DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 231 Šum. list CXII1 (1989) 567


SUKCESIVNI NIZ SUBASOCIJACIJA UNUTAR OMORIKE
(Piceetum omorikae Tregubov, emend. P. Fukarek)
U NJENIM SASTOJINAMA U ISTOČNOJ BOSNI


Pavle i Đuro FUKAREK*


SAŽETAK. Ekološki i pedološki uvjeti za Pančićevu omoriku
ne moraju biti isti, iako je geološka podloga jednaka. Na osnovu
deset fitocenoloških snimki na lokalitetima jednake geološke
podloge autori su za asocijaciju Piceetum omorikae Tregubov
utvrdili tri subasocijacije. — To su sub asocijacija »tipicum«,
sub asocijacija »Daphnetosum Blagayanae« i subasocijacija »Aceteresum
«, gdje izostaje prirodno pomlađivanje zbog konkurencije
mlađih vrsta. Takvo raščlanjivanje osnovne asocijacije olakšava
rješenje šumsko-uzgojnih problema i proširenje znanja o
sastojinama Pančićeve omorike u Bosni i Hercegovini. To je posebno
značajno sloga, jer mlađe vrste suzuju i onako mali areal
ove vrste i ukazuje na potrebu poduzimanja zaštitnih mjera u
sastojinama omorike unutar areala ove vrste. (Ur.)


UVOD


Pančićevoj omorici, najljepšem četinaru naših šuma — endemu i reliktu,
Pavle Fukarek posvetio je već svoje najranije radove. On je pored areala,
ekoloških i cenoloških problema posebno posvećivao pažnju uzgojnim problemima.
Insistirao je na zaštiti vrste, pravilno ocjenjujući njeno veliko
značenje u fondu balkanskih endema i reliktnih vrsta uopće.


Ovaj članak je rezultat (iako na žalost nedovršen) terenskih radova i
istraživanja P. Fukareka kroz duži vremenski period, a sintetska tabela je
prošla kroz više redakcija u pokušaju da se što jasnije ukaže na ekološke
uvjete na različitim lokalitetima. Ujedno, ukazujući na činjenicu da postoji
granica ispod koje izostaje prirodno pomlađivanje vrste, autor je naglašavao
(l.c.) potrebu intenzivnije zaštite ovih posljednjih prirodnih sastojina


P. omorike.
Završavajući i kompentirajući tekst nedovršenog članka u rukopisu
autora, mislim da sam u okviru svojih mogućnosti ispravno naslutio njegovu
misao i poantu uputio na dalja ekološka i fitocenološka ispitivanja u cilju
zaštite vrste i njenog širenja unutar današnjeg areala.


* Đuro Fukarek, Sarajevo, Danijela Ozme 11/1


ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 18     <-- 18 -->        PDF

SASTAV I SISTEMATSKA PRIPADNOST FITOCENOZA
S PANČIĆEVOM OMORIKOM


Analizirajući detaljno sastav i karakteristike biljnih vrsta koje nalazimo
u sastojinama Pančićeve omorike na krečnjačkim tlima (podlogama) možemo
utvrditi da su one prema suvremenim i´itocenološkim (ekološkim) opredjeljenjima
vrlo različite pripadnosti.


U tabelarnom pregledu snimaka zajednice Piceetum omorikae Tregubov,
koji smo grupirali na poseban način, uočava se prije svega relativno obilje
(15 vrsta) biljaka smrčevih šuma (Vaccinio — Piceetalia — Piceion excelsae).
One se javljaju u svim snimcima i indiciraju izvjesno zakiseljavanje zemljišta
uslijed obilnog sloja raspadnutih iglica ispod krošanja Pančićeve omorike
i obične smrče.


Po brojnosti, u većoj mjeri (18 vrsta) zastupljene su i vrste bukovih
šuma (Fagetalia sylvaticae — Fagion illyrico — moesiacum), ali njihov socijabilitet
i pokrovnost je u pojedinim snimcima vrlo različit — u ovisnosti
od stupnja razvijenosti zajednice, odnosno o prisutnosti i sklopu bukve u
sloju krošanja.


U ovom pregledu biljaka izdvojili smo vrste javorovo-jasenovih šuma
(Fraxino-Acerion) — 8 vrsta koje indiciraju duboka i vlažna zemljišta i izdvajaju
posebnu subasocijaciju Aceretosum.


