DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 25     <-- 25 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 56:425 (497.13) Abies alba L. Sum. list CXIII (1989) 415


OPADANJE PRIRASTA JELE (Abies alba L.) KAO POSLJEDICA
NOVONASTALIH OŠTEĆENJA ŠUMA U GORSKOM KOTARU


DECREASE OF FIR (Abies alba L.) INCREMENT AS RESULT OF
FOREST DECLINE IN GORSKI KOTAR (YUGOSLAVIA)


Zvonimir KALAFADŽIĆ, Vladimir KUŠAN*


SAŽETAK: Novonastala oštećenja šumskih ekosistema postaju
sve značajniji problem u šumama Gorskog kotara. Cilj rada je bio
utvrditi kako opada prirast stabala ako mu se povećava stupanjoštećenja. Tečajni godišnji debljinski prirasti izračunati su za svaki
pojedini stupanj oštećenja pomoću vremena prijelaza. Izračunati
debljinski prirasti izjednačeni su za svaki stupanj oštećenjapomoću formule y = b()-xbl. Rezultati analize pokazuju da se stablima
oštećenim 46—60% debljinski prirast smanjio za 53%. Izračunati
tečajni godišnji debljinski prirast populacije zdravih stabala
jele (raspona (3,30—5,90) prosječnih godišnjih debljinskih prirasta(stabla u debljinskom razredu di :)() = 10 cm), koje je za najraširenije
fitocenoze Gorskog kotara utvrdio Klepac (1956).


Ključne riječi: jela (Abies alba L.), stupanj oštećenja, debljinski
prirast.


UVOD — INTRODUCTION


Prilikom terenskih radova za izradu fotointerpretacijskog ključa za izvršenje
projekta »Inventarizacija oštećenja šuma bukve i jele na području
Zajednice općina Rijeka interpretacijom infracrvenih kolornih aerosnimki«
(Kalafadžić & Kušan, 1988) su, prilikom svrstavanja stabala u određene
stupnjeve oštećenja, za pojedina stabla uzimani i izvrtci Presslerovim
svrdlom u svrhu određivanja prirasta.


U radu se pokušalo ustanoviti prirašćivanje jele u debljinu za pojedine
stupnjeve oštećenja. Tečajni godišnji debljinski prirast izračunat je pomoću
vremena prijelaza. Rad se može smatrati kao prethodni izvještaj o istraživanju
prirasta u navedenom projektu.


TERENSKI RADOVI — FIELD WORK


Za inventarizaciju oštećenja šuma fotointerpretacijom potrebno je izraditi
pouzdan fotointerpretacijski ključ. Za svaki stupanj oštećenja, za svaku


* Zvonimir Kalafadžić, dipl. inž., Vladimir Kušan, dipl. inž., Šumarski fakultet,
Zagreb, Šimunska c. 25.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 26     <-- 26 -->        PDF

vrstu drveća, treba ustanoviti način preslikavanja uspoređivanjem izgleda
određenog stabla na terenu i na aerosnimci. U tu svrhu je na terenu pregledano
oko 600 stabala jele, smreke, bukve i javora. Svakom stablu je ocijenjen
stupanj oštećenja prema »Uputstvima za provođenje ankete« (Zagreb,
1987).


Prilikom primjene stupnja oštećenja prema »Uputstvima za provođenje
ankete« načinjene su određene korekcije. U prvom redu ocjenjivan je jedinstven
stupanj oštećenja pojedinog stabla, ustanovljen na osnovi ocijenjenog
stupnja osutosti, požutjelostl i odumiranja. Osim toga uočeno je da su pojedini
stupnjevi oštećenja, definirani prema »Uputstvima za provođenje ankete
«, preširoki, pa su uvedeni detaljniji podstupnjevi. Tako su stupnjevi 1 i 2
podijeljeni na podstupnjeve »a« i »b«, te su uvedeni podstupnjevi la i lb,
te 2a i 2b. Na taj način su ocjenjivana stabla na cijelom području inventarizacije.


Za određeni broj stabala, karakterističnih za pojedine stupnjeve oštećenja
Presslerovim svrdlom su uzimani izvrći i izmjeren prsni promjer. Radi
kratkoće raspoloživog vremena, obzirom na veličinu površine za inventarizaciju,
nije bilo moguće uzeti izvrtak sa svih stabala, kojima je procijenjen
stupanj oštećenja. Prikupljeno je 119 izvrtaka jele, 54 izvrtaka smreke i 100
bukve.


Terenske radove obavio je tim istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu
Šumarskog fakulteta Zagreb u vremenu od 15. 7. do 15. 8. 1988.
godine i to na području Nacionalnih parkova »Risnjak« i »Plitvička jezera«,
te gospodarskih jedinica Brloško, Bitoraj, Makovnik, Padeži, Štirovača, Zavižan,
Lom, Nadžak bilo, Kordinac i Jelovac.


