DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 123     <-- 123 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


94 SKUPŠTINE SAVEZA DRUŠTAVA inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, održane 26. svibnja 1989. godine u Delnicama.


Prisutni: Delegati Društva iz Bjelovara, Buzeta, Delnica, Gospića, Karlovca,
Koprinvice, Našica, Nove Gradiške, Ogulina, Osdjeka, Podravske Slatine, Slavonskog
Broda, Slavonske Požege, Senja, Siska, Varaždina, Vinkovaca, Virovdtice
i Zagreba, te članovi iz naših organizacija i gosti — ukupno 110 sudionika.


DNEVNI RED


I. dio
1.
Otvaranje 94. Skupštine Saveza i izbor Radnog predsjedništva, zapisničara
i dva ovjerovitelja zapisnika — Adam Pavlov i ć, dipl. dnž.
2.
Izvještaji o radu za razdoblje između 93 i 94. Skupštine Saveza:
a) Izvještaj potpredsjednika — dr. Đuro Kovačić .
b) Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista — prof. dr.
Branimir P r p i ć.
e) Izvještaj o poslovanju — Završni račun 1988. g. — Stručna služba — tajnik,
Ivan M a r i č e v i č, dipl. inž.
d) Izvještaj Odbora samoupravne kontrole — Slavko Š a r č e v i ć, dipl inž.


3.
Program rada za 1989. g.
4.
Financijski plan za 1989. g.
5.
Rasprava, usvajanje izvještaja Program rada i Financijskog plana za 1989.
godinu.
II. dio
6.
Savjetovanje na temu: »PROBLEMATIKA RAZVOJA PRIMARNE PRERADE
DRVA« uvodno izlaganje dr. Tomislav Prka , dipl. inž.
7.
Zaključna razmatranja.
Ad. 1.


DRUGARICE I DRUGOVI, KOLEGICE I KOLEGE!


Otvaram 94. redovnu Skupštinu Saveza društava ITŠDI Hrvatske. Pozdravljani
sve delegate i ostale sudionike, a posebno naše goste.


1.
— dipl. inž. Slavka Horvatinovića, pomoč. predsjednika Republičkog komiteta
za poljoprivredu i šumarstvo.
2.
— dipl. inž. Josipa Crnkoviea, predsjednika IV Skupštine općine Delnice,
513
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 124     <-- 124 -->        PDF

Radno predsjedništvo od lijeva na desno dr. Kovačić, dipl. ini. Adam Pavlović,
dr. Tomislav Prka i mr. Božidar Pleše


Sudionici 94. Skupštine Saveza DITŠDI Hrvatske
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 125     <-- 125 -->        PDF

3. — prof. dr. Šimu Meštrovića, prodekana Šum. Fakulteta u Zagrebu,
4. — dipl. inž. Ivicu Došena, Predsjednika Poslov. odbora GPŠG Delnice,
5. — dipl. in/,. Antu Mudrovčića, tajnika SlZ-a za šumarstvo SRH,
6. — dipl. inž. Ivu Puškara, glav. dir. Poslov zajednice »Exportdrvo« Zagreb.
Ovo je redovna Skupština našeg Saveza koju smo prema Statutu obavezni
održavati svake godine.


Predsjedništvo Saveza na sjednici od 24. veljače, zaključilo je da se počne
sa pripremama za održavanje 94. Skupštine. Stav Predsjedništva bio je da
se za ovu Skupštinu pored društvenog dijela, pripremi savjetovanje sa temom iz
područja drvne industrije, jer su cla sada uglavnom bile teme iz područja šu:
narstva.


Radna grupa predsjedništva koja je imala zadatak da pripremi Skupštinu,
predložila je da to bude tema iz prerade drveta, koju će pripremiti dr Tomislav
P r k a, a vezano za proizovdne mogućnosti šumarstva. Ovu problematiku
iz šumarstva treba obraditi dr. Đuro Kovačić .


Predloženi dnevni red za 94. Skupštinu usvojen je na proširenoj sjednici
Predsjedništva Saveza dana 21. travnja u Slav. Bordu. U radu ove sjednice
prisustvovali su i predstavnici društava.


Zaključeno je da Skupština radi u dva dijela. Prvi dio društveni obuhvaća
točke dnevnog reda 1—5. i održao bi se prije podne, i drugi dio savjetovanje


— poslije podne Ovaj dnevni red ste primili sa pozivom. Poslije razgovora sa
domaćinom, predstavnicima GPŠG Delnice a radi zajedničkog ručka koji je organiziran
na terenu, predlažem da se rad Skupštine obavi kontinuirano i to
prvi dio društveni sa pauzom poslije koje odmah nastavljamo sa radom drugog
dijela Skupštine.
Dali se prihvaća ovako predložena izmjena dnevnog reda.
HVALA!
Za ovu Skupštinu predlažem Radno predsjedništvo:


— dr. Đuro Kovačić
— mr. Božidar Plesa,
— dr. Tomislav Prka
— dipl. inž. Adam Pavlović
Za zapisničara predlažem dipl. inž. Ivu Maričevića, a za ovjerovitelja zapisnika
dipl. inž. Nadana Sirotić i dipl. inž. Vladu Špoljarića.
Dali se prihvaćaju predloženi kandidati. — HVALA!


Molim izabrane članove radnog predsjedništva da zauzmu svoja mjesta.


Prije prelaska na dnenvi red, podsjetimo se da je naše redove u proteklom
razdoblju napustio određeni broj naših kolega inženjera i tehničara koji
su dio sebe ugradili za unapređenje naše struke. Odajmo im dužnu poštu
minutom šutnje. Neka im je vječna slava i hvala.


U Radno predsjedništvo izabrani su Adam Pavlović, Đuro Kovačić, Tomislav
Pika, za zapisničara Ivan Maričević, a za ovjerovite!je zapisnika Nadan
Sirotić i Vladimr Špoljarić.


515
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 126     <-- 126 -->        PDF

Skupštinu je pozdravio i zaželio ugodan boravak svim prisutnima ispred
Šumskog gospodarstva Delnice Ivan D o š e n, dipl. inž. a u ime DIT-a Delnice
nir. Božidar Pleše.


