DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 73     <-- 73 -->        PDF

IZLAGANJE NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA — CONFERENCE PAPERS
UDK 630* + 631.42 (430.1) Sum. list CXIII (1989) 299


ANTROPOGENI I PRIRODNI PROTOCI TVARI U ŠUMSKOM
EKOSISTEMU*


Robert MAYER**


SAŽETAK: Antropogeni utjecaj na ekosisteme očituje se u dva
smjera: unošenjem tvari iz atmosfere i iskorišćivanjem šuma u
smislu izmjene tvari.


Opisano je suho i mokro taloženje različitih elemenata i njihov
utjecaj na crnogorične i bjelogorične šume. Prikazana je bilanca
taloženja elemenata u šumi u odnosu na površinu bez šume.


Proučavano je ispiranje elemenata iz lišća i iglica, a posebno
teški metali (Pb, Cr, Cu, Ni).
Iznošenjem biomase iz šume gube se hranjive tvari koje u
SR Njemačkoj budu nadoknađene imisijom tvari iz atmosfere.


1. UVOD
Na sadržaj tvari šumskih ekosistema utječu prirodni i antropogeni faktori.
Njihovo razdvajanje je povezano s velikim teškoćama. Budući da u Saveznoj
Republici Njemačkoj, poput svih industrijskih zemalja, nema više
šuma koje nisu na bilo koji način pod utjecajem tvari koje unosi čovjek,
»prirodna sadržina tvari u šumama se danas više ne može neposredno proučavati.
Zato smo upućeni na rekonstrukciju prirodnih odnosa.


Izuzmemo li gnojenje šuma, antropogeni utjecaj u našim ekosistemima
se prvenstveno očituje u dva područja: unošenjem tvari iz atmosfere (zagađenje
zraka) i utjecajem gospodarenja, tj. iskorišćivanja, na izmjenu tvari.
Kao prvo bih se osvrnuo na prvo područje, pri čemu ću u osnovi izvijestiti o
rezultatima istraživanja koji su provedeni u Saveznoj Republici Njemačkoj.


2. TALOŽENJE ZRAČNOG ZAGAĐENJA
U šumske ekosisteme se unose strane tvari oborinama i suhim taloženjem.
Ove tvari mogu potaknuti razne procese u tlu ili dovesti do
promjena tla, koje se kasnije odražavaju na šumi i čitavom šumskom ekosistemu,
a kao posljedica utječu i na kvalitet podzemnih voda. Ovih tema
se dotiču oba prethodna referata Hildebrandta i Kreutzera.


´" Referat SIMPOZIJU: »Ekološki i privredni aspekti PROPADANJA ŠU


naMA
«, održanom u listopadu 1988. g. u Zagrebu.
*-* prof jjj- Robert Mayer, Universitat Kassel
299
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Zračna zagađenja koja su predmet ove diskusije su gotovo bez iznimke
emitirana izvan šumskih područja, naime u industrijskim zonama, područjima
naselja i prometnih linija, ali i na poljoprivrednim površinama. Ona se
nakon emitiranja prenose preko manjih ili većih razdaljina, te se u mokrom
ili suhom talogu opet vraćaju. Pokazalo se, da stopa taloženja ovisi u velikoj
mjeri o obliku na zemlju, tj. vegetacijskom pokrovu. SI. 1 govori


o jednom primjeru.
Smreka


Bukva


glatka povr


šina bez ve


getacije


21 « 85


KS SOjj-S po hektaru i godini


SI. 1: Srednja godišnja stopa taloženja sumpora na šumskim i na područjima bez
vegetacije u Sollingu (Weserbergland) 1969—1983 (prema MATZNER-u et el. 1984)


Uzrok razlici u stopama taloženja leži u činjenici, da vegetacijski pokrov
djeluje na fizikalne odnose u atmosferskom graničnom sloju i time naročito
utječe na stopu suhog taloženja (Mayer & Ulrich 1974, Mayer
1985). Posljedica toga je, da su šumska tla u pravilu jače opterećena atmosferskim
stranim tvarima nego što su to površine s drugim oblicima vegetacije
i ona bez ikakve.


