DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 73     <-- 73 -->        PDF

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM 1 STRUČNIM SKUPOVIMA — CONFERENCE PAPERS
UDK 674.06:630*5/6 Sum. list CXIII (1989) 459


PROBLEMATIKA RAZVOJA MEHANIČKE PRERADE DRVA*


Tomislav PRKA**


SAŽETAK: V prvom dijelu izlaganja objašnjavaju se osnovni
pojmovi — termini (koji se u literaturi i praksi različito tumače)
i njihovo značenje. O tehničko-tehnološkim karakteristikama
meh. prerade drva i dosadašnjem razvoju djelatnosti — proizvodnji
piljenica, furnira, furnirskih i stolarskih ploča i iz usitnjenog
drva i ostalih proizvoda mehaničke prerade drva, govori se
u drugom dijelu referata. O mogućnostima i trendu razvoja mehaničke
prerade po osnovnim djelatnostima izlaže se u trećem
djelu referata s naglašenom primjenom računara i dr. suvremenih
sredstava za upravljanje tehnologijom i proizvodnjomuopće.


UVOD


Drvnotehnološka struka, u novije vrijeme, pod pojmom primarne prerade
drva podrazumijeva raspiijivanje trupaca na primarnim strojevima u
pilani. Uobičajen, tradicionalan, pojam pilanske prerade drva zamjenjen je
sa pojmom tehnologija masivnog drva, što pilanskoj preradi drva daje šire
tehnološko značenje od proizvodnje klasičnih piljenica. Tehnologija masivnog
drva podrazumijeva i niz tzv. viših faza obrade, kao što su npr. izrada
piljenih elemenata za finalnu industriju, hidrotermičku obradu, dužinsko i
širinsko spajanje elemenata i si., a što sve skupa sačinjava suvremenu pilansku
preradu drva. U tehnologiji masivnog drva primarna prerada je prva
faza i podrazumijeva raspiijivanje trupaca u primarne piljenice, koje su
namjenjene za nepoznatog kupca ili za daljnju preradu u piljene elemente.


Pojašnjenje pojma primarne prerade drva nužno je i radi toga, što se
često u svakodnevnoj praksi zamjenjuje sa pojmom mehanička prerada
drva. Često se, u praksi, u području primarne prerade drva svrstavaju sve
one prerade drva, kod kojih je drvna sirovina predmet obrade i to sirovine
proizvedene u šumi. Ovako podrazumijevanje primarne prerade drva, odgovara
stručnoj i znanstvenoj podjeli prerade drva, koja je poznata kao
područje mehaničke prerade drva. Osnovna obilježja mehaničke prerade
drva je u tome da drvo preradom mjenja svoj oblik i dimenzije, a anatomska
i kemijska građa ostaje nepromijenjena.


Mehanička prerada drva je vrlo rašireno područje tehnoloških procesa
prerade drva. Područje mehaničke prerade drva dijeli se prema predmetu


* Referat na 94. Skupštini Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i divne
industrije Hrvatske, održanoj 26. lipnja 1989. g. u Delnicama
** Dr. Tomislav Prka, dipl. inž., Dl »ČESMA« Bjelovar
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 74     <-- 74 -->        PDF

prerade na: mehanička prerada trupaca i na mehaničku preradu piljenog,
rezanog i ljuštenog drva. Prema cilju prerade, mehanička prerada drva
dijeli se na:proizvodnju piljenog drva,

proizvodnju furnira i vezanog drva,
— finalnu preradu drva i
— ostala područja mehaničke prerade drva.
Uvažavajući pojam i područje mehaničke prerade drva, pod ovim područjem,
podrazumijevat ćemo u ovom razmatranju proizvodnje koje kao
predmet prerade imaju drvnu sirovinu proizvodnje u šumi. Ovako postavljeno
područje mehaničke prerade drva, sačinjavale bi prerade kao što su:


— pilanska prerada,
— proizvodnja rezanog i ljuštenog furnira,
— proizvodnja stolarskih i furnirskih ploča i
— proizvodnja ploča iz usitnjenog drva.
Područje mehaničke prerade drva, a koje je definirano na spomenuti
način, obuhvatilo bi pilansku preradu drva i polufinalnu preradu drva, koja
je podjela vrlo česta u našoj drvnotehnološkoj praksi. Vrlo česta zamjena
u praksi pojma mehaničke prerade drva, sa pojmom primarne prerade drva
nije održiva iz nekoliko razloga, kao što su: pod primarnom preradom drva
i u nauci i struci se podrazumijeva raspiljivanje trupaca, pojam primarne
prerade drva je nastao od primarnog raspiljivanja i iz čega je izveden pojam
primarne prerade drva i si.


Postavljena na ovakav način mehanička prerada drva ima veliko značenje
u privredi Jugoslavije. Ovo najbolje ilustriraju slijedeći podaci:


— proizvodnja
piljene građe četinjača u 1987, godini iznosila je 2 miliona
i 381 tisuću m;!, a u 1988. godini 2 miliona i 290 tisuća m3,
— proizvodnja piljene građe listača u 1987. godini iznosila je 2 miliona i
206 tisuća m:i, a u 1988. godini 2 miliona i 287 tisuća m3,
— proizvodnja svih vrsta furnira u 1987. godini iznosila je 242.137 m:!, a u
1988. godini 236.327 m3,
— proizvodnja
šperploča u 1987. godini iznosila je 93.501 m:!, a u 1988.
godini 90.491m3,
— proizvodnja panel ploča u 1987. godini iznosila je 42.113 m3, a u 1988.
godini 47.076 m3,
-- proizvodnja lesonit ploča u 1987. godini iznosila je 32 miliona i 215 tisuća
m2, a u 1988. godini 34 miliona i 553 tisuća m-,