Prihvaćen je prijedlog da Skupština radi jednokratno i da prvog dana završi
društveni i stručni dio, a drugog dana da se ide na Riisnjak i Lučice —
po želji pojedinih članova.


Atl. 2.


a) Izvještaj o radu Saveza podnosi potpredsjednik dr. Đuro Kovačić :


Od 93. Skupštine do danas održano je 8. sjednica Predsjedništva Saveza.
U pripremama za održavanje sjednica najneposrednije su učestvovali predsjednik
i potpredsjednik Predsjedništva s nosiocima pojedinih tema i tajnikom u
Stručnoj službi Saveza.


Iz sadržaja rada u proteklom razdoblju, što se vidi iz zapisnika sa sjednica
Predsjedništva, i izvještajima o radu područnih Društava, te podataka iz
stručne i ostale dokumentacije, može se konstatirati da se značajan dio planiranih
poslova i zadataka uspješno obavija, a neki zadaci imaju trajan karakter
kao što je tiskanje Šumarskog lista, održavanje Šumarskog doma, većeg
utjecaja šumarske znanosti na rješenja u praksi, stvaranje preduvjeta za osnivanja
MUZEJA i Centra za popularizaciju i bibliotečno-inl´ormacijskog sustava
za područje šumarstva i prerade drva pa i druga pitanja.


I u ovom izvještaju moramo ponoviti da i dalje ostaju aktualna pitanja:
kako osigurati što redovniju i intenzivniju suradnju između izvršnih organa
Saveza i područnih Društava, pa i drugih organizacija i institucija, čije je sudjelovanje
važno za primjenu suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja u
šumarstvu i preradi drva.


Evo kratkog pregleda važnijih aktivnosti u proteklom razdoblju:


— Na 93. Skupštini Saveza DITŠDI Hrvatske koja je održana 26. svibnja
1988. g. u Zagrebu izabrano je novo PREDSJEDNIŠTVO 1 ODBOR samoupravne
kontrole Saveza. Usovjeni su izvještaji o radu za proteklo razdoblje — izvještaj
potpredsjednika, glavnog urednika Šumarskog lista, o poslovanju — Završni
račun za 1988. g. i Odbora samoupravne kontrole, te Program rada i
Financijski plan za 1988 godinu i Pravilnik o izboru počasnih i zaslužnih članova.
U drugom djelu — savjetovanje na temu: »Propadanje šuma u SR Hravtskoj
« nakon uvodnog izlaganja bilo je više sudionika u raspravi, koji su
daii veliki doprinos da se uoče aktualna pitanja iz ovoga područja i neposredniji
zadaci iz naše struke.
Aktvnosit organa Saveza D1TŠDIH, Radnih tijela, članova i Stručne službe
redovno se objavljuju u Šumarskom listu. Posebne aktivnosti naših društava
i pojedinih članova nije moguće obuhvatiti ovim dzvještajem zbog prostora,
vremena i pomanjkanja određenih informacja, zato ćemo ih samo naznačiti.


Na prvoj sjednici Predsjedništva Saveza održanoj 26. svibnja 1988. g. za
predsjednika je izabran Adam Pavlov i ć, dipl. inž., a za potpredsjednika dr
Đuro Kovačić, dipl. inž.


516
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 127     <-- 127 -->        PDF

Za predsjednika Odbora Samoupravne kontrole izabran je Slavko Šarce v
i ć, dipl. inž.


Na drugoj sjednici Predsjedništva, održanoj 7. srpnja 1988, g. u Zagrebu
razmatrano je i usovjeno:


— Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj-veljača 1988. g., Odluke u
uvjetima isplate osobnih dohodaka zaposlenih u Stručnoj službi Saveza, izdacima
za prehranu u toku rada, visini dnevnica za službeno putovanje, naknadi
troškova za upotrebe osobnog automobila,
— Polazne osnove za daljnje aktivnosti Saveza i Društava ITŠDI Hrvatske
i Prijedlog zaključaka i mjera o zdravstvenom stanju i sušenju šuma u SR
Hrvatskoj,
— Odluke o: povećanju zakupnina za poslovni i podrumski prostor u Šumarksom
domu, cijeni grafičkih proizvoda (tiskanica i dr.), obnovi ulaza i stubišta
u zgradi Šumarskog doma — Trg Mažuranića 11, dotrajalog pokrova na
krovištu zgrade. Izbor ponuđača za izvođenje radova utvrđuje komisija u sastavu:
Pavlovie, Kovačić, Komlenović i Maričević,
— Obrazloženje, odnosno informacija o osnivanju Centra Muzeja zbog popularizacije
šumarstva i prerade drva (u Šumarskom domu), koji je izradila
mr. Ana Topfer.
Na 3. sjednici Predsjedništva Saveza, održanoj 26. listopada 1988. g. u
Zagrebu razmatrano je i usvojeno:


— Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj-ruj an 1988 g. uz određeno
obrazloženje i prijedloge da se korekcija planskih elemenata za 1988. godinu
izvrši u skladu zakonskih normi i Društvenog dogovora o dohotku, te objektivno
nastalih promjena u ostvarivanju prihoda i rashoda.
— Prijedlog dipl. inž. Ferdinanda Šulentić a o prenošenju autorskih
prava u trajno vlasništvo Saveza. Komisija u sastavu Kovačić, Špoljarić i Maričević
preuzeti će odgovarajuću dokumentaciju i rukopis od autora. Nakon
održane sjednice Predsjedništva u proširenom sastavu predstavljena je knjiga
»Na šumarskim i lovačkim stazama«.
— Informacija o šumarstvu u Prijedlogu amandmana na Ustav SFRJ i
radnom materijalu Nacrta amandmana na Ustav SR Hrvatske. Društvima su
dostavljeni odgovarajući materijali (stavovi i obrazloženja).
Na 4. sjednici Predsjedništva Saveza, održanoj 21. prosinca 1988. godine
razmatrano je i usvojeno:


