DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 11     <-- 11 -->        PDF

veće. Osim toga, prema Westfeld u (1949), u prirodnom arealu zelene
duglazije nema vjetra.


3.3. Tlo
Detaljnu analizu zemljišta na oglednoj plohi obavili su Đurđevi ć i
Seni ć (1986). Rezultati ovih istraživanja se odnose na jedan profil u prosječnim
uslovima i na prosječne površinske uzorke, koji su uzimani po jedan
na svakoj od 24 parcele.


Matični supstrat je sedimentni silikat.
Ovdje ćemo samo ukratko prikazati uslove tla, a detaljni se mogu naći
u spomenutom radu.


Profil


Tlo je jako kiselo (u vodi pH 5,3—5,4, u KC1 pH 4,1—4,3). Sadržaj humusa
je nizak i tlo spada u slabo humozno. U površinskom horizontu (5—25
cm) sadržaj humusa je 1,62%, koji s dubinom opada, tako da na dubini od
55—70 cm iznosi svega 0,22%.


Lako pristupačni fosfor je na cijeloj dubini profila zastupljen u veoma
malim količinama (0,62 do 1,98 mg 100 g zemlje). Površinski horizont je bogato
snabdijeven lako pristupačnim kalijem (preko 40 mg 100 g tla), dok s
dubinom sadržaj pada na ispod 7 mg 100 g.


Adsorptivni kompleks je slabo snabdjeven bazama, a pojedine vrijednosti
su prikazane u tab. 2.


Adsorptivni kompleks


Tab. 2.


Dubina (cm) S T-S T V
mg ekv. na 100 gr. zemlje %


5—25 5,80 20,00 25,80 22,48
30—45 5,79 18,84 24,81 24,06
55—70 4,85 7,74 12,59 38,52


Po teksturi na svim dubinama profila, tlo spada u skeletnu ilovaču, a
po tipu tla i kiselo ilimerizirano zemljište (luvisol).


Površinski uzorci


Kako je rečeno sa svake od 24 parcele uzet je po jedan površinski uzorak
na kojem su ispitana fizička i kemijska svojstva tla i adsorptivni kompleks.
Rezultati provedene analize su slijedeći:


pH u H.,0 varira od 4,9 do 5,7, a u KC1 od 3,9 do 5,4, što znači da je
tlo kiselo do jako kiselo. Svi ispitani uzorci pokazuju jako siromaštvo u
Iako pristupačnom fosforu (0,63 do 2,76 mg/100 g zemlje). U lako pristupačnom
kaliju je tlo jako dobro snabdjeveno (25 do preko 42 mg 100 g
zemlje). Sadržaj humusa varira između 1,22% i 2,96%. Kod većine ispitanih
uzoraka konstatirana je slaba zasićenost bazama (izuzetak su parcele 11
i 23 na kojima je zemljište srednje snabdjeveno bazama).


401