— proizvodnja ploča iverice iznosila je u 1987. godini 718.490 m:!, a u 1988.
godini 736.900 m3.
Šumarstvo Jugoslavije je u istom razdoblju prodalo (prcdpostavlja se
i proizvelo) slijedeće drvene sortimente:


— 7 miliona i 698 tisuća m3 pilanskih trupaca svih vrsta drva u 1987. godini,
a u 1988. godini 7 miliona 682 tisuća m3,


ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 685 tisuća m3 trupaca za furnir i ljuštenje u 1987. god., a u 1988. godini
724 tisuća m3,
— 6 miliona i 89 tisuća m:! drva za celulozu i ogrijev u 1987. godini a u 1988.
godini 6 miliona i 344 tisuće m3.
Značaj područja mehaničke prerade drva u Jugoslaviji nije ništa manji
ni za SR Hrvatsku, što najbolje mogu podkrijepiti slijedeći podaci:


— proizvodnja
piljene građe četinjača u 1987. godini iznosila je 293.652 m3,
a u 1988. godini 218.408 m3,
— proizvodnja piljene građe listača u 1987. godini iznosila je 830.182 m:!, a u
1988. godini iznosila je 876.608 m3,
— proizvodnja svih vrsta furnira u 1987. godini iznosila je 48.805 m3, a u
1988. godini 45.821 m3,

proizvodnja svih vrsta ploča (furnirskih, stolarskih i ploča iverica) u 1987.
godini iznosila je 120.000 m:i, a u 1988. godini 116.000 m:i.
Šumarstvo SR Hrvatske u 1987. godini proizvelo je pilanskih (rupaca
svih vrsta: 1 milion 833 tisuće i 583 m3, a u 1988. godini l milion 946 tisuće
i 18 m3.


U 1987. godini proizvedeno je 294.554 m3 trupaca za turnir i ljuštenje,
a u 1988. godini 286.086 m3. Šumarstvo je u 1987. godini proizvelo 1 milion
623 tisuće i 264 m3 drva za celulozu i ogrijev, a u 1988. godini 1 milion 680
tisuća i 439 m3.


OSNOVNE TEHNICKO-TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE
MEHANIČKE PRERADE


Značajan preokret u razvoju tehnike i tehnologije za preradu drva nastao
je iza 1945. godine, kada je taj razvoj prestao biti rezultat industrijskih
pokušaja, uspjeha i lutanja. Današnje stanje i razvoj prerade drva pokazuje,
da je taj daljnji razvoj baziran i uvjetovan znanstveno-istraživačkim, laboratorijskim
i drugim formama istraživanja.


Na razvoj mehaničke prerade drva, kod nas, od drugog svjetskog rata
djelovalo je više činilaca, koji su uvjetovali, kod ove prerade, nekoliko razdoblja
razvoja.


U godinama poslije rata glavni primarni stroj u našim pilanama bile
su jarmače. Ovo razdoblje piianske prerade drva karakterizira proizvodnja
za nepoznato tržište i nepoznat gotov proizvod. U ovom razdoblju, pilane su
bile posebno zainteresirane za proizvodnju što veće količine piljenica iz
trupaca.


Sve veća potražnja za kvalitetnim piljenicama (naročito kod hrastovine
i bukovine) za potrebe finalne prerade drva uz istovremeni pad kvalitete
pilanskih trupaca, doprinijelo je uvođenje tračnih pila trupčara prvenstveno
kod prerade hrastovih i bukovih trupaca. Individualno piljenje, posebno hrastovih
pilanskih trupaca sa tračnom pilom liupčarom dovelo je do značajnog
povećanja izrade kvalitetnih piljenica.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Značajan razvoj furnirske prerade drva, pred pelnajstak i više godina,
dovelo je do još većeg osiromašenja pilanske prerade u kvalitetnim trupcima
i trupaca većih promjera. Tržište pilanskih proizvoda i dalje je potraživalo
kvalitetne proizvode, a što se je još više zaoštravalo sa daljnjim razvojem
tinalne prerade drva.


Uz ostalo i ovo je pridonijelo, da se pilanska prerada unaprijedi u smislu
veće finalizacije u samoj pilanskoj preradi. Ovo je dovelo do razvoja namjenske
pilanske tehnologije, koja izrađuje specificirane proizvode za poznate
finalne proizvode.


Ozbiljnija i masovnija proizvodnja furnira, furnirskih i stolarskih ploča
započinje kod nas prije 60-tih godina.


Furnirske ploče i furnirski otpresci čine danas u svijetu značajne prerade
od drva, što se također odnosi na Jugoslaviju. Nažalost, ova konstatacija
ne vrijedi za SR Hrvatsku, jer je proizvodnja furnirskih ploča u SR Hrvatskoj
sudjelovala sa cea 8% od jugoslovenske proizvodnje, što s obzirom
na potrebe te mogućnosti i raspoloživu sirovinu nije zadovoljavajuće. Poznato
je da se furnirske ploče i furnirski otpresci proizvode od konstruktivnih
furnira dobivenih tehnikom ljuštenja.


Za slojevite proizvode mogu se koristiti razne vrste drva i njihove kombinacije
u jednoj konstrukciji te razne vrste ljepila. U našim proizvodnjama
furnirske ploče izrađuju se od bukovine s manjim količinama od topo-
Iovog drva, što također na jedan način smanjuje mogućnost povećanja proizvodnje
furnirskih ploča.


