DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 138     <-- 138 -->        PDF

ZAPISNIK


5.
sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske održane 26. siječnja 1989. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž. dr. Đuro Kovačić, prof. dr. Branimir Prpić,
dr. Tomislav Prka, Edo Kalajdžić, dipl. inž., Franjo Kolar, dipl. inž. Nadan Sirotić,
dipl. inž. i Ivan Maričević, dipl. inž.


DNEVNI RED


1.
Utvrđivanje materijala — prijedloga teksta za javnu raspravu o amandmanu
na Ustav SR Hrvatske u dijelu koje se odnosi na šumarstvo.
2.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Kratka obrazloženja na tekst materijala — prijedloga za ovu točku dnevnog
reda dali su Adam Pavlović i Krešimir M u s a.


U raspravi su sudjelovali svi prisutni o sadržaju i prijedlogu teksta na Nacrt
amandmana na Ustav SR Hrvatske, kojega je izradila RADNA GRUPA sastavljena
od istaknutih znanstvenih i stručnih radnika iz naših organizacija —
institucija.


Primjedbe na tekst od strane pojedinih sudionika u raspravi odnosile su se
isključivo u cilju naglašavanja važnosti navedenih stavova i obrazloženja prijedloga
teksta.


Jednoglasno je prihvaćen tekst za javnu raspravu — stavovi i prijedlozi, kojega
u takvom obliku treba dostaviti na adrese:


1.
Komisiji za ustavna pitanja Saboru SR Hrvatske.
2.
Republičkoj konferenciji SSRN Hrvatske.
3. Republičkom Odboru Sindikata radnika u drvnoj industriji i šumarstvu
Hrvatske,
Usvojeni stavovi i prijedlozi:


1. Sada važećim odredbama Ustava Socijalističke Republike Hrvatske je, u
načelu, cjelovito i adekvatno uređen kompleks pitanja koji se odnosi na korištenje,
održavanje, upravljanje, obnovu i zaštitu šuma.
Iz
članova 117, 118. i 119. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske proizlazi:


— da
šume, kao dobra od općeg interesa, uživaju posebnu zaštitu (član 117),
— da se zakonom moraju urediti ova pitanja:


ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 139     <-- 139 -->        PDF

1. uvjeti korištenja šuma (član 117),
2. način korištenja šuma (član 117),
3. opći uvjeti iskorištavanja kojima se osigurava racionalno iskorištavanje
šuma i drugi opći interesi (član 118. stav 1),
4. sadržaj zaštite općekorisne funkcije šuma i šumskog zemljišta (član 119.
stav 1),
5. oblici zaštite općekorisne funkcije šuma i šumskog zemljišta (član 119.
stav 1),
6. način zaštite općekorisne funkcije suma i šumskog zemljišta (član 119.
stav 1),
7. izvori sredstava za pošumljavanje goleti i krša te za zaštitu šuma od požara
(član 119. stav 2),
8. mjere kojima se osigurava trajno održavanje i obnova šuma (član 119,
stav 3),
9. način upravljanja šumama i šumskim zemljištem (član 119. stav 4) i
10. način iskorištavanja šuma i šumskog zemljišta (član 119. stav 4) te
— da se zakonom može propisati obavezno udruživanje kad to zahtijeva poseban
društveni interes u oblasti iskorištavanja šuma (član 118. stav 2).
Pored toga, Ustav Socijalističke Republike Hrvatske sadrži odredbe o djelatnosti
od posebnog društvenog interesa (član 50. do 55), kojima se preciziraju
odnosi i u oblasti korištenja, gospodarenja odnosno zaštite šuma, s obzirom da
je gospodarenje šumama i šumskim zemljištem djelatnost od posebnog društvenog
interesa.


Od značenja za oblast šumarstva je i sada važeća odredba člana 75. stava 1.
Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, prema kojoj se zakonom, odnosno odlukom
skupštine društveno-političke zajednice, na osnovi zakona, može utvrditi
obveza osnivanja odnosno osnovati samoupravna interesna zajednica kad su određene
djelatnosti odnosno poslovi takve zajednice od posebnog društvenog interesa
te utvrditi načela za njezinu organizaciju i za međusobne odnose u njoj i
propisati obveza plaćanja doprinosa toj zajednici.