PROUČAVANJE PRIRASTA — INVESTIGATION OF INCREMENT


Mnogi autori (Athari & Kramer 1983. i 1984, Kennevveg &
N a g e 1 1983, K e n k et al. 1984, K a 1 a f a d ž i ć 1987, Hočevar & Hladnik
i dr. 1988, Pranjić & Lukić 1989) proučavali su dosada prirast
oštećenih šumskih stabala i sastojina i konstatirali su manje ili veće opadanje
prirasta stabala s povećanjem stupnja oštećenja krošnje.


Da bi se dobile prve informacije o stanju prirasta na području inventarizacije,
prirast je analiziran pomoću vremena prijelaza.


Analiza izvrtaka — Analysis of increment core


Kako su izvrtci uzimani sa stabala različitih stupnjeva oštećenja, a da se
pri tome nije vodilo računa o distribuciji prsnih promjera, bilo je potrebno
prvo provjeriti da li uzorci u pojedinom stupnju oštećenja pripadaju istoj
populaciji ili se međusobno signifikantno razlikuju. Osnovne karakteristike
distribucije prsnih promjera prikupljenih uzoraka prikazani su u tab. 1.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Tab. 1.


Statist. Stupanj oštećenja
karakt. 0 la lb 2a 2b 3 Ukupno
d1.30
n
69,7
17
61,3
22
61,9
25
56,5
15
62,4
20
52,7
20
60,8
119
S5,4
18,5
3,9
16,5
3,4
15,2
3,9
15,4
3,4
10,9
2,4
17,2
1,6
Sdi,30 1.184,4 1.348,4 1.547,9 847,6 1.249,0 1.053,7 7.231,0
Sdl,30 90.511,22 89.857,00 102.686,77 51.121,60 82.378,10 57.820,01 474.374,70


Analizom varijance navedenih podataka svrstanih prema jednostrukoj
klasifikaciji (Pranji ć 1987), dobili smo veličine prikazane u tab. 2.


Tab. 2.


Broj


Izvor varijabiliteta . Suma razlika Varijanc a F


J stupnjeva kvadrata ´
Stupanj oštećenja 6—1=5 3.021,98 604,40 Fr = 2,14
Ostatak 119—6 = 113 31.963,13 282,86 (F)()0-= 2,29)


Ukupno 119—1 = 118 34.985,11 296,48


Kako je analizom varijance izračunati F,. = 2,14 manji od tabeliranog
za stupnjeve slobode 5 i 113 i za 0,05 granicu signifikantnosti (Ft = 2,29) možemo
reći da distribucije prsnih promjera po stupnjevima oštećenja pripadaju
istoj populaciji.


Nakon toga smo na svakom izvrtku očitali vrijeme prijelaza (T), tj. broj
godova na 2,5 cm. Pomoću formule:
50


(Klepa c 1963); izračunali smo za svako stablo tečajni godišnji debljinski
prirast (z).
Dobivene veličine i karakteristike njihovih distribucija svrstali smo prema
jednostrukoj klasifikaciji (tab. 3).
Tab. 3.


Stupanj oštećenja


0 la lb 2a 2b 3 Ukupno
/. 5,04 3,08 3,01 2,66 2,33 1,84 2,96
II 18 23 26 15 17 20 119
s " I
szcv \
2,308
0,577
45,8
1,164
0,243
37,8
1,6570,32555,0
1,197
0,309
45,0
0,808
0,196
34,7
0,620
0,139
33,7
1,688
0,155
57,0
I z
Iz2
80,69
486,83
70,81
247,83
78,40305,06
39,96
126,51
39,62
102,80
36,88
75,31
346,36
1.344,34
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Analizom varijance (tab. 4) nastojali smo utvrditi da li postoji signifikantna
razlika u debljinskom prirastu između pojedinih stupnjeva oštećenja.


Tab. 4


Izvor varijabiliteta
Broj
stupnjeva
slobode
Suma
kvadrata
razlike
Varijanca F
Stupanj oštećenja 6—1 = 5 102,80 20,56 F,. = 10,76
Ostatak 119—6=113 216,19 1,91 (Ft0,0J = 3,19)
Ukupno 119—1 = 118 318,99 2,70


Kako je izračunati F (10,76) veći od tabeliranog (Fl0.»i = 3,19) za 5 i 113
stupnjeva slobode i 0,01 granicu signilikantnosti, možemo reći da se debljinski
prirasti u pojedinim stupnjevima oštećenja međusobno signifikantno
razlikuju.


Kako se debljinski prirast smanjuje povećanjem stupnja (postotka) oštećenja
stabla prikazano je u tab. 5.
Tab. 5.