U Tabeli 1 su prikazane grupe tvari i najvažnije potencijalne štetne
tvari koje igraju ulogu u zračnom zagađenju što utječe na tlo. Vrlo malo
se zna o atmosferskom unošenju perzistentnih organskih spojeva. Vrlo malo
ima istraživanja o stopama taloženja u odnosu na površinu. Slično vrijedi i za
radioaktivn e tvari, pri čemu se pokazuje više zanimanja za mogući ulazak
tih tvari u lanac ljudske prehrane nego za oštećenja šume.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Strane tvari u atmosferi s potencijalom ugroženosti za tlo i ili vegetaciju


Tabela 1


Grupa tvari
Najvažniji izvori


— kiseline i stvaratelji kiselina
sagorijevanje ugljena i ulja, sagorije-
SCX, N0X, Cb, HC1, HF van je smeća, kemijska industrija, metalna
industrija industrija stakla, metalna
ind.


NH;´ (uzimanje korijena!)
poljoprivreda


— teški
metali, npr. Pb, Cd, Cu, Ni, sagorijevanje uglja i ulja
Zn, Hg, TI, Cr, As metalna industrija
— postojani organski spojevi, npr.
sagorijevanje smeća, sagorijevanje ug-
PAK/HCH,
HCB, Dioxine, PCP ljena i ulja, kemijska industrija, poljoprivredaradioaktivne tvari nuklearke, nuklearna postrojenja, proizvodnja
oružja, medicina.
Ako se želi dobiti slika o trenutnom razvoju i aktualnoj situaciji opterećenja
stranim tvarima, potrebno je pobliže promotriti emitiranje tih
tvari. Tabela 2 daje neke primjere za procijenjene gustoće emitiranja (srednja
emitirana gustoća po hektaru površine zemlje i godinama):


Emitiranje sumpora, dušika, olova i kadmija od 1850 (srednja gustoća emitiranja
na području Savezne Republike Njemačke)


Tabela 2


1850 1900 1950 1970 1980


S (kg/ha/godina) < 5 25 55 75 65
N (kg ba godina) <2 5 5 30 36
Pb (g/ha/godina) -0 ? ? 180 do 260
Cd (g/ha/godina) ~0 ? ? 3 do 10


Može se poći od činjenice, da vrijednosti iz 1850. približno odgovaraju
»prirodnom« opterećenju. Brojke jasno govore da je nastupila dalekosežna
promjena »kemijske klime« u posljednjih 100 godina. U atmosferu su dospjele
potpuno nove tvari, kod drugih je emisija, tj. koncentracija porasla
prema redu veličina.


2.1 Taloženje kiselina i tvari koje stvaraju
kiseline
Kiselo opterećenje šumskih tala određuje se u osnovi unošenjem SO:>
i NOx i njihovim reakcijskim produktima (HjS04, HNO3). U područjima intenzivne
poljoprivredne proizvodnje (naročito stočarstvo) unošenje NFL, dolazi
do izražaja, ako se amonijak preuzima nakon njegovog odvajanja iz
biljke


NH,+ NorK + FT


ili njegovog nitrificiranja te konačno ispiranja
NH,.+ NOs~+ 2H
(Van Breemen et al. 1986).


301
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Ugljična kiselina (iz oborina odn. disanja korjena/tla) igra ulogu samo
u vapnenastim, neutralnim do blago kiselim tlima, budući da ova slaba kiselina
pri pH-vrijednosti ispod 5 praktički više nije disocirana.


Srednje emitiranje jakih kiselina u SRNJ, koje je znatno odgovorno za
opterećenje kiselinama kiselih tala (pH < 5), dijeli se na slijedeći način:


Gustoća emitiranja SO, i NOc u SRNJ god. 1978. (prema MATZNER & ULRICH-u
1984.)


Tabela 3


Grupa emitenata S02 kmol H+ NO\. po ha i god. Suma
Toplane
Industrija
Kućanstva i
2.5
1.2
0.8
0.5
3.3
1.7
mala poPromet
trošnja 0.6
0.1
0.1
1.2
0.7
1.3
Suma 4.4 2.6 7.0


Pri tom se još nije uzeo u obzir doprinos NH>,+ u opterećenju kiselinama,
budući da je on vrlo različit prema regijama. Ovim podacima su u Tab. 4
suprotstavljene stope taloženja kiselina dobivene u brojnim istraživanjima
(VDI 1987, MAYER 1987, ULRICH 1986 c).


