des Modelles von SusmeI, zcigen die Autoren, dass die Normalitat anhand
von Ertragstafeln, die heute bei der Forsteinrichtung im Nationalpark Plitvicer
Seen verwendet wird, kein adekvates Model eine naturlichen Buchen-Tannenwaldes
darstellt. Ein besseres Modeli ist die Normalitat anhand dcr Korrelationen
von Susmel.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 40     <-- 40 -->        PDF

OBAVIJEST


Na 10. sjednici PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, koja
je održana 27. prosinca 1989. godine, donijela je


ODLUKA


Akontacija za pretplatu na ŠUMARSKI LIST za 1990. godinu
iznosi:


— zaposleni članovi
dinara 100
— studenti, đaci i umirovljenici dinara 50
— organizacije udruženog rada dinara 600

za inozemstvo 40 USA dolara na
dan fakturiranja
Zagreb 27. prosinca 1989.


Predsjednik
Predsjedništva
(Adam Pavlović, dipl. inž.)


Naš ŽIRO RAČUN kod SDK:
30102-678-6249