DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 115     <-- 115 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


9. sjednice Predsjedništva Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 24. listopada 1989. godine u Zagrebu.
PRISUTNI: Adam Pavlović, dipl. inž., dr. Đuro Kovačić, dr. Tomislav
Prka, dr. Nikola Komlenović, mr. Vladimir Bogati, Edo Kalajdžić, dipl. inž.,
Nadan Sirotić, dipl. inž., Zlatko Samošćanec, dipl. inž., Valerija Vukelić, dipl.
inž., Oskar Piškorić, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonić.


Dnevni red:


1.
Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Predsjedništva Saveza.
2.
Izvještaj o poslovanju za siječanj—rujan 1989. godine i utvrđivanje prijedloga
za donošenje odluka:
— o rebalansu plana za 1989. godinu,
— u vezi održavanja Šumarskog doma, tiskanja Šumarskog lista, tiskanica
i dr.,
— o realizaciji isplata OD za proteklo razdoblje i primjeni zakona za naredno
razdoblje.


3.
Pripreme za obilježavanje 150. godina osnivanja Hrvatsko-Slavonskog šumarskog
društva.
4.
Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara.
5.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Zapisnik 8. sjednice Predsjedništva usvojen je bez primjedbi.


Ad. 2.


Nakon kratkog obrazloženja i rasprava o ostvarenom prihodu i rashodu
za razdoblje siječanj—rujan 1989. godine, prijedloga o rebalansu financijskog
plana za 1989. g. i prijedloga u vezi održavanja Šumarskog doma, tiskanja
Šumarskog lista, uvjeta za primjenu Društvenog dogovora i Zakona
o ograničenju osobnih dohodaka i drugih pitanja, donesene su odluke:


1. Prihvaća se Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječan—rujan 1989.
godine. Prijedlog — rebalansa fin. plana za 1989. godinu također se usvaja
s tim da se iznosi u stavkama Osobni rashodi usklade s primjenom zakona
o ograničenju osobnih dohodaka za tekuće razdoblje.
2. Odobrava se isplata razlike osobnih dohodaka po obračunu za I—IX.
1989. g. u iznosu 36.391.950 din. Isplatu osobnih dohodaka za mjesec listopad
i slijedeće mjesece uskladiti s naprijed navedenim zakonom.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 116     <-- 116 -->        PDF

3. Visinu zakupnine utvrđivati zavisno o kretanju inflacije, troškova života
i cijena koje se formiraju za određene zone u gradu Zagrebu.
4. Zbog osjetno povećanih a nenaplaćenih troškova tiskanja Šumarskog
lista, povećati godišnju pretplatu za 1989. godinu u iznosu 510.000 dinara.
5. Cijene tiskanica, knjiga, dvorana i dr. utvrđivati prema kretanju inflacije
i na osnovu kalkulativnih elemenata.
Ad. 3.


Adam Pavlović , predlaže da O. Piškorić ukratko iznese važnije za


datke u pripremi za obilježavanje 150. obljetnice osnivanja Hrvatsko-Slavon


skog šumarskog društva.


Oskar Piškori ć naglašava: Šumari Hrvatske osnovali su svoje društvo
već 1846. godine pod imenom Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo.
Opće političke prilike, Bachov apsolutizam, prigušio je djelovanje društva
i ono obnavlja rad tek 1876. godine. Od tada neprekidno djeluje bilo kao
samostalno, bilo za vrijeme monarhističke Jugoslavije, u sklopu Jugoslavenskog
šumarskog udruženja sve do danas kao Savez društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske. Prema tome nalazimo se pred
150-godišnjicom udruživanja šumara Hrvatske u posebnu stručnu organizaciju,
pred 120-godišnjicom neprekidnog društvenog djelovanja. Paralelno s
time pada i 120-godišnjica neprekidnog izlaženja Šumarskog lista koji ima
prvenstvo među stručnim listovima Hrvatske. Liječnički list počeo je izlaziti
nešto prije Šumarskog lista, ali je njegovo izlaženje bilo jedno vrijeme prekinuto.
Sve ove godišnjice padaju u 1996. godinu i vrijeme je, da se počne
pripremiti za obilježavanje, pa i proslave tih godišnjica. Na proslave, kojom
ćemo i najširoj javnosti prikazati i pozitivne strane šumarstva a ne samo,
negativne, kako je to bilo uobičajeno u prošlosti, a nije strano ni u sadašnjosti.


Radovi za ostvarivanje ovog zadatka sastojali bi se:


1. Suradnja na obnovi zgrade u Prečcu u kojem je održana osnivačka
skupština Društva 1846. godine, a koju je Regionalni zavod za zaštitu kulturnih
spomenika stavio pod posebnu zaštitu zajedno sa pripadnom parkovnom
površinom. Uz dogovor za obnovu zgrade (kurije) s vlasnikom, Dobrom Božjakovina,
trebalo bi od šumarskih organizacija osigurati i odgovarajući dio
sredstava za obnovu.
2. Kao drugu manifestacijsku aktivnost predlažem izdavanje povijesti
Društva šumara od 1846. do 1996. godine, koja bi ujedno odražavala i povijesna
zbivanja u šumarstvu.
3. Treći dio pada u godinu jubileja, tj. 1996. godinu održavanjem akademije,
a eventualno i jednog znanstvenog skupa (simpozija) te izložbe. Tada
bi trebalo na zgradu u Prečcu postaviti i ploču, kojom bi se obilježile ove
obljetnice.
Smatram potrebnim, da se odmah izabere odbor, koji bi vodio poslove
na pripremi proslave, a u prvom redu za obnovu kuće osnutka u Prečcu, te
izabrao autore za pisanje navedene povijesti kao poslove dugoročnijeg trajanja.
Predradnje za popravak zgrade trebalo bi obaviti najkasnije u 1990.
godini, kako bi se u 1991. godini moglo natjecati za sufinanciranje troškova
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 117     <-- 117 -->        PDF

obnove sa strane sadašnjeg SlZ-a (ili kasnijeg Fonda) financiranje zaštite
kulturnih spomenika, jer je objekt zaštićeni spomenik kulture.
Predsjedništvo je zaključilo da se u narednom razdoblju nastavi s pripremama
za utvrđivanje neposrednijih zadataka.


Ad. 4.


Vlatka Antonić upoznala je Predsjedništvo sa sadržajem Pravilnika, koji
je zatim usvojen.


Ad. 5.


1. Nakon što je pročitana molba mr. Jurja Medvedovića, dipl. inž. da Savez
DITŠD1 Hrvatske bude izdavač njegove knjige »Moj solarni uređaj« i
kratkog obrazloženja prijedloga kojega je dao poslovni tajnik, usvojena je
molba i uvjeti za tiskanje brošure — knjige.
2. Nadan Sirotić, predlaže da se odobre dodatna sredstva za organiziranje
Tradicionalnog susreta šumara uoči Nove godine. Prihvaćen je prijedlog
da se osiguraju financijska sredstva za troškove u relacijama prethodnih
godina.
Prihvaćen je prijedlog da se 10. sjednica Predsjedništva održi u drugoj
polovici prosinca.


Zapisnik sastavio: Predsjednik Predsjedništva
(Ivan Maričević, dipl. inž) (Adam Pavlović, dipl. inž.)