Također za proizvodnju plemenitog furnira mogu se koristiti mnoge
vrste drva. U Jugoslaviji uz poznate vrste listača prerađuju se i određene
vrste četinjača u plemeniti furnir. U SR Hrvatskoj proizvodnja plemenitog
furnira je bazirana na hrastovom drvu, a furnir se proizvodi i od jasenovog
i bukovog drva te simbolično i od drugih tvrdih listača i od pojedinih voćkarica.


Proizvodnja ploča iz usitnjenog drva predstavlja realizaciju ideje o
integralnom korištenju drvne sirovine. Ova ideja stara je i dobro poznata
no njena realizacija je relativno novijeg vremena. Osnovni motiv koji pokreće
proizvodnju ploča iz usitnjenog drva je:


— veliko iskorištenje drva,

korištenje manje vrijednih drvnih sortimenala,

korištenje raznih nusproizvoda iz mehaničke prerade drva,

korištenje ostalih lignoceluloznih tvari,

u određenim primjenama uspješna zamjena za furnirske i stolarske ploče,
koje se proizvode iz vrijednijih drvnih sortimenata.
U svijetu se danas proizvodi godišnje oko 57 miliona m:l ploča iz usitnjenog
drva, u čemu proizvodnja ploča iverica sudjeluje sa cea 70" u, vlak
natice po mokrom postupku sa 26" „ i vlaknatice po suhom postupku tzv.
MDF ploče sa 4%. U ovoj količini Evropa učestvuje sa cea 40%. Danas se u
Evropi proizvodi cea 80% iverica, vlaknatica i MDF ploča cea 10% i furnirskih
i stolarskih ploča cea 10%.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Proizvodja ploča iverica, kod nas, započela je oko 1959. godine izgradnjom
17 istih tvornica. Ove tvornice imale su male kapacitete, tehnološki i
koncepcijski bile su zastarjele već u razdoblju projektiranja i izgradnje.
Instalirani kapaciteti ovih tvornica iznosili su godišnje 160.000 m3, a koji
nisu u proizvodnji dostignuti. Proizvodnja ploča je bila u vrlo niskoj kvaliteti,
koja nije mogla zadovoljiti suvremenu finalnu industriju drva. Od 1970.
godine započela je izgradnja novih pogona za proizvodnju ploča iverica,
koje dostižu maksimalnu proizvodnju u 1980. godini od 811.000 m:i ploča
iverice, a potom bilježi lagan pad prosječno 2,7% godišnje, tako da se sadašnja
proizvodnja ploča iverace ustalila na cea 720—735.000 m:l godišnje.


Proizvodnja vlaknatica i MDF ploča u Jugoslaviji se već duže vrijeme
zadržava na određenom nivou, s tim da u SR Hrvatskoj nema ni jedan
izgrađeni kapacitet ove proizvodnje. Određene prednosti MDF ploče imaju
kod rubne obrade i površinskih aplikacija. Djelomično zalaze u neka područja
primjene ploča iverica, ali im je glavna primjena u nastojanju da
zamjene pojedina područja masivnog drva.


Konkurencija pločama iverica još nije oštra zbog viših troškova i cijena
MDF ploča. Poboljšanja i ujednačavanja kvalitete ovih ploča (homogenost,
čvrstoća ivica, jednakost površine i dr.), koja su učinjena u zadnjim godinama
dovelo je do proširenja područja primjene, što je pridonjelo određenoj
racionalizaciji u industriji namještaja.


Prerada stabala u trupce, prerada trupaca u piljenice, furnir i furnirske
ploče te njihova daljnja prerada i korištenje u izradi finalnog proizvoda je
složen, ali u osnovi jedinstven tehnološki proces. To znači da se već prilikom
izrade trupaca (a mogli bismo ići i još unaprijed, čak i do uzgoja stabla)
vodi, ili bi se bar trebalo voditi, briga o krajnjem, polufinalnom i finalnom,
proizvodu koji će se iz drva izraditi. Obzirom na neke specifičnosti tog složenog
tehnološkog (i ne samo tehnološkog) procesa »stablo-finalni proizvod«,
pojedini djelovi tog procesa organizirani su u posebne organizacione —
tehnološke cjeline, poput eksploatacije šuma, pilanske prerade, furnirske
proizvodnje i dr., i finalne prerade drva. Iako su oni takovi, da su posebno
zaokruženi, proizvodni procesi u većoj ili manjoj mjeri međusobno zavisni
i na razne načine utječu jedni na druge.


Mehanička prerada drva omogućuje razmatranje kompleksnog iskorištenja
drva, a koje se može razmatrati kao pitanje što boljeg i racionalnijeg
iskorištenja cijelog stabla, posebno debla, prilikom prikrajanja u trupce (pilanske,
furnirske i dr.) te u oblovinu za celulozu, ploče od usitnjenog drva
i si., ili kao pitanje optimalnog i kompleksnog iskorištenja već izrađenih
trupaca u samoj pilanskoj, furnirskoj i dr. tehnologiji.


Kompleksno iskorištenje najbolje ilustrira primjer, gdje grubi pokazatelji
za srednjc-evropske prilike pokazuju, da od cijelog stabla, i to u
povoljnim uvjetima na pilanske trupce otpada 35"(1, na piljenice 23%, a na
gotove proizvode samo 18%.


Iskorištenje drva u proizvodnji iverica, vlaknatica i MDF ploča iznosi
cea 80",,. Uz visoki postotak iskorištenja drva u proizvodnji ploča iverica,
treba spomenuti da se za proizvodnju tih ploča koristi prostorno drvo u
cea 80" o i ostaci iz mehaničke prerade drva u cea 20%.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Nedostatak sirovine za proizvodnju piljene građe .furnira i šperploče
uvjetuje sve veće angažiranje na pronalaženju načina za povećanje iskorištenja
sirovine.