— Obrazloženje o planskim elementima za izradu Financijskog plana za
1989. godinu.
— Povećanje zakupnina za poslovni prostor uz napomenu da se time ne
osiguravaju potrebna sredstva za intenzivnije održavanje zgrade — Šumarskog
doma.
— Povećanje godišnje pretplate za Šumarski list za 1989. godinu, cijene oglasa
i visina autorskih honorara.
— Cijene tiskanicama i knjigama, dvoranama također se osjetnije povećavaju.
517
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 128     <-- 128 -->        PDF

— Organi Saveza i Društava i članovi trebaju se uključivati u javnu raspravu
o promjenama Ustava SR Hrvatske i na tu temu organizirati raspravu
u Predsjedništvu Saveza.
Na 5. sjednici Predsjedništva Saveza, održanoj 26. siječnja 1989. g u Zagrebu
razmatran je i usvojen je prijedlog teksta za javnu raspravu o amandmanima
na Ustav SR Hrvatske u dijelu koji se odnosi na šumarstvo. Prihvaćen
je prijedlog da se u takvom obliku dostavi na adrese:


1.
Komisiji za Ustavna pitanja Sabora SR Hrvatske.
2.
Republičkoj konferenciji SSRN Hrvatske.
3.
Republičkom odboru radnika u drvnoj industriji i šumarstvu Hrvatske.
Prijedlog teksta odredbe člana 118 stava 2 Ustava SR Hrvatske glasi:


»Zakonom se može propisati obavezno udruživanje organizacija udruženog
rada u zajednice i obavezno udruživanje dijela sredstava društvene reprodukcije
kada to zahtjeva poseban društveni interes u oblasti iskorištavanja, zaštite
i unapređivanja obnovljivih prirodnih bogatstava ili unapređivanje poljoprivredne
proizvodnje«.


— Na toj sjednei prihvaćeni su prijedlozi o uvjetima tiskanja Šumarskog
lista, kretanju osobnih dohodaka i pripremi za godišnju Skupštinu Saveza.
Na 6. sjednici Predsjedništva Saveza, održanoj 24. veljače 1989. g. u Zagrebu
razmatrano je i usvojeno:


— Izvještaj Inventurne komisije sa stanjem 31. prosinca 1988. g.

Pregled prihoda i rashoda za 1988. g.
— Obračun prihoda i rashoda po mjestima aktivnosti za 1988 g.
— Prijedlog Programa rada za 1989. godinu.

Prijedlog Financijskog plana za 1989. g.
— Odluka o održavanju 94. Skupštine Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske i to prijedlog za:
1. mjesto održavanja Delnice
2. datum održavanja 22. i 23. lipnja 1989. g.
3.
dnevni red (kao u POZIVU).
— Osjetnije povećanje zakupnine poslovnog prostora od 1. travnja 1989. g.
s tim da se računi ispostavljaju za svaki mjesec posebno, a ne tromjesečno
kao do sada.
— Za priznanje SIT-a Jugoslavije predloženi su:
1.
Za plaketu 14-april — Oskar Piškorić, dipl. inž.
2.
Za počasnog člana — prof. dr. Branimir Prpić
3.
Za povelju zaslužnog člana — Nadan Sirotić, dipl. inž.
4
Za najbolju organizaciju inženjera i tehničara u 1988. godini — Društva
ITŠDI Zagreb i Vinkovci.


5.
Za najbolju publikaciju u 1988 g. Šumarski list.
518
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 129     <-- 129 -->        PDF

Na 7. sjednici Predsjedništva (u proširenom sastavu) održanoj 21. travnja
u Slavonskom Brodu razmatrano je i usvojeno:


— Dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja 94. Skupštine Saveza DITŠDI
Hrvatske.
— Teze za izradu referata na temu: »Problematika razvoja primarne (mehaničke)
prerade drva u Hrvatskoj« koje je izradio nosioc referata dr. Tomislav
P r k a i teze za izradu koreferata na temu: »Stanje i razvojne mogućnosti
šumarstva u Hrvatskoj koje je izradio dr. Đuro Kovačić .
— Nakon izlaganja Slavka Horvatinovića , dipl. inž., pomoćnika predsjednika
Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo o potrebi i zadacima
na izradi PRIJEDLOGA IZMJENA — DOPUNA ZAKONA O ŠUMAMA i
rasprava u kojoj je sudjelovalo više sudionika zaključeno da i dalje trebamo
pratiti i neposredno sudjelovati u izgrađivanju zajedničkih osnova j stavova
za izradu PRIJEDLOGA u vezi izmjena — dopuna Zakona o šumama.
— Prihvaćen je prijedlog dipl. inž Branka Štampar a predsjednika Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Slovenije za razvijanje
suradnje između naših Saveza i Društava kroz organizirane susrete i druge
oblike.
Na 8. sjednici Predsjedništva Saveza, održanoj 26. svibnja 1989. g. u Zagrebu
razmatrano je i usvojeno:


— Izvještaj o poslovanju za prvo tromjesečje i procjena za travanj-lipanj
1989. godine.
— Povećanje zakupnina, cijena za tiskanice, knjige, dvorane i vrijednosti
boda u skladu općih kretanja.
— Izvještaj Odbora samoupravne kontrole.
— Informacija o pripremama za održavanje 94. Skupštine Saveza i informacija
o aktinvostima u veai izrade prijedloga za izmjene i dopune Zakona
o šumama.
— Odluka o irzadi dokumentacije i sanaciji kanalizaaijske mreže u zgradi
i obnovi centralnog stubišta.
— Odluka o kreditiranju zimnice za zaposlene u Stručnoj službi Saveza.
— Odluka o pretplati za Zbornik »Josip Kazarac« u izdanje JAZ-u Zagreb
— Vinkovci.
— Odluka o promjeni korisnika jedne prostorije na II katu (CDI — SIZ).
Na osnovu dostavljenih izvještaja o radu DRUŠTAVA i iz drugih izvora
ukratko ćemo naznačiti neke važnije sadržaje o njihovom radu:


