DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 89     <-- 89 -->        PDF

IZLAGANJE NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA — CONFERENCE PAPERS
UDK 630* 425 Šum. list CXIII (1989) 315


ZBOG ČEGA SE ŠTETE OD ZRAČNIH POLUCIJA PRVO POJAVLJUJU
NA STARIM A NE NA MLADIM STABLIMA, GRMLJU ILI PRIZEMNOM
RAŠCU*


Vjekoslav GLAVAČ**


SAŽETAK: Dugogodišnje onečišćivanje atmosfere industrijskim
polutantima mijenja kemijske odnose okoliša živih bića,
a drveće je među prvim organizmima koji su ugroženi neposrednim
ili posrednim djelovanjem zračnih polutanata.


Dosadašnja istraživanja su dokazala da zbivanja pri nastanku
šumskih šteta imaju multifikatorski i polikauzalni karakter. Veliku
ulogu nastanka šteta imaju sistemske osebine koje su povezane
sa slarošću i visinom stabala.


Samo jedno drastično smanjenje emisija zračnih polutanata
može zaustaviti umiranje šuma.


1. UVOD
Pivo neka bude naglašeno, da sva živa bića reagiraju vrlo senzibilno na
promjene vanjskih životnih uvjeta. Ali tek onda, kad djelovanje stanišnih
faktora premaši izvjesne granice, događaju se u organizmu teško povratne
ili nepovratne promjene, koje se ponajprije očituju u:


— sastavu i građi za život značajnih makromolekula, zatim
— promjenjenim tokovima biokemijskih reakcija,
— strukturnim i funkcionalnim izmjenama subcelularne građe,
— nenormalnim životnim pojavama unutar stanice
— fiziološkim procesima, u međusobnoj ovisnosti pojedinih organa, i na
koncu
— vanjskom izgledu.
Prema tome su vidljive štete, koje nastaju polucijom zraka, tek konačan
izraz jednog cijelog niza promjena koje se prvo zbivaju na jednostavnima
a poslije na sve složenijim stupnjevima organizacije. Drugim riječima,
utjecaji zagađivanja atmosfere mogli bi se dokazati puno prije pojave
vidljivih oštećenja, uz predpostavku da poznamo normalne životne procese
i da nam za njihovo praćenje na raspoloženju stoje potrebni instrumentarij.


* Referat na simpoziju: »EKOLOŠKI I PRIVREDNI ASPEKTI PROPADANJA
ŠUMA«, održanom u listopadu
1988. g. u Zagrebu.
** Prof. dr. Vjekoslav Glavač, Universitat Kassel.


315
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Dakako da se pri novonastalim štetama nameće pitanje, zašto baš stara
stabla, simboli snage i dugog života, bivaju prva na kojima se pojavljuju
vidljiva oštećenja? Ako štetni plinovi kao 0:;, SOj, NO, N02, F, H>0>, peroxilacetUnitrat
(PAN) i drugi (računa se sa oko 5000 različitih spojeva koje
zagađuju atmosferu) neposredno djeluju na asimilacijske organe, onda bi
usprkos postojanja vremensko prostornih gradienata unutar sastojine (B a u m-
b a c h i K a ji, 1985) morali isto tako prouzrokovati, vidljive štete i na prizemnom
šumskom raslinstvu, a ne samo na onim vrstama koje nam služe kao
biljni indikatori. Slično bi se moglo ustvrditi za utjecaj aerogenih kemijskih
promjena u tlu. Ako zakiseljavanje tla, akumulacija različitih spojeva, te
pojava visokih koncentracija monomernih Al-iona neposredno ili posredno
djeluju na rast i funkcionalnost korijenovog sistema, onda bi isto tako morale
nastajati štete na mlađim stablima, grmlju i prizemnom rašću.


Po svemu se čini da to u toj mjeri nikako nije slučaj. Tako je napr. u
čistim bukovim šumama pokrajine Hessen, u sastojinama ispod 60 godina
oštećeno samo 4´3/o, a u sastojinama preko 60 godina 26;l/t» stabala. Po čemu
se onda razlikuju stara stabla od ostalih životnih oblika u biljnom svijetu?


