DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 132     <-- 132 -->        PDF

Rasprava o Ustavnim amandmanima SFRJ i SRH — predavač mr K. Musa.
0 novom zakonu o poduzećima — predavač dipl. inž. T. Peleš. Informacija


o sjednici predsjedništva Saveza DITŠDIH i informacija o savjetovanju iskorištavanje
pašnjaka i nastavak diskusije o zakonu o poduzećima.
Organizirani posjet članova sekcije umirovljenika Poslovnoj zajednici šumarstva
i drvne industrje, gdje su glavni direktori dipl. inž. I. Puškar i njegovi
zamjenici dipl. inž. Galović i dipl. inž. Krnjak govorili o poslovanju, problematici
izvoza tog kompleksa i dr.


Informacija o radu SlZ-a šumarstva SR Hrvatske i daljnjoj perspektivi —
predavač dipl. inž. A. Mudrovčić.


Rasprava o radu društva — Kako mobilizirati i privući članstvo na Šumarski
četvrtak i što sve poduzeti u tu svrhu da ono bude još masovnije i sadržajnije.


Predavanje o realizaciji izvoza drvnih sortimenata, marketingu i problematici
— vezano na nove zakone i slobodno tržište — predavač J. Pavelić, generalni
direktor »Exportdrva«.


Rasprava o amandmanima na Ustav SR Hrvatske, u dijelu koji se odnosi
na šumarstvo — predavač mr. K. Musa.
Predavanje o šumskoj taksi (Bartina formula), organizaciji šumarstva s
diskusijama — predavač prof. dr. Z. Potočić.
Propadanje — sušenje šuma u Gorskom kotaru — predavač mr. T. Heski.
»Zdravstveno stanje šuma Gorskog kotara u projekcijama« — predavači V.
Kušan, dipl. inž.
»Darvin — život i djelo« — predavač P Ziani, dipl. inž.
»Bolesti pitomog kestena i liječenje« — predavač dr. M. Halambek.
»Gospodarenje šumama prema ekonomskim uvjetima na š. g. područjima«.
»Organizacija šumarstva« — predavač prof. dr. R. Sabadi.
»Kroz Južnu Ameriku« — predavač prof. dr. R. Sabadi.
»Plitvice« — predavač prof. dr. Š. Meštrović.
»O organizaciji šumarstva« — predavač prof. dr. Z. Potočić.


U toku 1988. godine organizirane su slijedeće sltručne ekskurzije:


U Drvno-industrijsko poduzeće »Turopolje« s 24 učesnika.
Šumski predjel Macelj i pilana »Marko Šavrić« u Đurmancu (Krapina) sa
36 učenika.
Posjet tovrnici namještaja »Marko Šavrić« u Jankomiru — Podsused sa 22
učesnika.
Posjet OOUR-u uzgoj šuma Jastrebarsko, ribnjaci »Crna Mlaka« i drvnoindustrijskom
poduzeću »Drvoproizvod« s 14 članova.
Šumsko gospodarstvo »Slavonska šuma«, Kutjevo, Zvečevo, sa 24. učesnika.
Stručna ekskurzija šumskom gospodarstvu Zagreb na Medvednicu sa 11
članova.
Posjet Šumarskom institutu Jastrebarsko s 14 učesnika i Stručna ekskurzija
šumariji Pokupsko Šumskog gospodarstva Sisak s 14 članova.


522