Problematika racionalnog korištenja sirovine u mehaničkoj preradi drva,
ogleda se u vidu njenog boljeg iskorištenja kako u gotov proizvod mehaničke
prerade, tako i u ostale produkte industrijskog drva uz istovremeno
dobivanje veće kvalitete proizvoda, primjenom suvremene tehnologije.


Već je relativno dugo poznato, da se odgovarajućim programiranjem
krojenja debla u trupce za mehaničku preradu drva, može postići znatno
bolje kvantitativno i kvalitativno iskorištenje debla. Adekvatnim prikraćivanjem
debla u trupce za pilanarstvo, proizvodnju furnira i ploča, mogu se
postići značajna povećanja vrijednosti gotovih proizvoda kao i povećati kvantitativno
iskorištenje trupaca kod prerade u piljenu građu i polufinalne proizvode.
Moguće je postići još i povoljnije rezultate, ako se krojenje i prikraćivanje
debla vrši u samoj drvnoj industriji, a koja uz pilansku preradu
drva ima i jednu ili više polufinalnih proizvoda i to u trupce po kvaliteti
i dimenzijama kako najbolje odgovara za pojedinu mehaničku preradu drva.
Razvoj ideje kompleksnog iskorištenja pilanskih trupaca, dovelo je do primjene
tehnike i tehnologije prerade trupaca iveranjem.


Iveranje trupaca pojednostavljuje proizvodnju, daje vrlo visoku produktivnost
i povećava kompleksno iskorištenje, ali na štetu iskorištenja u
vidu piljenica. Općenito se smatra, da ovako uvjetno nazvane pilane, mogu
doći kod prerade tankih trupaca lošije kvalitete.


Drvo za proizvodnju ploča od usitnjenog drva predstavlja poseban sortiment.
Drvo može biti izrađeno kao prostorno drvo u obliku cjepanica i oblica,
te nadalje kao oblovina. Kao sirovina dolaze u obzir ostaci od mehaničke
prerade drva i šumski ostaci, a koji mogu biti izrađeni u obliku sječkc. U
našoj mehaničkoj preradi drva, kao i šumama postoje još velike rezerve
u tzv. ostacima, koji prerađeni u oblik sječkc mogu osigurati nove kapacitete
u proizvodnji ploča iz usitnjenog drva. Kod izrade drva za ploče od
usitnjenog drva sve više se primjenjuje izrada višemetarskog drva, što smanjuje
troškove kod sječe, izrade i transporta. Ovako izrađeno drvo, kod pojedinih
vrsta drva, povećava se sklonost propadanja kod dužeg stajanja,
a ni utvrđeni način mjerenja odnosno utvrđivanja količine nije zadovoljavajući.


Osnovna sirovina u preradi drva su trupci čiju kvalitetu i dimenzije u
pravilu određuje standard. Kao pilanska sirovina još se pojavljuje tanka oblovina,
ispod standardne kvalitete i tehnička oblica i cjepanica. Pilane se
mogu podijeliti prema svojim specifičnim osobinama. Obično se naglašava
važnost podjele prema vrsti drva koje se prerađuje, prema kapacitetu, prema
vrstama primarnih strojeva te prema osobinama i namjeni pilanskih
proizvoda. S obzirom na vrstu drva koje se prerađuje, obično se govori o
pilanama za preradu četinjača, pilanama za preradu listača, mješovitim pilanama
te o pilanama za preradu egzota.


Prema kapacitetu prerade, pilane se mogu podjeliti na veće, srednje i
manje. Ta je podjela različita u raznim djelovima svjeta, pa se lako LI Jugoslaviji
u srednje velikim pilanama za preradu listača godišnje preradi oko
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 79     <-- 79 -->        PDF

30.000m3 trupaca, a u srednje velikim pilanama za preradu četinjača godišnje
se preradi preko 60.000 m:i trupaca.


Najkvalitetniji dio debla raznih vrsta drva (naročito hrastovog, jasenovog
i bukovog) završava u proizvodnji plemenitog furnira i proizvodnji furnirskih
i stolarskih ploča. U ovim proizvodnjama iskorištenje sirovine kreče
se u širokim granicama, a što je ovisno o kvaliteti i promjera trupaca.


TREND RAZVOJA MEHANIČKE PRERADE


Danas se na području SR Hrvatske proizvodi cea 1,7 do 1,9 miliona m3
pilanskih trupaca svih vrsta, a ukupno instalirani kapaciteti iznose preko
2,2 miliona m3 trupaca godišnje. Analize i studije ukazuju da se prosječno
iskorištenje pilanskih kapaciteta nalazi ispod 70% s radom u dvije smjene.
Dio pilanskih kapaciteta osigurava sirovinu za rad u dvije smjene na užem
alimentacijskom području, a drugi dio se snalazi na širem području SRH.


Proizvodnja trupaca za izradu furnira i furnirskih ploča kreće se oko
280 tisuća m3 godišnje i trebalo bi biti dovoljno za podmirivanje instaliranih
kapaciteta u SR Hrvatskoj.


Problem snabdjevanja trupcima nije pitanje stvarnog manjka kvalitetnih
trupaca, već više pitanje raznih odnosa i uključujući i zatvaranje u lokalne
granice šumarstva i prerade drva, kao i nezainteresiranost ovih proizvodnja
za preradu trupaca i od drugih vrsta drva.