Odgovor na to pitanje može glasiti: stara se stabla razlikuju po cijelom
nizu sistemskih osebina koja su povezana sa njihovim neobično velikim
dimenzijama i dugim životom. Njihova veličina pretpostavlja jedan posebno
eficientan transportni sistem, jedno posebno domaćinstvo vode i hranjivih
tvari. Njihova sposobnost doživjeti duboku starost, izlaže ih dugotrajnim,
kumulativnim utjecajima zračnih polutanata, kao i njihovom postepenom
inkorporacijom i intoksikacijom. Na taj način biva promjenjeno domaćinstvo
hormona u prilog onih koji uzrokuju procese starenja.


Ako su ova razmišljanja ispravna, onda bi trebale upravo ove sistemske
osebine biti predmet intenzivnih istraživanja.


2.
ULOGA UNUTARNJEG VODNOG REŽIMA STABLA PRI NASTAJANJU
ŠTETA OD ZRAČNE POLUCIJE
Odlika je svih visoko organiziranih živih bića izvjesna autonomija, izvjesna
neovisnost od povremenih promjena životne okoline. Tako koriste
vrste drveća za vrijeme sušnih perioda unutarnje rezerve vode za održavanje
normalnih životnih procesa. Ako se te rezerve iscrpe i ostanu iz bilo
kojih razloga nenadoknađene, onda nastaju poznate štete sušenja koje nastupaju
prvo u perifernim dijelovima krošnje, a onda prije ili kasnije obuhvate
cijeli organizam.


Tako na pr. u jednoj 50 do 60 m visokoj sastojim duglazije u Cascade
Mountains u Oregonu dokazuju Warin g i Runnin g (1978) 270 m:! rezervne
vode po ha, od toga oko 75l9/o u deblima. Za održavanje transpiracije koriste
stabla dnevno do 17 m3/ha. Waring et al. (1979) izmjerili su u jednoj 40-godišnjoj
sastojini običnog bora u Škotskoj, da kratkoročno 30 do 60:l/» transpirirane
vode potiče iz unutarnjih rezervi. Nakon prvih kiša bivaju te rezerve
potpuno ili djelomično nadoknađene. U aridnim područjima ili za
vrijeme posebno sušnih godina ona se postepeno smanjuju u toku vegetacijske
periode. Tako su na pr. Borghetti i Vendramin (1987) dokazali u
jednoj 26-godišnjoj kulturi duglazije u Toskani smanjenje vodne rezerve u
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 91     <-- 91 -->        PDF

bjelici ksilema od 80°/o u proljeće na 38.5% u kasnu jesen (graf. 1). Povremene
ljetne kiše mogu te gubitke jedva nadokaditi.


Rs(%)
80 -


Graf 1: Promjene relativnog sadržaja vode (Rs) u ksilemu bjelike 26-godi.šnje
duglazije u Toskani za vrijeme vegetacijske periode; Rs je izražen u "Ve maksi


malnog zasićenja vodom (po Borghetti-u i Vendramin-u, 1987)


Nadoknada, a to treba posebno naglasiti, traje relativno dugo, budući
da je uspon vode u ksilemu bjelike puno polaganiji nego što se je do sada
mislilo.Nova istraživanja odv. Wakeren a et al. (1988) pomoću metode toplinskih
impulsa (Heath Pulse Velocity method, HPV) pokazuju da uspon
transpiracijske vode u trahejama debala bukve iznosi maksimalno 17 cm
po satu (graf. 2). Noću nastaje potpuni zastoj. Izuzetak čine samo tople


Graf 2: Brzina uspona transpiracijske vode u bjelici debala bukve (cm/h) za
vrijeme ljetnih dana. Očite su razlike između dana i noći; za vrijeme kiše dnevni
je uspon minimalan. U toplim noćima iznosi oko 2 cm po satu (po v. Wakeren-u
i dr., 1988)


ljetne noći, kad je brzina uspona samo 2 cm po satu. Slično se događa i
preko dana kad pada kiša. Odprilike isti rezultati postignuti su i od drugih
autora (S t i c k a n, usmeno. S track i Unger (1986) ocijenjuju brzinu
uspona transpiracijske vode u bjelici smreke sa 55 do 133 cm dnevno.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Na osnovu ovih podataka može se računati sa prosječnom brzinom uspona
vode u deblu bukve od S do 10 cm po satu. Ako uspon traje 15 sati
onda se dnevno prevaljuje put od 1,5 m. Nadalje, ako udaljenost od vrha
korijenčića do perifernih dijelova krošnje iznosi na pr. 30 ni, onda je potrebno
za transport jedne molekule vode od mjesta ulaska u korijen do mjesta
potrošnje ili izlaska iz lista oko 20 dana.