Debljinski prirast


Stupanj (postotak)
oštećenja
d. «, z
mm
Smanjenje*
%
Podaci po Klepcu
(1956)**
*1.30 z
0 (0—10%) 69,6 5,04 — 70 4,43
1 (11—25%) 61,6 3,04 39,7 60 4,42
2a (26—45%) 56,5 2,66 47,2 55 4,15
2b (46—60",,) 62,4 2,33 53,8 60 4,42
3 (60% <) 52,7 1,84 63,5 55 4,15
Ukupno 60,7 2,96 41,3 60 4,42


* Smanjenje
debljinskog prirasta je izračunato u odnosu na tečajni debljinski
prirast populacije zdravih stabala (stupanj 0).
´´* Podaci upisani u tabelu ne odnose se na stupnjeve
oštećenja već su to prosječni
debljinski prirasti (Klepa c 1956) za dcbljinske stupnjeve u koje padaju
prsni promjeri iz kolone 2.


Distribucije debljinskih prirasta za pojedine stupnjeve oštećenja (tab. 3)
izjednačili smo jednadžbama:
y = b0 + b(x,
y = b0 + b,x + b0x-,
y = b„ x ~
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 29     <-- 29 -->        PDF

metodom najmanjih kvadrata. Najbolju uklopljenost u podatke u svim slučajevima
imala je jednadžba parabole y = bg*xbl. Veličine dobivene izjednačenjem
prikazane su numerički u tab. 6.


Tab. 6.


Stupanj
oštećenja 0 bj. r Syx S,,, Sh(
0 0,19218 0,739 \ 0,1801 0,513 0,590 2,523
la + lb 2,93827 0,010 —0,0011 0,447 0,236 0,964
2a 3,72409 0,099 —0,0635 0,343 0,332 1,328
2b 5,58579 0,227 —0,0871 \ 0,403 0,425 1,762
3 2,29926 0,068 —0,0383 0,314 0,346 1,359


Izjednačenjem dobivene krivulje prikazane su na graf. 1.


V.
Diskusija — Discussion
Ustanovljeno je da debljinski prirast opada povećanjem stupnja oštećenja
stabla. Iz tab. 5 se može uočiti da se debljinski prirast stabala oštećenih
11—25"i, smanji za 39,7% dok se debljinski prirast stabala oštećenih 46—60%
smanji za 53,8%. Iz toga se može zaključiti da debljinski prirast jako reagira
na slabljenje vitaliteta stabala.


Isto tako se iz tab. 3 i 5, te graf. 1 može uočiti da postoji potreba dijeljenja
2. stupnja oštećenja (26—60",,) na dva podstupnja dok kod 1. stupnja
(11— 25%) to nije potrebno.


Usporedbom izmjerenih debljinskih prirasta s debljinskim prirastima
koje je za najraširenije fitocenoze Gorskog kotara izračunao Klepa c 1956.
godine vidi se da postoji smanjenje debljinskog prirasta ako gledamo sveobuhvatno.
Ako promatramo samo populaciju još vitalnih stabala (stupanj
oštećenja 0 i 1) i njihov debljinski prirast od 3,43 mm vidimo da se on nalazi
unutar raspona (3,27—5,89) kojeg je izračunao Klepa c 1956. godine
za slične prsne promjere u Gorskom kotaru.


Iz graf. 1 je vidljivo da potpuno zdrava stabla prirašćuju intenzivno.
Prikazana krivulja se približno poklapa s krivuljom Klepca iz 1956. godine
za fitocenoze bukve i jele na vapnencu. To je i razumljivo ako se uzme u
obzir da smo i ini u našem istraživanju najveći broj uzoraka uzeli upravo
u fitocenozi bukve i jele na vapnencu.


Iz tab. 3 je vidljivo da se povećanjem stupnja oštećenja smanjuje varijabilnost
debljinskog prirasta što znači da oštećena stabla sve slabije reagiraju
na utjecaj okoline.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Graf. 1


t


8


H
5J I


4-"
(9


d
2b


2J


U


cm
-1— ~T—


-I—
40 50 60 70 80 90 100


—r~ —r~ —r~


30


dl,30-*h
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 31     <-- 31 -->        PDF

ZAKLJUČAK — CONCLUSION


Iz svega što je do sada izneseno možemo zaključiti da se povećanjem
oštećenja stabala smanjuje njihov prirast. Pri tome je debljinski prirast dobar
indikator oštećenja jer se značajno smanjuje i kod manjeg slabljenja
vitaliteta. Također se može zaključiti da stabla povećanjem stupnja oštećenja
sve slabije reagiraju na promjene u svojoj okolini što je izraženo smanjenjem
varijabiliteta debljinskog prirasta u većim stupnjevima oštećenja.


