DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 14     <-- 14 -->        PDF

RASPORED PROVENIJENCIJA „IUFRO - DUGLAZIJE"
NA OGLEDNIM PARCELAMA
,,CRNA LOKVA" - BOSANSKA GRADIŠKA „BLINJE" - KREŠEVO


1099 1069 1029 1029 1036 1099 1)00
1100 1090 1036 1099 1100 1029 1036
1029 1091 1060 1060 1100 1090 1100 1029 1036 1099
1036 1099 1069 1069 1029 1091
1090
1091
1036
1060
1099
1100
POVRŠINA PARCELE =400 m2
NA PARCELI U PROLJEĆE 1972.
POSAĐENE 64(2+2) SADNICE
.GOSTOVIC -ZAVIDOVIC1 ,DUBRAVA"-VISOKO


1090 1060 1036 1029 1100 1099 1100 1099 1036
1036 1029 1100 1099 1090 1060 1099 1036 1100
1100 1099 1090 1060 1036 1029 1036 1100 1099


3.6. Taksacioni elementi
3.6.1. Preživljavanje
U tab. 4 prikazano je preživljavanje biljaka do 5. i 10. godine. U 5.
godini, tj. godinu dana poslije sadnje, prosječni postotak preživljavanja je
95,9% + 0,7% s variranjem između provenijencija od 92% (prov. 1100) do
98" u (prov. 1029). Analiza varijanse je pokazala da razlike nisu signifikantne.
Između 5. i 10. godina mortalitet je bio svega 14%, te se može konstatirati
da je preživljavanje zadovoljavajuće. U 10. godini, postotak preživljavanja
je bio 82,1"D±2,4°,, s variranjem između provenijencija od 75% (prov. 1100)
do 92% (prov. 1069).


3.6.2. Visine i visinski prirast
U tab. 5 prikazane su prosječne visine po godinama starosti i provenijencijama.
U posmatranom periodu, najstabilnija u rastu je prov. 1091, koja
u toku cijelog posmatranog perioda zauzima 1—2. mjesto, tj. ima najveće
visine. Najmanju visinu ima prov. 1099 (7. do 8. mjesto) i prov. 1029 (3. i


4. mjesto), dok je kod ostalih provenijencija konstatirano jače ili slabije
preticanje. U tom pogledu pada naročito u oči prov. 1100, koja je sa prvog
mjesta u 4. i 5. godini pala na posljednje i pretposljednje mjesto u 9. i 10.
godini. Ovo preticanje se može očekivati i kasnije, ali u manjoj mjeri.