Ta računica pokazuje da kratkoročni ili dnevni deficiti, koji nastaju
zbog povećane transpiracije u ljetnim danima, mogu biti samo kompenzirani
rezervnom vodom. U dijelovima krošnje sa smanjenim sadržajem vode
sniženi potencijali uvjetuju njen pritok iz susjednog tkiva. Na taj se način
kontinuirano ispostavljaju nove ravnoteže vodenih potencijala, nastaju i nestaju
njihovi aksialni i radialni gradienti.


Unutarnja ekonomija vode može biti poremećena povećanom transpiracijom
uslijed oštećenja kutikule i smanjenja eficientnosti puci pri reguliranju
transpiracije. Sa druge strane ona može biti debalansirana smanjenjem
korijenovog sistema, oštećenjem mikorize i smanjenom propusnošću rhizođerme
te ostalog tkiva u primarnoj građi korijenja. Dugi putevi i dugo
trajanje transporta potenciraju deficite i osjetno slabe otpornost visokih
stabala prema suši.


Mnoga opažanja govore u prilog teze, da zračna polucija prouzrokuje
poremećenja unutarnjeg vodnog režima. Stabla sa suhim vrhovima, osušenim
granama i grančicama kao i prorijeđenom krošnjom (kod jele kao
»subtop-dying«) pridolaze posebno često:


— na rubovima sastojina,
— na grebenima i glavicama, gdje je protok zračnih masa veći,
— nakon dugotrajnih suhih ljeta,
— na klimatskim granicama, primjerice u primorskoj bukovoj šumi, kao i
— na staništima sa sniženom razinom podzemne vode.
U sindromu šteta, koje nastaju zračnim polucijama, može poremećeni
vodni režim djelovati kao predisponirajući, uzročni ili prateći stres. Pri tom
je, kao i uvijek u svakom sistemskom zbivanju, teško razlučiti uzroke od
posljedica.


Ipak se može utvrditi, da je uloga unutarnjeg vodnog režima od presudnog
značenja pri nastanku šteta na starim, visokim stablima.


3.
ULOGA UNUTARNJE EKONOMIJE HRANJIVA I POSLJEDICE
POREMEĆENE OPSKRBE
Unutarnje domaćinstvo anorganskih i organskih spojeva biva poreme


ćeno kroz:
— promjenjeni kemijski sastavg i i, sa pregledom literature, 1986),
atmosfere (vidi među ostalima G e o r—
promjenjeni1989),
kemizam tla (Ulric h i M a t z n e r, 1983, U I rich ,
318
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 93     <-- 93 -->        PDF

— izmjenjeni sastav mineralnih tvari u živom i neživom staničju podzemnih
i nadzemnih dijelova stabala, kroz akumulaciju za život nepotrebnih
i toksičnih elemenata (Al, Pb, Cd i dr.), te kroz povišine ili snižene koncentracije
hranjiva (vidi u tom kontekstu Bergmann , 1983),
— gubitak anorganskih i organskih spojeva u lišću kiselim kišama
(»leaching«) i kroz to naslalim deficitima u ishrani (usporedi Tukey, pregledni
referat sa literaturom 1978, Glava č 1987, Menge l et al., 1988,
Kreutzer 1988),
— promjene u domaćinstvu hormona koji uvjetuju unutarnju raspodjelu
asimilata (»sink-source-relationship«), rast i prirast, kao i procese starenja
(usporedi Les hem et al, 1986, Kossuth, 1987, Crist mann i Frenzel
1987, Kremer et al., 1987).
U ovom kratkom prikazu ove vrlo složene problematike biti će riječi
samo o unutarnjem domaćinstvu hranjivih tvari, jednom području koje je
dosad vrlo malo istraženo.