— Društvo ITŠDI Bjelovar, zadržava približno isti broj članova (315), od
toga 256 članova iz djelatnosti šumarstva, 57 iz drvne industrije i 2 iz drugih
djelatnosti. U suradnji s Društvima Koprivnice i Virovitice organizirali su raspravu
o očuvanju šume kao ekosistema na području Repaša uz Dravu. Stručna
ekskurzija (50 sudionika) posjetila je nekoliko značajnih šumarskih i drvnoindustrijskih
objekata u SR Crnoj Gori U toku je priprema za višednevnu
ekskurziju u Poljsku. Na području Šumskog gospodarstva Bjelovar organiziraju
se više puta godišnje terenske stručne rasprave o načinu rada i stručnom poboljšanju
radnih operacija u uzgajanju i iskorišćivanju šuma. Održana je tra519
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 130     <-- 130 -->        PDF

dicionalna šumarska zabava. Probleme organiziranosti šumarstva nužno je sveobuhvatnije
rješavati u organizaciji Saveza DITŠDT Hrvatske.


— Društvo ITŠDI Delnice, organiziraju aktivnosti prema prihvaćenom godišnjem
planu rada. Provedene su dvije radne akcije u kampanji proljetnog
pošumljavanja — radilo se na pripremi terena za sadnju, obavljeno je prihranjivanje
sadnica smreke, aktivno se radilo na pripremi terena za hortikulturu
u Golubinjaku i dr. Organizirana je stručna ekskurzija na području
RO »Jahorina« Sarajevo, uz stručne sadržaje razgledani su Olimpijski tereni
i objekti. Također je organizirana stručna ekskurzija na području GG Novo
Mesto, gdje je prikazan način gospodarenja u bukovim sastojinama. Također su
posjetili jedan pogon drvne industrije i kartuzijanski samostan u Pleterju, gdje
je prikazan film o životu redovnika u samostanu. Primili su nekoliko posjeta
drugih društava ITŠDI (DIT Novo Mesto, DIT Slovenj Gradec i Podravska Slatina).
Nadalje održavane su ŠUMARSKE TRIBINE na teme: »Problematika sušenja jele«;
"Organizacija rada i racionalizacija u proizvodnji, zaštita — organizacija karantenske
službe«; »Primjena kompjutera u šumarstvu i drvnoj industriji«; »Nacionalni
parkovi u SR Hrvatskoj«; »Lovstvo — ulov risa, utvrđivanje spolne i starosne
strukture kod srneće divljači«; »Način građenja krovišta u gorskim predjelima
i izmjene i dopune Zakona o šumama«. Održana su predavanja na teme: »Istraživanje
zooloških osobina smeđeg medvjeda stanovnika goranskih šuma i
ugroženost flore i faune u svijetu«. Prikazan je film o šteitnom utjecaju SO..
Nastavljena je tradicija održavanja šumarskih zabava.
— Društvo ITŠDI Koprivnica, dopuna Statuta izvršena je na zahtjev RSUP-a
i usvojena je 10. ožujka 1988. g. Veći broj članova sudjelovao je u pripremama
za održavanje tradicionalne šumarske zabave — na taj način osiguravaju se
sredstva za rad. Stručne ekskurzije organizirane su za odlazak u Belišće, Bjelovar,
Čehoslovačku i Poljsku. Na stručnom kolokviju održanom u svrhu zaštite
šume Repaš sudjelovali su predstavnici društva Bjelovara i Virovitice, poljoprivrednici
područja Gole, Ždale i Repaša. Sudjelovalo je više priznatih
stručnjaka Šumarskog fakulteta i drugih institucija i organizacija udruženog
rada. Društvo broji 189. članova.
— Društvo ITŠDI Slavonska Požega, Skupština je održana 5. travnja 1989.
godine, na kojoj je sudjelovao predsjednik Predsjedništva Saveza DITŠDI Hrvatske
dipl. inž. Adam Pavlović, predsjednik DIT-a Našice dipl. inž. Mika Matezie
i dipl. inž. Edo Kalajdžić, član Predsjedništva DIT-a Osijek i Saveza
DITŠDI Hrvatske. U skladu Programa rada održane su tradicionalne šumarske
zabave, stručne ekskurzije na Igman i u Čehoslovačku. Održana su predavanja
na teme: »Rasadničarska proizvodnja u Evropi«, »Oštećivanje stabala
primjenom šumske mehanizacije u proredi«, »Komparativna ispitivanja proizvodnosti
rada, troškova i oštećivanja stabala primjenom debalne i sortimentne
metode u proredi« i »Rezultati ankete o sušenju šuma na području Slavonske
šume«. U toku 1989. godine predviđeno je i predavanje o »Alternativnim
zanimanjima u šumarstvu«. Planira se posjeta Belišću, splavarenje Tarom
i druge aktivnosti. Na Skupštini su obrađene dvije teme iz struke pod naslovom
»Gospodarenje s jelom (običnom) na Papuku« i »Upoznavanje s lovištem
Zvečeva«. Društvo broji 124 člana.
— Društvo ITŠDI Vinkovci, godišnja Skupština održana je 2. travnja 1989.
godine u Vrbanji na kojoj je pored tekuće problematike raspravljano o refleksiji
Zakona o šumama, organiziranosti grane, ekologiji, planu i izvršenju
520
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 131     <-- 131 -->        PDF

zadataka. Održana su stručna predavanja: »Nepovoljni antropogeni utjecaj na
naše šume« — predavač, prof. dr. B. Prpić, »Primarna i finalna proizvodnja
za preradu drva u Miississipi — SAD« — predavač dr. Đ. Butkovič i dr. T.
Prka i »Šume i šumarstvo Hrvatske, jučer, danas i štura« — predavač prof,
dr. S. Matić. Stručna razmjena iskustava obavljena je sa šumarima Slovenije,
Senja i s predstavnicima drvne industrije Bleda. Sudjelovalo je više članova
na savjetovanju u Drveniku. Vode se akcije za MUZEJ šumarstva vinkovačkog
kraja. Održana je tradicionalna šumarska zabava.