Stope taloženja ekvivalenata kiselina u SRNJ


Tabela 4


Oblik vegetacija/upotreba kmol H+ na ha i godinu


Listopadne šume


— zaštićeni položaji 1.2 do 2.6
— izloženi položaji 2.0 do 3.5
Crnogorične šume
— zaštićeni položaji 2.0 do 2.7
— izloženi položaji 2.9 do 6.5
Poljoprivredno korištene površine 0.5 do 1.5
Brojke navedene u Tab. 4 ukazuju na okvir unutar kojeg se nalaze stope
taloženja. Ukazuje se na razlike između zaštićenih položaja (ravnica, doline,
zavjetrine uz brda) i izloženih položaja (srednje visoka brda, naročito obronci
izloženi vjetru te sljemeni položaji; blizina emitenata). Iz razlika između
zimi golih listopadnih šuma i zimzelenih crnogoričnih, kao i poljoprivrednih
površina jasno se razabire utjecaj oblika površine na suho taloženje
(vidi gore). Općenito uzevši, stope taloženja u južnoj Njemačkoj su
niže nego u srednjoj i sjevernoj (udaljenost od industrijskih zona). S druge
strane su stope na jugu bliže donjoj granici navedenih područja.


Usporedba emitiranja (Tab. 3) sa stopama taloženja (Tab. 4) pokazuje
da su one u prosjeku niže. Uzrok tome može biti činjenica da se jedan
dio emitiranih kiselina prenosi preko granica na susjedne zemlje. Svakako
pokazuju ispitivanja na primjeru (usp. VDI 1987.), da se import i eksport
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 77     <-- 77 -->        PDF

u izvjesnom smislu izjednačuju. Zato se manja stopa taloženja objašnjava
procesom neutralizacije s bazičnim tvarima (prašina tla, čestice prašine, NHa)
unutar atmosfere ili na graničnoj površini (vegetacija, tlo). Zakiseljenje područja
korjenja šumskog drveća je obrađeno od strane Matzner-a & Ulrich-a
(1984).


Ako se radi o tome da se procijeni unos kiseline u ekološkom smislu,
potrebno je uzeti u obzir i internu produkciju kiseline, kako bi ju se usporedilo
sa eksternim unosom. Kao što je Ulric h 1986 c) pokazao, produkcija
kiseline može dovesti do zakiseljenja slijedećim procesima čak i ispod vrijednosti
od pH 5 (gdje ugljična kiselina nije više disocirana):


(1) Stvaranje organskih kiselina, naročito u podložnom humusu (podsoliziranje)
(2) Stvaranje salitrene kiseline pri mineraliziranju organski vezanog dušika
(nitrificiranje)
U neposrednoj blizini korijenja (rizosfera) može dodatno doći do zakiseljenja
slijedećim procesima:


(3) Proizvodnja protona koji su ekvivalentni iznosu za koji preuzimanje
NH/,+ premašuje N0;i. Amonijak i nitrat mogu potjecati iz zagađenja zraka,
tako da ovaj proces može barem djelomično imati vanjske uzroke.
(4) Oduzimanje kationa pri stvaranju biomase, što se ne kompenzira
procesima mineralizacije (korištenje biomase/eksport biomase).
Kvantificiranje ukupnog opterećenja tla vanjskim prinosom i internom
proizvodnjom kiseline pretpostavlja točno poznavanje svih unosa tvari u tlo
i svih bitnih obrta tvari u tlu uključujući preuzimanje iona u sastojini. Takova
mjerenja su izvršena samo u malom broju šumskih ekosistema. U 1ric
h (1986 a, b) navodi na temelju dugogodišnjih istraživanja ukupno opterećenje
kiselinama za tla dvaju tipičnih staništa pleistocenske ravnice (Liineburger
Heide) kao i dvaju staništa izloženih brdskih položaja (Soiling). Iz
toga se pokazalo da proizvodnja kiseline naprijed navedenim procesima (1)
do (4) iznosi između 20 i 50% od vanjskog opterećenja kiselinama (Tab. 4),
što dovodi do ukupnog opterećenja od 2 do 3 kmol H+ za ha i godinu, te
3 do 7 kmol H+ za ha i godinu. Potpuno druge relacije se iskazuju za vapnenasta
tla gdje interna produkcija kiselina ugljičnom kiselinom dostiže
znatne količine. Nasupnot tome, dominira eksterni udjel uvjetovan imisijom
mnogo izrazitije na onim staništima koja su izložena visokom unosu NH/,+.