Uzevši u obzir dugotrajni put mineralnih tvari od mjesta absorpcije
korijenjem do mjesta potrošnje u listu, može se pretpostaviti da opskrba jedne
stare sastojine za vrijeme listanja ili nakon povremeno nastalih deficita
uslijed leaching-a , kao i za vrijeme sušnih perioda, posebno jako zavisi


o raspoloživim unutarnjim rezervama koje se nalaze u apoplastu ksilema
bjelike grana i debala. Mineralne tvari nalaze se tu otopljene u vodi, u tako
zvanom slobodnom prostoru za vodu (»water free space«), kojeg sačinjavaju
lumeni neživih drvnih stanica, intracelularni prostori i veće pore
staničnih zidova. Mnogo veći dio za ishranu bilja potrebnih kationa i aniona
nije otopljen u vodi nego se nalazi adsorbiran na ogromnim površinama
pretežno negativno nabijenih staničnih zidova i sitnih pora (Donnan free
space«). Za vrijeme listanja, kad je potrošnja posebno velika, ili pri nastalim
deficitima nakon kiselih kiša, nastaju ne samo novi radialni i aksialni
gradienti vodenih potencijala nego i gradienti različitih koncentracija mineralnih
tvari. Rezervna voda i ioni bivaju transportirani sa mjesta viših,
na mjesta nižih koncentracija. Na taj način svako staničje bjelike, na bilo
kojem dijelu debla ili krošnje, djeluju u unutarnjoj ekonomiji drveća ili kao
sjedište (»sink«) ili kao izvor (»source«), već prema potrebi, kao mjesto importa
ili eksporta.
Na grafikonima 3 do 7 prikazane su promjene koncentracija iona kalcija,
magnezija, kalija, mangana i cinka u apoplastu ksilema bjelike bukve u
toku jedne vegetacijske periode. Rezultati su postignuti pomoću metode
dekstran-gela (Glavač , 1987) na 20 bukovih stabala, koji reprezentiraju
različite stupnjeve oštećenja zračnom polucijom.


Očito je da potrebe jednog stabla u proljeće za vrijeme listanja, mogu
biti pokrivene samo iz unutarnjih rezervi, budući da se tek nakon listanja
može uspostaviti transport transpiracijskim tokovima. Nadalje, znamo da
je taj put od korijenja do lista vrlo dug i da traje nekoliko tjedana. Zbog
toga se u deblu sakupljene rezerve vode i mineralnih tvari najviše troše u
proljeće a nadoknađuju se uglavnom tek u kasnu jesen. Slično nastupa
proljetno osiromašenje glavnih hranjivih elemenata u ksilemskom soku
smreke (Kaz da i Weilgony, 1988).
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 94     <-- 94 -->        PDF

503r
475
450
425f400
f375
350 |325


\


CO


300


e
.275


a


U


250
225
200


175
150
125


100


i i i i


cn


nj


n


- i.DE J
H


Graf 3: Promjene koncentracija u vodi rastopljenog i u apoplastu adsorbiranog
kalcija (mg/l) u ksilemu bjelice bukve u toku jedne vegetacijske periode. Razlike
u stupnjevima oštećenja (0, 1, 2, 3 + ) prikazane su na osnovu 20 stabala jedne
stare sastojine u Sjev. Hessenu


160.0
Graf. 4
150. 0
*


1´4 0.0


\


130.0
// \


120.0
1 10.0
\
100.0
l i


30. -8
/
cn


80.0
L
70.0
\
A.1/60.0
53.0 40.0
^,—^
30.0 .
\ N^


20.0 10.0
1
L 1 i i i iiii 1 1 1 l 1 .1 1 1 i i [ : i i0.0-It


cn
cn m IV 01 n ui rv m
OJ w CJ nj m m n m m


avanj -,_,. „-ir´lnn-l . 1 -Srpanj
svibanj | Lipanj -1
1-0.1. tjedna u godini 1937.


Graf 4: Promjene koncentracija u vodi rastopljenog i u apoplastu adsorbiranog
magnezija (mg/l) u ksilemu bjelice bukve u toku jedne vegetacijske periode
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 95     <-- 95 -->        PDF

2E30EI T-


Graf. 5


1900 1G00
1700
1G00
1500
14001300 ,-^
1S00 1
1 00


\


1 000 h


900 M


000 700
E00
500
400
300
200


100


0 L


Graf 5: Promjene koncentracija u vodi rastopljenog i u apoplastu adsorbiranog
kalija (mg/l) u ksilemu bjelice bukve u toku jedne vegetacijske periode


Graf 6: Promjene koncentracija u vodi rastopljenog i u apoplastu adsorbiranog
mangana (mg/l) u ksilemu bjelice bukve u toku jedne vegetacijske periode
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Graf. 7


Dl
C


N


Graf 7: Promjene koncentracija u vodi rastopljenog i u apoplastu adsorbiranog
cinka (mg/l) u ksilemu bjelice bukve u toku jedne vegetacijske periode


Druge kritične situacije u ishrani starog i visoko uzraslog šumskog
drveća mogu nastati nakon dužeg perioda ispiranja lišća kiselim kišama.
Zanimljivo je pri tome, da manji listovi koji su karakteristični za stabla
oštećena zračnom polucijom, i koji sadrže manje postotke vode, bivaju jače
tspirani nego veći listovi relativno zdravih stabala. Tako se može ustvrditi,
da bolesna, oštećena stabla gube relativno više hranjivih tvari od zdravih.
Oborine sa niskim pH-vrijednostima ispiru posebno velike količine anorijanskih
i organskih spojeva iz asimilacijskih organa (v. graf. 8).