2. Polazeći od spomenutih, ali i drugih relevantnih odredbi Ustava Socijalističke
Republike Hrvatske, republičkim Zakonom o šumama propisani su uvjeti i
način korištenja šuma i šumskog zemljišta, način ostvarivanja posebnog društvenog
interesa u gospodarenju šumama i šumskim zemljištem i druga pitanja od
značenja za ovu oblast. Tim je zakonom osnovana i Samoupravna interesna zajednica
šumarstva Hrvatske, propisano obavezno udruživanje sredstava za jednostavnu
i proširenu biološku reprodukciju šuma i uređeni drugi društveno-ekonomski
odnosi u oblasti šumarstva.
Zakon o šumama sada važećim odredbama cjelovito i adekvatno uređuje odnose
u oblasti za koju je donesen, što ne znači da se pojedina pitanja, bez obzira
na predstojeće ustavne promjene, a osobito s obzirom na njih, ne mogu i ne
trebaju cjelovitije i adekvatnije urediti.


3. Nacrt amandmana na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske ne predviđa
promjene u onom dijelu Ustava Socijalističke Republike Hrvatske koji se odnosi
na dobra od općeg interesa, što znači da postoji opredjeljenje Sabora Socijalističke
Republike Hrvatske, kao ustavotvorne skupštine, da i nadalje ostanu u
529
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 140     <-- 140 -->        PDF

važnosti sve one ustavne odredbe kojima se štite šume kao dobra od općeg interesa.


Nacrt amandmana na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske ne predviđa
međutim, preciziranje spomenutih ustavnih odredbi koje se odnose na dobra od
općeg interesa, pa tako ni odredbu člana 118. stava 2, prema kojoj se zakonom
može propisati obavezno udruživanje kad to zahtijeva poseban društveni interes
u oblasti iskorištavanja prirodnih bogatstava ili unapređivanja poljoprivredne proizvodnje.


Nacrt amandmana na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske predviđa, međutim,
da prestane važiti odredba člana 75. stava 1. republičkog Ustava, koja se
odnosi na mogućnost da se zakonom propiše obaveza osnivanja samoupravnih
interesnih zajednica u određenim oblastima, po kojem ustavnom osnovu je osnovana
i Samoupravna interesna zajednica šumarstva Hrvatske.


4. Imajući u vidu činjenicu da odredba člana 118. stav 2. Ustava Socijalističke
Republike Hrvatske nije precizna, s obzirom da se iz nje ne može nedvojbeno
zaključiti da li se odnosi na mogućnost propisivanja obaveze udruživanja dijela
sredstava društvene reprodukcije ili na mogućnost propisivanja obaveze udruživanja
organizacija udruženog rada kad to zahtijeva poseban društveni interes u
oblasti iskorištavanja prirodnih bogatstava ili unapređivanja poljoprivredne proizvodnje,
smatra se da bi tu ustavnu odredbu trebalo zamijeniti preciznijom ustavnom
odredbom, kojom bi se otklonila moguća različita tumačenja njenog sadržaja.
Smatra se da spomenutu ustavnu odredbu treba precizirati na način da iz
nje proizlazi mogućnost da se zakonom propiše ne samo obaveza udruživanja dijela
sredstava društvene reprodukcije, već i obaveza udruživanja organizacija udruženog
rada.


5. Sada važeća ustavna odredba člana 118. stava 2. odnosi se na mogućnost
da se zakonom propiše obavezno udruživanje kad to zahtijeva poseban društveni
interes u oblasti iskorištavanja, ali ne i zaštite i unapređivanja prirodnih bogatstava,
ili unapređivanja poljoprivredne proizvodnje.
Smatra se da ustavnim odredbama treba omogućiti da se zakonom propiše
obaveza udruživanja kad to zahtijeva poseban društveni interes, ali ne samo u
oblasti iskorištavanja prirodnih bogatstava, osobito šuma, već i u oblasti zaštite
i unapređivanja prirodnih bogatstava, osobito šuma, ili unapređivanja poljoprivredne
proizvodnje.