2.2 Taloženje teških metala
Prema Tab. 1, atmosfersko prenošenje na velike daljine dolazi za teške
metale naročito do izražaja kod procesa izgaranja. Brojna istraživanja stopa
taloženja vršena su za slijedeće metale: Zn, Cu, Pb, Cd, Cr i Ni. Ovi elementi
igraju najvažniju ulogu u smislu količina. Samo su sporadično izmjerene
količine Co, Hg, TI, As, Sb i Bi. Srednje godišnje stope taloženja za
šumska tla u SR Njemačkoj u vremenu 1980—1986 su dane u Tab. 5. Ove
vrijednosti mogu biti prekoračene u blizini jakih emitenata, naročito ako
se radi o emisiji grubih čestica prašine koje imaju neznatnu daljinu prenošenja.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Srednje godišnje stope taloženja nekih teških metala na šumskim tlima SRNJ


Tabela 5


Podaci u .aram ha~´ . a-1


Zn 300 — 900
Cu 50—100
Pb 130 — 350
Cd 3— 10
Cr 5— 25
Co 1 — 3
Ni 5— 15


Za olovo je pad stopa taloženja u toku posljednjih 12 do 15 godina posljedica
uvođenja bezolovnog benzina (Zakon o benzinskom olovu, 1. stupanj
1972., 2. stupanj 1976).


yU9-m-V1


200H


150


100


50


72 74 76 ´78 ´ ´80 ´ 82
T8T


SI. 2: Stopa taloženja Pb u prirodi za godine 1972. do 1984. Soiling/Weserbcrgland


3. ISPIRANJE KROŠANJA (LEACHING)
Rastvor tvari povezan s podstrešjem krošnje i slijevanjem niz deblo
sadrži eksterne dodatke iz atmosferskih taloženja te jednu internu biljnu
komponentu opisanu kao ispiranje krošnje (leaching). SI. 3 pokazuje rastvor
elemenata u podstrešju krošnje izražen kao procentni dio rastvora elemenata
u oborinama na otvorenom, za jednu sastojinu bukve i jednu smreke
u Sollingu. Pokazuje se, da je rastvor elemenata za gotovo sve ispitivane
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 79     <-- 79 -->        PDF

elemente s iznimkom nekih teških metala (Cu, Cd, Pb) u podstrešju krošnje
znatno veći nego u oborinama na nepošumljenom terenu. Mnogobrojna istraživanja
(MAYER i U L RICH 1974, MAYER 1985) su pokazala da
se jako povećanje rastvora elemenata pri prolasku oborina kroz krošnju na
tlima bez vapnenca samo u slučaju K i Mn može pretežno objasniti ispiranjem
krošanja (leaching). Kod preostalih elemenata predstavljenih u SI. 3
preteže vanjski unos u obliku suhog taloženja. Ovim procesom atmosferskog
taloženja došle su prašine i aerosoli na površinu krošnje. Zbog različite površinske
strukture šuma je količina kroz krošnje filtriranih tvari vrlo različita.
Posebno je visoko suho taloženje u crnogoričnim šumama u područjima
u kojima su prisutne velike količine plinovitih i tvari finih čestica
u atmosferi, ili u područjima čestih magli.


