DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Na osnovu ovih podataka može se računati sa prosječnom brzinom uspona
vode u deblu bukve od S do 10 cm po satu. Ako uspon traje 15 sati
onda se dnevno prevaljuje put od 1,5 m. Nadalje, ako udaljenost od vrha
korijenčića do perifernih dijelova krošnje iznosi na pr. 30 ni, onda je potrebno
za transport jedne molekule vode od mjesta ulaska u korijen do mjesta
potrošnje ili izlaska iz lista oko 20 dana.


Ta računica pokazuje da kratkoročni ili dnevni deficiti, koji nastaju
zbog povećane transpiracije u ljetnim danima, mogu biti samo kompenzirani
rezervnom vodom. U dijelovima krošnje sa smanjenim sadržajem vode
sniženi potencijali uvjetuju njen pritok iz susjednog tkiva. Na taj se način
kontinuirano ispostavljaju nove ravnoteže vodenih potencijala, nastaju i nestaju
njihovi aksialni i radialni gradienti.


Unutarnja ekonomija vode može biti poremećena povećanom transpiracijom
uslijed oštećenja kutikule i smanjenja eficientnosti puci pri reguliranju
transpiracije. Sa druge strane ona može biti debalansirana smanjenjem
korijenovog sistema, oštećenjem mikorize i smanjenom propusnošću rhizođerme
te ostalog tkiva u primarnoj građi korijenja. Dugi putevi i dugo
trajanje transporta potenciraju deficite i osjetno slabe otpornost visokih
stabala prema suši.


Mnoga opažanja govore u prilog teze, da zračna polucija prouzrokuje
poremećenja unutarnjeg vodnog režima. Stabla sa suhim vrhovima, osušenim
granama i grančicama kao i prorijeđenom krošnjom (kod jele kao
»subtop-dying«) pridolaze posebno često:


— na rubovima sastojina,
— na grebenima i glavicama, gdje je protok zračnih masa veći,
— nakon dugotrajnih suhih ljeta,
— na klimatskim granicama, primjerice u primorskoj bukovoj šumi, kao i
— na staništima sa sniženom razinom podzemne vode.
U sindromu šteta, koje nastaju zračnim polucijama, može poremećeni
vodni režim djelovati kao predisponirajući, uzročni ili prateći stres. Pri tom
je, kao i uvijek u svakom sistemskom zbivanju, teško razlučiti uzroke od
posljedica.


Ipak se može utvrditi, da je uloga unutarnjeg vodnog režima od presudnog
značenja pri nastanku šteta na starim, visokim stablima.


3.
ULOGA UNUTARNJE EKONOMIJE HRANJIVA I POSLJEDICE
POREMEĆENE OPSKRBE
Unutarnje domaćinstvo anorganskih i organskih spojeva biva poreme


ćeno kroz:
— promjenjeni kemijski sastavg i i, sa pregledom literature, 1986),
atmosfere (vidi među ostalima G e o r—
promjenjeni1989),
kemizam tla (Ulric h i M a t z n e r, 1983, U I rich ,
318