DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630- 232.001/2 (497.15) Sum. list CXIII (1989) 397


PROUČAVANJE PRIRAŠĆIVANJA IUFRO-DUGLAZIJE RAZLIČITIH
PROVENIJENCIJA NA OGLEDNOJ PLOHI »CRNA LOKVA«


(Bosanska Gradiška)


Konrad PINTARIĆ*


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati istraživanja rasta i
kvaliteta 10 godina stare IUFRO-duglazije različitih provenijencija.
Na plohi »Crna Lokva« u odjelu 26. gospodarske jedinice »Kozara
Vrbas ka« zastupljeno je 8 provenijencija. Rezultati prirašćivanja
se odnose na prirašćivanje u visinu i debljinu i na kvalitet
stabala.


Konstatirano je da u pogledu prirašćivanja u visinu i debljinu
postoje signifikantne razlike između provenijencije, ali se one
sa starošću smanjuju. Osim toga, razlike koje su u ranijem dobu
bile signifikantne nisu ili obrnuto, Što je uvjetovano različitom
dinamikom prirašćivanja i genetskim karakteristikama pojedinihprovenijencija. Isto tako, i po učešću kvalitetnih stabala i prosječnom
kvalitetu stabala postoje signifikantne razlike. Ako se
vrijednost pojedinih provenijencija ocjenjuje po proizvodnosti i
prosječnom kvalitetu stabala, u našem slučaju je najvrednija provenijencija
1036, koja potiče iz Britanske Kolumbije (Kanada) s
nadmorske visine od 150 metara.


Ključne riječi: Pseudotsuga Menziessii (Mirb. Franco), prirast,
kvalitet.


1. UVOD
U Dugoročnom planu razvoja šumarstva na području SFRJ, predviđeno
je da se u šumama i šumskim površinama poveća proizvodnja drvne mase
po količini i kvalitetu. Na neobraslim površinama i degradiranim šumama
značajno mjesto zauzima unošenje stranih brzorastućih vrsta drveća, koje
bi u budućem šumskom fondu trebale biti zastupljene sa 10% do 20%. Među
brzorastućim vrstama drveća obalna forma duglazije (zelena duglazija)
zauzima posebno mjesto, jer se odlikuje izvanredno visokom proizvodnjom
i kvalitetnom drvnom masom.


Međutim, različite ekološke prilike u prirodnom, veoma širokom arealu
i staništa na kojima se očekuje zadovoljavajuća proizvodnja duglazije, zahtijevaju
da se u novim uvjetima osnivaju zasadi s najprikladnijim provenijencijama,
kako bi se na taj način osigurala stabilna proizvodnja i eventualni
rizik smanjio na najmanju moguću mjeru.


Prof. dr. Konrad Pintarić, Sarajevo, Romanijska 7 111.