Podaci u tab. 5 i graf. 1 nas navode na zaključak da postoji potreba dijeljenja
2. stupnja oštećenja (26—60%) na dva podstupnja jer je razlika u
njihovom prirastu očita i značajna. Isto tako nema potrebe dijeliti 1. stupanj
oštećenja jer između podstupnjeva la i lb nismo utvrdili značajnu
razliku. Stoga predlažemo da skala za stupnjeve oštećenja bude:


o 5—10";,)
I 11—25%
2a 26—45%
2b 46—60%
3 60% <
Usporedbom izračunatih podataka s podacima o prirastu u šumama Gorskog
kotara iz ranih 50-tih godina (Klepa c 1956) možemo zaključiti da bi
prirast u sadašnjim šumsko-gospodarskim uvjetima bio sličan ako ne i veći
od onog s početka 50-tih kada ne bi bilo novonastalih oštećenja.


Istraživanje prirašćivanja različito oštećenih stabala treba intenzivirati
proširenjem, osim jele, i na ostale vrste drveća (bukvu i smreku), a naročito
uključivanjem dendrokronoloških istraživanja.


LITERATURA — REFERENCES


Athari , S. & H. Kramer , 1983: Erfassen des Holzzuwachses als Bioindikator
beim Fichtensterben, Allgemeine Forstzeitschrift, 30; 767—769 str.
H oče var, M., 1988: Ugotovljanje in spremljanje propaganda gozđov v aerosnemanji,
Gozđarski vestnik, št. 2, 53—66 str.


H oče var, M. & D. Hladnik, 1988: Integralna fototerestrična inventura kot
osnova za smotrno odločanje in gospodarenje z gozdom, Zbornik gozdarstva
in lesarstva, št. 31, 93—120 str.


K a 1 a f a d ž i ć, Z., 1987: Primjena infracrvenih kolornih aerosnimaka u šumarstvu,
Šum. list 1—2, 61—66 str.


Kalafadžić, Z. & V. Kušan, 1988: Ustanovljavanje stanja šuma na velikim
površinama primjenom infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimki, referat na
savjetovanju »Šume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima
«, Drvenik.


Kenk, G, W. Kreme r, H. Brandl & H. Burgbacher, 1984: Die Aus


wirkungen der Walderkrankung auf Zuwachs unci Reinertrag in einem Plenterwaldbetrieb
des Mittleren Schwarzwaldes, Allgemeine Forstzeitschrift, 27
692—695 str.


K enneweg , H. & J. Nagel , 1983: Vorschlage fur ein mehrphasiges Inventurmodell
zur grossraumigen Erfassung des Zuwachsganges in geschadigten Fichtemvalđern,
Allgemeine Forstzeitschrift, 30, 763—766 str.


421
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Klcpac , M., 1956: Istraživanja debljinskog prirasta jele u najraširenijim fitocenozama
Gorskog kotara, Glas. za šum. pokuse, br. 12, 225—256 str.
Klepac , D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, NZ »Znanje«,
Zagreb, 299 str.


Kramer , H., & S. A t h a r i, 1984: t)ber die Zuwachsentwicklung in immissiongeschadigten
Fichtenbcstanden und ihi´er Bedeutung Kir die Hiebssatzbcstimmung,
Allgemeine Forstzeitschrift, 27, 685—686 str.


P r a n j i ć, A., 1986: Biometrika, SN »Liber«, 205 str.
Pranjić , A. & N. L u k i ć, 1989: Prirast stabala hrasta lužnjaka kao indikator
stanišnih promjena, Glas. za šum. pokuse, br. 25 (u tisku).


Uputstva za provođenje ankete »Umiranje šuma«, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Zagreb, 1987.


DECREASE OF FIR (Abies alba L.) INCREMENT AS RESULT OF FOREST
DECLINE IN GORSKI KOTAR


Summary


The authors investigated the increment decrease with increasing damage
stage of fir tress in forest region of Gorski kotar (Yugoslavia), where the problem
of forest decline has become greater and greater, and reached the dangerous level
in some parts of region. The boring cores were colected during the field work
performed for establishing the photointerpretation key. The mean annual diameter
increment have been calculated according to time of passage for every stage of
damage. The diameter increment was fited by repression analysis for every stage
of damage by formula y = b0 xbl. The results of analysis show us that trees, damaged
between 46—60% lost 53% of diameter increment.


The mean annual diameter increment obtained for the population of healthy
trees (dbh = 69,6 cm) of 5,04 mm lie in the upper half of range (3,30—5,90 mm)
of mean annual diameter increments calculated by Klepac, 1956 for main plant
associations in Gorski kotar.


Key words : fir (Abies alba L.), stage of demage, diameter increment.