U toku razvoja bolesti ne smanjuje se samo količina lišća odnosno pokrovna
vrijednost lišća (»leaf area index«), nego i prosječne veličine plojki
preostalih listova. Na graf. 9 prikazane su prosječne površine listova (n =
1200) od 20 stabala različitih stupnjeva oštećenja u jednoj staroj bukovoj
sastojini u okolici Kassela. Postepenu redukciju veličina plojki prati i postepena
promjena boje, od tamnozelene do žućkastozelene.


Ta je pojava i eksperimentalno dokazana. Kahl e (1988) je izazvao
nostepeno smanjivanje površina plojki kod trogodišnjih sadnica bukve povremenim
dodavanjem olova i kadmija u hranjive otopine. Očito je, da u
tkivu korijenja inkorporirani olovo i kadmij prouzrokuju mnogostruke (u
literaturi često opisivane) poremetnje normalnih biokemijskih i fizioloških
procesa.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Graf. 8


Graf 8: Veličina plojki bukve (cm2) različitog stupnja oštećenja (0, 1, 2, 3+) na
osnovu 1200 listova od 20 stabala jedne stare sastojine


Nije isključeno, da prisustvo tih elemenata smanjuje produkciju citokinina,
biljnog hormona koji nastaje u korijenu, i koji transportiran u krošnju
utječe na pupanje, rast i razvoj lišća.


Po svemu se čini, da unutarnja ekonomija starih i visoko uzraslih stabala
sa vodom i hranjivim tvarima nije više u skladu sa promjenjenim stanišnim
uvjetima, da ona nije više u stanju kompenzirati deficite koji nastaju
u tlu, bilo njegovim osiromašenjem, bilo promjenjenom konkurencijom
iona na dodirnim površinama korijen/tlo, ili kroz smanjenu absorpcio
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Graf. 9


2O0


ISO
M
1 GP


pH
4.0


c
MO
120-


[SI


1 DB
BO
U


GO


^e


6i


st


?8 (2, &e e
o
^o.

´cm


S]S)


fco*


I
0
U


Graf 9: Količine iz lišća ispranog kalcija («g) sa lisnih površina od 100 cm´2 u 100
ml aqua bidest., čiji je pH namješten sa 2/3 H^SOv, i 1/3 HNO;i. Očito je, da mali
listovi sa niskim sadržajem vode izlužuju više. Ispiranje je puno veće pri niskim
pH-vrijednostima
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 99     <-- 99 -->        PDF

(tu sposobnost korijenovog sistema. Isto tako ona često nije u stanju potpuno
kompenzirati gubitke leaching-a, budući da su un/Uarnje rezerve velikim
dijelom već u proljeće iscrpljene, a import iz podzemnih dijelova vrlo
dugo traje. Na koncu mijenja se pri tome i vrlo senzibilno domaćinstvo
hormona u prilog onih hormona koji prouzrokuju senescenciju (ABA, etilen
i dr.). Te hormonalne poremetnje očituju se kod bukve kroz:


— svakogodišnji obilni urod sjemena,
— redukciju broja listova i njihove veličine,
— vrlo rano žućenje listova i njihovo otpadanje u ranu jesen,
— smanjenje broja dugih i stvaranje mnoštva kratkih izbojaka,
— stagnaciju visinskog prirasta.
Unutarnja organizacija jedne vrste drveća, izgrađena kroz milijune
godina, ne funkcionira više kako treba. Promjenom kemijskog miljea izmjenjene
su poruke informacijskih molekula, poremećeni su tokovi biokemijskih
lančanih reakcija, smanjena je funkcionalna sposobnost stanica i organa.