— Društvo ITŠDI Virovitica, u skladu programa rada izvršavaju se planirani
zadaci. Društvo broji oko 150 članova. Glavna aktivnost je naglašena na
stručnom radu, ali u okviru toga prisutne su aktivnosti u društveno-političkim
organizacijama. Održava se i dalje međunarodna razmjena s predstavnicima iz
Poljske (grada KASLSA).
— Društvo ITŠDI Zagreb, aktivnosti se uglavnom organiziraju u sklopu
redovnog održavanja »ŠUMARSKOG ČETVRTKA«, na kojem u najvećem broju
sudjeluju umirovljenici — poznati šumarski stručnjaci. Održano je više predavanja,
stručnih ekskurzija i redovnih tjednih informacija.
Predavanja:


O poslovanju drvnonindustrijskog poduzeća »Marko Šavrić« Zagreb — predavač
inž. M. Jazbec.
Razmatranja nacrta Ustava SFRJ i SRH — predavač mr. K. Musa.
Nacionalni parkovi i zaštita prirode — predavač prof. dr. Š Meštrović.
Informacija i pripreme za glavnu godišnju Skupštinu Saveza DITŠDIHizbor delegata.
Prikazivanje filma »Kisele kiše« i komentar na film — predavači prof. dr.


N.
Komlenović.
Daljinsko mjerenje u šumarstvu — predavač dipl. inž. V. Kušan
Biljne zajednice Risnjaka s projekcijom — predavač dipl. inž. J. Vukelić.
O šumskom gospodarstvu Zagreb — predavač dipl. inž. M. Mihanić
Zelene površine grada Zagreba — predavač dipl. inž. P. Širinić.
Dojmovi s putovanja po Kini sa projekcijom — predavač prof. dr. R. Benić.
Održavanje glavne godišnje Skupštine Saveza DITŠDIH u Zagrebu, uz predavanje
o sušenju šuma.


Informacija o sušenju jele u zagrebačkoj gori, Macelju i Papuku.
Jogi vježbe, njihova demonstracija i korist — predavač dipl. inž. P. Vojt.
Izvještaj o simpoziju u Jastrebarskom i na Igmanu: O sušenju šuma u


Jugoslaviji.
O makro prehrani i hrani bez pesticida — predavač dipl. inž. P. Vojt
Sibir I sa projekcijama — predavač dipl. inž. P. Ziani.
Sibir III i Japan sa projekejama — predavač dipl. inž. P. Ziani
Promocija knjige dipl. inž. Ferde Šulentića »Na šumarskim i lovačkim staza


ma«, sa uvodnim riječima predsjednika Saveza ITŠDIH Adama Pavlovića, dipl. inž.
Šetnja Evropom s projekcijama — predavač dipl. inž. P. Ziani.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 132     <-- 132 -->        PDF

Rasprava o Ustavnim amandmanima SFRJ i SRH — predavač mr K. Musa.
0 novom zakonu o poduzećima — predavač dipl. inž. T. Peleš. Informacija


o sjednici predsjedništva Saveza DITŠDIH i informacija o savjetovanju iskorištavanje
pašnjaka i nastavak diskusije o zakonu o poduzećima.
Organizirani posjet članova sekcije umirovljenika Poslovnoj zajednici šumarstva
i drvne industrje, gdje su glavni direktori dipl. inž. I. Puškar i njegovi
zamjenici dipl. inž. Galović i dipl. inž. Krnjak govorili o poslovanju, problematici
izvoza tog kompleksa i dr.


Informacija o radu SlZ-a šumarstva SR Hrvatske i daljnjoj perspektivi —
predavač dipl. inž. A. Mudrovčić.


Rasprava o radu društva — Kako mobilizirati i privući članstvo na Šumarski
četvrtak i što sve poduzeti u tu svrhu da ono bude još masovnije i sadržajnije.


Predavanje o realizaciji izvoza drvnih sortimenata, marketingu i problematici
— vezano na nove zakone i slobodno tržište — predavač J. Pavelić, generalni
direktor »Exportdrva«.


Rasprava o amandmanima na Ustav SR Hrvatske, u dijelu koji se odnosi
na šumarstvo — predavač mr. K. Musa.
Predavanje o šumskoj taksi (Bartina formula), organizaciji šumarstva s
diskusijama — predavač prof. dr. Z. Potočić.
Propadanje — sušenje šuma u Gorskom kotaru — predavač mr. T. Heski.
»Zdravstveno stanje šuma Gorskog kotara u projekcijama« — predavači V.
Kušan, dipl. inž.
»Darvin — život i djelo« — predavač P Ziani, dipl. inž.
»Bolesti pitomog kestena i liječenje« — predavač dr. M. Halambek.
»Gospodarenje šumama prema ekonomskim uvjetima na š. g. područjima«.
»Organizacija šumarstva« — predavač prof. dr. R. Sabadi.
»Kroz Južnu Ameriku« — predavač prof. dr. R. Sabadi.
»Plitvice« — predavač prof. dr. Š. Meštrović.
»O organizaciji šumarstva« — predavač prof. dr. Z. Potočić.


U toku 1988. godine organizirane su slijedeće sltručne ekskurzije:


U Drvno-industrijsko poduzeće »Turopolje« s 24 učesnika.
Šumski predjel Macelj i pilana »Marko Šavrić« u Đurmancu (Krapina) sa
36 učenika.
Posjet tovrnici namještaja »Marko Šavrić« u Jankomiru — Podsused sa 22
učesnika.
Posjet OOUR-u uzgoj šuma Jastrebarsko, ribnjaci »Crna Mlaka« i drvnoindustrijskom
poduzeću »Drvoproizvod« s 14 članova.
Šumsko gospodarstvo »Slavonska šuma«, Kutjevo, Zvečevo, sa 24. učesnika.
Stručna ekskurzija šumskom gospodarstvu Zagreb na Medvednicu sa 11
članova.
Posjet Šumarskom institutu Jastrebarsko s 14 učesnika i Stručna ekskurzija
šumariji Pokupsko Šumskog gospodarstva Sisak s 14 članova.