Posebno su značajne vrste termofilnih medunčevih šuma (Quercetalia —
pubescentis — Orno — Ostryon) koje zajedno s vrstama crnoborovih šuma
(Erico — Pinetalia — Pinion nigrae), dominiraju na okolnim otvorenim
krečnjačkim stijenama i točilima u klisuri rijeke Drine, pa prelaze na »strugove
« i na otvorene stijene u sklopu sastojina Pančićeve omorike. Tu se javlja
i subendemna jaglika (Daphne blagayana L.) po kojoj smo izdvojili posebnu
subasocijaciju mješovitog sastava.


Ovim vrstama mogu se priključiti i vrste smrčevo-jelovih šuma na krečnjačkim
blokovima (Calamagrosti — Abietalia — Rhamno — Abietion) koje
su manje ili više rasprostranjene u svim gorskim šumama na krečnjacima
Dinarskih planina i to uglavnom na mjestima gdje na površinu izlaze »goli«
kameni blokovi.


Na kraju, uz manji broj neopredijeljenih šumskih vrsta koje se javljaju
u jednakom obilju na raznim staništima, izdvojen je i skup biljaka
koje pripadaju šumskim čistinama i sječinama (Sambuco — Adeno stylet alia)
koje su zastupljene na rubovima ili otvorenim plohama unutar sastojina
Pančićeve omorike.


Ovako razvrstane i opredijeljene biljne vrste pokazuju nam da postoje
veće razlike između pojedinih današnjih sastojina Pančićeve omorike na
području Bosne, a ove razlike ukazuju na trajne (optimalne) uvjete današnje
rasprostranjenosti ove reliktne vrste i njenih nalazišta na mjestima, gdje
uslijed prevladavanja recentnih vrsta, njen opstanak je uz onemogućenu
prirodnu obnovu ugrožen.


Raščlanjujući zajednicu Piceetum omorikae Tregubov za koju smo do
sada imali samo snimke s tri nalazišta i to sa Stolca, Gostilje kod Višegrada
i Radomišlje kod Foče, gdje se i danas još (poslije šumskih požara) nalaze
najrasprostranjenije i prirodno čiste sastojine omorike u Bosni, priključu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 19     <-- 19 -->        PDF

SI. 1. »Gostilja« ŠPP »VARDA« Višegrad. P. omorike u punoj zrelosti


jući im snimke iz površinski manjih ali jednoobraznih sastojina iz šire okoline
(staništa na Strugovima, Panjku, Novom brdu, Viogoru, Božurevcu, Prištini
i Tisovljaku) dobili smo potpuniju sliku i došli smo do nekoliko novih
i interesantnih činjenica. U prošlosti su te sastojine bile sigurno raspro
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 20     <-- 20 -->        PDF

stranjene ne samo na većem geografskom prostoru, nego i ove što su preostale,
prirodno su se smanjivale uslijed jačeg uključivanja prilagođenijih
recentnih vrsta šumskog drveća.


SINDINAMSKI KARAKTER FITOCENOZA


Istraživanja su pokazala da unutar osnovne zajednice možemo razlikovati
sastojine mješovitog sastava, sastojine trajnog karaktera, te one u kojima
je omorika potisnuta drugim šumskim vrstama i nalazi se grupimično
i pojedinačno samo u sloju krošanja. Dok u prvim dvjema postoji mogućnost
prirodnog podmlađivanja, u trećoj prirodnog podmlatka nema.


Sastojine, odnosno zajednice trajnog karaktera su one u kojima se obilno
pojavljuju termofilni elementi medunčevih šuma, crni grab, crni jasen,
balkanska mukinja, rijetko i makljen, te vrste crnoborovih šuma: crni i bijeli
bor, crnjuša te blagajev likovac. Ovu posljednju vrstu, obzirom na njen
subendemni (Alpsko-dinarski-pontski karakter) uzeli smo kao oznaku izdvojene
subasocijacije.


Posebno smo izdvojili sastojine, odnosno zajednice u kojima omorika
(sa 2.2) sudjeluje samo među krošnjama mješovite sastojine bukve (sa 2.2),
jele (sa 1.2) i smrče (sa 1.2) i priključuje im se gorski javor (sa +1) te gorski
jasen i gorski brijest (pojedinačno sa +). To je, smatramo, terminalna subasocijacija
recentne sastojine omorike pa smo joj dah naziv aceretosum.