6. Mogućnost koju predviđaju ustavne odredbe, tj. mogućnost da se zakonom
propiše obaveza udruživanja kad to zahtijeva poseban društveni interes odnosi
se, prema sada važećim ustavnim odredbama, na sva prirodna bogatstva (zemljište,
šume, vode, vodotoci, more i morska obala, rudna blaga, ribe, divljač i druga
prirodna bogatstva). Ta ustavna odredba ne zasniva se, dakle, na razlikovanju
obnovljivih od neobnovljivih prirodnih bogatstava.
Smatra se da bi u pogledu iskorištavanja, zaštite i unapređivanja prirodnih
bogatstava trebalo ustavnopravno različito tretirati obnovljiva od neobnovljivih
prirodnih bogatstava. Po prirodi same stvari proizlazi zaključak, pa bi takav zaključak
trebao proizlaziti i iz ustavnih normi, da drugačiju ustavnopravnu zaštitu
i drugačiji ustavnopravni režim iskorištavanja i unapređivanja trebaju imati ob
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 141     <-- 141 -->        PDF

novljiva prirodna bogatstva (na primjer, šume), za razliku od neobnovljivih prirodnih
bogatstava (na primjer, rudno blago).


Zbog toga se smatra da bi ustavnim odredbama trebalo predvidjeti mogućnost
da se zakonom propiše obaveza udruživanja dijela sredstava društvene reprodukcije
i organizacija udruženog rada kad to zahtijeva poseban društveni interes
u oblasti iskorištavanja, zaštite i unapređivanja samo obnovljivih prirodnih
bogatstava (jer je bezpredmetno, na primjer, govoriti o unapređivanju rudnog
blaga).


7. Uzimajući u obzir prethodne činjenice i ocjene smatra se i predlaže da se
odredba člana 118. stava 2. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, prilikom
predstojećeg utvrđivanja amandmana na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske,
zamijeni novom odredbom, koja bi glasila:
Zakonom se može propisati obavezno udruživanje organizacija udruženog rada
u zajednice i obavezno udruživanje dijela sredstava društvene reprodukcije kad to
zahtijeva poseban društveni interes u oblasti iskorištavanja, zaštite i unapređivanja
obnovljivih prirodnih bogatstava ili unapređivanja poljoprivredne proizvodnje.


8. Nova ustavna odredba koja se predlaže omogućila bi:
— da se republičkim zakonom propiše obavezno udruživanje organizacija udruženog
rada u zajednice i obavezno udruživanje dijela sredstava društvene reprodukcije,
pod uvjetom da propisivanje toga udruživanja zahtijeva poseban društveni
interes,
— mogućnost propisivanja obaveze udruživanja odnosila bi se kako na udruživanje
organizacija udruženog rada tako i na sredstva društvene reprodukcije,
— organizacioni oblik u koji bi se na temelju zakona morale udružiti odgovarajuće
organizacije udruženog rada bio bi oblik zajednice organizacija udruženog
rada,


— svrha koja bi se postigla propisivanjem obaveznog udruživanja organizacija
udruženog rada u zajednicu je ostvarivanje posebnog društvenog interesa (iskorištavanje,
zaštita, unapređenje obnovljivih prirodnih bogatstava ili unapređivanje
poljoprivredne proizvodnje),
— svrha koja bi se postigla propisivanjem obaveznog udruživanja dijela sredstava
društvene reprodukcije bila bi kumuliranje društvenih sredstava neophodnih
za ostvarivanje spomenutog posebnog društvenog interesa (osobito u oblasti
zaštite i unapređenja prirodnih bogatstava ili unapređivanja poljoprivredne proizvodnje),
— ustavna mogućnost da se zakonom propiše, bilo obavezno udruživanje organizacija
udruženog rada u zajednice, bilo sredstava društvene reprodukcije,
ne bi se odnosila na neobnovljiva prirodna bogatstva (rudno blago, na primjer)
već samo na obnovljiva prirodna bogatstva (šume, na primjer),
— uvjeti i način udruživanja organizacija udruženog rada u zajednicu kao
i uvjeti i način obaveznog udruživanja dijela sredstava društvene reprodukcije,
propisali bi se zakonom, čijim bi se odredbama precizirao način ostvarivanja
posebnog društvenog intresa.
9. Prihvaćanjem prijedloga da se sadašnja odredba člana 118. stava 2. Ustava
Socijalističke Republike Hrvatske zamjeni s odredbom čiji su elementi


ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 142     <-- 142 -->        PDF

predhodno naznačeni, postigla bi se cjelovitija i adekvatnija ustavnopravna zaštita
prirodnih bogatstava odnosno dobara od općeg intrecsa.