522
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 133     <-- 133 -->        PDF

Drvnoj industriji »Trokut« Novska — Lipovljani.


Šum. gosp. Karlovac — šumarija Duga Resa.


Ispraćaj stare 1988 godine uz prigodni kulturnozabavni program, organiziran
po našim članovima i to: dipl. inž. Vanjkovićem, dipl. inž. Kupecom i gostima
— supružnicima Boch.
Od ostalih Društava nismo primili izvještaje o radu u zatraženom obliku.


Nakon odluke o održavanju 94. Skupštine Saveza, pristupilo se je pripremama
za izradu referata — koreferata izvještaja i dr. U toku rasprave treba
ocjeniti rad Saveza i Društava u proteklom razdoblju i predlagati kako dalje
ostvarivati zadatke i ciljeve koji se postavljaju pred šumarstvo i preradu drva
i SAVEZ DITŠDI Hrvatske. Osim navedenoga, održavane su trajne veze sa društveno-
političkim organizacijama, vođena je briga o ljudima, obavljeno je više
posjeta bolesnicima, i mnogi susreti članova.


b) Izvještaj glavnog i odgoovrnog urednika Šumarskog lista podnosi prof dr.
Branimir Prpić.
Tijekom 1988. tiskan je »Šumarski list« na 584 stranica sa 104 napisa. Struktura
sadržaja je ova:


Znanstveni članci 14


izlaganje na skupovima 2


pregledni članci 8


stručni članci 9


Aktualna problematika, osvrti i zapažanja, obljetnice, portreti, stručni i
znanstveni skupovi, iz nozemstva, prikazi knjiga i časopisa, društvene vijesti,
nekrolozi i povjesne crtice obuhvaćaju 71 naslov.


Znanstveni članci zauzimaju više od 40% što nam osigurava dio sredstava
koji dobivamo za tiskanje »Šumarskog lista« od SlZ-a znanosti SRH.


U ovome godištu dominirale su tri problematike — propadanj e šuma ,
šumski požari i rasprava o Zakon o šumama, što je i u skladu s
naglašenijim interesom struke. I ostala šumarska područja i discipline (šumarska
ekonomika, dendrometrija, šumarska fitocenologija, uzgajanje šuma, hortikultura,
biologija šumskog drveća, šumarska fotogrametrija, organizacija rada,
zaštita šuma, lovstvo, dendrologija, sjemenarstvo i rasadmčarstvo, ljekovito bilje,
šumarska mikrobiologija i dr.) su zastupljene u pojedinačnim člancima i
drugim napisima.


Prošlogodišnji broj bio je raznolik i plodan. U napisima sudjeluje 46 autora
i 23 koautora.


Iz područja propadanja ili »umiranja šuma« prvi puta se objavljuju rezultati
popisa oštećenja šumskog drveća u Hrvatskoj kao i podaci o količini sumpora
u iglicama smreke i lišću bukve.


Vrlo živa rasprava razvila se o Zakonu o šumama koji bi trebalo u 1989.
izmijeniti i dopuniti. Više se, međutim, piše o organizaciji šumarstva nego li


o problematici šume kao prirodnog bogatstva i stanja šumskih ekosistema. U
broju 3—4/88. prvi puta su objavljeni amandmani na priejdlog danas važećeg
Zakona o šumama koji su upućeni Izvršnom vijeću Sabora SRH od strane
Šumarskog fakulteta u Zagrebu i koji, nažalost, nisu stigli do saborskih vijeća.
523
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 134     <-- 134 -->        PDF

Rasprava se nastavila u prva dva dvobroja »Šumarskog lista« u 1989. Polemičke
stručne rasprave čine stručni časopis zanimljivim i čitanijim.


Opisani su, nadalje šumski požarevi koji su harali našim mediteranskim
i submediteranskim sumarna tijekom 1985, 1986. i 1987. U ovim člancima daju
se vremenske prilike koje su tada vladale te se ukazuje na mogućnost prognoze
opasnosti požara koje su temeljene na meteorološkim podacima.


U trobroju »Šumarkog lista« 6—8/1989 koji se nalazi u tisku objavljujemo
izlaganje stručnjaka s međunarodnog simpozija Ekološki i gospodarski aspekt
umiranja šuma te materijale sa savjetovanja o šumsko-gospodarskim područjima
koji sadrže prijedlog i polemičke primjedbe.


Predsjedavajući nakon podnesenih izvještaja pod točkom 2a i b obavještava
Skupštinu da su delegati uz poziv primili odgovarajuće priloge za 2c) i 2d),
kao i za 3. i 4. točku dnevnog reda i predlaže da se na osnovu toga otvori
rasprava o toj problematici. Prijedlog je prihvaćen i prelazi se na 5. točku
dnevnog reda.


Ad. 5.


Dipl. inž. Oskar Piškorić. Koristim ovu priliku, da skrenem pažnju na 1996.
godinu, koja nam je u stvari na domaku. Na 1996. godinu, jer se te godine
navršava 150 godina kako su šumari Hrvatske osnovali šumarsko društvo i
tako se izdvojili kao Sekcija Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva osnovanog
1842. godine. Iako je žar Društva bio zatrpan pepelom Bachovog apsolutizma
ona se nije ugasila nego je tinjala i 1876. godine rasplamsala se i na
sastanku održanom 26. prosinca 1876. oživio je rad u Hrvatsko-slavonskom šumarskom
društvu. Taj rad neprekidan je do naših dana, iako u raznim organizacijskim
oblicima (Jugoslavensko šumarsko udruženje, Hrvatsko šumarsko
društvo, Šumarsko društvo Hrvatske i, danas, Savez društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske).