Zajednicu Piceetum omorikae možemo raščlaniti na dvije odnosno tri
(razvojne) varijante ili subasocijacije. Jedna je ona koja predstavlja »tip«
sklopljene visoke šume na dubokim smeđim zemljištima, a druga, više-manje
rijetke sastojine na strmim klisurastim padinama ili točilima.


Iz analize fitocenološke tabele zajednice Piceetum omorikae proizlazi da
su u njoj zastupljene vrste vrlo različitih ekocenoloških kategorija.


U svim snimcima gotovo ravnomjerno su zastupljene karakteristične
vrste (evropskih) smrčevih šuma (Vaccinio — Piceetalia) sa 17 predstavnika
i vrste (balkanskih) bukovih šuma (Fagetalia) sa 18 predstavnika.


Karakterističnim vrstama bukovih šuma pridružuje se skup vrsta javorovo-
jasenovih šuma (sveze Fraxino-Acerion) sa 8 predstavnika.
Posebnu kategoriju predstavljaju vrste jelovih šuma na krečnjačkim
blokovima (sveze Calamagrosti-Abietion) sa 7 predstavnika.*


Skup vrsta šumskih čistina i sječina (Sambuco — Adenostyletalia) sa 8
predstavnika u ovom slučaju ukazuje na obim antropogenog utjecaja. Interesantno
je da njihova brojnost i socijabilitet nije u obrnutoj proporciji sa
brojnošću i socijabilitetom Pančićeve omorike.


PROBLEMI UZGAJANJA I ZAŠTITE SASTOJINA PANČIĆEVE
OMORIKE NA TEMELJU FITOCENOLOŠKIH SAZNANJA


Diskutirajući o utisku koji daje ovako koncipirana tabela može se doći
do slijedećih saznanja:


* Ovdje se završava rukopis Dr. Pavla Fukareka


ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— Na brojnost i socijabilitet Pančićeve omorike intenzivno utiče uzak
ekološki dijapazon vrste. Samo na staništima smrčcvlh šuma (Vaccinia —
Piceetalia) Pančićeva omorika u potpunosti ima ispunjene ekološke zahtjeve
(ocjena 4.4, 3.3) gdje formira tipične sastojine staništa bukovih šuma (Fagetalia
silvaticae).
— Pojava krupnih blokova matičnog supstrata na površini i formiranje
ekoloških uvjeta kao u zajednicama jele na krečnjačkim blokovima (»Blocktannenwald
« — Calamagrosti — Abietion) ne utiče na brojnost i socijabilitet
Pančićeve omorike.
— Promjenom ekoloških uvjeta i pomicanjem ka toplijim staništima
i čistinama gdje se formiraju svijetle crnoborove sastojine Pančićeva omorika
se povlači (ocjena 2.3).
— Istu pojavu imamo i na staništima javorovo-jasenovih šuma (Fraxino-
Acerion), ocjena 2.2, i izostaje prirodno podmlađivanje (grafikon).
— Nabrojene pojave u osnovi prikazuju jedan sukcesivni niz unutar
osnovne zajednice. Izdvajanjem subasocijacija »Tipicum«, »Daphnetosumblagayanae« i »Aceretosum« bolje bi se objasnili sindinamski odnosi a i ekološki
problemi, koje treba rješavati u okviru uzgajanja šuma, bi bili lakši.
— Ovakav sukcesivni niz izvjesno može da objasni i disjunkciju areala
Pančićeve omorike.
Rada se govori o arealu Pančićeve omorike, odmah se mora prihvatiti
činjenica da je to areal reliktne vrste i endema, koji je to bio i u prasko-


Sl. 2. »Gostilja« ŠPP »Varda« Višegrad. Mlada saslojina P. omorike na progali
koja je otvorena ciklonom
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 22     <-- 22 -->        PDF

SREBRENICA


JQ Tisovljak /


°4-t Novo brdo


ROGATICA


AREALKARTA P. OMORIKE ( Picea omorika Pane.)