Proizvodnja ploča iz usitnjenog drva u SR Hrvatskoj ustalila se na cea


120.000 m:i godišnje, a za koju proizvodnju je potrebno cea 180.000 ni3 drvne
sirovine. S obzirom da se godišnje proizvodi cea 1 milion i 500 tisuća m3
ovog drveta, ne bi trebalo biti problema ni u osiguranju novih kapaciteta
s potrebnim količinama drveta, uvažavajući potrebe proizvodnje celuloze
i domaćinstva za ogrijev.
Razvoj pilanske industrije ovisan je prije svega o mogućnostima opskrbe
pilana sirovinom, pilanskom oblovinom. Tehnološke promjene i razvoj idu
za tim, da se pilane osposobe za uspješnu preradu do sada manje iskorištavanih
vrsta drva te da se efikasno prerađuje tanka i nisko kvalitetna oblovina
i to organiziranjem za tu svrhu specijaliziranih tehnoloških linija.
Uzimajući u obzir sadašnji stupanj razvijenosti finalne prerade drva i njen
daljnji razvoj, i kod nas i u svijetu, u budućnosti neće biti dovoljno pilanskih
proizvoda izrađenih od standardnih krupnih trupaca za snabdjevanje
finalne industrije. Prema tome, za pilane bit će u budućnosti, još više nego
do sada, značajno da svoju tehnologiju podese za uspješnu preradu i trupaca
lošije kvalitete i tanke oblovine.


Brz rast cijena drvne sirovine uz stalan pad kvalitete i promjera drvnih
sortimenata iziskuje nove napore za racionalnom upotrebom drvne mase
i pronalaženjem ekonomičnih metoda prerade onih vrsta drva za koje nije
bilo interesa za preradu. Daljnji razvoj pilanske prerade u doglednoj budućnosti
ograničen je prije svega mogućnošću opskrbe pilana sirovinom. Bez
obzira na napore oko proizvodnje veće količine sirovine za drvnu industriju,
ne može se očekivati značajnije povećanje opskrbe pilanskom sirovinom iz
domaćih izvora, a niti iz uvoza. S toga pilanarstvo mora prije svega usmje


469
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 80     <-- 80 -->        PDF

liti na unapređenje vlastite organizacije rada i tehnologije i opremiti se
suvremenom opremom.


Značajan udio cijene sirovine u proizvodnim troškovima mehaničke
prerade drva, iskorištenja sirovina imaju jedan od odlučujućih faktora na
ciekt proizvodnje.


Sadašnje tehničko-tehnološke i organizacijske mogućnosti u mehaničkoj
preradi drva kod prerade ovakove sirovine ne ostvaruju zadovoljavajuću
produktivnost rada, što sa iskorištenjem sirovine i narušenim uvjetima privređivanja,
kao i niske društvene produktivnosti rada, dovodi ovu granu
privrede u sve nepovoljniji položaj.


Pod racionalnom preradom trupaca podrazumijeva se način raspirivanja,
rezanja ili ljuštenja koja će dati najvažnije pokazatelje uspješnosti rada
pilane, proizvodnje furnira i drugih prerada. Ti pokazatelji mogu biti tehnološki,
ekonomski i drugi. U krajnjoj liniji svi se pokazatelji uspješne
prerade mogu iskazati odgovarajućim ekonomskim pokazateljima.


Tehnološki pokazatelji uspješne prerade trupaca u mehaničkoj preradi


drva jesu: iskorištenje trupaca u obliku piljenica, u obliku rezanog i ljuštenog
furnira, gotovog pilanskog i furnirskog proizvoda, kompleksnog iskorištenja
trupaca, izvršenja proizvodnje prema specifikaciji i dr.


Pokazatelji iskorištenja trupaca u obliku piljenice, furnira ili furnirske
ploče izvanredno je važan za uspješnost mehaničke prerade drva, jer su
piljenice, furnir i furnirske ploče proizvodi radi kojih se trupci prerađuju
i jer je njihova vrijednost u mehaničkoj preradi najveća.


Promatranje iskorištenja trupaca samo sa stajališta proizvodnje piljene
građe, plemenitog furnira i furnirskih ploča, opravdano je kada svi ostaci
pri preradi trupaca u ove gotove proizvode nemaju nikakvu vrijednost i
kada se radi o nezanemarljivim količinama. Međutim, danas je u suvremenoj
mehaničkoj preradi stanje takovo, da najčešće svi oblici ostatka
mehaničke prerade imaju veću ili manju vrijednost pa se o tom ostatku
govori kao o nusproizvodu (npr. sjecka dobivena iz krupnih ostataka) u
mehaničkoj preradi drva. Zbog toga je kompleksno iskorištenje trupaca
(tj. iskorištenje u obliku gotovog proizvoda i odgovarajućih nusproizvoda)
potpuniji pokazatelj racionalne prerade trupaca.


U našoj mehaničkoj preradi drva pojavljuju se velike količine tzv. nusproizvoda,
koji se još uvijek ne koriste racionalno te iz tog razloga ne možemo
govoriti o potpunoj racionalnoj preradi trupaca. Jedan dio ovih ostataka
koristi se za proizvodnju tehnološke energije, jedan dio u obliku sječke,
piljevine i dr., u proizvodnji ploča od usitnjenog drva, u proizvodnji celuloze
i briketa. Imajući u vidu velike količine kore od sirovine koja se prerađuje
u mehaničkoj preradi drva, te raznih ostataka u šumi kod sjeće i
izrade drvnih sortimenata, upotreba ovih ostataka nije ni manjim dijelom
razriješena u smislu racionalizacije drvne mase. Uz to, ovakova kakva je
predstavlja i određeni problem ekologije i zaštite čovjekove okoline.


Proizvodi mehaničke prerade drva bili su, a takvi su i danas, uglavnom
poludovršeni proizvodi.