Upozoravam na skoru 150-godišnjicu prvenstveno iz razloga, što je naš
Savez nesumnjivo jedino u Evropi, a i u Svijetu, koje zna mjesto svog rođenja.
To je zgrada svojedobnog dobra u Prečcu i smatram, da bi današnji
šumari morali osigurati i njezin daljnji pristojan opstanak i na njoj vidno
pločom obilježiti datum 26. XII. 1846. godine. To više, što je zgrada s okolnim
parkom proglašena spomenikom kulture baš zbog koljevke Šumarskog društva.
Zgradi je potreban popravak i prema tome sada je vrijeme, da se pristupi tom
poslu. A financijska sredstva? Organizacije šumarstva i drvne industrije
i vi, koji ste ovdje, trebate biti inicjatori u svojim radnim kolektivima. Zgrada
je inače vlasništvo Dobra Božjakovina, koje je također spremno, kako mi je
svojedobno saopćeno sudjelovati u troškovima a kao zaštićenom spomeniku
kulture doprinos će dati bez sumnje i, nazovimo ga tako, odgovarajući Fond.


Uz obilježavanje 150-godišnjice osnivanja udruživanja šumara za unapređenje
stručnog rada tu je i 120-godišnjica Šumarskog lista. Vršnjak Šumarskog
lista je Liječnički vjesnik, no kako je on imao prekid izlaženja, to je Šumarski
list naš najstariji stručni časopis koji od osnivanja neprekidno izlazi Što više,
možemo reći, da su šumari u Hrvatskoj imali prvi stručni list, jer je već 1847.
godine izašao prvi svezak godišnjaka »Trudovi ...« u kojem se (uz izvještaj o


524
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 135     <-- 135 -->        PDF

godišnjoj skupštini) nalaze i tekstovi dvaju referata (»Kako osigurati pomlađivanje
takovih hrastovih sastojina u češće poplavljenim područjima« i »Da li
je racionalno u beskonačnost podržavati 200—300 godina stare hrastove sastojine
s pretežno suhovrhim stablima radi osiguranja žirenja svinja«).


Zaključujem s prijedlogom, da Predsjedništvo izabere odbor, koji će izraditi
program rada za proslavu tj. obnovu zgrade u Prečcu te izdavanja publikacije
u kojoj će biti prikazan rad Šumarskog društva, kojim prikazom
će biti prikazan i dio povijesti šumarstva ne samo Hrvatske nego i Jugoslavije.


Mr. Vice Ivančević, dipl. inž., upućuje lijep pozdrav u ime Društva IT iz
Senja, koje uspješno organizira stručne ekskurzije, zabave i druge aktivnosti.


Osvrće se na stanje i zaštitu dokumentacije — građe, šumarske struke
koja se nalazi u podrumu zgrade Republičkog sekretarijata za financije. Radi
se o građi iz proteklih razdoblja — viiše decenija unazad. Na sređivanju i zaštiti
arhivske vrijedne građe trebalo bi početi raditi i napraviti kartoteku u Savezu
— imamo za to dovoljno znanja, a mogli bi se stvoriti povoljni uvjeti za
realizaciju tih zadataka i ciljeva.


Dipl. inž. Slavko Horavtinović, pozdravlja sve prisutne u ime Republičkog
komiteta za poljoprirvedu i šumarstvo i naglašava aktualna pitanja, za koja
treba tražiti najbolja rješenja u šumarstvu i preradi drva. I u ovim vrlo nepovoljnim
uvjetima privređivanja naše organizacije ostvaruju pozitivne rezultate.
U proteklom razdoblju uspješno smo izgrađivali zajedničke stavove — prijedloge
u vezi promjena Ustava SFR Jugoslavije i SR Hrvatske. Sada su u toku
aktivnosti za izmjene i dopune Zakona o šumama — moramo sve učiniti da
naše prijedloge što objektivnije utvrdimo, na bazi šumarske znanosti i prakse,
i rješenja kojima se osigurava razvoj naših djelatnosti i potrebni ekološki uvjeti
za očuvanje čovjekovog okoliša.


Dipl. inž. Ivan Puškar, trebaio bi puno više organiziranog djelovanja, razvijanje
ljubavi prema šumi kod svih ljudi i posebno mladih stvoriti navike da
se prema šumi i prirodi u buduće odgovornije odnose, nego što to mi danas
činimo.


Ako analiziramo rezultate poslovanja po osnovnim djelatnostima u razmjerima
SR Hrvatske dolazimo do zaključka da su oni pozitivni u cjelini, ali
da su razlike po pojedinim orgganizacijama unutar njih dosta velike i da
određeni broj ima ozbiljnih poteškoća u ostvarivanju dohodaka, kojim bi se
stvarali uvjeti za brži mogući razvoj. Naročito se moraju iskoristiti stečena
stručna znanja za unapređenje i razvoj finalnih proizvoda, kojima se mogu
postići puno bolji rezultati — veći dohoci.


Nakon rasprave usvojeni su izvještaji pod 2. točkom i prijedlozi za 3. i 4.
ločku dnevnog reda.


Ad. 6.


Uvodno izlaganje na temu: »PROBLEMATIKA RAZVOJA MEHANIČKE PRERADE
DRVA« podnio je dr. Tomislav Prka, a na temu: »STANJE i RAZVOJNE
MOGUĆNOSTI ŠUMARSTVA U HRVATSKOJ« podnio je dr. Đuro Kovačić.1


1 I jedno i drugo izlaganje objavljuje se u Šum. listu broj 9—10,89.


525
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 136     <-- 136 -->        PDF

Predsjedavajući se zahvaljuje uvodničarima na izlaganju i otvara raspravu.


1. Dipl. inž. Damir Moćan, kao uzgajivač šuma govori o Propadanju šuma
— (sušenju četinjača na području Gorskog kotara) d opasnostima zbog poremećaja
u ekosistemima. Više tisuća tona sumpora ugrožava ove šume — i sve
je veći broj ugroženih stabala Nužno je izvršiti reviziju gospodarskih osnova,
jer se u sve većem postotku sanitarnom sječom realizira planirani etat. Uz
pomoć šumarske znanosti i radikalnije stručne zahvate moramo spašavati i
očuvati šume na ugroženim područjima — to je interes ne samo zaposlenih
i stanovništva užeg područja već i šire društveno-političke zajednice — društva
u cjelini.
2. Prof dr. Rudolf Sabadi, između ostaloga navodi neka pitanja kao što
su: izmjene i dopune Zakona o šumama; utvrđivanje prava vlasništva, uvjeta
privređivanja — deregulacija zakonskih normi; odgovornosti za (ne) izvršenje
i dr. Ta i neka druga pitanja trebamo u naše programe ugraditi i prema
stvarnim mogućnostima ih rješavati. Postavlja se vrlo ozbiljno pitanje kako
pristupiti reformi i koliko socijalizma u proizvodnji realno može biti, a koliko
u raspodjeli kako to rade neke zemlje npr. Švedska.
Mi svakako kao DPZ trebamo Zakon o šumama, u kojem se vlasnika obavezuje
na čuvanje šuma i pridržavanje drugih odredbi u interesu unapređenja
proizvodnje određene drvne mase prema prirodnim i drugim uvjetima i očuvanje
okoliša u kojem stvaramo i živimo.