Prosječno godišnje taloženje različitih


elemenata dospjelih oborinama izraženo


u postocima u odnosu na taloženje


u površini bez šume. Prosje


U00 -| ČIK.´ vrijednosti za bukovu i


smrekovu staru sastojinu u kroz krošnju


Sollingu (Weserbergland) 1


kroz krošnju


SOLLING 1975-1979 ´l


1200 A bukve ~p


niz utrblo-^,— V
1000-bukve Jjf -100V. = izvan šume


11


600´


400


200 I


100


biflilE


m:rj mi


m


H Na K Ca Mg Mn S Cl N Cu Zn Cd Pb
100 V.« 0D8 OS 0.39 0.87 0.17 0.« 2.34 172 2.63 23.6 138 16 29
-7 A -2 -1
* . g-m -a ´ — mg-m -a —»


SI. 3: Stope taloženja u sastojinskim oborinama, izražene u postocima taloženja
u području bez šuma (srednje stope za 1975—1979.) za jednu bukovu i jednu
smrekovu staru sastojinu u Sollingu (Weserbergland)


Sadržaj kiselina u oborinama vodi povećanom ispiranju krošanja, naročito
Mn i Ca kao i Mg, ali također i K i NHr (Kreutzer 1988). Ovim
procesom se doduše odbijaju protoni u oborinama (neutraliziraju); Mat


305
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 80     <-- 80 -->        PDF

zne r "Vo Ulric h (1984) su pak pokazali, da se količina kiseline ekvivalentna
neutraliziranom dijelu u korijenom dijelu tla ponovno oslobađa, što
na kraju ipak dovodi do opterećenja šumskog ekosistema kiselinama.


Za Saveznu Republiku Njemačku, koja je visoko industrijalizirana zemlja,
mogu se pretpostaviti slijedeće relacije između rastvora tvari u nepošumljenom
području (mjereno totalizatorima bulk samplerima) i onih u
podstrešju krošnje, u svrhu grubih procjena za većinu elemenata osim K
i Mn:


Golo područje: Vegetacijski pokrov s glatkom površinom = 1 : 1.5
Golo područje: Šumska vegetacija/ravnica =1: 2
Golo područje: Šumska vegetacija/brdovit teren


— listopadno drveće =1: 2
— zimzelena crnogorica =1: 3
— maksimalne vrijednosti (S) =1: 4
4. OPADANJE LIŠĆA
Rastvor elementa povezan opadanjem lišća je također u velikoj mjeri
povezan antropogenim zagađenjem zraka. To u prvom redu vrijedi za one
elemente koji nakon svog taloženja na lišću i iglicama biva adsorbiran ili
preuzet, kao npr. teški metali (Pb, Cr, Cu, Ni); to također vrijedi za tvari
koje se kiselom kišom ispiru iz lista ili iglice. SI. 4 pokazuje rezultat jednog
eksperimenta tokom kojeg su se iglice iz jelne krošnje ispirale, i to jednom
nakon duljeg sušnog razdoblja i jednom nakon duljeg kišnog. Pokazalo se
da se nakon sušnog razdoblja ispiralo velike količine olova, cinka i kamdija
sa lišća (Godt, Schmidt & Mayer 1988). U tim pokusima se također
moglo vidjeti, da se na rubu šumske sastojine ispralo daleko veće količine
nego u unutarnjem dijelu, što je daljnji pokazatelj za porijeklo ispranih
tvari iz atmosferskih taloženja.


SI. 5 prikazuje sadržaje Cd, Pb i Zn u listovima bukve i iglicama smreke
koje su izrasle djelomično u atmosferi zagađenoj iz atmosfere a djelomično
u filtriranom zraku. Obje varijante potječu od istog drveta. Tu se vidi, da
su najveći dijelovi Pb i isto tako Cd u slučaju listova bukve atmosferskog
porijekla, tj. nisu preuzeti preko korijena drveta.


SI. 6 prikazuje udjel opalog lišća u ukupnom unosu u tlo (uključivo
lišće/iglice i podstrešje krošnje) u različitim njemačkim šumskim sastojinama.