10. Prihvaćanjem prijedloga da se sadašnja ustavna odredba iz stava 2. člana
118. Ustava SR Hrvatske zamijeni novom predloženom odredbom, pri čemu
će i nadalje važiti ostale sada važeće ustavne odredbe o dobrima od općeg interesa,
stvorit će se neophodne ustavnopravne pretpostavke za racionalno iskorištavanje,
i efikasnu zaštitu, obnovu i unapređivanje šuma i šumskog zemljišta
kao prirodnih bogatstava i dobara od općeg interesa.
Ad. 2.


Adam Pavlović i Ivan Maričević dali su obrazloženje — prijedloge u vezi


a) tiskanja Šumarskog lista


b) kretanja osobnih dohodaka


c) priprema za god. Skupštinu Saveza.


Obrazloženja i prijedlozi za 2 a) i 2 b) privaćeni su bez posebnih primjedbi:


ad. 2 a) Ponuda »A. G. Matoš« iz Samobora za tiskanje Šumarskog lista u
prvom tromjesečju i polugodištu, kao i način plaćanja za ite usluge — uspoređeni
su osnovni elementi kalkulacije (troškovi usluge i materijal).


ad. 2 b) Vrijednost boda za osobne dohotke u odnosu na visinu iz mjeseca
prosinca 1988. godine povećava se za 23Vu — povećanje prema procjeni kretanja
za prvo tromjesečje u 1989. g. u odnosu na ostvareni prosjek u 1988. godini iznosi
121% (povećanje za 23% osigurava svega 80(l
0 u odnosu na ostvaren prosjek
u 1988. g. u stručnoj službi Saveza).


U raspravi o podtočci 2 c sudjelovali su svi prisutni i nakon toga dogovoreno
je da se na 6. sjednici PREDSJEDNIŠTVA Saveza koja će se održati u
drugoj polovici veljače 1989. g. donese odluka


1. O vremenu (datumu) održavanja 94. Skupštine SD1TŠDIH
2 O mjestu održavanja
3. O naslovu stručne teme
4. O organizacijskim i drugim pitanjima
O prijedlogu predsjednika Adama P a v 1 o v i ć a, da se za 94. Skupštinu Saveza
pripremi odgovarajući referat na temu »Problematika dosadašnjeg razvoja
primarne prerade drva u Hrvatskoj« vodila se vrlo zanimljiva rasprava. Naglašena
je potreba da se sa tog aspekta sagledaju sadašnja stanja sirovinskog potencijala
(šuma) i realne mogućnosti racionalnijeg korištenja postojećih i novih
suvremenih tehnološko-tehničkih rješenja i ukupnih uvjeta u kojima se ostvaruje
razvoj konkretnih proizvodnji — proizvoda.


Na kraju sjednice Edo Kalajdži ć je predložio da se obavještavaju Društva
o organiziranim predavanjima, kako bi naši članovi pojedinačno ili grupno
mogli planirati svoj dolazak — sudjelovanje. Obavještava Predsjedništvo da su
u toku pripreme za osnivanje sekcije za ekologiju. Pavlovi ć primjećuje da je


532
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 143     <-- 143 -->        PDF

u SI. Brodu osnovano DRUŠTVO EKOLOGA. Branimir Prpi ć o dogovoru u
Vjesniku, Areni i Vikendu, kojim se obavezuju pisali o aktualnim pitanjima iz
područja šumarstva, ekologije ... Naglašava da se i dalje moramo boriti za stvarno
vrednovanje šuma, kako bi se osigurala potrebna sredstva po osnovi općekorisnih
funkcija šuma. Te vrijednosti kreću se prema različitim procjenamma


— izračunavanjima u rasponu od 1:5 do 1:12. Đ. Kovačić, ističe nedostatak objektivne
metodologije za utvrđivanje vrijednosti šuma prilikom izvođenja određenih
radova (kanalizacija, elektrifikacija i si.). U toku su pripreme za izradu
takve metodologije.
Napred navedena obavještenja primljena su na znanje.


Zapisnik napisao: Predsjednik
Ivan Maričević, dip], inž. v. r. Adam Pavlović, dipl. inž. v. r.