(Lokaliteti Radomišlje i Viogor nisu ucrtani zbog
udaljenosti ali pripadaju drinskom slivu.)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 23     <-- 23 -->        PDF

zorje ljudske vrste. Iako se na početku teksta pretpostavlja da je areal bio
nešto veći, a zna se da su šumski požari uništili znatan dio sastojina, to nikad
nije bio suvisao i velik areal. Pančićeva omorika je bila rijetka vrsta i prije
stotinjak godina kada ju je otkrio Josif Pančić. A u to vrijeme Bosna i Srbija
su bile pokrivene nepreglednim šumama, o čemu imamo i podatke iz
putopisa iz tog vremena. Zapravo je pravo čudo kako se vrsta uopće očuvala
do današnjih dana.


Pravi veliki areal ove vrste postojao je na prostorima Evrope prije nezamislivo
mnogo vremena. Pančićeva omorika je tercijarni relikt. Prema pa-


GRAFIKON BROJNOSTI i SOČIJ ABILIT ETA


P.OMORIKE NA LOKALITETIMA IZ TABELE


L oka lit et
-»-


CJ


CJ o o
"O


-^ a JX


7 ^ >U1 t_ a rj


*"— >


0)
o
* X3
a
a E o
-O
o
i_ (U c
>


o >
o o o O r>
c u in XD Cl > Cl >N o


o


D


o o o o O


o o O


i_


CD 10 00 CD 00 CL "Z. CQ CL
0 o o o o O


>


o


5 5 ~T 2 3


A A % / >\ / S


-V


3 3 \ / ---„-- "\
\ /


2 2 V \ wmm


1 1


-— Brojnost vrste


So čija bi U t e t vrste


/%/ Donja granica brojnosti i socijabiliteta vrste


kada izostaje prirodno podmladjivanje.


Subasocijacije :


1 P. omorikae subas. tipicum


Daphnetosum blagayanae


3 Aceretosum
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 24     <-- 24 -->        PDF

574
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 25     <-- 25 -->        PDF

575
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 26     <-- 26 -->        PDF

576
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 27     <-- 27 -->        PDF

577
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 28     <-- 28 -->        PDF

578
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 29     <-- 29 -->        PDF

leobotaničkom kalendaru njeni roditelji, Picea paleoomorka i Picea omorikoides,
već su nestajali prije 60 do 70 miliona godina. To je vrijeme kada su
se izdizali lanci Dinarida, Apenina, Pirineja, Kavkaza i Himalaje. Kasnije su
došla četiri velika ledena doba koja su izbrazdala planine i kada se pojavio
pećinski lovac, Pančićeva omorika je jedva imala nešto malo veći areal od
današnjeg.


O smjeni vrsta govori i činjenica da nisu poznati hibridi između Pančićeve
omorike i obične smrče. Danas je poznat samo hibrid između Pančićeve
omorike i sitkanske smrče (Picea sitchensis Caar.), nastao u botaničkom
vrtu. Inače, areal ove vrste proteže se od Kalifornije do Aljaske na
zapadnoj obali Sjeverne Amerike. I areal ove vrste (iako mnogo veći) je disjunktan.
Vjerojatno je da je i ovo stara vrsta koja u sebi nosi neke sličnosti
s Pančićevom omorikom a i taksonomski su smještene u istu sekciju »Omorikoides
«.


Ovom razmatranju treba dodati još neke činjenice. Kao svojevrsnu atrakciju
u botanici, a i zbog izrazite ljepote i otpornosti na parkovne uvjete,
mnogi evropski šumarski stručnjaci i botaničari su uzgajali a i danas uzgajaju
Pančićevu omoriku u šumskim kulturama i hortikulturnim nasadima.
Ustanovilo se, da kada se odabere povoljno stanište i oslobodi prostor, nema
puno problema u uzgoju, a dolazi i do spontanog podmlađivanja. Na žalost,
u okviru njenog prirodnog areala do sada nisu vršeni pokusi sa širenjem
vrste, bilo sadnicama, sjemenom ili samo pripremom zemljišta za prirodno
obnavljanje. Ovo posljednje je čak i sprečavano branjem šišarica zbog visoke
cijene sjemena na tržištu. Ovakav odnos šumarstva u svakom slučaju nije
pomogao vrsti i danas ima određenu težinu pri razmatranju ekološke situacije
u sastojinama Pančićeve omorike.


