DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 142     <-- 142 -->        PDF

predhodno naznačeni, postigla bi se cjelovitija i adekvatnija ustavnopravna zaštita
prirodnih bogatstava odnosno dobara od općeg intrecsa.


10. Prihvaćanjem prijedloga da se sadašnja ustavna odredba iz stava 2. člana
118. Ustava SR Hrvatske zamijeni novom predloženom odredbom, pri čemu
će i nadalje važiti ostale sada važeće ustavne odredbe o dobrima od općeg interesa,
stvorit će se neophodne ustavnopravne pretpostavke za racionalno iskorištavanje,
i efikasnu zaštitu, obnovu i unapređivanje šuma i šumskog zemljišta
kao prirodnih bogatstava i dobara od općeg interesa.
Ad. 2.


Adam Pavlović i Ivan Maričević dali su obrazloženje — prijedloge u vezi


a) tiskanja Šumarskog lista


b) kretanja osobnih dohodaka


c) priprema za god. Skupštinu Saveza.


Obrazloženja i prijedlozi za 2 a) i 2 b) privaćeni su bez posebnih primjedbi:


ad. 2 a) Ponuda »A. G. Matoš« iz Samobora za tiskanje Šumarskog lista u
prvom tromjesečju i polugodištu, kao i način plaćanja za ite usluge — uspoređeni
su osnovni elementi kalkulacije (troškovi usluge i materijal).


ad. 2 b) Vrijednost boda za osobne dohotke u odnosu na visinu iz mjeseca
prosinca 1988. godine povećava se za 23Vu — povećanje prema procjeni kretanja
za prvo tromjesečje u 1989. g. u odnosu na ostvareni prosjek u 1988. godini iznosi
121% (povećanje za 23% osigurava svega 80(l
0 u odnosu na ostvaren prosjek
u 1988. g. u stručnoj službi Saveza).


U raspravi o podtočci 2 c sudjelovali su svi prisutni i nakon toga dogovoreno
je da se na 6. sjednici PREDSJEDNIŠTVA Saveza koja će se održati u
drugoj polovici veljače 1989. g. donese odluka


1. O vremenu (datumu) održavanja 94. Skupštine SD1TŠDIH
2 O mjestu održavanja
3. O naslovu stručne teme
4. O organizacijskim i drugim pitanjima
O prijedlogu predsjednika Adama P a v 1 o v i ć a, da se za 94. Skupštinu Saveza
pripremi odgovarajući referat na temu »Problematika dosadašnjeg razvoja
primarne prerade drva u Hrvatskoj« vodila se vrlo zanimljiva rasprava. Naglašena
je potreba da se sa tog aspekta sagledaju sadašnja stanja sirovinskog potencijala
(šuma) i realne mogućnosti racionalnijeg korištenja postojećih i novih
suvremenih tehnološko-tehničkih rješenja i ukupnih uvjeta u kojima se ostvaruje
razvoj konkretnih proizvodnji — proizvoda.


Na kraju sjednice Edo Kalajdži ć je predložio da se obavještavaju Društva
o organiziranim predavanjima, kako bi naši članovi pojedinačno ili grupno
mogli planirati svoj dolazak — sudjelovanje. Obavještava Predsjedništvo da su
u toku pripreme za osnivanje sekcije za ekologiju. Pavlovi ć primjećuje da je


532