DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 8     <-- 8 -->        PDF

U okviru IUFRO-a formirana je radna grupa sa zadatkom da koordinira
istraživanja IUFRO-duglazije različitih provenijencija u zemljama članicama
IUFRO-a koje za ovu vrstu istraživanja imaju interesa.


Kako, na osnovu do sada nedovoljnih rezultata istraživanja i stanja u
šumama SR BiH pokazuje interes za ovu vrstu istraživanja, posebno što
očekuje zadovoljavajuće rezultate, u pogledu proizvodnje duglazije, na području
ove Republike postavljeno je 5 oglednih ploha sa 3—10 provenijencija
IUFRO-duglazije, na kojima se proučava prirašćivanje i kvalitet pojedinih
provenijencija.


U ovom radu prikazani su prvi rezultati ovih istraživanja na oglednoj
plohi »Crna Lokva« (Bosanska Gradiška, 44G59´N, 16°51´E, 665 m).


2. METOD RADA
Na oglednoj plohi u 4—10. godini mjerene su visine, u 4, 5. i 10. godini
debljine u vratu korijena, u 10. godini debljine na 1,30 metara a u 10. godini
ocijenjen je i kvalitet stabala. Za sve navedene parametre obračunate
su prosječne vrijednosti, standardna devijacija, varijansa i srednja greška.
U cilju utvrđivanja statističkih razlika između pojedinih provenijencija primijenjena
je analiza varijansa po DUNCAN-ovom »the new multiple rang
test«. Pri ocjenjivanju signifikantnosti, korišteni su slijedeći simboli:


— razlike dva prosjeka nisu signifikantne 0
— razlike dva prosjeka signifikantne kod p = 0,10 x
— razlike dva prosjeka signifikantne kod p = 0,05 xx
— razlike dva prosjeka signifikantne kod p = 0,01 xxx
Osim toga, obračunata je i korelacija između visine, odnosno debljine
i nadmorske visine.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
3.1. Položaj plohe
Ogledna ploha je postavljena na području OOUR Šumarstva »Posavina«
u Bosanskoj Gradiški u 26. odjelu Gospodarske jedinice »Kozara Vrbaška«
u predjelu zvanom »Crna Lokva« (44°59´N, 16°51´E, 665 m.n.m.) sadnjom u
proljeće 1972. godine četverogodišnjim presađenicama (2 + 2) duglazije. Ekspozicija
je južna, a nagib terena do 10°. Primijenjen je potpuni blok sistem
sa tri bloka. Raspored provenijencija na plohi prikazan je na skici broj 1.


3.2. Uvjeti klime
Na okolnom području u približnoj nadmorskoj visini nema meteorološke
stanice, te je za karakteriziranje klime uzeta u obzir meteorološka stanica
Prijedor (44°59´N, 16°44´E, 135 m.n.m.) za period 1972—1980. godine.


Osnovni podaci klime dati su u tabeli br. 1.


398