ZAKLJUČAK


Završavajući ovo izlaganje može se zaključiti slijedeće:


1. Izdvajanje subasocijacije unutar osnovne zajednice Piceetum ovnorikae
Tregubov emend P. Fukarek ima za cilj bolje razumijevanje sindinamskih
i ekoloških uvjeta koji vladaju u recentnim sastojinama Pančićeve omorike.
2. Ova saznanja, zajedno sa saznanjima o povijesti vrste upućuju znanost
o uzgoju šuma na rješenje problema održanja i širenja vrste unutar
recentnog areala. U kratkim crtama to bi se svelo (iako će za realizaciju
tražiti mnogo truda i vremena) na slijedeće: detaljnim fitocenološkim kartiranjem
unutar areala vrste i nešto šire utvrditi lokalitete s optimalnim
uvjetima za razvoj vrste; standardnim metodama pripreme terena i sadnicama
i sjemenom (naizmjenično) formirati nove sastojine pri čemu paziti
da se sjeme miješa, da ne bi kasnije došlo do incestualnog križanja (poznato
je da je vrsta »sklona« samooplodnji i da se tada javlja potištenost kod potomstva);
ujedno spriječiti sakupljanje šišarki samo u komercijalne svrhe.
Određena financijska dobit ne opravdava gubitak prirodnog podmlatka, a


ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 30     <-- 30 -->        PDF

ni šumarsku nauku i operativu, što do sada nije formirana sjemenska plantaža,
iako se za to imalo stotinjak godina na raspolaganju.*


Posjedovanje jedne endemne vrste kao što je Pančićeva omorika nije
samo dobit ili kuriozum, to je i velika obaveza, posebno prema šumarskoj
znanosti, gdje postoje određene ambicije ka uključivanju u tokove vrhunske
znanosti. Ozbiljnost nečijih namjera u prvom redu se manifestira odgovornošću
pri ispunjavanju obaveza prema dobru koje mu je povjereno.


LITERATURA


1.
Tregubov , V.: Le Piceetum omoricae S.I.G.M. A. Montpellier, 1941
2.
Fukarek , P.: Staništa Pančićeve omorike nakon šumskih požara 1946—47. —
S.L. 1—2 1951
3.
Fukarek , P.: Neke starije i novije rasprave o Pančićevoj omorici. — BGD.
3—4 1957
4.
Vidaković , M.: Četinjače — morfologija i varijabilnost, JAZU, 1982 — Zagreb
5.
Herak , M.: Paleobotanika — Školska knjiga, Zagreb, 1963
Successive Reihenassotiation innerhalb der Fichtenfamilie
(Piceetum der Fichte Tregubov, eme"nd. F. Fukarek)
in ihren Bestanden in Ost-Bosnien


Zusammenfassung


Analizierend synthetische Tabelle mit zehn phytozenologischen Aufnahmen auf
den Lokalitet mit identischen geologischen Unterlage koncipiert auf ungewohniche
Weise, Autor zergliedert basische Gemeinschaft Piceetum omorikae Tregubov auf
succesiwe Reihe isolierend drei Subasoziazione.


Obwohl geologische Unterlage gleich ist, okologische und geologische Bedingunge
auf die Entwicklung Pančić Fichte sind nicht die selbe, und bewegen sich
von optimale in Subasoziazie »Typicum«, iiber Subas. »Daphnetosum blagayanae«
bis Subas. »Aceretosum«, wo auslasst natiirliche Verjungen der Fichte wegen Konkurenz
anderen Sorten.


So getrennte basische Asoziazione erleichet die Losung der forstliehe Erzihungprobleme
und ervveitert okologische Wissn iiber Bestandteile P. Fichte in BuH.
Das ist besonders wichtig weil das Gedrange jiingeren Sorten verkleinert so kleinen
Areal dieser Sorte, und zeigt auf die Notwendigkeit in innere Areal der Sorte
ausfuhren die Rekonstruktion der Bestandteile P. Fichte wegen des Schutz der
Sorte.


* »E pur si muove«, u vrijeme zadnje redakcije članka saznali smo da je pokrenuta
inicijativa za formiranje sjemenske plantaže Pančičcve omorike. Za sada
je to dobra ideja nekoliko šumarskih stručnjaka u operativi i s fakulteta u Sarajevu.
Nadamo se da će ideja biti prihvaćena i šire i da će biti realizirana. F.Đ.