To znači da se većina tih proizvoda dalje, u pogonima finalne prerade,
prerađuje u gotov konačni proizvod. Sve suvremene mehaničke prerade


470
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 81     <-- 81 -->        PDF

drva imaju više ili manje identične faze rada, kao što su prerada trupaca,
industrijsko sušenje proizvoda, obrada na proizvode specificiranih dimenzija,
ljepljenja drva i dr., i u tom pogledu nema bitnih razlika u težini pojedinih
tehnologija.


Prijašnja je pilanska tehnologija proizvodila standardne piljenice, uglavnom
za nepoznatog potrošača i za nepoznat proizvod, dok je novija pilanska
tehnologija organizirana u smislu proizvodnje specificiranih proizvoda
za određene gotove finalne proizvode. U odnosu na ostalu mehaničku
preradu drva, pilanska tehnologija je znatno unaprijedila svoje gotove proizvode
u smislu finalizacije. Pilanski proizvodi dolaze u finalnu preradu
drva u dva oblika: kiio neokrajčena građa i elementi, koji mogu imati dimenzije
koje točno odgovaraju finalnom proizvodu, kao i stupanj suhoče
i dr. U kojem će obliku oni biti isporučeni ovisi o nizu faktora: opremljenosti
pilane i finale strojevima za izradu elemenata, načinu sušenja, transportu,
uskladištenju, ekonomskim faktorima itd.


Proizvodi ostale mehaničke prerade: plemeniti furnir, furnirske ploče
i ploče od usitnjenog drva u pravilu dolaze u finalnu preradu drva samo u
klasičnom obliku s potrebnom kvalitetom i teksturom i dimenzijama koje
osiguravaju najbolje iskorištenje za dotičnu finalnu preradu drva. Promjene
se javljaju dijelom u spajanju furnira po dužinama i širinama te se prema
potrebi finalne prerade drva isporučuju određene površine furnira u određenoj
kvaliteti te u dijelu krojenja ploča na dimenzije potrebne finalne
preradi drva , u oplemenjivanju i furniranju ploča sa materijalima koji su
potrebni za finalni proizvod od drva.


Sadašnja pilanska tehnika i tehnologija, ne daje mogućnosti značajnog
porasta proizvodnosti rada. Kvaliteta trupaca uvjetuje smanjenja iskorištenja,
kojega je teško sa sadašnjim postrojenjem, a naročito u doradnoj preradi
i zadržati, a gotovo nikako i povećati. Sve veči napad sitnih proizvoda
(npr. popruge) nužno vodi smanjenju iskorištenja pilanskih trupaca i smanjenju
proizvodnosti rada. Prosječni promjer pilanskih trupaca je sve niži,
a što prati i pad kvalitete, jer se dio kvalitetnijih i trupaca većih promjera,
već odavno, u pojedinim područjima i regijama, završavaju u pogonima
proizvodnje furnira. I ovo donosi u prosjeku smanjenje iskorištenja kod
pilanske prerade drva. Tehnologija u pilanskoj preradi drva zaustavljena
na ostvarenju pred petnajstak godina, kada je ipak situacija sa sirovinom
bila povoljnija nego što je danas, a posebno nego što se očekuje u bližoj
budućnosti. Ova tehnologija, kao i postrojenja na kojima se proizvode pilanski
proizvodi nije u mogućnosti iz raspoložive sirovine ostvariti povoljnije
pokazatelje proizvodnje.


Za sadašnju situaciju u pilanskoj, i ne samo u pilanskoj preradi drva
možemo reći da se približava kritičnoj točki, s jedne strane nužni su zahvati
u tehnologiji i postrojenju, a sa druge strane ulaganja u tehnologiju su velika
i u pravilu pilane nemaju vlastita sredstva s kojim bi mogle izvršiti
svoju modernizaciju.


Naše pilane koje prerađuju tvrde listače su u većini slučajeva godišnjeg
proreza cea 20—35.000 m´1 trupaca. Magućnost većeg proreza iz svih navedenih
razloga nema. Ovo onemogućuje opravdanosti većeg ulaganja radi
značajnog povećanja proreza trupaca. Složena problematika u pilanskoj
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 82     <-- 82 -->        PDF

(a i u drugim mehaničkim preradama) proizvodnja drva upućuje na vrlo
racionalna ulaganja, ali uz uvjet ostvarenja novih tehnologija u namjenskoj
pilanskoj industriji.


Informatička revolucija u prvom redu izaziva bitne promjene u finalnim
proizvodnjama drva s time što će na tržištu opstati samo oni koji su
maksimalno fleksibilni, tj. koji mogu svoje proizvodne programe u najkraćem
vremenu prilagoditi novim zahtijevima. Pokazalo se da fleksibilnost
velikih postrojenja nije gotovo nikakva i da su gubici, uslijed čestih promjena
u programu proizvodnje, zatim veličine serija koje fleksibilni program
nameće, daleko veći od prednosti koje veliko postrojenje može imati pred
malim.


U takvim uvjetima proizlaze za mehaničku preradu, a posebno za pilanarstvo
određene posljedice: one moraju imati mogućnosti da u najkraćem
roku kupcu ponude specifične proizvode, a pilanarstvo suhe specifične pilanske
proizvode.