5. PODZEMNE VODE
Antropogeni utjecaj na transport tvari s podzemnim vodama dešava se
uglavnom preko atmosferskih taloženja kiselina i tvari koje vežu kiseline.
Mjerenja u podzemnim vodama koje napuštaju tlo pokazuju da se na
većini šumskih staništa pretežni dio protona unesen ili proizveden u tlu
odbija (neutralizira). Potrošnja protona se kompenzira izbacivanjem (mobiliziranjem)
ekvivalentnih količina kationa ili određivanjem (potrošnjom)
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 81     <-- 81 -->        PDF

kadmij
25 T «A«


0-10 10-50 50-100- 200- 300- 400-0-10 10-50 50- 100- 200- 300- 400


ml ml 100 200 300 400 900 ml ml 100 200 500 400 500 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
rakcije ispiranje frakcije


cink


olovo


pg/L Pb mg/L Zn


0-10 10-50 50-0-10 10-50 50- 100- 200- 500- 400ml
ml 100 ml ml 100 200 300 400 500
ml ml ml ml ml ml


ispiranje frakcije ispiranje frakcije


-K*" nakon sušnog razdoblja


-Q- nakon oborini kog razdo i ja


SI. 4: Količine teških metala ispranih s iglicama smreke nakon duljeg sušnog razdoblja
i nakon razdoblja oborina (Soiling F1) prema GODT-u, SCHMIDT-u &
MAYER-u 1988.


aniona. Kao kationi u obzir dolaze Na, K, Ca i Mg, uz njih još i kationske
kiseline kao AP+, Mn.2+ i Fe2+, koji mogu stvarati protone pomoću hidrolize.
Pri utvrđivanju aniona najvažniju ulogu igra S042+.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 82     <-- 82 -->        PDF

bukva smreka


0.t~ mg/kg Cđ


mg/kj Cd


Svibanj Lipanj Srpanj Kolov


Srpanj


SI. 5: Koncentracija olova, kadmija i cinka u listovima i iglicama izraslini u
filtriranom i nefiltriranom zraku (GODT, SCHMIDT & MAYER 1988.)


Koji od navedenih kationa bivaju isprani iz tla reakcijama zamjene
ovisi o kiselom statusu (pH) tla. Ulric h (1981) je definirao različita područja
zamjene: u neutralnom i lako kiselom području (pH preko 4.2) se
ispire prije svega Ca2+, uz to i Mg-" i K +. Kod pH vrijednosti ispod 4.2 su to
prvenstveno minerali koji sadrže Al i utječu njima na zamjene kiselina
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 83     <-- 83 -->        PDF

-2 -1
mg-rn


v ukupan unos u tlo


30


20


Cu


10-
unos preko 0


listinca


200


Zn


100


n


1.5


1.0


Cd


.5


0


40


Pb


20


0-D


SOLLING HAMBURG WBW


Bukva Bor Hrast Hrast


SI. 6: Unos teških metala u šumsko tlo s opadanjem lišća i iglica i ukupni unos
u tlo u borovim, hrastovim i bukovim sastojcima


(hidroksidi, minerali gline); velike količine kationskih kiselina, prvenstveno
Al-iona se ispire,, a kod još jače acidifikacije i Fe-iona. SI. 7 prikazuje koncentraciju
Al u podzemnim vodama u jednoj bukovoj sastojini kao i jednoj
smrekovoj. U smrekovoj sastojini se od otprilike 1973. zapaža rastuća
kiselost tla koja se povezuje s jakim porastom koncentracije Al u podzemnim
vodama.


Poput ispiranja Al s podzemnim vodama i teški metali se u velikoj
mjeri povezuju s pH vrijednosti tla. Naročito se Mn i Co vrlo brzo
mobiliziraju zakiseljenjem tla. Tek pri jačem zakiseljenju ulaze i Cd i Zn
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 84     <-- 84 -->        PDF

310
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 85     <-- 85 -->        PDF

u otopinu, dok se Cu i Ni, a prije svih Cr i Pb mobiliziraju tek pri vrlo jakom
zakiseljenju. Mobilnost nekih teških metala (naročito Cu, Fe i Pb) je
zbog njihovog stabilnog vezanja s organskim tvarima također ovisna o
humusnoj substanci (molekularnoj veličini).