Kako se štete nastale imisijom polutanata prvenstveno pojavljuju na
visoko uzraslim stablima, na njihovim vrhovima ili rubnim dijelovima krošnje,
stiče se dojam da su stara stabla za današnje, novonastale stanišne uvjete
predimenzionirana, da su putevi od mjesta opskrbe do mjesta potrošnje
predugi. Zbog toga vlada mišljenje, da u područjima sa jakom zračnom
polucijom, u budućnosti neće biti stabala starijih od 50 godina.


4. ZAKLJUČNA NAPOMENA
— Dugogodišnje onečišćenje atmosfere u industrijskim zemljama mijenja
kemijski milieu živih bića na ogromnim prostorima.
— Drveće je među prvim organizmima, čija je egzistencija ugrožena
i to ili kroz neposredno djelovanje zračnih polutanata ili kroz posredne, postepene
promjene fizikalno-kemijskih osebina tala.
— Dosadašnja istraživanja pokazuju da zbivanja pri nastanku šumskih
šteta imaju multifaktorski i polikauzalni karakter (vidi Cowling , 1988).
— Značajnu ulogu pri nastanku šteta igraju sistemske osebine koje su
povezane sa starošću i visinom stabala.
— Samo jedno drastično smanjenje emisija zračnih polutanata može
zaustaviti umiranje šuma.
LITERATURA


Baumbac h G., Ka/J M., 1895: Ermittlung von vertikalen Schađstoffkonzer-


trations-Profilen in Waldbestandcn in Baden-Wurttemberg — Mefttechnik und


erste Ergebnisse. Staub-Reinhalt. Luft, 45, 274—278.
Bergma n W., 1983: Ernahrungsstorungen bei Kulturpflanzen. Entstehung und
Diagnose. Stuttgart (G. Fischer)


Borghetti M., Vendramin G. G., 1987: Seasonal changes of soil and plant


water relations in Douglas-fir forest. Acta Oecoloeica. Oecoloeia Plant., 8,


113—126.


Cowlin g E. B., 1988: Ecosystems and their response to airborne chemicals:
the current situation in North America and Europe. In: Mathy P. (ed): Air
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Pollution and Ecosystems. Proceedings of an International Symposium held in
Grenoble, France, 18—22 May 1987. Dordrecht (Reidei) 18—38.
Chris t ma nn A., Frenzel B., 1987: Untersuchungen zum Hormonhaushalt
gesunder und kranker Nedelbaume. Allg Forst Zeitschrift, 27 28/29, 746—749.
Georgi i H.—W. (Ed), 1986: Atmospheric Pollutants in Forest Areas. Their Deposition
and Interception. Dordrecht (Reidei)


Glava č V., 1987 a: Calcium-, Magnesium-, Kalium- und Zink Gehalte in Blattern
eines immissionsaeschadi«ten Rendzina— Buchenwaldes. Ails. Forst Zeitschrift,
12, 303—305.


Glava č V., 1987 b: 1st die Abnahme der Ca-, Mg-, K- und Zn-Gehalte in Blattern
immissionsgeschadigter Albuchen die Folge vergo/jerter Blattauswaschung
oder vermindeter Mineralstoffversorgung. Verh. Gesellschafit fiir Okologie,
16, 253—266.


Glava č V., 1987 c: Die Gewinnung des Xylemwassers von lebenden Baumen
und Analyse seiner Mineralstoffgehalte. Angew. Botanik, 61, 453—466.
Glava č V., 1988: Blatt-Verkleinerungen in immissionsgeschadigten Buchenwaldern.
Allg. Forst Zeitschrift, 29, 813—814.


Kahl e H., 1988: Wirkungen von Blei und Cadmium auf Wachstum und Mineralstoffhaushalt
von Jungbuchen (Fagus svlvatica L.) in Sandkultur. Diss.
Univ. Bielefeld, 220 S.


Kazd a M., Weilgon y P., 1988: Seasonal dynamics of major cations in xylem
sap and needles of Norway spruce (Picea abies L. Karstj in stands with different
soil solution chemistry. Plant and soil, 110, 91—100.


Kossut h S. V. (ed.), 1987: Hormonal Control of Tree Growth. Dordrecht (Reidei)
Kremer H., Pfanz H., Hartung W., 1987: Die Wirkung saurer Luftschadstoffe
auf Verteilung und Transport pflanzlicher Wachstumsreguatoren in
Laub- und Nadelblattern. Allg. Forst Zeitschrift, 27,28/29, 741—744.
Kreutze r K., 1988: Experimcntelle Untersuchungen zur Stoffauswaschungen aus
Baumkronnen durch Saure Beregnung. In: Mathy P. (ed.): Air Pollution and
Ecosystems. Proceedings of an International Symposium held in Grenoble,
France, 18—22 May 1987. Dordrecht (Reidei), 242—247.