Bez obzira kakve kanale distribucije naša finalna prerada osvoji, mehanička
prerada, a posebno pilanarstvo će morati također postati fleksibilno
unutar maksimalno mogućih limita, uvjetovano tehnikom i tehnologijom
prerade i pripremanja proizvoda za prodaju. Osim svega naprijed navedenog,
valja uzeti u obzir činjenicu da će naša finalna industrija morati sve
više se orjentirati na izvoz. A onoga časa, kada sudbina finalne prerade
počne u većem postotku zavisiti o vanjskom tržištu i bez mogućnosti da
se o visokim domaćim cijenama prebrode gubici na izvozu, ta će finalna
prerada morati prihvatiti pravila igre tog tržišta ili će se s njega morati
povući. Tek u takvim odnosima će se vidjeti sve slabosti cjelokupne reprocjeline,
od pilanske i polufinalne prerade drva pa do šumarstva, gdje će do
izražaja doći neracionalan rad sa svim posljedicama u svjetskoj podjeli rada.
Kod razmatranja svega ovoga, moramo voditi računa i o činjenici da
smo mi premalo produktivni, i to ne samo u neposrednoj proizvodnji reprocjeline,
već je naša društvena produktivnost među najnižima na svijetu,
što također na uspješan plasman naših proizvoda u izvozu ima utjecaja.


Danas se općenito teži za optimalnom produktivnošću i maksimalnom
ekonomićnošću odgovarajućih visoko automatskih tehnoloških procesa i automatizaciji
proizvodnog procesa u cjelini podržanih sa računskom tehnikom.
Današnje stanje tehnike i tehnologije mehaničke prerade drva u svijetu
daje u tom smislu velike mogućnosti izbora. Njihov izbor treba uvijek prilagoditi
datoj sirovini i proizvodima koje će proizvoditi. Kao primjer ovoga
za pilansku tehnologiju može poslužiti tehnologija primarnog raspiljivanja
trupaca s jednim ili više parova tračnih pila čiji je raspored pila za kvantitativno
iskorištenje optimalno kompjuterski izračunat i reguliran na osnovi
podataka o snimljenoj formi i dimenzijama svakog pojedinog trupca.
Značajan doprinos tome je i razvoj tomografije, snimanje unutarnjih grešaka
trupaca kao što su kvrge, trulež, pukotine i si., ukratko snimanje kvalitete
trupaca.


Računarom upravljani primarni pilanski strojevi, mogu uz primjenu
određene tomografije, optimalno kvantitativno ispiliti pilanske trupce. To
je ujedno i značajan korak ka visokoj produktivnosti, ekonomičnosti i kvaliteti
piljenja.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Novija istraživanja, na nekonvencionalnim načinima izrade elemenata,
odnose se prvenstveno na izradu elemenata laserom, vodom, vibrirajućim
noževima i si. Kombinacija tomogral´skog snimanja piljenica i optimalno
kompjutersko vođenje nekonvencionalnog alata, predstavljala bi sigurno
znatno povećanje iskorištenja, a imajući u vidu napredak elektronske i elektrooptičke
industrije, vjerojatno i povećanje produktivnosti.


Trenutno, međutim takve tehnologije nisu upotrebljive prije svega zbog
još uvijek visoke cijene po jedinici proizvoda. Iz tog se razloga vjerojatno
još neće primjenjivati nekonvencionalan način izrade elemenata, nego se sve
više u ove tehnologije uvode računari koji upravljaju proizvodnjom, a što
je od posebne važnosti, optimiranja kod raspiljivanja piljenica.


Kod proizvodnje plemenitog furnira promjena tehnologije je u djelovima
cijelog procesa proizvodnje. Na osnovnom stroju — furnirskom nožu
omogućena je izrada vrlo tankih listova furnira sa vrlo točnim debljinama,
što će omogućiti proizvodnju veće površine furnira iz određene količine sirovine,
nego što je to slučaj u sadašnjoj preradi. Ovo su nastojanja u tehnologiji
furnira da i dalje uspješno konkurira svim onim materijalima, koji
žele zamjeniti u pojedinim područjima plemeniti furnir. Ove tehnologije su
u eksperimentu i vidjeti ćemo što će donesti. Poboljšanja su i kod sušenja
turnira, gdje se proces sušenja regulira pomoću računske tehnike, a furnir
koji ima sklonost valovitosti površina razrješen je u procesu sušenja sa
uređajem za ravnanje (peglanje) furnira. Automatskim ulaganjem furnira
u sušare, kao i izlaganje furnira iz sušare, i brojenje listova furnira za određene
svežnjeve gotovog furnira, te povećanje broja rezova na furnirskom
nožu, značajno povećava produktivnost rada. Nove konstrukcije furnirskih
noževa, vjerojatno će omogućiti uspješnu preradu i trupaca u nižim promjerima,
što bi za furnirsku proizvodnju bilo od izuzetnog značenja.


U proizvodnji furnirskih (šperploča) ploča, kod ljuštenja trupaca i krojenja
furnira primjenjuje se kod kvantitativnog iskorištenja optimalno kompjuterski
izračunato i regulirano na osnovu podataka o snimljenoj površini
furnira kao što su pukotine, ispadajuće kvrge i dr. Ova tehnologija uz povećanje
kvantitativnog iskorištenja sirovine pridonosi i povećanju kvalitete,
koja se očitava u povećanju udjela cijelih listova u proizvodnji šperploča.


Ovo smanjuje potrebu za spajanje furnira i povećava kvalitetu ploče.
U tehnologiji sušenja furnira poboljšanja su u većim učincima sušara, režim
sušenja vodi se pomoću računske tehnike, a sušara se puni i prazni pomoću
uređaja na principu poluautomatike. Ovaj dio proizvodnje, koja se u proizvodnji
zove mokro odjeljenje, nova postrojenja smanjuju broj izvršioca
za cea dvije trećine, a iz čega je jasno koliko se povećava produktivnost
rada.


