DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 30     <-- 30 -->        PDF

CI h c r i 2 G L t


cut Eikir Citr e a
tOO
so
0
I
p, 8 1
100
150
100
* *11 si ~n~ a
1 0 "P ! 3 1 1
1 2 3 4 5
c
f i mit i r.a 1 2 3 4 5 p.ohz 1 2 3 4 5


t \< - t. c r i i o r. I


Cir.k ;Ur


100 ;oo


ICO


:o -100


10 |


1 R fjJ 5!
1 2 3 4 5 P..n,i«,. 12 3 4 5 12 3 4 5


Slika 5. Srednje razlike sadržaja Zn, Cu i Pb s ppm izinmeđu područja pridanka
i poredbe s 5 primjernih ploha.


6. UTJECAJ DRUGIH POLUTANATA
M e š t r o v ić et. al. (1979) su istraživali utjecaj fluorida na vegetaciju
u okolini tvornice lakih metala »Boris Kidrič« kod Šibenika. Rezultati pokazuju
da atomosferske koncentracije od 0,17 ppm mogu izazvati oštećenja
osjetljivih vrsta (Pinus halepensis i Cupressus sempevirens). Od istraživanih
vrsta kao najotpornija pokazala se Olea europea.


Prpi ć i Seletkovi ć (1988) analizirajući oštećenost šuma uz cestu
Zagreb—Rijeka i autoput Zagreb—Beograd povezuju tu oštećenost s
mogućim utjecajem fotooksidanata, prvenstveno ozona.


256