Les hem Y. Y., Halevy A. H., Frenkel Ch., 1986: Processes and Control
of Plant Senescence. Development in Crop Science, 8, Amsterdam (Elsevier)
Mengel K., BreiDinger M. Th., Lutz H. J., 1988: Effects of acid mist
on nutrient leaching, carbohydtrate status and damage svmptoms of Picea
abies. In: Mathy P. (ed.): Air Pollution and Ecosystems. Proceedings of an
International Symposium held in Grenoble, France, 18—22 May 1987. Dor


drecht (Reidei)


Strac k S., Unge r H., 1986: Wassertransport und Wasserumsatze in kranken
und gesunden Fichten. Statusseminar von Luftverunreinigungen auf Waldbaume
und Waldboden. Kernforschunssanlage Jiilich. Spezielle Berichte, 369,
182—187.


Ulric h B., Matzne r E., 1983: Abiotische Folgewirkungen der weitraumingen
Ausbreitung von Luftverunreinigungen. Luftreinhallung, UBA, 221 S.
Ulric h B., 1989: Effects of Acid Deposition on Forest Ecosystems in Europe.
Adv. Environm. Sci. 4, Berlin (Springer), u štampi


Wakere n v. J.H.A., Visse r H., Koop s F.B.J., 1988: Investigating effects
of air pollution by measuring the waterllow velocity in trees. In: Mathy P.
(ed): Air Pollution and Ecosystems. Proceedings of an International Symposium
held in Grenoble, France, 18—22 May 1987. Dordrecht (Reidei), 739—742.


Warin g R. H., Runnin g S. W., 1978: Sapwood water storage: its contribution
to transpiration and effect upon water conductance through the stems of old-
growth Douglas-fir. Plant, Cell and Environment, 1, 131—140.


Waring R. H., Whitehead D., Jarvis P. G., 1979: The contribution of
stored water to transpiration in Scots pine. Plant, Cell and Environment, 2,
309—317.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 101     <-- 101 -->        PDF

WARUM ALTEN UND NICHT ETWA DIE JUNGEN BAUME, STRAUCHER ODER
KRAUTER DIE ERSTEN SIND, DIE VON FREMDSTOFFIMISSIONEN
SICHTBAR GESCHADIGT WERDEN


Zusammenfassung:


Die langjahrigen Verunreinigungen der Atmosphare durch die Industrie verandern
grossraumig die Umweltbedingungen der Lebewelt. Die Baume gehoren
zu den ersten Organismen, welche direkt oder indirekt von den Luftverunreinigungsstoffen
betroffen werden. Alles spricht dafiir, dass bei der Entstehung der
Schadsymptome die bauminternen Systemeigenschaften, die mit dem Alter und
den hohen Dimensionen der Baume verbunden sind, eine wesentliche Rolle spielen.
Der Wassertrasport der hoch gewachsenen Baume wird unzureichend, sei es
durch die verminderte Wasseraulnahme im Boden, sei es durch die vergrdsserte
Blatttranspiration. Die im Leit und Speichersplint befindlichen VVasserreserven
werden im Laufe der Vegetationsperiode verbraucht (Abb. 1), wobei der Wassernachschub
sehr langsam geschieht (Abb. 2).


Die bauminternen Nahrstoffreserven unterliegen ausscrdem einer jahres


zeitlichen Veranderung. Im Friihling, unmittelbar vor dem Blattaustrieb werden


die Nahrstoffreserven mobilisiert und weitgehend verbraucht. Eine neue Vorrats


bildung geschieht erst im Herbst (Abb. 3—7). Man kann davon ausgehen, dass


jede Veranderung des Bodenchemismus sowie die saurebedingte Blattauswas


chung (Abb. 9) den bauminteren Mineralstoffhaushalt langfristig beeinflussen und


beeintrachtigen kann.


Ausserdem wurde auf eine mogliche Einwirkung der Seneszenz—Hormone


hingewiesen, die eine alljahrliche Samenbildung, GestaLtung der Blattfliichengro


sse (Abb. 8), vorzeitige Blattverfarbung, haufigere Kurztriebbildung und sichtba


re Minderung des Hohenwachstums bewirken.


Mr