U proizvodnji ploča iz usitnjenog drva će se tražiti sve veća racionalizacija
i optimalni utrošak energije, drvne sirovine, ljepila i dr. što je
omogućeno uvođenjem mikro-elektronike i računske tehnike u procesu proizvodnje,
a koja se uspješno koristi:


— u području proizvodnje i sušenja iverja,
— na području obljepljivanja i natresa,
--n a području prešanja i točnosti ploča iza prešanja (Smanjenje nadmjere).


ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 84     <-- 84 -->        PDF

U području ploča iz usitnjenog drva, kao razvoj mogu se očekivati i novi
tipovi ploča kao što su:ploča sa vrlo finim vanjskim slojem,

ploča sa vanjskim slojem iz vlaknatica, a srednji sloj iz poboljšanog
sloja,

iverice furnirane na razne načine,

iverice sa orjentiranim iverjem,

ploče iverice za oplate,

ploče iverice za građevinarstvo i

tanke furnirane ploče iverice.
U svakom slučaju korištenje kompjuterske i druge suvremene tehnike
u određenim fazama mehaničke prerade drva, trebalo bi dovesti do daljnjeg
unapređivanja prerade drva. Razvoj kompjuterske tehnike sa svim njenim
prednostima nesumnjivo već pronalazi veliku primjenu u poboljšanju iskorištenja
drvne mase. Tu se prije svega misli na mogućnost upotrebe kompjuterske
tehnike na brzo iznalaženje onog načina prerade, koji daje najpovoljnije
rješenje.


No koristiti računar samo za optimizaciju u vidu kvantitativnog iskorištenja
bila bi nesaglediva greška, imajući u vidu njegove mogućnosti. Kompjuterska
tehnika treba naći svoju primjenu u čitavom sistemu upravljanja
tehnologijom i proizvodnjom uopće.


LITERATURA


1.
Babunović , K. 1989.: Neki aspekti sadiašnje i buduće tehnologije proizvodnje
masivnog drva iz jele-smreke ] njihovo značenje za praksu. U pripremi
za štampanje.
2.
Brežnjak, M. i Butković, Đ. 1983.: Pilanska tehnologija i tehnologija
finalnih proizvoda iz drva — međusobne veze i utjecaji ZIDT, br. 6 (11), str.
21—29.
3.
Brežnjak , M. 1985.: Istraživanja procesa prerade drva piljenjem i iveranjem.
ZIDI, br. 3—4 (13), str. 1—13.
4.
Butković , Đ. i Wagner , G. F. 1989.: Istraživanje povećavanja kvalitete
piljene građe. U pripremi z,a štampanje
5.
Bruci , V. 1985.: Istraživanje procesa prerade drva u ploče. ZIDI, br. 3—4
(13), str. 13—27.
6.
Kovačević , M. 1984.: Stanje i perspektiva proizvodnje, svojstva i upotrebe
ploča iz usitnjenog drva. ZIDI, br. (12), str. i—4.
1< Prka , T. 1983.: Pilanska tehnologija hrastovine s obzirom na potrebe industrije
namještaja. Zbornik radova, str. 237—243 Osijek.


8.
Prka , T. 1986.: Componeneit parts production in Yugoslav sawills 18th
IUFRO World Congress, Division 5, Ljubljana, Zbornik radova, str. 394—407.
9.
Prka , T. 1987.: Tehnološko-ekonomsko sagledavanje: rekonstrukcija ili izgradnja
novih pilana. ZIDI, br. 1 (14), str. 11—14.
10.
Prka , T. 1988.: Niacin piljenja hrastovih trupaca radi izrade proizvoda određenih
karakteristika u pilanama Jugoslavije. AH division 5 (Volumen 1)
Conference IUFRO, Sao Paulo (Brazil).
11.
Prka , T. 1988.: Razvoj pilanske prerade hrastovine. Drvna industrija, br.
9—11 (39), str. 217—222´i br. 11—12 (39), str. 255—263.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 85     <-- 85 -->        PDF

12.
Sab adi, R. i J a kovač, H. 1987.: Strategija pilanske proizvodnje i plasmana
na domaćem i stranom tržištu u uvjetima informatičke revolucije.
ZIDI, br. 1 (14), str. 23—28.
13.
Zub če vic, R. 1987.: Stanje pilanske industrije u SR Bili. ZIDI, br. 1.
str. 2—5.
14.
... Program razvoja za piljenu građu 1985—1990. godine. Poslovna zajednica
»Exportdrvo«, Zagreb 1986. godine.
Problems of Development of Mechanical Wood Treatment


Summary


In the first part of his paper the author exposes the main concepts — terms
(which are differently explained in the literature and in practice) and thier significance.
In the second part he discusses the basic technical-technological characteristics
of mechanical wood treatment and development of basic activities:
production of boards, veneer, joinery laminated boards, particle boards and
other products of mechanical wood treatment. The third part deals with possibilities
and trends in the development of mechanical wood treatment according
to the basic activities, with emphasized application of compulors and other contemporary
instruments for managing technology and production in general.


OBAVIJEST


Na 4. sjednici PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inže


njera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, koja


je
održana 21. prosinca 1988. godine, donijeta je


ODLUKA


Godišnja pretplata na ŠUMARSKI LIST za 1989. g.
iznosi:zaposleni članovi dinara 20.000.—
— Studenti, daći i umirovljenici dinara 10.000.—
— organizacije udruženog rada dinara 200.000.—

za inozemstvo 40 SAD dolara na
dan fakturiranja
Zagreb,
05. 01. 1989.
Predsjednik Predsjedništva
(Adam Pavlović, dipl. inž.)


Naš ŽIRO RAČUN kod SDK:


30102-678-6249