3. Dipl. inž. Slavko Horvatinović, čuli smo izlaganje dva naša istaknuta znanstvenika
— stručnjaka i siguno smo dobili vrijedne informacije koje nam mogu
korisno poslužiti za zajednčko utvrđvanje neposrednih zadataka a u cilju unapređenja
naše struke. Proizvodni kapacitet za izvoz finalnih proizvoda uglavnom
ne obnavljaju pravovremeno sredstva za proizvodnju i sve je teže osigurati
potrebna financijska sredstva za nabavku suvremenije opreme. Za izgradnju
novih kapaciteta i rekonstrukcije postojećih, koji će pretežno izvoziti, postoje
šanse za dobivanje kredita. Osjetno smanjenje prirasta drvne mase zbog
propadanja šuma značajno će utjecati na daljnji razvoj prerade drva i zato
se mora ići u reviziju postojećih programa.
Već više mjeseci intenzivno radimo na utvrđivanju prijedloga za izmjene
i dopune Zakona o šumama. Na tom zadatku radi značajan broj naših članova
iz više institucija — orgnizacija i do sada nismo uspjeli otkloniti neke uz^
roke zbog kojih dolazi do različitih suprostavljenih prijedloga — rješenja, kao
na primjer pitanje vlasništva.


U radnoj grupi koja radi na prijedlogu prevladava mišljenje da se izvrše
samo manje korekcije sadašnjih šumsko-gospodarskih područja. Za šume na
području krša, korisnici će plaćati doprinos po određenoj stopi. O prijedlogu
kojega ćemo dostaviti Saboru, izjasnit će se delegati.


4. Dipl. inž. Oskar Piškorić, napominje da je Zakonom o šumama iz 1929.
g., čl. 133 bilo određeno da za svaki novi kapacitet za preradu drva daje mišljenje
određena šumarska institucija, a odobrenje za izgradnju donosio je ban.
5. Prof. dr. Branimir Prpić, prema podacima iz Ankete u 1988. g. o propadanju
šuma u Hrvatskoj oštećenja šuma su osjetno veća nego što su to
pokazali podaci iz Ankete u 1987. g Zbog oštećenja jele prirast je značajno
526
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 137     <-- 137 -->        PDF

opao, no još uvijek zelene jele treba ostaviti (nesjeći), ako ta površina nije
obuhvaćena planom sječe. Mi danas neznamo dali će se proces propadanja
šuma smanjivati ili pojačavati — no u svakom slučaju ići na obnovu šuma
i otklanjanje uzroka zbog kojih šume propadaju.


6. Prof. dr. Šime Meštrović, pozdravlja sudionike 94. Skupštine u ime Šumarskog
fakulteta i dekana prof. dr. Zdenka Pavlina. Svakako da mi sada nemožemo
odgovoriti na niz pitanja koja nam se postavljaju, to ćemo učiniti
organiziranjem različitih oblika u budućim aktivnostima, a prema znanstvenim
i stručnim spoznajama i stvarnim mogućnostima.
Problemi izgrađivanja racionalnijih organizacija šumarstva kao i odnosa
šuma — društvo prisutni su i u drugim zemljama — nastoje se u konkretnim
uvjetima osigurati pravna regulativa i druge odgovarajuće norme za ostvarivanje
svih funkcija šuma, te njihovo očuvanje, a što znači i očuvanje čovjekovog
okoliša. O tiim rezultatima teško je određeno govoriti, ali se može konstatirati
da se stvaraju pozitivniji odnosi čovjek — šuma kod značajnog broja ljudi, a
mogu se očekivati i organiziranji društveni zahvati i u međunarodnim razmjelima
za vrednovanje šuma, kao bitnog faktora ekološke stabilizacije.


Pozitivna kretanja i u našoj zemlji, očekujemo adekvatnom primjenom i šumarske
znanosti neovisno od ostvarenog prihoda na užoj lokaciji (području) u
cilju podizanja i očuvanja naših šuma.


Utvrđivanje stvarne vrijednosti šuma vrlo je složen zadatak, no ipak se dolazi
do približno istih rezultata (iz određenih institucija i zemalja za utvrđivanje
odnosa između neposrednih koristi od šume — drvne mase kao sirovine za upotrebu
i preradu u odnosu na općekorisne funkcije (u približnom onosu 1:4).


Sve veće onečišćavanje zraka i okoliša, što bitno utječe na gospodarenje
i očuvanje šuma, zahtjeva da našu znanost i praksu usmjerimo na istraživanje
za uzgajanje i zaštitu onih vrsta drveća koje i u promjenjenim uvjetima mogu
osiguravati zadovoljavajući prirast drvne mase, stabilnost šuma i šumskih ekosistema.


Na kraju predjedavajući Adam Pavlović, dipl. inž. zahvaljuje se svim sudionicima
94. Skupštine s napomenom da će Predsjedništvo Saveza zajedno s
Društvima u svojem radu maksimalno koristiti mišljenja, sugestije i prijedloge
date na ovoj Skupštini za ostvarivanje programa rada i svih drugih zadataka
u narednom razdoblju.


Zapisnik sastavio: Ovjerovitelji:
Ivan Martičević, dipl. inž. Vladimir Špoljarić, dipl. inž.
Nadan Sirotić, dipl. inž.