6. BILANSA PROTOKA ZA ŠUMSKI EKOSISTEM
Bilansiranje protoka elemenata za pojedine ekosisteme je od osobitog
interesa, zato što se iz toga može prepoznati akumulacija ih osiromašenje


285 Mokra depozicija
152 Suha depozicija
437 Ukupna, depozicija


302 Mokra depozicija
120J ispod sastojine


422 Ukupni unos tla


I\ primanje putem
zadržavanje


1/ 34 korijena


u tlu


izlučivanje iz t^a 24


Vrijednosti u g Pb po ha i godini


SI. 8: Bilansa otapanja za olovo u jednoj staroj bukovoj sastojim u Sollingu
(srednja godišnja stopa otapanja 1974—1979.)
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 86     <-- 86 -->        PDF

SI. 9: Bilanse olova i kadmija u biomasi i tlu različitih sjevernonjemačkih šumskih
sastojina (srednje godišnje stope otapanja) prema SCHULTZ-u & MAYER-u 1988;
neobjavljeno.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 87     <-- 87 -->        PDF

sistema na pojedinim komponentama. Primjer za balansiranje elementa olovo
(Pb) je prikazan u si. 8. U toj bilansi se ne mogu odrediti različiti djelomični
protoci, nego se mogu indirektno izvesti iz drugih djelomičnih protoka.
To se uglavnom odnosi na primanja putem korijenja, suhu depoziciju
i isprane listove, brojevi za te protoke su procijenjene vrijednosti. Do bilansiranja
može doći za sastojinu, ali i za kompartiment tla. U si. 8 (iz S c h u 11 z
& Mayer , 1988, neobjavljeno) prikazane su takve bilanse za različite sjeveronjemačke
šumske sastojine za elemente Pb i Cd. Pozitivna bilansa prikazuje
prirast zaliha elemenata, negativna bilansa prikazuje smanjenje zaliha
elemenata. Može se prepoznati, da se u svim istraživanim šumskim sastojinama
olovo u tlu i u vegetaciji obogaćuje. Kadmij se obogaćuje samo
u vegetaciji, a tlo osiromašuje (pretežno se radi o jako kiselim tlima, iznimka
je tlo u Harstu) na Cd.


7. KORIŠTENJE BIOMASE
Eksport biomase u sječi ima kao posljedicu gubitak hranjivih tvari (mineralnih),
koji se, međutim, u S. R. Njemačkoj velikim dijelom kompenzira
taloženjem upravo tih tvari iz atmosfere. To barem vrijedi u slučaju kada
se eksportira samo deblo, a ne grane, korijenje i lišće.


Daljnji važan faktor je proizvodnja kiselina akumulacijom biomase
(npr." slaganjem humusnog sloja, kao što se to odigrava tokom razvoja sastojine)
ili eksportom biomase. Oboje ima zajedničku netto proizvodnju kiseline.
Ona iznosi pri sječi manje od 0.5 kmol H* po ha god., ukoliko se uzima
samo deblo (U 1 r i c h 1986a). Uzimanjem daljnje biomase (korijenje,
grane, lišće iglice), ova vrijednost se može znatno prekoračiti.


Slaganje biomase, odn. njen eksport pri sječi, predstavlja internu proizvodnju
kiselina u ekosistemu, koja se pribraja eksternom unosu kiselina
iz atmosferskog taloženja. U 1 ric h (1986a) je utvrdio udjel interne proizvodnje
i eksternog unosa kiselina za 4 šumske sastojine u sjevernoj Njemačkoj.
Proizvodnja kiselina tla iznosi prema tome između 16 i 50% cjelokupnog
opterećenja kiselinama.


ANTHROPOGENE UND NATtJRLICHE STOFFLtJSSE IM OKOSYSTEM WALD


Zusammenfassung


Den Anthropogcncn Einfluss auf die Oekosysteme kann man in zwei Richtungen
erkennen: Einfiihren von Stoffen aus der Atmosphare und Waldnutzung im
Sinne von Stoffaustausch.


Beschrieben wurde die trockene und feuchte Anlagerung verschiedener Elemente
und ihr Einfluss auf Nadel- und Laubwalder. Gezeigt wurde eine Bilanz
der Anlagerung von Elementen im Wald in Beziehung zu kahlen Flachen.


Untersucht wurde das Auswaschen von Elementen von den Blattern und
Nadeln, vor allem Schwermetalle (Pb, Cr, Cu, Ni).
Mit dem Austragen der Biomasse aus dem Wald gehen Nahrstoffe verloren, die
in der BR Deutschland durch Stoffe aus der Atmosphare ersetzt werden.